Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

3 ve 4.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşleri

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 250 - 277, 31.12.2021
https://doi.org/10.47615/issej.952461

Abstract

Arka Plan: 15 Temmuzda yaşanan hain darbe girişiminin ardından ülkemizde gerçekleştirilen güncellemelerden birisi de eğitim programlarında olmuştur. İlkokullarda bir çok dersin içeriğindeki vatanseverlikle ilgili değer ve kavramlar ön plana alınmıştır. Amaç: Bu çalışma 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşlerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırmada çalışma grubu olarak Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunmakta olan dört devlet okulu ile bir özel okulun 3 ve 4. sınıf öğrencileri seçilmiştir. Araştırmaya 435 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere yarı yapılandırılmış görüşme formu ile hikaye tamamlama formları uygulanmıştır. Nicel veriler frekans ve yüzde dağılımıyla sunulmuş, nitel verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin vatanseverlik değerine ilişkin olumlu tutum içerisinde oldukları bulunmuştur. Öğrencilerin vatanseverlikle ilgili örtük durumlar içeren hikayelere verdikleri cevaplar da vatanseverlikle ilgili “milli birlik ve beraberlik, mücadele, anlaşmaya varma” gibi durumları dillendirerek vatana sahip çıkma ile ilgili farkındalıklarını olduğunu göstermiştir. Sonuç: Öğrencilerin doğrudan kendilerine yöneltilen sorularla birlikte örtük olarak hikayeler aracılığıyla da vatana sahip çıkma, vatanı koruma, vatan için harekete geçme gibi görüşlerini de dolaylı biçimde yansıtabildikleri ve bu cevaplarının da vatanseverlikle ilgili olumlu nitelikte değerlendirilebileceği görülmüştür.

