Year 2020, Volume 11 , Issue 1, Pages 35 - 48 2020-06-01

Sanal kaytarma ile iş tatmini arasindaki ilişkiye yönelik bir araştırma
A research on relationship between cyberloafing and job satisfaction

Hüseyin Burak GEZER [1] , Esin BARUTÇU [2]


Çağımızda internet hayatımızın her alanına girmiş bulunmaktadır. İnternet özellikle işletmelerin üretim faaliyetlerini arttırması amacıyla önemli fırsatlar yaratmıştır. Ancak yarattığı bu fırsatlar çeşitli riskleri de beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda ise işletme içerisinde gereksiz internet kullanımını ifade eden sanal kaytarma kavramı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada personelin sanal kaytarma faaliyetleri ile iş tatmini arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Bağımsız değişken olarak sanal kaytarma, bağımlı değişken olarak ise iş tatmini belirlenmiştir. Araştırma Edremit bölgesinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. çalışanları üzerinde yapılmıştır. Anket tekniği ile yapılan araştırmada 90 adet personelden geri dönüş sağlanmış ve toplanan verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, sanal kaytarmanın alt boyutlarından olan önemli sanal kaytarma etkinliklerinin iş tatminine negatif etkisi olduğu, önemsiz sanal kaytarma etkinliklerinin ise iş tatminine pozitif etkisi olduğu görülmüştür.

In our time, the internet has been involved in every aspect of our lives. The internet has opened up important opportunities for companies to increase their production activities. These opportunities have led to various risks. The concept of cyberloafing, which expresses unnecessary internet use within the company, has surfaced. This study attempts to identify work satisfaction and the cyberloafing of staff. It cyberloafing as an independent variable and job satisfaction as a dependent variable research in the Edremit region of the Turkish Telecommunications company staff. The poll technique provided feedback from 90 employees and analyzed the data collected. As a result of the study, significant cyberloafing activity, which is one of the sub-dimensions of the cyberloafing process, has been found to negatively impact job satisfaction, while negligible cyberloafing activity has a positive impact on job satisfaction.

