PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Eğitim ve Meslekten Beklentilerinin İnönü Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Year 2013, Volume 3, Issue 8, 11.12.2013

Abstract

Dünya genelindeki hızlı nüfus artışı ve beraberinde getirdiği yoğun kentleşme, özellikle kent merkezlerinde yaşayan insanların rekreatif temelli ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda bir takım önlemler alınması ihtiyacını doğurmuştur. Kent ekosistemleri ve ekolojik denge gibi konuların sorgulanmaya başladığı günümüzde, bilim ve sanatla sentezlenen bir meslek disiplini olan peyzaj mimarlığı mesleği de bu yöndeki çalışmalara önemli düzeyde katkı sağlamaktadır. Mesleğe olan ilginin devam ettirilebilmesi; üzerinde yaşadığımız dünyada sürdürülebilir ekolojik bir düzen ve denge sağlanabilmesi, doğadan kopan insanoğlunun doğaya olan özlem ve ihtiyaçlarının giderilebilmesi açısından oldukça önemlidir.

Bu araştırmada insan hayatının en önemli dönüm noktalarından birini oluşturan meslek seçimi, peyzaj mimarlığı mesleği ölçeğinde ele alınmıştır. Çalışmada Türkiye’deki Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler evren, bu evren içerisinde İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine bağlı Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde öğrenim görmekte olan öğrenciler ise evrenin karara dayalı örneklemi olarak kabul edilmiştir.

Araştırma kapsamında öğrencilerin peyzaj mimarlığı mesleğini tercih etme tutumları, eğitim ve meslek hakkındaki mevcut bakış açılarının belirlenmesi amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, veri seti nitelik yapısına uygun test yöntemleri ile istatistiksel denetime tabi tutularak doğrusal boyutlu bir düzlemde değerlendirilmiştir.

Genel olarak öğrencilerin %61.9’u peyzaj mimarlığı mesleğinin kendileri için doğru bir karar olduğunu, %54.3’ü YGS’de peyzaj mimarlığını tercih ederken meslek hakkında bilgi sahibi olduğunu, %95.2’si meslekte çizim-tasarım programlarının önemli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca ailelerinin Malatya veya komşu bir ilde ikamet ediyor oluşunun da öğrencilerin İnönü Üniversitesini tercih etmeleri üzerinde çok önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Year 2013, Volume 3, Issue 8, 11.12.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Authors

Atilla ATİK This is me


Bülent YILMAZ


Fürüzan ASLAN
0000-0001-7981-8777


Oğuz ATEŞ


Ezgi TAÇORAL This is me

Publication Date December 11, 2013
Application Date December 11, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2013, Volume 3, Issue 8

Cite

APA Atik, A. , Yılmaz, B. , Aslan, F. , Ateş, O. & Taçoral, E. (2013). Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Eğitim ve Meslekten Beklentilerinin İnönü Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 3 (8) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8727/108957