Year 2019, Volume 4 , Issue 3, Pages 283 - 303 2019-10-22

İşe Alım Sürecinde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı: Tehlikeler ve Fırsatlar
Using Social Network Websites in the Recruitment Process: Pitfalls and Opportunities

Umut DENİZLİ [1]


        Günümüzde ilerleyen teknoloji ve değişen demografik yapı ile birlikte işe alım sürecinde geleneksel yöntemler yavaş yavaş terk edilmeye başlanmıştır. Maliyet, iş gücünün yapısındaki değişim, rekabet ve örgütsel yatkınlık gibi faktörlerin etkisi ile işe alım sürecinde sosyal ağ sitelerinin kullanımı artmaktadır. Bunun beraberinde zaman ve maliyet avantajı, hedeflenmiş daha geniş kitleye ulaşım, aday kalitesinin artması, adaylara yakınlık ve işveren markasının güçlenmesi gibi sonuçlar ile hukuk, etik ve gizlilikle ilgili sorunların da ortaya çıktığı görülmüştür. Araştırmada, işe alım sürecinde; dünyada üç milyardan fazla, Türkiye’de de elli milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip sosyal ağ sitelerinin, hem insan kaynakları çalışanları hem de iş arayanlar açısından kullanım durumları analiz edilerek sosyal ağ sitelerinin profesyonel işe alım süreçlerine bütünleşmesi ile hem işletmelerin, hem de iş arayanların nasıl avantaj sağlayabilecekleri sorusuna ilişkin görgül veri katkısı sağlanması amaçlanmıştır. Sosyal ağ sitelerinin işe alım sürecinde etkili olup; iletişimi güçlendirip, zaman, maliyet avantajına sahip olması ile olumsuz imaj, etik dışı kullanım gibi dezavantajları olduğunu belirten varsayımların doğruluğu araştırılmıştır. Çalışmada, insan kaynakları yönetimi çalışanlarının ve iş arayanların en sık kullandıkları üç büyük sosyal ağ sitesi LinkedIn, Facebook ve Twitter incelenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formları ile altı işletmeye sahip bir holdingin insan kaynakları çalışanları ile yapılan derinlemesine görüşmeler ve iş arayışında olan kişilerle gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri aracılığıyla toplanan verilerle nitel içerik analizleri gerçekleştirilmiştir. Literatür ile uyumlu olarak sosyal ağ sitelerinin iş arayanlar tarafından daha çok ağlar, bağlantılar kurmak ve iş fırsatlarına ulaşmak; işletmeler tarafından da işe alım sürecinin başında, adaylara ulaşmak, cezbetmek ve iletişim amaçları ile kullanıldığı görülmüştür.

Traditional methods of recruitment process have been gradually given up with developing technologies and changing demographic structure. Usage of social networking websites has been rising with the impact of the factors like costs, changes of labor supply, competition and organizational disposition. In addition, it was observed that results like the advantage of time and cost, reaching the broader target audience, increasing quality of candidates, affiliation with candidates and empowering employer branding and issues that legal, ethical and privacy have emerged. In this research, it has been aimed that to obtain empirical data contribution with regard to the question, how both human resources professionals and job seekers take advantage of the integration the social network websites and professional recruitment process? via usage analysis of social network websites, which have more than three billion active users on a global scale and more than fifty million in Turkey. In this research, the hypotheses such as existing effect, time, cost, strong communication advantages and negative image and unethical usage disadvantages of social network websites have been tested in the recruitment process. Three major social network websites, LinkedIn, Facebook and Twitter, have been examined due to mostly being used by human resources professionals and job seekers. Qualitative content analyses have been carried out by collecting data via in-depth and focus group interviews with human resources employees of a holding which includes six corporates and also with job seekers. It has been observed that the purpose of job seekers’ using social network websites is to build networks, connections and reach new job opportunities; likewise, businesses also aim for reaching, attracting candidates and communication at the beginning of the recruitment process.