 • Akça, A. (2013). Okul Yöneticilerinin İş Dışı İnternet Kullanım (Siber Aylaklık) Davranışlarının İncelenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • Amichai-Hamburger, Y., & Ben-Artzi, E. (2003). Loneliness and Internet Use. Computers in Human Behaviour, 19(1), 71-80.
 • Anandarajan, M., Simmers, C. A., & Devine, M. (2004). A Multidimensional Sealing Approach to Personal Web Usage in the Workplace”, içinde; A Personal Web Usage in the Workplace: A Guide to Effective Human Resources Management, Ed: M. Anandarajan ve C.A. Simmers, 1st Edition, Hensey, Information Science Publishing
 • Arslan, R., Sayman, E., & Çınar, M. (2017). Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(3), 24-37
 • Askew. (2014). "Explaining Cyberloafing: The Role of The Theory of Planned Behavior.". Computers in Human Behavior, 36, 510-519.
 • Aşık, N. A. (2010). “Çalışanların İş Tatminini Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Faktörler ile Sonuçlarına İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme". Türk İdare Dergisi,467(6), 31-51.
 • Aydemir, S., Korkmaz, O., & Erdoğan, E. (2016). İş Yaşamında Sanal Kaytarma: Kamu ve Özel Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Metinleri, 48-52.
 • Bağrıyanık, E. Ü. (2019). Sanal Zorbalığa Maruz Kalmanın İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılığa Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • Baş, T., & Ardıç, K. (2002). “Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve. Tatminsizlik, İktisat, İşletme ve Finans İnceleme, 17(198), 72-81.
 • Bozkurt, Ö., & Bozkurt, İ. (2008). İş tatminini etkileyen işletme içi faktörlerin eğitim sektörü açısından değerlendirilmesine yönelik bir alan araştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 1-18.
 • Carlson, D. S., Kacmar, K. M., & Williams, L. J. (2000). Construction and Initial Validation of a Multidimensional Measure of Work–Family Conflict. Journal of Vocational Behaviour, 56(2), 249-276.
 • Davis, R. A. (2012, Haziran 20). Cyberslacking: Internet Abuse in the Workplace. Internet Abuse in the Workplace: http://giovanni-2000.tripod.com/mesh/cyberslacking.htm (18.12,2019)
 • Dinç Özcan, E. (2011). Kişilik Bakış Açısından Örgüt Yapısı ve İş Tatmini. İstanbul, Beta Basım.
 • Demir, N. (2007). İş Tatmini ve Örgüt Kültürü, Türkmen Kitabevi,İstanbul
 • Doorn, V. O. (2011). Cyberloafing: A Multi–Dimensional Construct Placed in a Theoretical Framework. Eindhoven University of Technology, Department Industrial Engineering and Innovation Sciences.
 • Efeoğlu, E. İ., & Özcan, E. (2013). “Aile Hekimlerinin İş Doyumu: Adana İl Merkezinde Bir Çalışma". Cukurova Medical Journal, 4(38), 567-573.
 • Ege, B. (2000). İşgören Tatminini Etkileyen Faktörler ve İşgören Tatmini ile İşgören Davranışı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • Eğinli, A. (2009). Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 23(3), 35-52.
 • Erdoğan, İ. (1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. Avcıol Basım Yayın
 • Eronat, Z. (2004). İşletmelerde İş Tatmini Ve İşgücü Devir Hızı Problemlerinin Çözümünde Bir Faktör Olarak İletişim; Kobi’lerde Ampirik Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi
 • Foster, M. (2001). Be Alert to the Signs of Employee Internet Addiction. National Public Accountant, 46, 39-40.
 • Garrett, R. K., & Danziger, J. N. (2008). “Disaffection or Expected Outcomes: Understanding Personal Internet use During Work”. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 937-958.
 • Henle, C., & Blanchard, A. (2008). The Interaction of Work Stressors and Organisational Sanctions on Cyberloafing. Journal of Managerial Issues, 20(3), 383-400.
 • Hoş, C., & Oksay, A. (2015). Hemşirelerde örgütsel bağlılık ile iş tatmini ilişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,20(4), 1-24.
 • Ilaha, M. (2013). İş Tatmini, İstanbul, Sokak Yayınları
 • Izgar, H. (2012). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi. Eğitim Kitabı(2). Türk Psikologlar Derneği Yay.
 • İnce, M., & Gül, H. (2011). The Relation of Cyber Slacking Behaviors With Various Organizational Outputs: Example of Karamanoglu Mehmetbey University. EuropeanJournal of ScientificResearch, 52(4), 507-527.
 • Kalaycı, E. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Davranışları ile Öz Düzenleme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • Kaplan, M., & Öğüt, A. (2012). Algılanan Örgütsel Adalet İle Sanal Kaytarma Arasındaki İlişkinin Analizi; Hastane Çalışanları Örneği. İşletme Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-13
 • Karadal, H. (1999). Yönetici Yaşam Biçimleri ile Yöneticinin Etkinliği ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bazı Sektörlerde Bir Araştırma, Çukurova Üni. Sosyal Bilimler Ens., Doktora Tezi
 • Karataş,S.,&Güleş,H. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 74-89
 • Kerse, G., Soyalın, M., & Karabey, C. N. (2016). Kişi-Örgüt Uyumu, Nötrleştirme ve Algılanan Yönetici Desteğinin Sanal Kaytarmaya Etkisi: Ampirik Bir Çalışma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4), 100-113.
