Review Article
PDF BibTex RIS Cite

ULUSLARARASI REKLAMLARIN ADAPTASYONU (YERELLEŞTİRİLMESİ) ÜZERİNE BİR İNCELEME

Year 2021, Volume: 2 Issue: 2, 89 - 105, 10.06.2022
https://doi.org/10.56203/iyd.1081344

Abstract

Araştırma kapsamında öncelikle kültür kavramı incelenecek, sonrasında tüketici ve tüketim kültürü üzerinde durularak karşılaştırmalı kültür analizlerinden bahsedilecektir. Son kısımda da uluslararası bir firmaya ait olan “Snickers” marka çikolata reklamının orijinalinden farklı bir kültüre (makale kapsamında Türk kültürüne) uyarlanırken (adapte edilirken, yerelleştirilirken) hangi faktörler üzerinde durulduğu reklamların “göstergebilimsel analizleri” ile tespit edilmeye çalışılacaktır.

References

 • Akar, H. (2009). Popüler Kültür ve Medya. Erciyes Üniversitesi İletişim Dergisi, 1(1):198-206.
 • Aksoy, E. (2013). Toplum ve Kültür. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Aytaç, Ö. (2006). Tüketimcilik ve Metalaşma Kıskacında Boş Zaman. Koceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11:27-53.
 • Azizoğlu, R. (2011). Kültürün Örgütsel İletişim Üzerine Etkisi: İki Farklı Ülkede Faaliyet Gösteren İki İşletme Arasında Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baltaş, A. (2011). Türk Kültüründe Yönetmek Yerel Değerlerle Küresel Başarılar KAzanmak. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Batmaz, V. (2006). Medya Popüler Kültürü Gizler. İstanbul: Karakutu Yayınları.
 • Çelik, N. (2013). Küreselleşmenin Türk Toplumunun Tüketim Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lİsans Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dağtaş, B. (2009). Tüketim Kültürü, Yaşam Tarzları, Boş Zamanlar ve Medya Üzerine Bir Literatür Taraması. Eğitim Bilim Toplum Dergisi.
 • Dağtaş, B., & Dağtaş, E. (2006). Tüketim Kültürü, Yaşam tarzları, Boş Zamanlar ve Medya Üzerine Bir Literatür Taraması. Eğitim Bilim Toplum Dergisi 4(14).
 • Durmaz, Y., & Jablonsk, S. (2012). Integrated Approach to Factors Affecting Consumers Purchase Behavior in Poland and an Emprical Study. Global Journal of Management And Business Research(12(15) Version 1.0).
 • Elden, M., Ulukök , Ö., & Yeygel, S. (2015). Şimdi Reklamlar. İstanbul: İletişim yayınları.
 • Erdem, R., & Günlü, E. (2006). İletişim Eğilimlerinin Yüksek Bağlam - Düşük bağlam Ayrımı ile İncelenmesi: Hastane Çalışanları Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 9(2).
 • Eroğlu, F. (2015). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Ersözlü, S. (2014). Televizyonun Tüketiminin Yaygınlaşmasındaki Rolü: Gündelik Hayatın Yeniden Üretim Biçimi Olarak Yansımasının "Bana Her Şey Yakışır" Programı Örneğinde İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güney, S. (2008). Davranış Bilimleri. İstanbul: Nobel yayın Dağıtım.
 • Giddens, A. (2000). Elimizden kaçıp Giden DÜnya. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Hall, E. (1991). Context and Meaning. Intercultural Communication. Wadsworth Publishing.
 • Kösoğlu, N. (1992). Milli Kültür ve Kimlik. İstanbul: Ötüken Yayıncılık.
 • Karaca, Ş., & Gümüş, N. (2018). Kültür ve Tüketim (Hofstede Kültür Boyutları ve Ülke Örnekleri ile). Ankara: İlksan Matbaası .
 • Koç, E. (2016). Tüketici Davranışı ve PAzarlama Stratejileri: Global ve Yerel Yaklaşım. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kottak, C. P. (2001). Antropoloji. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Odabaşı, Y. (2004). Postmodern PAzarlama. İstanbul: Kapital yayıncılık.
 • Peter, j., & Olson, J. (2005 - 2008). Consumer Behaviour And Marketing Strategy. New York: McGraw-Hill.
 • Talas, M., & Kaya, Y. (2007). Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları. Türklük Bilimi Araştırmaları, 149-162.
 • Torlak, Ö. (2000). Tüketim: Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü. İstanbul: İnkilab Yayınları.
 • Zorlu, A. (2003). Batılı Bir Yaşam Tarzı Olarak Tüketim: Türkiye'de Tüketim Ürünlrinin ve Kültürünün Tarihi Gelişimi. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 1-28.