References

 • Referans1 Ahioğlu, E. (2011). Piaget ve ergenlikte bilişsel gelişim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1) 1-10.
 • Referans2 Akyol, Ş. (2010). İlköğretim Türkçe Dersi 6.Sınıf Kitaplarında Yer Alan Sevgi Temasının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. (Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Referans3 Aslan, M. (2009). Değerler Eğitiminde Kahramanlardan Yararlanma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziosman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Referans4 Avcı, A. A. (2015). Sosyal Bilgiler Dersinde Vatanseverlik Değerinin Kazandırılmasına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Referans5 Çetin, İ. (2016). Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri. İçinde M. Özden, & L. Durdu (Eds.), Nitel İçerik Analizi, (pp. 125-146). Anı Yayıncılık.
 • Referans6 Demircioğlu, İ. H., & Demircioğlu, E. (2017). Türkiye'de Tarih Eğitimi Araştırmaları El Kitabı. Pegem Yayıncılık.
 • Referans7 Depuiset, M.A.& Butera, M. D. (2005). On the relevence of studyıng patrıotısm and normatıve conflıct ın changıng attıtudes towards immigrants. Psicología Política, 30,, 71-84.
 • Referans8 Elban, M. (2015). Tarih eğitimi ve vatanseverlik üzerine bazı düşünceler. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1302-1319.
 • Referans9 Ergen, G. (2006). Eleştirel-bilinçli sevgi eğitimi. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 150.
 • Referans10 Ersoy, A. F. ve Öztürk, F. (2015). Bir vatandaşlık değeri olarak yurtseverlik: sosyal bilgiler öğretmen adaylarının algısı. İlköğretim Online Dergisi, 14(3), 974- 992.
 • Referans11 Gömleksiz, M. N., & Cüro, E. (2011). Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi . Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1) 105-.
 • Referans12 Gül, R. (2013). Bir Değer Eğitimi Olarak İlköğretim Döneminde Doğruluk Eğitimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • Referans13 Gürbüz, G. (2006). İlköğretim 7. ve 8. sınıflarda vatandaşlık bilgisi dersinde demokrasi eğitimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Referans14 Izgar, G., & Beyhan, Ö. (2015). Değerler eğitimi programının ilköğretim okulu 8.sınıf öğrencilerinin demokratik tutum ve davranışlarına etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 13 (29) 439- 470.
 • Referans15 İnal, K. (1998). Türkiye'de ders kitaplarında demokratik ve milliyetçi değerler- 27 mayıs ve 12 eylül askeri müdahale dönemlerine ilişkin bir inceleme. (Yayınlanmamış Doktora Tezi),Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. Referans16 Karabağ, G., & İnal, S. (2009). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programına Göre İçerik. İçinde, S. Öğülmüş( Ed.) İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretimi ve Öğretmen El Kitabı (pp. 33-73). Pegem Yayıncılık.
 • Referans17 Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel.
 • Referans18 Kirişçi, M., Topaç, N., & Bardak, M. (2017, Kasım). Temel Eğitim Düzeyindeki Çocukların Soyut Kavramları Anlamlandırmalarının İncelenmesiİ: Nitel Bir Çalışma. III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu. Ankara.
 • Referans19 Kurt, T. (2007). Öğretmenlerin demokrasi, vatandaşlık ve vatanseverlik algılarının nitel olarak incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans20 MEB. (2005, 8 Aralık 2018). Sosyal Bilgiler Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx?islem=1&kno=39.
 • Referans21 MEB. (2016, 3 Mayıs 2019). https://ogm.meb.gov.tr
 • Referans22 MEB. (2018, 3 Mayıs2019). http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx.
 • Referans23 Narin, D. (2007). İlköğretim hayat bilgisi dersi öğretim programı'nın vatandaşlık bilgi, beceri ve değerleri kazandırmasına ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Referans24 Nathanson, S. (1997). Should patriotism have a future. İçinde D. Bar-Tal, & E. Staub, (Eds.) Patriotism in the lives of individuals and nations (s. 311-326). Nelson Hall.
 • Referans25 Nazıroğlu, B., & Göksu, M.Z. (2018). İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin gözüyle vatanseverlik değeri. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 13, 211-230
 • Referans26 Okudan, A. (2010). Eğitim Yöneticilerinin Değerler Eğitiminin Önemi Etkileri ve Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Marmara Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans27 Özdemir, M. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Değerlendirilmesi. İçinde M. Safran (Ed.) içinde, Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 18-24). Pegem.
 • Referans28 Sevinç, M. (2006). Evrensel ve Yerel Değerlerin Eğitime Yansımaları. Y. Mehmedoğlu, & A. Mehmedoğlu içinde, Küreselleşme Ahlak ve Değerler (s. 205-240). Litera.
 • Referans29 Sezer, T. & Yiğit, Ö. (2007). Aktif Vatandaş Yetiştirmede Okul Öncesi Dönemin Önemi. Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
 • Referans30 Şimşek, U., Tıkman, F., Yıldırım, E. & Şentürk, M. (2017). Sosyal bilgiler ve sınıf eğitimi öğretmen adaylarının gözünden vatandaşlık eğitimi: nitel bir çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 32, 913-925.
 • Referans31 TDK. (2014). Büyük Türkçe sözlük. TDK Yayınları. Referans32 Uçar, S. (2009). Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerle İlgili Kazanımlara Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Referans33 Ünal Peker, D., & Şen, Ö. E. (2019). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının tasarladıkları materyallerle öğretim programında yer alan değerlerin ilişkilendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 17 (37) 77-107.

3rd and 4th graders’ views about patriotism value

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 250 - 277, 31.12.2021
https://doi.org/10.47615/issej.952461

Abstract

Background: After 15th of july 2015 coup attempt, which caused an unpleasent crisis period in terms of Turkey's history, patriotism subject is a little bit more enlarged and also integrated in many lesson plans in the primary school curriculum by Ministry of Education (2016). In this updated program, the main aims are to promote a high appreciation of patriotism value from early age and to nurture the spirit and love for the nation. Objectives:. This research was designed to examine 3rd and 4th grade students’ views about the value of patriotism. Methods: In this research 3rd and 4th grade students from four public schools and a private school were used as a study group in Kocaeli, Turkey. Total number of 435 students (224 (%51,5) girls and 211 (%48,5) boys) participated in the study. All the participants were selected voluntarily and also parental approval form was collected as ethical necessity. The research was conducted with mixed methods.Semi structured interview form was designed by the researchers. Also three projective short stories which have animal characters were designed by the researchers. Students were requested to complete semi-structured interview forms and story completion forms as data collection tools. Students’s replies were examined one by one and grouped. Content analysis were used for qualitative data analysis. Results: Students were found to have positive attitudes towards the value of patriotism. The answers that students gave in projective stories indicated that; students have patriotic awarenss. The answers included the phases like; “national unity and cooperation, struggle and making deals” Conclusions: It was seen that the students were able to indirectly reflect their views such as protecting the homeland, protecting the homeland, taking action for the homeland, and that these answers could be evaluated in a positive way about patriotism.