 • Acar, C. A. (2013). İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi. İnsan Kaynakları Yönetimi. (ss. 87-109). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Adecco Group. Zanella, S., Pais, I. (2014). The Adecco Social Recruiting Global Study Report. https://press.adeccogroup.com/assets/adecco-global-social-recruiting-survey-global-report-30f6-2cb12.html?lang=en (01.08.2017).
 • Ambler, T. ve Barrow, S. (1994). The Employer Brand. The Journal of Brand Management. 4(3): 185-202.
 • Anderson, L. D. (2016). Örgüt Geliştirmenin Geleceği. Örgüt Geliştirme, Örgütsel Değişime Yön Veren Süreç. Çev. Ed. Olca Sürgevil Dalkılıç. Çev. Banu Saadet Ünsal Akbıyık. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Aşkun, C. İ. (1982). İşgören. İstanbul: Cem Ofset.
 • Bingöl, D. (1997). Personel Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları
 • Bohmova, L. ve Pavlicek, A. (2015). The Influence of Social Networking Sites on Recruiting Human Resources in The Czech Republic. Organizacija, Journal of Management, Informatics and Human Resources. 48: 23-31.
 • Boyd, D. ve Ellison B. N. (2008). Social Networking Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 13: 210-230.Breaugh, A. J. ve Starke, M. (2000). Research on Employee Recruitment: So Many Studies, So Many Remaining Questions. Journal of Management. 26: 405-434.
 • CareerBuilder. (2017). Number of Employers Using Social Media to Screen Candidates at All-Time High, Finds Latest CareerBuilder Study. https://www.prnewswire.com/news-releases/number-of-employers-using-social-media-to-screen-candidates-at-all-time-high-finds-latest-careerbuilder-study-300474228.html, (06.04.2018).
 • Chiang, K. J. ve Suen H. (2015). Self-Presentation and Hiring Recommendations in Online Communities: Lessons from LinkedIn. Computers in Human Behavior. 48: 516-524.
 • Cisco. (2014). Connected World Technology Final Report. https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise/connected-world-technology-report/cisco-2014-connected-world-technology report.pdf, (06.04.2018).
 • Dijck, V. J. (2013). ‘You Have One Identity’: Performing The Self on Facebook and LinkedIn. Media, Culture & Soicety. 35(2): 199-215.
 • Doğan, A. (2011). Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Fonksiyonları. Journal of Internet Applications and Management. 2(2): 51-80.
 • Doherty, R. (2010). Getting Social with Recruitment. Strategic HR Review. 9(6): 11-15.
 • Dolgun, U. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Erdoğan, İ. (1991). Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Eren, E. (1998). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Facebook. (2018). Company info / Our History / Stats. https://newsroom.fb.com/company-info/, (02.04.2018).
 • Farr, L. J., Tippins, T. N. (2010). Employee Selection. New York: Routledge Publishing.
 • Geylan, R., Tonus, Z. H., Kağnıcıoğlu, D., Benligiray, S., Baraz, B., Özler, E. D. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ed. Ramazan Geylan, H. Zümrüt Tonus. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Gürer, Ç. C. (1990). Personel Seçiminde Görüşme. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
 • Hartwell, J. C. (2015). The Use of Social Media in Employee Selection: Prevalence, Content,Perceived Usefulness, and Influence on Hiring Decisions. (Unpublished Dissertation). Indiana: Purdue University Graduate School.
 • Huberman, B. A., Romero, D. M., Wu, F. (2008). Social Networks that Matter Twitter under the Microscope. First Monday. 14(1): 1-9.
 • Jobvite. (2016). Jobvite The Annual Social Recruiting Survey. https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2016/09/RecruiterNation2016.pdf, (07.10.2017).
 • Kaplan, M. A. ve Haenlein, M. (2009). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons. 53: 59-68.
