Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Covid -19 Pandemi Döneminde Banka Çalışanlarının Yaşadıkları Stres: Stresin Nedenleri ve Başa Çıkma Yöntemlerine Dair Bir Araştırma

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 90 - 103, 18.04.2023
https://doi.org/10.56203/iyd.1228036

Abstract

Çalışmada, COVID-19 pandemisi döneminde banka çalışanlarının yaşadıkları stresin nedenlerini ve stresle başa çıkma yöntemlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, banka çalışanlarının evden ve şubeden çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunlardan dolayı yaşadıkları stres ve stresle başa çıkma yöntemleri, nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi yapılarak incelenmiştir. Araştırmaya İzmir ilinde hizmet veren özel bir bankanın 3 erkek ve 6 kadın çalışanı katılmıştır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, banka çalışanlarının evden ve şubeden çalıştığı dönemlerde stres yaşamalarına neden olan çeşitli problemlerle karşılaştıkları ve stresle başa çıkmak için bazı yöntemler kullandıkları tespit edilmiştir. Banka çalışanları, bu sorunlardan kaynaklanan stresle başa çıkabilmek için; düzenli nefes egzersizi, meditasyon ve fiziksel egzersiz yapma ile sağlıklı beslenmeye dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca bazı çalışanların bu dönemde aile fertleriyle birlikte daha sık vakit geçirmesi de yine stresle başa çıkmalarında yardımcı olmuştur. Ayrıca ‘sosyal destek arama’ ve ‘sorunla uğraşma ve mücadele’ yöntemlerini de kullanmışlardır.

