Research Article
BibTex RIS Cite

Forest Pedagogy and geography education

Year 2023, Volume: 9 Issue: 2, 76 - 100, 31.12.2023
https://doi.org/10.47615/issej.1387186

Abstract

Within the scope of the study, the possibility of geography education with forest pedagogy is aimed. In the study developed on the basis of qualitative approach, document analysis method was used to analyze the relevant literature data. The data of the study were obtained by searching the keywords 'forest school' and 'forest school' through Google Scholar, Dergipark, Taylor & Francis, National Thesis Center, Proquest, Researchgate and Academia. The data were obtained from articles, theses, conference outputs, books and book chapters. The relevant literature data were analyzed from the perspectives of teachers, students and geography curriculum. As a result of the findings, it was determined that geography education is possible with forest pedagogy; in the context of the unit / outcomes in the geography curriculum, in the context of the 2-hour forest session and in terms of activities / activities that can be applied. As a result, it is thought that there is no drawback or obstacle in the implementation of forest schools in terms of teachers, students and curriculum within the framework of a certain discipline with regularity and continuity by integrating them into classical education in a blended manner with geography course in terms of both philosophy and learning environment.

References

 • Aykırı, K. & Aydın, Y. (2023). Sosyal bilgiler öğretiminde orman okulunun rolü üzerine öğretmen deneyimleri, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (57), 2176-2202.
 • Baysan, S. & Gümüş, N. (2021). Coğrafya eğitiminde otantik öğrenme ve kullanımı, Uygulama Örnekleriyle Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar- 2 içinde (375-399), Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Bowen, G., A. (2009). Document analysis as a qualitative research method, Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40, DOI:10.3316/QRJ0902027.
 • Dilek, Ö. & Atasoy, V. (2020). Forest school applications in pre-school period: a case study, International Electronic Journal of Environmental Education, 10(2), 195-215.
 • Erşan, Ş. & Erşan, M. N. (2022). Alternatif bir eğitim modeli olarak orman okulları, S. Karabatak (Ed.), Eğitim & Bilim 2022 II içinde (117-132). İstanbul: Efeakademi Yayınları. Forest School Association. (2011). Principles and criteria for good practice, https://forestschoolassociation.org/ internet adresinden 04.07.2023 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Guy, G. (2011). Forest school level 3 practıtıoners award evıdence portfolıo, Academia.edu, https://www.academia.edu/4560566/Forest_School_Practitioners_Portfolio Lacoste, Y. (2012). Geography, geopolitics and geographıcal reasonıng, Heredote, 3/4(146/147), 14-44, DOI 10.3917/her.146.0014.
 • Larsen, T., Gerike, M. & Harrington, J. (2022). Human environment thinking and K-12 geography education, Journal of Geography, 121(1), 34-46, DOI: 10.1080/00221341.2021.2005666
 • Louv, R. (2020). Doğadaki son çocuk (8. Baskı). Ankara: Tübitak Yayınları. MEB, 2018. Ortaöğretim coğrafya dersi öğretim programı. Ankara.
 • Molin, L. & Grubbström, A. (2013). Are teachers and students ready for the new middle school geography syllabus in Sweden? Traditions in geography teaching, current teacher practices, and student achievement, Norsk Geografisk Tidsskrift, Norwegian Journal of Geography, 67(3), 142-147, DOI: 10.1080/00291951.2013.803209.
 • Murray, R. & O’Brien, L. (2005). Such enthusiasm a joy to see: an evaluation of Forest School in England, Forest Research and the New Economics Foundation.
 • O’Brien, L. (2009). Learning outdoors: the Forest School approach, Education, 3-13(37), 45-60, DOI: 10.1080/03004270802291798.
 • Orman Okulu, (2023). Eğitmen eğitimleri içinde, https://www.ormanokulu.org/
 • Özkan, U. B. (2022). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özgen, N. (2010). Bilim olarak coğrafya ve evrimsel paradigmaları, Ege Coğrafya Dergisi, 19(2), 1-25.
 • Paslı, A., M. (2019). Doğal çevre, kent ve çocuk ilişkisini yeniden kurmak ‘’İskandinavya’da doğa temelli eğitim ve İsveç orman okulu örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Şehir Üniversitesi.
 • Svobodová, H., Mísařová, D., Durna, R. & Hofmann, E. (2020). Geography Outdoor Education from the Perspective of Czech Teachers, Pupils and Parents, Journal of Geography, 119(1) 32-41, DOI: 10.1080/00221341.2019.1694055
 • Şengör, C. (1999). Zümrüt-name. (1.Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Taş, H., İ. (2006). Coğrafya eğitiminde görselleştirmenin önemi: mekânsal algılamaya pedagojik bir bakış, Doğu Coğrafya Dergisi, 11(16), 211-237.
 • Taş, H., İ. (2008). Coğrafi beceriler ve bunları öğrencilere kazandırma yolları, Doğu Coğrafya Dergisi, 13(20), 45-58.
 • Toy, İ., Uzunöz, A. (2021). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırmada Güncel Desenler. Ankara: PegemAkademi
 • Ünlü, M. (2014). Coğrafya öğretimi (1. Baskı), Pegem Akademi, Ankara.
 • Waite, S. & Goodenough, A. (2018). What is different about Forest School? Creating a space for an alternative pedagogy in England, Journal of Outdoor and Environmental Education, 21, 25-44, https://doi.org/10.1007/s42322-017-0005-2

