PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2010, Volume 0, Issue 59, 69 - 88, 01.02.2011

Abstract

References

 • Apgar, Mahlon (2001), “Alternatif İşyeri”, Harvard Business Review (İş ve Yaşam Dengesi), Çev. İbrahim Bingöl, İstanbul, MESS Yay.
 • Arslan, Mahmut (2001), İş ve Meslek Ahlakı, Ankara, Nobel Yay.
 • Birsel, Melek (2007), “İnsan Kaynakları Uygulamalarında Etik Yaklaşımlar”, İş Hayatında Etik, Editor: Suna Tevrüz, İstanbul.
 • Butler, E. Sonny, Cheryl Aasheim, Williams Susan (2007), “Does Telecommuting Improve Productivity?”, Communication of the ACM, April 2007, Vol. 50, No :4.
 • Boatright, R. John (2003), Ethics and The Conduct of Business, 4th Edition, New Jersey, Pratice Hall Pub.
 • Bozkurt, Veysel (2006), Endüstriyel ve Post–Endüstriyel Dönüşüm, Bursa, Ekin Yay.
 • Dedeoğlu, Gözde (2006), “Bilişim Toplumunda Etik Sorunlar”, II. Uygulamalı Etik Kongresi, Ankara, 18–20 Ekim 2006 , Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Demircioğlu, Murat, Murat Engin (2002), Dünyada ve Türkiye’de Esnek Çalışma, İstanbul, İTO Yay.
 • Durak, İbrahim, Mehmet Cihangir vd. (2006), “Üretimde Mekan Boyutunun Önemi ve Bilgi Toplumu Açısından Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, İstanbul.
 • Erözbek, Neslihan (2006), “Avrupa Birliği ve Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’de Enformasyon ve Bilgi Hizmetlerine Yönelik Çalışmalar”, Bilgi Yönetimi, İstanbul, Beta Yay.
 • Erdem, Ziya (2004), Tele Çalışma, İstanbul, Filiz Yay.
 • Eryiğit, Süleyman (2003), “Esnek Üretim, Esnek Organizasyon, Esnek Çalışma”, (Çevrimiçi): http://www.kamu–is.org.tr/pdf/5411.pdf.
 • Eyrenci, Öner, Kadriye Bakırcı (2000), Dünyada ve Türkiye’de Evde Çalışma ve Eve İş Verme, İstanbul, İTO Yay.
 • Flexibility (2005), (Çevrimiçi): http://www.flexibility.co.uk/flexwork/ location/Homeworkers2005.htm.
 • Gökbayrak, Şenay (2005), “Esnek İstihdam Stratejileri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Ortaya Çıkan Riskler”, Genel–İş Emek Araştırma Dergisi, Sayı: 2.
 • Guthrie, Ruth, James Pick (1997), “Teleworking Ethics”, (Çevrimiçi): http://webpages.cs.luc.edu/laufer/ethics97/GuthriePick.html.
 • Guthrie, Ruth (1997), “The Ethics of Telework”, Information Systems Management, Fall 1997.
 • Harrison, Nicola (2001), Teleworking from Home, (Çevrimiçi): http://www.ariadne.ac.uk/issue17/teleworking/
 • Internet World Stats News (2009), News Letter Number 46.
 • Kavi, Ersin (2009), “Kastamonu’daki Kamu Çalışanlarının İnternet ve Sohbet (Chat) Programlarını Kullanma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”, Kamu Etiği Sempozyum Kitabı–1, Ankara, TODAİE Yay.
 • Naktiyok, Atılhan, Ömer Faruk İşçan (2003), “İşgörenlerin Evden Çalışmaya İlişkin Tutumları: Bireysel Özellikler ve İş Sürükleyicileri Açısından Bir Uygulama”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 6.
 • Neumark, David, Deborah Reed (2002), “Employment Relationship in the New Economy”, NBER Working Paper, No. 8910, April 2002.
 • Özgener, Şevki (2004), İş Ahlakının Temelleri, Ankara, Nobel Yay.
 • Primo, Natasha (2003), Gender Issues in the Information Society, UNESCO Publications for the World Summit on the Information Society, Paris, CI– 2003/WS/05.
 • Soysal, Tamer (2006), “Tele Çalışma”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı: 9/1.
 • State of Delaware Telecommuting Policy (2006), (Çevrimiçi): http.//www.delewarepersonnel.com/policies/docs/telecomuttingpolic y/012006pdf.
 • Stephen, P. Robbins, Mary Coulter (2001), Management, N.J. Prentice Hall.
 • Tanılır, M. Niyazi (2002), İnternet Suçları ve Bireysel Mahremiyet Ankara, Liberte Yay.
 • Turban, Efraim (2006), Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Pearson Prentice Hall.
 • Yavuz, Arif (1995), Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkisi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.