References

 • Referans1 Ahioğlu, E. (2011). Piaget ve ergenlikte bilişsel gelişim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1) 1-10.
 • Referans2 Akyol, Ş. (2010). İlköğretim Türkçe Dersi 6.Sınıf Kitaplarında Yer Alan Sevgi Temasının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. (Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Referans3 Aslan, M. (2009). Değerler Eğitiminde Kahramanlardan Yararlanma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziosman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Referans4 Avcı, A. A. (2015). Sosyal Bilgiler Dersinde Vatanseverlik Değerinin Kazandırılmasına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Referans5 Çetin, İ. (2016). Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri. İçinde M. Özden, & L. Durdu (Eds.), Nitel İçerik Analizi, (pp. 125-146). Anı Yayıncılık.
 • Referans6 Demircioğlu, İ. H., & Demircioğlu, E. (2017). Türkiye'de Tarih Eğitimi Araştırmaları El Kitabı. Pegem Yayıncılık.
 • Referans7 Depuiset, M.A.& Butera, M. D. (2005). On the relevence of studyıng patrıotısm and normatıve conflıct ın changıng attıtudes towards immigrants. Psicología Política, 30,, 71-84.
 • Referans8 Elban, M. (2015). Tarih eğitimi ve vatanseverlik üzerine bazı düşünceler. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1302-1319.
 • Referans9 Ergen, G. (2006). Eleştirel-bilinçli sevgi eğitimi. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 150.
 • Referans10 Ersoy, A. F. ve Öztürk, F. (2015). Bir vatandaşlık değeri olarak yurtseverlik: sosyal bilgiler öğretmen adaylarının algısı. İlköğretim Online Dergisi, 14(3), 974- 992.
 • Referans11 Gömleksiz, M. N., & Cüro, E. (2011). Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi . Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1) 105-.
 • Referans12 Gül, R. (2013). Bir Değer Eğitimi Olarak İlköğretim Döneminde Doğruluk Eğitimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • Referans13 Gürbüz, G. (2006). İlköğretim 7. ve 8. sınıflarda vatandaşlık bilgisi dersinde demokrasi eğitimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Referans14 Izgar, G., & Beyhan, Ö. (2015). Değerler eğitimi programının ilköğretim okulu 8.sınıf öğrencilerinin demokratik tutum ve davranışlarına etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 13 (29) 439- 470.
 • Referans15 İnal, K. (1998). Türkiye'de ders kitaplarında demokratik ve milliyetçi değerler- 27 mayıs ve 12 eylül askeri müdahale dönemlerine ilişkin bir inceleme. (Yayınlanmamış Doktora Tezi),Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. Referans16 Karabağ, G., & İnal, S. (2009). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programına Göre İçerik. İçinde, S. Öğülmüş( Ed.) İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretimi ve Öğretmen El Kitabı (pp. 33-73). Pegem Yayıncılık.
 • Referans17 Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel.
 • Referans18 Kirişçi, M., Topaç, N., & Bardak, M. (2017, Kasım). Temel Eğitim Düzeyindeki Çocukların Soyut Kavramları Anlamlandırmalarının İncelenmesiİ: Nitel Bir Çalışma. III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu. Ankara.
 • Referans19 Kurt, T. (2007). Öğretmenlerin demokrasi, vatandaşlık ve vatanseverlik algılarının nitel olarak incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans20 MEB. (2005, 8 Aralık 2018). Sosyal Bilgiler Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx?islem=1&kno=39.
 • Referans21 MEB. (2016, 3 Mayıs 2019). https://ogm.meb.gov.tr
 • Referans22 MEB. (2018, 3 Mayıs2019). http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx.
 • Referans23 Narin, D. (2007). İlköğretim hayat bilgisi dersi öğretim programı'nın vatandaşlık bilgi, beceri ve değerleri kazandırmasına ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Referans24 Nathanson, S. (1997). Should patriotism have a future. İçinde D. Bar-Tal, & E. Staub, (Eds.) Patriotism in the lives of individuals and nations (s. 311-326). Nelson Hall.
 • Referans25 Nazıroğlu, B., & Göksu, M.Z. (2018). İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin gözüyle vatanseverlik değeri. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 13, 211-230
 • Referans26 Okudan, A. (2010). Eğitim Yöneticilerinin Değerler Eğitiminin Önemi Etkileri ve Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Marmara Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans27 Özdemir, M. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Değerlendirilmesi. İçinde M. Safran (Ed.) içinde, Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 18-24). Pegem.
 • Referans28 Sevinç, M. (2006). Evrensel ve Yerel Değerlerin Eğitime Yansımaları. Y. Mehmedoğlu, & A. Mehmedoğlu içinde, Küreselleşme Ahlak ve Değerler (s. 205-240). Litera.
 • Referans29 Sezer, T. & Yiğit, Ö. (2007). Aktif Vatandaş Yetiştirmede Okul Öncesi Dönemin Önemi. Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
 • Referans30 Şimşek, U., Tıkman, F., Yıldırım, E. & Şentürk, M. (2017). Sosyal bilgiler ve sınıf eğitimi öğretmen adaylarının gözünden vatandaşlık eğitimi: nitel bir çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 32, 913-925.
 • Referans31 TDK. (2014). Büyük Türkçe sözlük. TDK Yayınları. Referans32 Uçar, S. (2009). Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerle İlgili Kazanımlara Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Referans33 Ünal Peker, D., & Şen, Ö. E. (2019). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının tasarladıkları materyallerle öğretim programında yer alan değerlerin ilişkilendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 17 (37) 77-107.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Gizem ÖZCEL This is me
Kocaeli Bilnet Okulu
0000-0002-6246-5133
Türkiye