Orman pedagojisi ve coğrafya eğitimi

Year 2023, Volume: 9 Issue: 2, 76 - 100, 31.12.2023
https://doi.org/10.47615/issej.1387186

Abstract

Çalışma kapsamında orman pedagojisi ile coğrafya eğitiminin mümkünlüğünü amaçlanmaktadır. Nitel yaklaşım baz alınarak geliştirilen çalışmada, ilgili literatür verilerinin analizi için doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri; Google Akademik, Dergipark, Taylor & Francis, Ulusal Tez Merkezi, Proquest, Researchgate ve Academia üzerinden ‘orman okulu’ ve ‘forest school’’ anahtar kelimeleri taranarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler makale, tez, konferans çıktıları, kitap ve kitap bölümlerinden edinilmiştir. İlgili literatür verileri öğretmen, öğrenci ve coğrafya öğretim programı açılarından incelenerek saptamalarda bulunulmuştur. Ulaşılan bulgular sonucunda orman pedagojisi ile coğrafya eğitiminin mümkün olduğu; coğrafya öğretim programında yer alan ünite/kazanımlar bağlamıyla, 2 saatlik orman seansı bağlamıyla ve uygulanabilecek etkinlik/aktiviteler yönüyle tespit edilmiştir. Sonuç itibariyle orman okulları gerek felsefesi yönünden gerekse öğrenme ortamı yönünden coğrafya dersi ile harmanlanmış bir şekilde klasik eğitime entegre edilerek düzenli ve süreklilik ile belirli bir disiplin çerçevesinde öğretmen, öğrenci ve öğretim programı açısından uygulanmasında herhangi bir sakınca veya engel bulunmadığı düşünülmektedir

