Year 2017, Volume 75 , Issue 2, Pages 765 - 790 2017-12-31

The Application Sphere Of Personal Data Protection Code And General Justification Grounds Of Processing From The Perspective Of Civil Law
Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama Alanı Ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri

Nafiye Yücedağ [1]


The Turkish Data Protection Code numbered 6698 which was accepted on 24 March 2016 and has been published on the Official Gazette dated on 7 April 2016 and numbered 2967 is mainly inspired by the 95/46/EC Directive. However, some provisions related to the application sphere and general justification grounds in the Turkish Data Protection Code differ with respect to those under the 95/46/EC Directive. While some of these provisions of the Code maintain further protection provided by the Directive to the data subject, others do not sufficiently safeguard the interest of the data subject. In this study, these provisions of the Data Protection Code have been evaluated in line with the aim of the Code, that is to say the protection of fundamental rights and freedoms, particularly the right to private life of the data subject. The similarities and differences compared to the 95/46/EC Directive have also been considered. 

24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 gün ve 29677 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, temelde, 95/46/AT sayılı Yönerge’yi esas almıştır. Öte yandan, uygulama alanı ve genel hukuka uygunluk sebepleri açısından, Kanun’da, Yönerge’den farklı düzenlenmiş hususlar da bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin bazıları ilgili kişiye Yönerge’ye nazaran daha fazla koruma sağlarken, bazıları ise, ilgili kişinin korunmaya değer menfaatini yeter düzeyde dikkate almamaktadır. Bu çalışmada, söz konusu düzenlemeler, Kanun’un amacına uygun olarak, diğer bir deyişle, ilgili kişinin, temel hak ve özgürlüklerinin özellikle özel hayatın gizliliğinin korunması amacına uygun olarak ve ayrıca 95/46/AT sayılı Yönerge’ye ilişkin benzerlikler ve farklılıklar da gözetilerek değerlendirilmiştir. 

 • Akbulut Pakize Ezgi, Borçlar Hukukunda Kesin Hükümsüzlük Yaptırımının Amaca Uygun Sınırlama (Teleolojik Redüksiyon) Yöntemi İle Daraltılması, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016.
 • Akdağ Hale, Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.
 • Aksoy Hüseyin, Can, Medeni Hukuk ve Özellikle Kişilik Hakkı Yönünden Kişisel Verilerin Korunması, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2010. Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 15/2011 on the definition of consent.
 • Article 29 Data Protection Working Party, Advice paper on special categories of data (“sensitive data”).
 • Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC .
 • Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 2/2017 on data processing at work. Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 4/2007 on the concept of personal data.
 • Aydın Sedat Erdem, AİHM İçtihatları Bağlamında Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015.
 • Başalp Nilgün, Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Yetkin Yayınları, Ankara, 2004.
 • Çekin Mesut, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un Big Data (Büyük Veri) Ve İrade Serbestisi Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 74, Sayı 2, s. 629-644.
 • Dammann Ulrich, Bundesdatenschutzgesetz Kommentar, ed. Spiros, Simitis, 8. Auflage, 2014.
 • Gola, Peter/Christop, Klug/Körffer, Barbara, Bundesdatenschutzgesetz Kommentar, ed. Gola, Peter/Schomerus, Rudolf/Christop, Klug/Körffer, Barbara, 12. überarbeitete und ergänzte Auflage, C.H. Beck, 2015.
 • Kaya Cemil, “Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas (Kişisel) Veriler ve İşlenmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXIX, S. 1-2, Y. 2011, s. 317-334.
 • Kind Els, J., Privacy and Data Protection Issues of Biometric Applications: A Comparative Legal Analysis, Springer, 2013.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Uygulanmasına Yönelik Soru Cevaplar (http://www.kvkk.gov.tr/ yayinlar/K%C4%B0%C5%9E%C4%B0SEL%20VER%C4%B0LER%C4%B0N%20 KORUNMASI%20KANUNU%20VE%20UYGULAMASI.pdf çevrimiçi erişim 15.10.2017)
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması, (http://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/6698%20SAYILI%20K%C4%B0 %C5%9E%C4%B0SEL%20VER%C4%B0LER%C4%B0N%20KORUNMASI%20K ANUNUNUN%20UYGULANMASINA%20Y%C3%96NEL%C4%B0K%20SORU%20 VE%20CEVAPLAR.pdf çevrimiçi erişim 15.10.2017)
 • McCullagh Karen, “Data Sensitivity: Proposals for Resolving the Conundrum”, Journal of International Commercial Law and Technology, Volume 2, Issue 4, 2007, s. 190-201.
 • Oğuzman Kemal/Öz Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt -2 (“Cilt -2”), Gözden Geçirilmiş 13. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017.
 • Oğuzman Kemal/Barlas Nami, Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 22. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2016.
 • Oğuzman Kemal/Öz Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt -1 (“Cilt -1”), Gözden Geçirilmiş 15. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017.
 • Özdemir Hayrunissa, Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara, 2009.
 • Poullet Yves/Dinant Jean Marc, Report On The Application Of Data Protection Principles To The Worldwide Telecommunication Networks: Information Self-Determination In The Internet Era, Thoughts On Convention No. 108 For The Purposes Of The Future Work Of The Consultative Committee (TPD), 2004(çevrimiçi erişim, 01.10.2017, https://rm.coe.int/168068416a).
 • Rudin Beat, Datenschutzgesetz, ed. Bruno Baeriswyl/Kurt Pärli, Stämpflis Handkommentar, 2015.
 • Rosenthal David/Jöhri Yvonne, Handkommentar zum Datenschutzgesetz sowie weiteren, ausgewählten Bestimmungen, Schulthess Juristische Medien AG, 2008.
 • Sevimli Ahmet, “Veri Koruma Hukuku İlkeleri Işığında Türk Borçlar Kanunu Madde 419”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Y. 6, S.24, Aralık 2011, 120-139. Şimşek Oğuz, Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2008.
 • Taşatan Caner, Hekimin Kayıt Tutma Yükümlülüğü Kapsamında Tıbbi Kayıtlar, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017.
 • Taştan Furkan Güven, Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017.
 • Ulusan İlhan, Medeni Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012.
 • Uncular Selen, İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.
 • von dem Bussche Axel/Voigt Paul, Data Privacy and Protection in Germany including EU General Data Protection Regulation 2018, C. H. Beck, 2. Bası, 2017.
 • Wermelinger Amédéo, Datenschutzgesetz, ed. Bruno Baeriswyl/Kurt Pärli, Stämpflis Handkommentar, 2015.
 • Wolff Heinrich Amadeus, Beck’scher Online-Kommentar Datenschutzrecht, ed. Wolff Heinrich Amadeus/Brink Stefan, Verlag C.H.Beck, 19. Edition, Münih, 2017.
 • Wullschleger Marc, Die Durchsetzung des Urheberrechts im Internet, SMI - Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht Band/Nr. 101, Stämpfli Verlag AG, Bern, 2015.
 • Yücedağ Nafiye, The Protection Of IP Addresses In Peer-To-Peer (P2P) Networks, 13th International Conference on Internet, Law & Politics “Managing Risk in the Digital Society", Barselona, İspanya, 29 Haziran - 30 Eylül 2017, s. 342-357 (http://www.huygens.es/ebooks/IDP_2017.pdf, çevrim içi erişim, 11.10.2017).
Primary Language en
Journal Section Private Law
Authors