 • Köse, S., Oral, L., & Türesin, H. (2012). İş Yaşamında Sosyal Kolaylaştırma Kavramı ve Sanal Kaytarma ile İlişkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 287-295.
 • Lim, V. (2002a). The IT Way of Loafing on The Job: Cyberloafing, Neutralizing and Organisational Justice. Journal of Organisational Behaviour, 23(5), 675-694.
 • Lim, V. G. (2002b). How Do I Loaf Here? Let Me Count the Ways. Communications of the ACM, 45(1), 66-70.
 • Lyman, W. P., Gregory, A. B., & Richard, M. S. (2003). Motivation and Work Behavior. Mcgraw-Hill Series in Management, 7.Baskı.
 • Luthans, F. (1995). Organizational Behavior. İstanbul: Literatür Yayıncılık.(5).
 • Mahatanankoon, P., Anandarajan, M., & Igbaria, M. (2004). Development of a Measure of Personal Web Usage in the Workplace. Cyberpsychology & Behaviour,7(1), 93-104.
 • Mills, J. E., & Clay, J. (2001). Cyberslacking! A Liability Issue for Wired Workplaces. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42(5), 34-47.
 • Mishra, P. K. (2013). Job satisfaction. IOSR Journal Of Humanities And Social Science,14(5), 45-54.
 • Mount, M., Ilies, R., & Johnson, E. (2006). Relationship of Personality Traits and Counterproductive Work Behaviours: The Mediating Effects of Job Satisfaction. Personnel Psychology, 59(3), 591-622.
 • Oshagbemi, T. (2013). Job Satisfaction in Higher Education. USA: Trafford
 • Örücü, E., & Yıldız, H. (2014). İş yerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal Kaytarma,. Ege Akademik Bakış.14(1), 99-114
 • Örücü, E., & Özüdoğru, M. (2018). Örgütsel Güven İle Sanal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(3), 66-80.
 • Özaydın, M. M., & Özdemir, Ö. (2014). Çalışanların bireysel özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkileri: Bir kamu bankası örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi,6(1), 251-281.
 • Özdemir, A. (2016). Sanal Kaytarmanın İş Tatmini Üzerine Etkisi: Aksaray Üniversitesi Örneği. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • Parker, C., & Mathews, P. B. (2001). “Customer Satisfaction: Contrasting. Marketing Intelligence & Planning, 1(19), 38-44.
 • Piotrowski, C. (2012). "Cyberloafing: A Content Analysis of The Emerging Literature.". Journal of Instructional Psychology, 39( 3-4), 259-262
 • Polzer-Debruyne, A. M. (2008). Psychological and Workplace Attributes that influence Personal Web Use (PWU). Massey University. New Zealand, 71-74.
 • Ramayah, T. (2010). Personal Web Usage and Work Inefficiency. Business Strategy Series, 11(5), 295-301.
 • Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). "A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study.". Academy of Management Journal, 38(2), 555-572.
 • Robbins, S., & Judge, A. T. (2012). Örgütsel Davranış. Editör Erdem, İ. Nobel.
 • Schwartz, S. H. (1977). Normative Influences on Altruism. Advances in Experimental Social Psychology. New York: Academic Press, 221-279.
 • Sevimli, F., & İşcan, Ö. F. (2005). “Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Tatmini”. Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Akademik Bakış Dergisi, 5(1), 55.-64
 • Spector, P. E., & Jex, S. (1998). Development of Four Self–Report Measures of Job Stressors and Strain: Interpersonal Conflict at Work Scale, Organizational Constraints Scale, Quantitative Workload Inventory, and Physical Symptoms Inventory. Journal of Occupational Health Psychology, 3(4), 356-367.
 • Spector, P. E., & Fox, S. (2002). An Emotion–Centered Model of Voluntary Work Behaviour: Some Parallels Between Counterproductive Work Behaviour and Organisational Citizenship Behaviour. Human Resource Management Review, 12(2), 269-292.
 • Taşdan, M., & Tiryaki, E. (2008). Özel ve devlet ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 33(147), 54-70.
 • Tutar, H. (2007). Erzurum’da devlet ve özel hastanelerde çalışan sağlık personelinin işlem adaleti, iş tatmini ve duygusal bağlılık durumlarının incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 97-120.
 • Ünal, Ö. F., Tekdemir, S., & Yıldızbaş, S. (2015). Kamu Çalışanlarının Sanal Kaytarma Amaçları Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 515-534.
 • Weatherbee, T. G. (2010). Counterproductive Use of Technology at Work: Information and Communications Technologies and Cyberdeviancy. Human Resource Management Review, 20(1), 35-44.
 • Woon, I. M. Y., & Pee, L. G. (2004). Behavioral Factors Affecting Internet Abuse in the Workplace: An Empirical Investigation. In Proceedings of the Third Annual Workshop on HCI Research in MIS (SIGHCI), December 10-11, 80-84.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Article
Authors

Author: Hüseyin Burak GEZER
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Esin BARUTÇU (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 1, 2020

APA Gezer, H , Barutçu, E . (2020). Sanal kaytarma ile iş tatmini arasindaki ilişkiye yönelik bir araştırma. Journal of Internet Applications and Management , 11 (1) , 35-48 . DOI: 10.34231/iuyd.696227