PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Çocukların Müziksel Ses Özelliklerine Uygun Şarkı Söyleyebilme Becerilerine İşitme Kaybı Değişkeninin Etkisi

Year 2011, Volume 1, Issue 1, 14.11.2013

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitimde ses eğitimi alan çocukların müziksel ses özelliklerine uygun olarak şarkı söyleyebilme becerilerine işitme kaybı değişkeninin etkisinin olup olmadığının belirlenmesi olup, bu yolla işitme kaybı olan ve olmayan çocukların müzik eğitimlerine ve müziksel ses gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Araştırmanın yürütülmesinde tek grup ön test-son test deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Deneysel çalışmada kullanılan örneklemin belirlenmesinde grup (sınıf) mevcudu ve işitme kaybı özelliği durumu göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre araştırmanın uygulaması, Gazi Eğitim Fakültesi Uygulama Anaokulu 3 yaş grubunda yer alan 11 çocuk ile yapılmıştır. Denel işlem öncesinde örneklem grubunun işitme analizleri ve ön test aşaması yapılmış, denel işlem aşamasında ise hazırlanan 20 ayrı ses eğitimi etkinliği her gün aynı saatte olmak üzere örneklem grubuna uygulanmıştır. Denel işlem sonrasında yine son test aşaması ile gerekli değerlendirmeler yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Araştırmada ele alınan problemlere ilişkin veriler, kişisel bilgiler formu, işitme analizleri ve müziksel ses özelliklerine uygun şarkı söyleyebilme becerisi ölçme aracı yoluyla elde edilmiştir. Müziksel ses özelliklerine uygun şarkı söyleyebilme becerisi ölçme aracında derecelendirme ölçeği olarak, “çok iyi 5, ortanın üstünde 4, orta 3, ortanın altında 2, çok düşük 1” seçeneklerinden oluşan beşli Likert Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama aracının Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı, 97 olarak bulunmuştur. İstatistiksel çözümlemeler için SPSS 11.5 programı kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak 0,05 seçilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde karşılaştırılan gruplardaki kişi sayıları parametrik testlerin gerektirdiği sayıda olmadığı için parametrik olmayan testler (Mann Whitney U) kullanılmıştır. Yapılan çözümlemeler sonucunda; işitme kaybı değişkeninin çocukların müziksel ses özelliklerine uygun şarkı söyleyebilme becerilerini olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.

Year 2011, Volume 1, Issue 1, 14.11.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Müzik ve Sahne Sanatları / Music and Performing Arts
Authors

Ebru TEMİZ This is me

Publication Date November 14, 2013
Application Date November 14, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Temiz, E. (2013). Çocukların Müziksel Ses Özelliklerine Uygun Şarkı Söyleyebilme Becerilerine İşitme Kaybı Değişkeninin Etkisi . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8720/108881