Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 10 - 24, 30.06.2019

Abstract

Kendi coğrafyasını öğrenen bireylerde bir vatandaşlık bilinci gelişmektedir. Ayrıca birey yaşadığı mekânı ne kadar iyi tanırsa ondan sağlayacağı fayda da bir o kadar fazla olacaktır. İşte coğrafya eğitimi de bu konuda büyük bir önem arz etmektedir. İlkokulun birinci sınıfında hayat bilgisi dersi ile karşımıza çıkan coğrafya daha sonraları sosyal bilgiler ile fen ve teknoloji dersleri içerisinde 8. sınıfa kadar olan eğitim serüveninde farklı coğrafya konularıyla karşımıza çıkmaktadır. Lise düzeyine gelindiği zaman ise fiziki ve beşeri unsurlar olmak üzere bireyin merak ve keşfetme duygusunu kabartan, dünyamızı, ülkemizi ve yaşadığımız çevreyi anlamamızı sağlayan temel konulara yer verilmektedir. Bireyin kimlik kazanmasında bu kadar önemli olan coğrafya derslerinde öğrencilerin kaygı düzeylerinin ne olduğunu tespit etmek ve var olan bu kaygıların nasıl en aza indirilmesi konusunda çalışmalar yapılmakta ve yapılmaya da devam etmektedir.

Bu çalışma lise düzeyinde coğrafya dersi alan öğrencilerin coğrafya dersine olan kaygı düzeylerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Kesitsel tarama modeline uygun olarak hazırlanan bu çalışmada kullanılan anket 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde Nevşehir ili Avanos ilçesinde bulunan bir lisede 9. 10. ve 11. sınıf olmak üzere üç sınıfta uygulanmıştır. 185 lise öğrencisinin katıldığı bir örneklem grup oluşturulmuş ancak hatalı ve amaç dışı cevapların verildiği anketlerin çıkarılmasıyla 177 kişilik örneklem grup ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Sosyal Bilgiler Dersi Kaygı Ölçeği” bu çalışmada coğrafya dersi için yeniden düzenlenerek kullanılmıştır. Elde edilen ölçeğin son haliyle Cronbach’s Alfa değeri 0,87 bulunmuştur. Sonrasında cinsiyet değişkenine bağlı olarak SPSS 20 paket programında t-testi uygulanmış ve lise düzeyindeki öğrencilerin kaygı düzeyleri tespit edilmiştir. Araştırmanın bütününe bakıldığı zaman kaygı düzeyinin erkek ve kız öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Ancak kız öğrencilerin coğrafya sınavından düşük not alma kaygısı erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca coğrafya dersi ünitelerinde bulunan konuların sayısal ve sözel boyutlardan oluşması bununla birlikte ilgi ve yeteneğe bağlı olarak kaygı düzeyinin arttırdığı tespit edilmiştir.

References

  • Akengin, H. (2008). Coğrafya öğretmenlerinin yenilenen lise coğrafya öğretim programı hakkındaki görüşleri, Marmara Coğrafya Dergisi, 18, 1-20.Akınoğlu, O. (2006). Coğrafya eğitiminin etkililiği ve sorunları, Marmara Coğrafya Dergisi, 12, 77-96.Akınoğlu, O. (2006). Coğrafya eğitimi ve toplum, Marmara Coğrafya Dergisi, 13, 25-48.ÇEPNİ, O. (2015). Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik kaygı ve tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(2), 299-313.Eşel, E. (2003). Genelleşmiş anksiyete bozukluğunun nörobiyolojis,. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni,13(2), 8-87. İnel, Y. ve Akçakın, V. (2017, Mayıs). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi, VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi.Kağıtçı, B. (2014). Fen dersine yönelik kaygı ölçeği geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin fen dersi kaygı ile tutum puanlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi. Karasar, N. (1984). Bilimsel araştırma metodu, Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık.Kızılçaoğlu, A., & Taş, H. İ. (2007). İlköğretim ikinci kademede coğrafya eğitimi ve öğretimi: öğrenme alanları ve kazanım boyutu, Marmara Coğrafya Dergisi, 16, 93-108.Morgan, C. T. (1991). Psikolojiye giris. Baski (Cev. Arici, H., Aydin, O. and ark.), Ankara, Hacettepe Universitesi Psikoloji Bolumu Yayinlari.Saban, A. (2002). Çoklu zekâ teorisi ve eğitim, Ankara: Nobel Publishers. Taş, H. İ. (2008). Zihin Haritaları, Harita Okuma Becerisi ve Görselleştirme, R. Özey-A. Demirci (Ed.), Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar, Sayfa:133-169, Aktif Yayınevi, İstanbul.Türkçapar, H. (2004). Anksiyete bozukluğu ve depresyonun tanısal ilişkileri, Klinik Psikiyatri,Ek, 4, 12-16. Tomal, N. (2009). Coğrafya Derslerinde Edinilen Bilgilerin Günlük Hayatta Kullanılma Durumları, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17,229-240.Yıldırım, Y. (2018). Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik kaygıları: bir ölçekgeliştirme çalışması. Uşak Üniversitesi

Observing High School Students' Concerns Towards Geography Education

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 10 - 24, 30.06.2019

Abstract

Learning geography raises awareness of citizenship. Besides, the more individuals learns about there environment the more benefits it will gain from it. Thus, the education of geography plays a key role in this aspect. Geography shows itself up in the class of Knowledge of Life (Hayat Bilgisi) in the first grade of primary schools, later appears in the classes of Social Studies (Sosyal Bilgiler) and Science and Technology until the eighth grade. Education of geography in high school consist of subjects of both physical geography and human geography in order to make sense of world, our country and environment. In addition, education of geography, which is so significant to develop identity, is useful for determining anxiety of students. So it is conducted research for handling anxiety problems.