 • Kluemper, H. D. (2013). Social Network Screening: Pitfalls, Possibilities and Parallels in Employment Selection. Social Media in Human Resources Management Advanced Series in Management. 1-21.
 • Kluemper, H. D. ve Rosen, A. P. (2009). Future Employment Selection Methods: Evaluating Social Network Web Sites. Journal of Managerial Psychologhy. 24(6): 567-580.
 • Kroeze, R. (2015). Recruitment via Social Media Sites: A Critical Review and Research Agenda. University of Twente, The Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, 5th IBA Bachelor Thesis Conference, Enschede, The Netherlands.
 • Kulik T. C. (2004). Human Resources for the Non-HR Manager. New Jersey: Lawrance Erlbaum Associates Publishers.
 • LinkedIn Corporation. 2018. About LinkedIn. https://about.linkedin.com/, (26.03.2018).
 • Maden, D. (2018). Dijital Etkileyenler. Sosyal Medyanın İş Yaşamındaki Yeri. (ss. 71-90). Editör Harun Yıldız. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Mathis, R. L., Jackson, J. H. (1997). Human Resources Management. New York: West Publishing Company.
 • Micik, M. ve Eger, L. (2015). Recruiting Talents with Social Media. Actual Problems of Economics Journal. 165(3): 266-274.
 • Newell, S. (2005). Recruitment and Selection. Managing Human Resources. (pp.115-148). Editor Stephan Bach. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Nikolaou, I. (2014). Social Networking Web Sites in Job Search and Employee Recruitment. International Journal of Selection and Assessment. 22(2): 179-189.
 • Nikolaou, I., Bauer, N. T., Truxillo, M. D. (2015). Applicant Reactions to Selection Methods. Employee Recruitment, Selection and Assessment (pp.80-96). Editors Ioannis Nikolaou and Janneke K. Oostrom. New York: Psychologhy Press.
 • Noe, A. R., Hollenbeck R. J., Gerhart, B., Patrick M. W. (2011). Fundamentals of Human Resources Management. New York: McGraw-Hill Irwin Publishing.
 • O’Keeffe, S. G., Pearson, C. K. (2011). The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families. American Academy of Pediatrics. 127(4): 800-804.
 • Papakonstantinitis, S. (2014). Social Recruiting: Exploring The Impact of Social Networking Sites on Digital Natives’ Occupational Opportunites. Unpublished Dissertation). Leicester: The School of Management University of Leicester.
 • Quirdi, E. M. (2016). The Use of Social Media in Recruitment and Job Seeking. (Unpublished Dissertation). Antwerpen: Faculty of Applied Economics, Universiteit Antwerpen.
 • Randstad (2019). 5 ways to optimize your social profiles for your job search. https://www.randstad.com/find-a-job/career-hub/how-to-get-a-job/5-ways-to-optimize-your-social-profiles-for-your-job-search/ (02.04.2019).
 • Reppler. (2011). Job Screening with Social Networks (How Are Employers Screening Job Applicants?). https://reppler.wordpress.com/page/3/, (06.04.2017).
 • Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
 • Sadullah, Ö. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş: İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler. İnsan Kaynakları Yönetimi. (ss. 1-46). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Seçer, B. ve Seçer, Ş. H. (2017). İşgücü Piyasalarının İzlenmesinde Büyük Veri Google Trends Verileri Üzerinden Bir Araştırma. Journal of Social and Humanities Sciences Research. 4(12). 1091-1103.
 • Sharp, J. (2013). LinkedIn Slideshare. https://www.slideshare.net/JohnSharp/brief-history-of-social-media, (13.01.2017).
 • Smith, K. (2017). Brandwatch Blog, 44 Incredible and Interesting Twitter Statistics. https://www.brandwatch.com/blog/44-twitter-stats/, (03.05.2018).
 • Society for Human Resource Management, Maurer, R. (2016). Survey: Employers Using Social Media to Find Passive Candidates. https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/using-social-media-find-passive-candidates.aspx (05.06.2017).