BİLGİ TOPLUMUNDA EVDEN ÇALIŞMANIN ETİK BOYUTU

Year 2010, Volume 0, Issue 59, 69 - 88, 01.02.2011

Abstract

Bilgi toplumunda bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklar, iş hayatında esnekleşmeyi arttırmış, bu sayede çalışma ortamı geleneksel ofislerden evlere taşınabilir hale gelmiştir. Bu durum belli bazı avantajlar sağlarken diğer yandan da bazı sorunların doğmasına neden olmuştur. Dolayısıyla, evden çalışma olarak adlandırdığımız bu uygulamanın etik boyutunun ele alınması gerekmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri çalışanların eski olan iş yapma tarzlarını daha eski daha esnek olan evde çalışma veya mobil çalışma gibi metotlara doğru değiştirmektedir. Bu çalışmada da, işyerlerinde, evde ve hareketli olarak kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlamış olduğu evden esnek çalışma ve onun etik boyutunun ele alınması amaçlanmaktadır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, bilgi toplumuyla değişen çalışma ve etik kavramlarına yönelik literatür taraması yapılmıştır. İkinci bölümde ise, evden çalışmanın etik boyutu pozitif ve negatif yönleri ile çalışılmıştır

References

 • Apgar, Mahlon (2001), “Alternatif İşyeri”, Harvard Business Review (İş ve Yaşam Dengesi), Çev. İbrahim Bingöl, İstanbul, MESS Yay.
 • Arslan, Mahmut (2001), İş ve Meslek Ahlakı, Ankara, Nobel Yay.
 • Birsel, Melek (2007), “İnsan Kaynakları Uygulamalarında Etik Yaklaşımlar”, İş Hayatında Etik, Editor: Suna Tevrüz, İstanbul.
 • Butler, E. Sonny, Cheryl Aasheim, Williams Susan (2007), “Does Telecommuting Improve Productivity?”, Communication of the ACM, April 2007, Vol. 50, No :4.
 • Boatright, R. John (2003), Ethics and The Conduct of Business, 4th Edition, New Jersey, Pratice Hall Pub.
 • Bozkurt, Veysel (2006), Endüstriyel ve Post–Endüstriyel Dönüşüm, Bursa, Ekin Yay.
 • Dedeoğlu, Gözde (2006), “Bilişim Toplumunda Etik Sorunlar”, II. Uygulamalı Etik Kongresi, Ankara, 18–20 Ekim 2006 , Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Demircioğlu, Murat, Murat Engin (2002), Dünyada ve Türkiye’de Esnek Çalışma, İstanbul, İTO Yay.
 • Durak, İbrahim, Mehmet Cihangir vd. (2006), “Üretimde Mekan Boyutunun Önemi ve Bilgi Toplumu Açısından Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, İstanbul.
 • Erözbek, Neslihan (2006), “Avrupa Birliği ve Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’de Enformasyon ve Bilgi Hizmetlerine Yönelik Çalışmalar”, Bilgi Yönetimi, İstanbul, Beta Yay.
 • Erdem, Ziya (2004), Tele Çalışma, İstanbul, Filiz Yay.
 • Eryiğit, Süleyman (2003), “Esnek Üretim, Esnek Organizasyon, Esnek Çalışma”, (Çevrimiçi): http://www.kamu–is.org.tr/pdf/5411.pdf.
 • Eyrenci, Öner, Kadriye Bakırcı (2000), Dünyada ve Türkiye’de Evde Çalışma ve Eve İş Verme, İstanbul, İTO Yay.
 • Flexibility (2005), (Çevrimiçi): http://www.flexibility.co.uk/flexwork/ location/Homeworkers2005.htm.
 • Gökbayrak, Şenay (2005), “Esnek İstihdam Stratejileri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Ortaya Çıkan Riskler”, Genel–İş Emek Araştırma Dergisi, Sayı: 2.
 • Guthrie, Ruth, James Pick (1997), “Teleworking Ethics”, (Çevrimiçi): http://webpages.cs.luc.edu/laufer/ethics97/GuthriePick.html.
 • Guthrie, Ruth (1997), “The Ethics of Telework”, Information Systems Management, Fall 1997.
 • Harrison, Nicola (2001), Teleworking from Home, (Çevrimiçi): http://www.ariadne.ac.uk/issue17/teleworking/
 • Internet World Stats News (2009), News Letter Number 46.
 • Kavi, Ersin (2009), “Kastamonu’daki Kamu Çalışanlarının İnternet ve Sohbet (Chat) Programlarını Kullanma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”, Kamu Etiği Sempozyum Kitabı–1, Ankara, TODAİE Yay.
 • Naktiyok, Atılhan, Ömer Faruk İşçan (2003), “İşgörenlerin Evden Çalışmaya İlişkin Tutumları: Bireysel Özellikler ve İş Sürükleyicileri Açısından Bir Uygulama”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 6.
 • Neumark, David, Deborah Reed (2002), “Employment Relationship in the New Economy”, NBER Working Paper, No. 8910, April 2002.
 • Özgener, Şevki (2004), İş Ahlakının Temelleri, Ankara, Nobel Yay.
 • Primo, Natasha (2003), Gender Issues in the Information Society, UNESCO Publications for the World Summit on the Information Society, Paris, CI– 2003/WS/05.
 • Soysal, Tamer (2006), “Tele Çalışma”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı: 9/1.
 • State of Delaware Telecommuting Policy (2006), (Çevrimiçi): http.//www.delewarepersonnel.com/policies/docs/telecomuttingpolic y/012006pdf.
 • Stephen, P. Robbins, Mary Coulter (2001), Management, N.J. Prentice Hall.
 • Tanılır, M. Niyazi (2002), İnternet Suçları ve Bireysel Mahremiyet Ankara, Liberte Yay.
 • Turban, Efraim (2006), Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Pearson Prentice Hall.
 • Yavuz, Arif (1995), Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkisi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Orhan KOÇAK