References

 • Aykırı, K. & Aydın, Y. (2023). Sosyal bilgiler öğretiminde orman okulunun rolü üzerine öğretmen deneyimleri, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (57), 2176-2202.
 • Baysan, S. & Gümüş, N. (2021). Coğrafya eğitiminde otantik öğrenme ve kullanımı, Uygulama Örnekleriyle Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar- 2 içinde (375-399), Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Bowen, G., A. (2009). Document analysis as a qualitative research method, Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40, DOI:10.3316/QRJ0902027.
 • Dilek, Ö. & Atasoy, V. (2020). Forest school applications in pre-school period: a case study, International Electronic Journal of Environmental Education, 10(2), 195-215.
 • Erşan, Ş. & Erşan, M. N. (2022). Alternatif bir eğitim modeli olarak orman okulları, S. Karabatak (Ed.), Eğitim & Bilim 2022 II içinde (117-132). İstanbul: Efeakademi Yayınları. Forest School Association. (2011). Principles and criteria for good practice, https://forestschoolassociation.org/ internet adresinden 04.07.2023 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Guy, G. (2011). Forest school level 3 practıtıoners award evıdence portfolıo, Academia.edu, https://www.academia.edu/4560566/Forest_School_Practitioners_Portfolio Lacoste, Y. (2012). Geography, geopolitics and geographıcal reasonıng, Heredote, 3/4(146/147), 14-44, DOI 10.3917/her.146.0014.
 • Larsen, T., Gerike, M. & Harrington, J. (2022). Human environment thinking and K-12 geography education, Journal of Geography, 121(1), 34-46, DOI: 10.1080/00221341.2021.2005666
 • Louv, R. (2020). Doğadaki son çocuk (8. Baskı). Ankara: Tübitak Yayınları. MEB, 2018. Ortaöğretim coğrafya dersi öğretim programı. Ankara.
 • Molin, L. & Grubbström, A. (2013). Are teachers and students ready for the new middle school geography syllabus in Sweden? Traditions in geography teaching, current teacher practices, and student achievement, Norsk Geografisk Tidsskrift, Norwegian Journal of Geography, 67(3), 142-147, DOI: 10.1080/00291951.2013.803209.
 • Murray, R. & O’Brien, L. (2005). Such enthusiasm a joy to see: an evaluation of Forest School in England, Forest Research and the New Economics Foundation.
 • O’Brien, L. (2009). Learning outdoors: the Forest School approach, Education, 3-13(37), 45-60, DOI: 10.1080/03004270802291798.
 • Orman Okulu, (2023). Eğitmen eğitimleri içinde, https://www.ormanokulu.org/
 • Özkan, U. B. (2022). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özgen, N. (2010). Bilim olarak coğrafya ve evrimsel paradigmaları, Ege Coğrafya Dergisi, 19(2), 1-25.
 • Paslı, A., M. (2019). Doğal çevre, kent ve çocuk ilişkisini yeniden kurmak ‘’İskandinavya’da doğa temelli eğitim ve İsveç orman okulu örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Şehir Üniversitesi.
 • Svobodová, H., Mísařová, D., Durna, R. & Hofmann, E. (2020). Geography Outdoor Education from the Perspective of Czech Teachers, Pupils and Parents, Journal of Geography, 119(1) 32-41, DOI: 10.1080/00221341.2019.1694055
 • Şengör, C. (1999). Zümrüt-name. (1.Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Taş, H., İ. (2006). Coğrafya eğitiminde görselleştirmenin önemi: mekânsal algılamaya pedagojik bir bakış, Doğu Coğrafya Dergisi, 11(16), 211-237.
 • Taş, H., İ. (2008). Coğrafi beceriler ve bunları öğrencilere kazandırma yolları, Doğu Coğrafya Dergisi, 13(20), 45-58.
 • Toy, İ., Uzunöz, A. (2021). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırmada Güncel Desenler. Ankara: PegemAkademi
 • Ünlü, M. (2014). Coğrafya öğretimi (1. Baskı), Pegem Akademi, Ankara.
 • Waite, S. & Goodenough, A. (2018). What is different about Forest School? Creating a space for an alternative pedagogy in England, Journal of Outdoor and Environmental Education, 21, 25-44, https://doi.org/10.1007/s42322-017-0005-2
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Human Geography (Other)
Journal Section Makaleler
Authors

Ali Ekber Gülersoy 0000-0003-0338-1366

Nilüfer Ekici 0009-0000-1074-7800

Early Pub Date December 29, 2023
Publication Date December 31, 2023
Submission Date November 7, 2023
Acceptance Date November 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA Gülersoy, A. E., & Ekici, N. (2023). Orman pedagojisi ve coğrafya eğitimi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 9(2), 76-100. https://doi.org/10.47615/issej.1387186
AMA Gülersoy AE, Ekici N. Orman pedagojisi ve coğrafya eğitimi. ISSEJ. December 2023;9(2):76-100. doi:10.47615/issej.1387186
Chicago Gülersoy, Ali Ekber, and Nilüfer Ekici. “Orman Pedagojisi Ve coğrafya eğitimi”. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 9, no. 2 (December 2023): 76-100. https://doi.org/10.47615/issej.1387186.
EndNote Gülersoy AE, Ekici N (December 1, 2023) Orman pedagojisi ve coğrafya eğitimi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 9 2 76–100.
IEEE A. E. Gülersoy and N. Ekici, “Orman pedagojisi ve coğrafya eğitimi”, ISSEJ, vol. 9, no. 2, pp. 76–100, 2023, doi: 10.47615/issej.1387186.
ISNAD Gülersoy, Ali Ekber - Ekici, Nilüfer. “Orman Pedagojisi Ve coğrafya eğitimi”. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 9/2 (December 2023), 76-100. https://doi.org/10.47615/issej.1387186.
JAMA Gülersoy AE, Ekici N. Orman pedagojisi ve coğrafya eğitimi. ISSEJ. 2023;9:76–100.
MLA Gülersoy, Ali Ekber and Nilüfer Ekici. “Orman Pedagojisi Ve coğrafya eğitimi”. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, vol. 9, no. 2, 2023, pp. 76-100, doi:10.47615/issej.1387186.
Vancouver Gülersoy AE, Ekici N. Orman pedagojisi ve coğrafya eğitimi. ISSEJ. 2023;9(2):76-100.

21910All papers published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International