Author: Nafiye Yücedağ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2017

Bibtex @research article { iuhfm422656, journal = {Journal of Istanbul University Law Faculty}, issn = {1303-4375}, address = {}, publisher = {Istanbul University}, year = {2017}, volume = {75}, pages = {765 - 790}, doi = {}, title = {The Application Sphere Of Personal Data Protection Code And General Justification Grounds Of Processing From The Perspective Of Civil Law}, key = {cite}, author = {Yücedağ, Nafiye} }
APA Yücedağ, N . (2017). The Application Sphere Of Personal Data Protection Code And General Justification Grounds Of Processing From The Perspective Of Civil Law . Journal of Istanbul University Law Faculty , 75 (2) , 765-790 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iuhfm/issue/36734/422656
MLA Yücedağ, N . "The Application Sphere Of Personal Data Protection Code And General Justification Grounds Of Processing From The Perspective Of Civil Law" . Journal of Istanbul University Law Faculty 75 (2017 ): 765-790 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iuhfm/issue/36734/422656>
Chicago Yücedağ, N . "The Application Sphere Of Personal Data Protection Code And General Justification Grounds Of Processing From The Perspective Of Civil Law". Journal of Istanbul University Law Faculty 75 (2017 ): 765-790
RIS TY - JOUR T1 - The Application Sphere Of Personal Data Protection Code And General Justification Grounds Of Processing From The Perspective Of Civil Law AU - Nafiye Yücedağ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Law Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 765 EP - 790 VL - 75 IS - 2 SN - 1303-4375- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası The Application Sphere Of Personal Data Protection Code And General Justification Grounds Of Processing From The Perspective Of Civil Law %A Nafiye Yücedağ %T The Application Sphere Of Personal Data Protection Code And General Justification Grounds Of Processing From The Perspective Of Civil Law %D 2017 %J Journal of Istanbul University Law Faculty %P 1303-4375- %V 75 %N 2 %R %U
ISNAD Yücedağ, Nafiye . "The Application Sphere Of Personal Data Protection Code And General Justification Grounds Of Processing From The Perspective Of Civil Law". Journal of Istanbul University Law Faculty 75 / 2 (December 2018): 765-790 .
AMA Yücedağ N . The Application Sphere Of Personal Data Protection Code And General Justification Grounds Of Processing From The Perspective Of Civil Law. Journal of Istanbul University Law Faculty. 2017; 75(2): 765-790.
Vancouver Yücedağ N . The Application Sphere Of Personal Data Protection Code And General Justification Grounds Of Processing From The Perspective Of Civil Law. Journal of Istanbul University Law Faculty. 2017; 75(2): 765-790.