 • Statista. (2018). Global Social Networks Ranked by Number of Users 2018, Most Popular Social Networks Worldwide as of April 2018, Ranked by Active Users (in millions). https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/, (02.05.2018).
 • T.C. Resmi Gazete. (29677 sayılı ve 7 Nisan 2016 tarihli). http://www.resmigazete.gov.tr, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, (04.03.2017).
 • Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H., Özer, A. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Türk Dil Kurumu. (2019). Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ca715bbaf7e79.05544783, (02.02.2019).
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2017). Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24863 (05.10.2017).
 • Vicknair, J., Elkersh D., Yancey, K., Budden, C. M. (2010). The Use of Social Networking Web Sites As A Recruiting Tool For Employers. American Journal of Business Education. 3(11): 7-12.
 • Wade, T. J. (2015). Social Media and Selection: How Does New Technology Change an Old Game? (Unpublished Dissertation). South Carolina: The Graduate School of Clemson University.
 • We Are Social Ltd. (2018). Digital in Western Asia Part 1 –North- West. https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-western-asia-part-1-northwest-86865983?from_action=save, (04.05.2018).
 • We Are Social Ltd. (2018). Global Digital Yearbook Report 2018. https://digitalreport.wearesocial.com/, (04.05.2018).
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, P. (2016). Sosyal Medyanın İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alım Süreci Üzerine Etkisi. İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bilim Meslek Yüksekokulu Dergisi. 41: 35-50.
 • Wikipedia. 2018. LinkedIn. https://en.wikipedia.org/wiki/LinkedIn, (26.03.2018).
 • Wilson Human Capital Group. (2017). How has social media recruitment impacted the talent acquisition function? https://www.wilsonhcg.com/social-media-impact-on-talent-acquisition-info-page (14.09.2017).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1666-7996
Author: Umut DENİZLİ (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 22, 2019

Bibtex @research article { isrjournal588680, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {283 - 303}, doi = {10.23834/isrjournal.588680}, title = {İşe Alım Sürecinde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı: Tehlikeler ve Fırsatlar}, key = {cite}, author = {DENİZLİ, Umut} }
APA DENİZLİ, U . (2019). İşe Alım Sürecinde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı: Tehlikeler ve Fırsatlar. The Journal of International Scientific Researches , 4 (3) , 283-303 . DOI: 10.23834/isrjournal.588680
MLA DENİZLİ, U . "İşe Alım Sürecinde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı: Tehlikeler ve Fırsatlar". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 283-303 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/49590/588680>
Chicago DENİZLİ, U . "İşe Alım Sürecinde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı: Tehlikeler ve Fırsatlar". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 283-303
RIS TY - JOUR T1 - İşe Alım Sürecinde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı: Tehlikeler ve Fırsatlar AU - Umut DENİZLİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.588680 DO - 10.23834/isrjournal.588680 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 283 EP - 303 VL - 4 IS - 3 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.588680 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.588680 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches İşe Alım Sürecinde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı: Tehlikeler ve Fırsatlar %A Umut DENİZLİ %T İşe Alım Sürecinde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı: Tehlikeler ve Fırsatlar %D 2019 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 4 %N 3 %R doi: 10.23834/isrjournal.588680 %U 10.23834/isrjournal.588680
ISNAD DENİZLİ, Umut . "İşe Alım Sürecinde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı: Tehlikeler ve Fırsatlar". The Journal of International Scientific Researches 4 / 3 (October 2019): 283-303 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.588680
AMA DENİZLİ U . İşe Alım Sürecinde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı: Tehlikeler ve Fırsatlar. ISRjournal. 2019; 4(3): 283-303.
Vancouver DENİZLİ U . İşe Alım Sürecinde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı: Tehlikeler ve Fırsatlar. The Journal of International Scientific Researches. 2019; 4(3): 303-283.