References

 • Baltaş A., Baltaş Z. (2002), Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitapevi, 21.Baskı, İstanbul
 • Başaran, E.Y., Ünal, H.T. (2021). Covid – 19 Pandemi Döneminde Özel Bankaların Çalışan Deneyimi Tasarımı. Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(39):654-672.
 • Beehr, T. A., & Newman, J. E. (1978). Job stress, employee health and organizational effectiveness: A facet analysis, model and literature review. Personnel Psychology, 31, 665-699.
 • Bekçi, İ., Köse, E., Aksoy, E. (2020). Covid-19'un Türkiye’de Bankalar Üzerindeki Ekonomik Etkisine Dair Bir Tahmin Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi. 5(Özel Sayı): 185-205.
 • Cooper, C. L., & Marshal, J. (1976). Occupational Sources of Stress: A Review of the Literature Relating to Coronary Heart Disease and Mental Ill Health. Journal of Occupational Psychology, 49, 11-28.
 • Collins, S. (2008), Statutory Social Workers: Stress, Job Satisfaction, Coping, Social Support and Individual Differences, British Journal of Social Work, 38, pp.1173–1193, http://bjsw.oxfordjournals.org/content/38/6/1173.full.pdf+html
 • Deveci, B. (2016). İş-Aile Çatışması ve İş Stresinin Yaşam Kalitesine Etkisi: Büyük Ölçekli Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Balıkesir Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Ekinci, Hasan ve Ekici, Süleyman. (2003). Yöneticiler Üzerindeki Etkileri Açısından Stres Kaynakları ve Bir Uygulama. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 93-11
 • Elsafty, A., Shafik, L. (2022). The Impact of Job Stress on Employee’s Performance at one of Private Banks in Egypt during COVID-19 Pandemic. International Business Research; Vol. 15, No. 2; 2022 ISSN 1913-9004 E-ISSN 1913-901 Published by Canadian Center of Science and Education.
 • Eriş, Y.C., Yücel, R. (2018). Örgütsel Stres ve Örgütsel Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: İstanbul’da Bir Perakende Mağazası ve Şubelerinde Araştırma. Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Yıl: 4, Sayı:17, s. 314-331.
 • Ganster, D. C., & Rosen, C. C. (2013). Work stress and employee health: A multidisciplinary review. Journal of Management, 39(5), 1085-1122.
 • Giorgi, G., Arcangeli , G., Perminiene, M., Lorini , C., Ariza-Montes, A., Fiz-Perez, J., Mucci, N. (2017). Work-Related Stress in the Banking Sector: A Review of Incidence, Correlated Factors, and Major Consequences. Frontier in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02166.
 • Güçlü, N. (2001). Stres Yönetimi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 1 (2001) 91-109.
 • Gültekin, Z. (2021). Covid-19 Panedemi Sürecinde Bankaların İnsan Kaynakları Stratejilerinin İçerik Analizi ile Belirlenmesi. Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt: 1, Sayı:2, ss. 15-30.
 • Häusser, J. A., & Mojzisch, A. (2017). The physical activity-mediated demand–control (pamDC) model: Linking work characteristics, leisure time physical activity, and well-being. Work & Stress, 1-24.
 • House J. S. (1981). Work stress and social support. Reading, Mass: Addison-Wesley.
 • IVANCEVICH John M., MATTESON Michael T. (2002), Organizational Behaviour and Management, Sixth Edition, McGraw-Hill Higher Education.
 • Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations. New York: Wiley.
 • Keskin, A. (2011);” Ekonomik Kalkınmada Beşeri Sermayenin Rolü ve Türkiye”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt25,Sayı3-4,s.125-153.
 • Kıcır, B., (2019), ‘’Evden Çalışma: Özgürlük Mü Esaret Mi?’’, 9 Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 173-196.
 • KÖSE, E. (2020). Duygusal Emek Davranışı ile Tükenmişlik Algısı Arasındaki İlişkide İş Stresinin Aracılık Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi. 12(3): 39-50.
 • Lazarus, R. S. (1983). The costs and benefits of denial. In S. Breznitz (Ed.), The denial of stress (pp. 1–30). New York: International Universities Press.
 • Maurya, A., Meshram, V., Mungle, K., Nade, V., Nanotkar, P. (2021). To Assess Awareness and Stress Level Regarding COVID-19 Pandemic among Banker. Journal of Pharmaceutical Research International. 33(46B): 593-599, 2021; Article no.JPRI.73675 ISSN: 2456-9119.
 • Masyhuri, M.,Pardiman, P., Siswanto, S. (2021). Factor influencing job stress during covid-19: empirical evidence from Bank Syariah Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 25 (2). pp. 355-366. ISSN 1410-8089
 • Morrow, R., & Brough, P. (2019). ‘It’s off to work we go!’ person–environment fit and turnover intentions in managerial and administrative mining personnel. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 25(3), 467-475.
 • Naswall, K.,Hellgren, J.,& Sverke,M.,(2008),’The Individual in the changing working life.’’ New York: Cambridge University Press.
 • Pandey, D. L. (2020). Work Stress and employee performance: An assessment of impact of work stress. International Research Journal of Human Resource and Social Sciences, 7(5), 2394-4218.
 • Parker, D. F., & Decotiis, T. A. (1983). Organizational determinants of job stress. Organizational Behavior and Human Performance, 32, 160-177.
 • Peng, B., Potipiroon, W. (2022). Fear of Losing Jobs during COVID-19: Can Psychological Capital Alleviate Job Insecurity and Job Stress. Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hatyai 90112, Thailand. Behav. Sci. 2022, 12(6),168; https://doi.org/10.3390/bs12060168.
 • Schuler, R. S. (1980). Definition and Conceptualization of Stress in Organizations. Organizational Behavior and Human Performance, 25, 184-215.
 • Selye, H. (1974). Stress without dissress. New York: J.B. Lippencott Comp.

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 90 - 103, 18.04.2023
https://doi.org/10.56203/iyd.1228036