The aim of this study is to determine the level of anxiety of geography students at high school level. The questionnaire used in this study which was prepared in accordance with the cross-sectional survey model was applied in three classes in 9th, 10th and 11th grades in a high school in Avanos district of Nevşehir in the academic year 2018-2019. A sample group consisting of 185 high school students participated in the study; however, the survey was conducted with a sample group of 177 people after removing the questionnaires which is faulty and non-objective. In this study, “Social Studies Lesson Anxiety Scale” was used as a data collection tool after modified for this study. The Cronbach's Alpha value for this modified scale was 87 in final. T-test was applied in SPSS 20 package program depending on gender variable and anxiety levels of high school students were determined. When the whole study was examined, it was found that there was no significant difference between male and female students in terms of anxiety level. However, it was found that female students were more anxiety about taking higher grades and geography lessons. Moreover, it was found that subjects in geography lesson units consisted of numerical and verbal dimensions, but increased anxiety level due to interest and ability. Moreover, it was found that subjects in geography lesson increased anxiety level due to units' characteristics

 

References

  • Akengin, H. (2008). Coğrafya öğretmenlerinin yenilenen lise coğrafya öğretim programı hakkındaki görüşleri, Marmara Coğrafya Dergisi, 18, 1-20.Akınoğlu, O. (2006). Coğrafya eğitiminin etkililiği ve sorunları, Marmara Coğrafya Dergisi, 12, 77-96.Akınoğlu, O. (2006). Coğrafya eğitimi ve toplum, Marmara Coğrafya Dergisi, 13, 25-48.ÇEPNİ, O. (2015). Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik kaygı ve tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(2), 299-313.Eşel, E. (2003). Genelleşmiş anksiyete bozukluğunun nörobiyolojis,. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni,13(2), 8-87. İnel, Y. ve Akçakın, V. (2017, Mayıs). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi, VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi.Kağıtçı, B. (2014). Fen dersine yönelik kaygı ölçeği geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin fen dersi kaygı ile tutum puanlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi. Karasar, N. (1984). Bilimsel araştırma metodu, Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık.Kızılçaoğlu, A., & Taş, H. İ. (2007). İlköğretim ikinci kademede coğrafya eğitimi ve öğretimi: öğrenme alanları ve kazanım boyutu, Marmara Coğrafya Dergisi, 16, 93-108.Morgan, C. T. (1991). Psikolojiye giris. Baski (Cev. Arici, H., Aydin, O. and ark.), Ankara, Hacettepe Universitesi Psikoloji Bolumu Yayinlari.Saban, A. (2002). Çoklu zekâ teorisi ve eğitim, Ankara: Nobel Publishers. Taş, H. İ. (2008). Zihin Haritaları, Harita Okuma Becerisi ve Görselleştirme, R. Özey-A. Demirci (Ed.), Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar, Sayfa:133-169, Aktif Yayınevi, İstanbul.Türkçapar, H. (2004). Anksiyete bozukluğu ve depresyonun tanısal ilişkileri, Klinik Psikiyatri,Ek, 4, 12-16. Tomal, N. (2009). Coğrafya Derslerinde Edinilen Bilgilerin Günlük Hayatta Kullanılma Durumları, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17,229-240.Yıldırım, Y. (2018). Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik kaygıları: bir ölçekgeliştirme çalışması. Uşak Üniversitesi

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Muhammed Mustafa ÖZDEL (Primary Author)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0715-4566
Türkiye

Publication Date June 30, 2019
Application Date April 3, 2019
Acceptance Date June 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { issej548716, journal = {Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6297}, address = {}, publisher = {Abdulkadir UZUNÖZ}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {10 - 24}, doi = {}, title = {Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özdel, Muhammed Mustafa} }
APA Özdel, M. M. (2019). Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi , 5 (1) , 10-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/issej/issue/46630/548716
MLA Özdel, M. M. "Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi" . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 5 (2019 ): 10-24 <https://dergipark.org.tr/en/pub/issej/issue/46630/548716>
Chicago Özdel, M. M. "Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 5 (2019 ): 10-24
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi AU - Muhammed Mustafa Özdel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 24 VL - 5 IS - 1 SN - -2146-6297 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Social Sciences Education Journal Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi %A Muhammed Mustafa Özdel %T Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi %D 2019 %J Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi %P -2146-6297 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Özdel, Muhammed Mustafa . "Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 5 / 1 (June 2019): 10-24 .
AMA Özdel M. M. Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi. ISSEJ. 2019; 5(1): 10-24.
Vancouver Özdel M. M. Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi. 2019; 5(1): 10-24.
IEEE M. M. Özdel , "Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 10-24, Jun. 2019

21910All papers published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International