Ersin KAVİ

Publication Date February 1, 2011
Application Date February 1, 2011
Acceptance Date September 22, 2021
Published in Issue Year 2010, Volume 0, Issue 59

Cite

Bibtex @ { iusskd10111, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {Istanbul University}, year = {2011}, volume = {0}, pages = {69 - 88}, doi = {}, title = {BİLGİ TOPLUMUNDA EVDEN ÇALIŞMANIN ETİK BOYUTU}, key = {cite}, author = {Koçak, Orhan and Kavi, Ersin} }
APA Koçak, O. & Kavi, E. (2011). BİLGİ TOPLUMUNDA EVDEN ÇALIŞMANIN ETİK BOYUTU . Journal of Social Policy Conferences , 0 (59) , 69-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iusskd/issue/888/10111
MLA Koçak, O. , Kavi, E. "BİLGİ TOPLUMUNDA EVDEN ÇALIŞMANIN ETİK BOYUTU" . Journal of Social Policy Conferences 0 (2011 ): 69-88 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iusskd/issue/888/10111>
Chicago Koçak, O. , Kavi, E. "BİLGİ TOPLUMUNDA EVDEN ÇALIŞMANIN ETİK BOYUTU". Journal of Social Policy Conferences 0 (2011 ): 69-88
RIS TY - JOUR T1 - BİLGİ TOPLUMUNDA EVDEN ÇALIŞMANIN ETİK BOYUTU AU - Orhan Koçak , Ersin Kavi Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 88 VL - 0 IS - 59 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Social Policy Conferences BİLGİ TOPLUMUNDA EVDEN ÇALIŞMANIN ETİK BOYUTU %A Orhan Koçak , Ersin Kavi %T BİLGİ TOPLUMUNDA EVDEN ÇALIŞMANIN ETİK BOYUTU %D 2011 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V 0 %N 59 %R %U
ISNAD Koçak, Orhan , Kavi, Ersin . "BİLGİ TOPLUMUNDA EVDEN ÇALIŞMANIN ETİK BOYUTU". Journal of Social Policy Conferences 0 / 59 (February 2011): 69-88 .
AMA Koçak O. , Kavi E. BİLGİ TOPLUMUNDA EVDEN ÇALIŞMANIN ETİK BOYUTU. Journal of Social Policy Conferences. 2011; 0(59): 69-88.
Vancouver Koçak O. , Kavi E. BİLGİ TOPLUMUNDA EVDEN ÇALIŞMANIN ETİK BOYUTU. Journal of Social Policy Conferences. 2011; 0(59): 69-88.
IEEE O. Koçak and E. Kavi , "BİLGİ TOPLUMUNDA EVDEN ÇALIŞMANIN ETİK BOYUTU", Journal of Social Policy Conferences, vol. 0, no. 59, pp. 69-88, Feb. 2011