Abstract

References

 • Baltaş A., Baltaş Z. (2002), Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitapevi, 21.Baskı, İstanbul
 • Başaran, E.Y., Ünal, H.T. (2021). Covid – 19 Pandemi Döneminde Özel Bankaların Çalışan Deneyimi Tasarımı. Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(39):654-672.
 • Beehr, T. A., & Newman, J. E. (1978). Job stress, employee health and organizational effectiveness: A facet analysis, model and literature review. Personnel Psychology, 31, 665-699.
 • Bekçi, İ., Köse, E., Aksoy, E. (2020). Covid-19'un Türkiye’de Bankalar Üzerindeki Ekonomik Etkisine Dair Bir Tahmin Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi. 5(Özel Sayı): 185-205.
 • Cooper, C. L., & Marshal, J. (1976). Occupational Sources of Stress: A Review of the Literature Relating to Coronary Heart Disease and Mental Ill Health. Journal of Occupational Psychology, 49, 11-28.
 • Collins, S. (2008), Statutory Social Workers: Stress, Job Satisfaction, Coping, Social Support and Individual Differences, British Journal of Social Work, 38, pp.1173–1193, http://bjsw.oxfordjournals.org/content/38/6/1173.full.pdf+html
 • Deveci, B. (2016). İş-Aile Çatışması ve İş Stresinin Yaşam Kalitesine Etkisi: Büyük Ölçekli Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Balıkesir Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Ekinci, Hasan ve Ekici, Süleyman. (2003). Yöneticiler Üzerindeki Etkileri Açısından Stres Kaynakları ve Bir Uygulama. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 93-11
 • Elsafty, A., Shafik, L. (2022). The Impact of Job Stress on Employee’s Performance at one of Private Banks in Egypt during COVID-19 Pandemic. International Business Research; Vol. 15, No. 2; 2022 ISSN 1913-9004 E-ISSN 1913-901 Published by Canadian Center of Science and Education.
 • Eriş, Y.C., Yücel, R. (2018). Örgütsel Stres ve Örgütsel Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: İstanbul’da Bir Perakende Mağazası ve Şubelerinde Araştırma. Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Yıl: 4, Sayı:17, s. 314-331.
 • Ganster, D. C., & Rosen, C. C. (2013). Work stress and employee health: A multidisciplinary review. Journal of Management, 39(5), 1085-1122.
 • Giorgi, G., Arcangeli , G., Perminiene, M., Lorini , C., Ariza-Montes, A., Fiz-Perez, J., Mucci, N. (2017). Work-Related Stress in the Banking Sector: A Review of Incidence, Correlated Factors, and Major Consequences. Frontier in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02166.
 • Güçlü, N. (2001). Stres Yönetimi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 1 (2001) 91-109.
 • Gültekin, Z. (2021). Covid-19 Panedemi Sürecinde Bankaların İnsan Kaynakları Stratejilerinin İçerik Analizi ile Belirlenmesi. Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt: 1, Sayı:2, ss. 15-30.
 • Häusser, J. A., & Mojzisch, A. (2017). The physical activity-mediated demand–control (pamDC) model: Linking work characteristics, leisure time physical activity, and well-being. Work & Stress, 1-24.
 • House J. S. (1981). Work stress and social support. Reading, Mass: Addison-Wesley.
 • IVANCEVICH John M., MATTESON Michael T. (2002), Organizational Behaviour and Management, Sixth Edition, McGraw-Hill Higher Education.
 • Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations. New York: Wiley.
 • Keskin, A. (2011);” Ekonomik Kalkınmada Beşeri Sermayenin Rolü ve Türkiye”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt25,Sayı3-4,s.125-153.
 • Kıcır, B., (2019), ‘’Evden Çalışma: Özgürlük Mü Esaret Mi?’’, 9 Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 173-196.
 • KÖSE, E. (2020). Duygusal Emek Davranışı ile Tükenmişlik Algısı Arasındaki İlişkide İş Stresinin Aracılık Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi. 12(3): 39-50.
 • Lazarus, R. S. (1983). The costs and benefits of denial. In S. Breznitz (Ed.), The denial of stress (pp. 1–30). New York: International Universities Press.
 • Maurya, A., Meshram, V., Mungle, K., Nade, V., Nanotkar, P. (2021). To Assess Awareness and Stress Level Regarding COVID-19 Pandemic among Banker. Journal of Pharmaceutical Research International. 33(46B): 593-599, 2021; Article no.JPRI.73675 ISSN: 2456-9119.
 • Masyhuri, M.,Pardiman, P., Siswanto, S. (2021). Factor influencing job stress during covid-19: empirical evidence from Bank Syariah Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 25 (2). pp. 355-366. ISSN 1410-8089
 • Morrow, R., & Brough, P. (2019). ‘It’s off to work we go!’ person–environment fit and turnover intentions in managerial and administrative mining personnel. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 25(3), 467-475.
 • Naswall, K.,Hellgren, J.,& Sverke,M.,(2008),’The Individual in the changing working life.’’ New York: Cambridge University Press.
 • Pandey, D. L. (2020). Work Stress and employee performance: An assessment of impact of work stress. International Research Journal of Human Resource and Social Sciences, 7(5), 2394-4218.
 • Parker, D. F., & Decotiis, T. A. (1983). Organizational determinants of job stress. Organizational Behavior and Human Performance, 32, 160-177.
 • Peng, B., Potipiroon, W. (2022). Fear of Losing Jobs during COVID-19: Can Psychological Capital Alleviate Job Insecurity and Job Stress. Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hatyai 90112, Thailand. Behav. Sci. 2022, 12(6),168; https://doi.org/10.3390/bs12060168.
 • Schuler, R. S. (1980). Definition and Conceptualization of Stress in Organizations. Organizational Behavior and Human Performance, 25, 184-215.
 • Selye, H. (1974). Stress without dissress. New York: J.B. Lippencott Comp.