A REVIEW ON ADAPTATION (LOCALIZATION) OF INTERNATOPNAL ADVERTISEMENTS

Year 2021, Volume: 2 Issue: 2, 89 - 105, 10.06.2022
https://doi.org/10.56203/iyd.1081344

Abstract

Within the scope of the research, firstly the concept of culture will be examined, then the consumer and consumption culture will be emphasized and comparative cultural analyzes will be mentioned. In the last part, while adapting (localizing) the "Snickers" brand chocolate advertisement, which belongs to an international company, to a different culture (to Turkish culture within the scope of the article) than the original, it will be tried to determine which factors are emphasized with "semiotic analysis".

References

 • Akar, H. (2009). Popüler Kültür ve Medya. Erciyes Üniversitesi İletişim Dergisi, 1(1):198-206.
 • Aksoy, E. (2013). Toplum ve Kültür. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Aytaç, Ö. (2006). Tüketimcilik ve Metalaşma Kıskacında Boş Zaman. Koceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11:27-53.
 • Azizoğlu, R. (2011). Kültürün Örgütsel İletişim Üzerine Etkisi: İki Farklı Ülkede Faaliyet Gösteren İki İşletme Arasında Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baltaş, A. (2011). Türk Kültüründe Yönetmek Yerel Değerlerle Küresel Başarılar KAzanmak. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Batmaz, V. (2006). Medya Popüler Kültürü Gizler. İstanbul: Karakutu Yayınları.
 • Çelik, N. (2013). Küreselleşmenin Türk Toplumunun Tüketim Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lİsans Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dağtaş, B. (2009). Tüketim Kültürü, Yaşam Tarzları, Boş Zamanlar ve Medya Üzerine Bir Literatür Taraması. Eğitim Bilim Toplum Dergisi.
 • Dağtaş, B., & Dağtaş, E. (2006). Tüketim Kültürü, Yaşam tarzları, Boş Zamanlar ve Medya Üzerine Bir Literatür Taraması. Eğitim Bilim Toplum Dergisi 4(14).
 • Durmaz, Y., & Jablonsk, S. (2012). Integrated Approach to Factors Affecting Consumers Purchase Behavior in Poland and an Emprical Study. Global Journal of Management And Business Research(12(15) Version 1.0).
 • Elden, M., Ulukök , Ö., & Yeygel, S. (2015). Şimdi Reklamlar. İstanbul: İletişim yayınları.
 • Erdem, R., & Günlü, E. (2006). İletişim Eğilimlerinin Yüksek Bağlam - Düşük bağlam Ayrımı ile İncelenmesi: Hastane Çalışanları Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 9(2).
 • Eroğlu, F. (2015). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Ersözlü, S. (2014). Televizyonun Tüketiminin Yaygınlaşmasındaki Rolü: Gündelik Hayatın Yeniden Üretim Biçimi Olarak Yansımasının "Bana Her Şey Yakışır" Programı Örneğinde İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güney, S. (2008). Davranış Bilimleri. İstanbul: Nobel yayın Dağıtım.
 • Giddens, A. (2000). Elimizden kaçıp Giden DÜnya. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Hall, E. (1991). Context and Meaning. Intercultural Communication. Wadsworth Publishing.
 • Kösoğlu, N. (1992). Milli Kültür ve Kimlik. İstanbul: Ötüken Yayıncılık.
 • Karaca, Ş., & Gümüş, N. (2018). Kültür ve Tüketim (Hofstede Kültür Boyutları ve Ülke Örnekleri ile). Ankara: İlksan Matbaası .
 • Koç, E. (2016). Tüketici Davranışı ve PAzarlama Stratejileri: Global ve Yerel Yaklaşım. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kottak, C. P. (2001). Antropoloji. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Odabaşı, Y. (2004). Postmodern PAzarlama. İstanbul: Kapital yayıncılık.
 • Peter, j., & Olson, J. (2005 - 2008). Consumer Behaviour And Marketing Strategy. New York: McGraw-Hill.
 • Talas, M., & Kaya, Y. (2007). Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları. Türklük Bilimi Araştırmaları, 149-162.
 • Torlak, Ö. (2000). Tüketim: Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü. İstanbul: İnkilab Yayınları.
 • Zorlu, A. (2003). Batılı Bir Yaşam Tarzı Olarak Tüketim: Türkiye'de Tüketim Ürünlrinin ve Kültürünün Tarihi Gelişimi. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 1-28.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Bektaş SARI
EGE UNIVERSITY
0000-0001-7290-121X
Türkiye

Early Pub Date July 1, 2022
Publication Date June 10, 2022
Submission Date March 3, 2022
Published in Issue Year 2021 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA
SARI, B. (2022). ULUSLARARASI REKLAMLARIN ADAPTASYONU (YERELLEŞTİRİLMESİ) ÜZERİNE BİR İNCELEME. İzmir Yönetim Dergisi, 2(2), 89-105. https://doi.org/10.56203/iyd.1081344

Before uploading your article to the system, make sure to use the templates and spelling rules. The referee process will not be started for the works that do not comply with the spelling rules.