Elif ÇELEBİ ÖNCÜ (Primary Author)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1936-590X
Türkiye

Early Pub Date December 25, 2021
Publication Date December 31, 2021
Application Date June 15, 2021
Acceptance Date September 21, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { issej952461, journal = {Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6297}, address = {}, publisher = {Abdulkadir UZUNÖZ}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {250 - 277}, doi = {10.47615/issej.952461}, title = {3 ve 4.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşleri}, key = {cite}, author = {Özcel, Gizem and Çelebi Öncü, Elif} }
APA Özcel, G. & Çelebi Öncü, E. (2021). 3 ve 4.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşleri . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi , 7 (2) , 250-277 . DOI: 10.47615/issej.952461
MLA Özcel, G. , Çelebi Öncü, E. "3 ve 4.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşleri" . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 7 (2021 ): 250-277 <https://dergipark.org.tr/en/pub/issej/issue/66948/952461>
Chicago Özcel, G. , Çelebi Öncü, E. "3 ve 4.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşleri". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 7 (2021 ): 250-277
RIS TY - JOUR T1 - 3 ve 4.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşleri AU - Gizem Özcel , Elif Çelebi Öncü Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47615/issej.952461 DO - 10.47615/issej.952461 T2 - Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 250 EP - 277 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-6297 M3 - doi: 10.47615/issej.952461 UR - https://doi.org/10.47615/issej.952461 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Social Sciences Education Journal 3 ve 4.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşleri %A Gizem Özcel , Elif Çelebi Öncü %T 3 ve 4.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşleri %D 2021 %J Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi %P -2146-6297 %V 7 %N 2 %R doi: 10.47615/issej.952461 %U 10.47615/issej.952461
ISNAD Özcel, Gizem , Çelebi Öncü, Elif . "3 ve 4.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşleri". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 7 / 2 (December 2021): 250-277 . https://doi.org/10.47615/issej.952461
AMA Özcel G. , Çelebi Öncü E. 3 ve 4.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşleri. ISSEJ. 2021; 7(2): 250-277.
Vancouver Özcel G. , Çelebi Öncü E. 3 ve 4.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi. 2021; 7(2): 250-277.
IEEE G. Özcel and E. Çelebi Öncü , "3 ve 4.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşleri", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 250-277, Dec. 2021, doi:10.47615/issej.952461

21910All papers published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International