Stress Experienced By Bank Employees During The Covid – 19 Pandemic Period: A Research On Causes Of Stress And Methods Of Collecting

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 90 - 103, 18.04.2023
https://doi.org/10.56203/iyd.1228036

Abstract

In this research, it is aimed to reveal the causes of the stress experienced by bank employees during the COVID-19 pandemic period and their methods of coping with stress. In this study, the methods of coping with the stress and stress experienced by bank employees due to the problems they encountered during the work process from home and branch were carried out by conducting a qualitative research methods focus group interview. 3 male and 6 female employees of a private bank serving in Izmir province participated in the research.
According to the results obtained from the research, it has been understood that bank employees encounter various problems that cause them to experience stress during the periods when they work from home and from the branch, and they use some methods to cope with stress. It has been Deciphered that the bank employees use the methods of “seeking social support” and “dealing with and fighting the problem” to cope with the stress caused by these problems.

References

 • Baltaş A., Baltaş Z. (2002), Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitapevi, 21.Baskı, İstanbul
 • Başaran, E.Y., Ünal, H.T. (2021). Covid – 19 Pandemi Döneminde Özel Bankaların Çalışan Deneyimi Tasarımı. Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(39):654-672.
 • Beehr, T. A., & Newman, J. E. (1978). Job stress, employee health and organizational effectiveness: A facet analysis, model and literature review. Personnel Psychology, 31, 665-699.
 • Bekçi, İ., Köse, E., Aksoy, E. (2020). Covid-19'un Türkiye’de Bankalar Üzerindeki Ekonomik Etkisine Dair Bir Tahmin Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi. 5(Özel Sayı): 185-205.
 • Cooper, C. L., & Marshal, J. (1976). Occupational Sources of Stress: A Review of the Literature Relating to Coronary Heart Disease and Mental Ill Health. Journal of Occupational Psychology, 49, 11-28.
 • Collins, S. (2008), Statutory Social Workers: Stress, Job Satisfaction, Coping, Social Support and Individual Differences, British Journal of Social Work, 38, pp.1173–1193, http://bjsw.oxfordjournals.org/content/38/6/1173.full.pdf+html
 • Deveci, B. (2016). İş-Aile Çatışması ve İş Stresinin Yaşam Kalitesine Etkisi: Büyük Ölçekli Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Balıkesir Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Ekinci, Hasan ve Ekici, Süleyman. (2003). Yöneticiler Üzerindeki Etkileri Açısından Stres Kaynakları ve Bir Uygulama. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 93-11
 • Elsafty, A., Shafik, L. (2022). The Impact of Job Stress on Employee’s Performance at one of Private Banks in Egypt during COVID-19 Pandemic. International Business Research; Vol. 15, No. 2; 2022 ISSN 1913-9004 E-ISSN 1913-901 Published by Canadian Center of Science and Education.
 • Eriş, Y.C., Yücel, R. (2018). Örgütsel Stres ve Örgütsel Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: İstanbul’da Bir Perakende Mağazası ve Şubelerinde Araştırma. Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Yıl: 4, Sayı:17, s. 314-331.
 • Ganster, D. C., & Rosen, C. C. (2013). Work stress and employee health: A multidisciplinary review. Journal of Management, 39(5), 1085-1122.
 • Giorgi, G., Arcangeli , G., Perminiene, M., Lorini , C., Ariza-Montes, A., Fiz-Perez, J., Mucci, N. (2017). Work-Related Stress in the Banking Sector: A Review of Incidence, Correlated Factors, and Major Consequences. Frontier in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02166.
 • Güçlü, N. (2001). Stres Yönetimi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 1 (2001) 91-109.
 • Gültekin, Z. (2021). Covid-19 Panedemi Sürecinde Bankaların İnsan Kaynakları Stratejilerinin İçerik Analizi ile Belirlenmesi. Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt: 1, Sayı:2, ss. 15-30.
 • Häusser, J. A., & Mojzisch, A. (2017). The physical activity-mediated demand–control (pamDC) model: Linking work characteristics, leisure time physical activity, and well-being. Work & Stress, 1-24.
 • House J. S. (1981). Work stress and social support. Reading, Mass: Addison-Wesley.
 • IVANCEVICH John M., MATTESON Michael T. (2002), Organizational Behaviour and Management, Sixth Edition, McGraw-Hill Higher Education.
 • Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations. New York: Wiley.
 • Keskin, A. (2011);” Ekonomik Kalkınmada Beşeri Sermayenin Rolü ve Türkiye”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt25,Sayı3-4,s.125-153.
 • Kıcır, B., (2019), ‘’Evden Çalışma: Özgürlük Mü Esaret Mi?’’, 9 Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 173-196.
 • KÖSE, E. (2020). Duygusal Emek Davranışı ile Tükenmişlik Algısı Arasındaki İlişkide İş Stresinin Aracılık Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi. 12(3): 39-50.
 • Lazarus, R. S. (1983). The costs and benefits of denial. In S. Breznitz (Ed.), The denial of stress (pp. 1–30). New York: International Universities Press.
 • Maurya, A., Meshram, V., Mungle, K., Nade, V., Nanotkar, P. (2021). To Assess Awareness and Stress Level Regarding COVID-19 Pandemic among Banker. Journal of Pharmaceutical Research International. 33(46B): 593-599, 2021; Article no.JPRI.73675 ISSN: 2456-9119.
 • Masyhuri, M.,Pardiman, P., Siswanto, S. (2021). Factor influencing job stress during covid-19: empirical evidence from Bank Syariah Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 25 (2). pp. 355-366. ISSN 1410-8089
 • Morrow, R., & Brough, P. (2019). ‘It’s off to work we go!’ person–environment fit and turnover intentions in managerial and administrative mining personnel. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 25(3), 467-475.
 • Naswall, K.,Hellgren, J.,& Sverke,M.,(2008),’The Individual in the changing working life.’’ New York: Cambridge University Press.
 • Pandey, D. L. (2020). Work Stress and employee performance: An assessment of impact of work stress. International Research Journal of Human Resource and Social Sciences, 7(5), 2394-4218.
 • Parker, D. F., & Decotiis, T. A. (1983). Organizational determinants of job stress. Organizational Behavior and Human Performance, 32, 160-177.
 • Peng, B., Potipiroon, W. (2022). Fear of Losing Jobs during COVID-19: Can Psychological Capital Alleviate Job Insecurity and Job Stress. Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hatyai 90112, Thailand. Behav. Sci. 2022, 12(6),168; https://doi.org/10.3390/bs12060168.
 • Schuler, R. S. (1980). Definition and Conceptualization of Stress in Organizations. Organizational Behavior and Human Performance, 25, 184-215.
 • Selye, H. (1974). Stress without dissress. New York: J.B. Lippencott Comp.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Ecem MEŞE
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7302-8811
Türkiye


Güler TOZKOPARAN
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9082-7092
Türkiye

Early Pub Date April 18, 2023
Publication Date April 18, 2023
Submission Date January 1, 2023
Acceptance Date March 21, 2023
Published in Issue Year 2022 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Meşe, E. & Tozkoparan, G. (2022). Covid -19 Pandemi Döneminde Banka Çalışanlarının Yaşadıkları Stres: Stresin Nedenleri ve Başa Çıkma Yöntemlerine Dair Bir Araştırma . İzmir Yönetim Dergisi , 3 (2) , 90-103 . DOI: 10.56203/iyd.1228036

Before uploading your article to the system, make sure to use the templates and spelling rules. The referee process will not be started for the works that do not comply with the spelling rules.