Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Pets: Theological Dilemmas and Spatial Accommodation Among Turkish-Speaking Migrants in the Northwest of England

Year 2022, Volume 6, Issue 1, 79 - 101, 15.06.2022
https://doi.org/10.46595/jad.1092437

Abstract

Based on individual interviews in the Northwest of England, this article examines how Turkish-speaking (TS) migrants experience pet practices. Building on approaches to space-making practices, as well as studies on everyday lived religion, this article explores how TS migrants constitute pet practices within their understanding of Islam and the context in where they live.
This article shifts the emphasis from the study of texts to the study of lived practices. This study explores how texts are employed in distinctive ways by individuals in everyday life. Additionally, it has been discussed that Muslims’ lives cannot be reduced to text only. Instead, the text and the context mutually reconstitute individuals’ everyday lives. TS migrants established a way of life by taking seriously into account the mutual relationships between the text and the context. They lived in a certain context without excluding the text. This study explored that their everyday lives are inspired by the text. Particularly, pet practices are chosen to demonstrate the negotiation between the text and the context.
Despite the increase of pet practices among Muslims in Europe, including Britain, it is less researched. Examining the stories of six men in the UK who are mixed married, this article pushes further the discussions of Islamic views on dogs, by exploring the challenges that male migrants face theologically and socially, and strategically adapting to deal with unique situations and their everyday experiences. It reveals that mixed married TS migrants come across two main strategies to deal with this practice: convincing kids to avoid dog adoption or creating religious spaces in the home sphere by not allowing dogs to enter certain rooms.  

References

 • Ammerman, Nancy Tatom. “Introduction: Observing Religious Modern Lives.” Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives. Ed. Nancy Tatom Ammerman. 3-18. Oxford: Oxford University Press, 2007.
 • Ammerman, Nancy Tatom. “Rethinking Religion: Toward a Practice Approach.” The American Journal of Sociology 126/1 (2020), 6-51.
 • Bardakoğlu, Ali. “Köpek.” Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi. 26/251-252. İstanbul: TDV Yayınları, 2002.
 • Baysa, Hüseyin. “Ev ve Süs Hayvanı Edinme Saiklerinin Fıkhi Açıdan Tahlili.” İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi (2021), 235-262.
 • Bender, Courtney. "Practicing Religion," The Cambridge Companion to Religious Studies. Ed. Robert Orsi. Cambridge University Press, 2012.
 • Berglund, Jenny. “Princely Companion or Object of Offense? The Dog's Ambiguous Status in Islam.” Society & Animals 22/6 (2014), 545-559.
 • al-Bukhārī, Muḥammad b. Ismāʿīl. al-Jāmiʿ al-ṣaḥīḥ. ed. Muḥammad Zuhayr b. Nasr. 4 Volumes. Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 1987.
 • Çoştu Mehmet Davut. Everyday Religion Among Turkish Speaking Migrants in The Northwest of England. Lancaster: Lancaster University, Doktora Tezi, 2021.
 • Çoştu Mehmet Davut. The Nation of Islam Today: Reunification and Expansion Attempts in Houston and San Antonio. Houston, Texas: UHCL, Yüksek Lisans Tezi, 2016.
 • Çoştu, Yakup. İngiltere’de Türkler Dinsel Yapı ve Organizasyonlar, Ankara: Araştırma Yayınları, 2018.
 • Demirel, Harun Reşit. “Köpek ve Diğer Bazı Hayvanların Öldürülmesine Cevaz Veren Hadislerin Değerlendirmesi”. Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 1(1), (2014), 67-102.
 • Ehrkamp, Patricia. “Placing Identities: Transnational Practices and Local Attachments of Turkish Immigrants in Germany.” Journal of Ethnic and Migration Studies 31/2 (2005), 345-364.
 • El Fadl, Khalid. A. “Dogs in the Islamic Tradition and Nature.” Encyclopaedia of Religion and Nature. Ed. B. Taylor. New York, NY: Continuum, 2004. Http://Scholarofthehouse.Org/Dinistrandna.Html
 • es-Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed. el-Mebsût. Çev. M. Cevat Akşit, (c. 1), İstanbul: Gümüşev Yayıncılık, 2008.
 • Foltz, Richard. Animals in Islamic Tradition and Muslim Cultures. London: Oneworld, 2006.
 • Jawad, Haifaa - Elmalı-Karakaya, Ayse. “Interfaith Marriages in Islam from a Woman's Perspective: Turkish Women's Interfaith Marriage Practices in the United Kingdom.” Journal of Muslim Minority Affairs 40/1 (2020), 128-147.
 • Jeldtoft, Nadia. “Lived Islam: Religious Identity with 'Non-Organized' Muslim Minorities.” Ethnic and Racial Studies 34/7 (2011), 1134-1151.
 • Jerolmack, Colin. “Animal Practices, Ethnicity, And Community: The Turkish Pigeon Handlers of Berlin.” American Sociological Review 72/6 (2007), 874-894.
 • Keskin, Yusuf Ziya. “Hz. Peygamber Köpeklerin Öldürülmesini Emretmişmidir.” Siyer Yıllığı II. Ed. Şaban Öz. Istanbul: Endülüs Yayınları, 2019.
 • King, Russel Vd. “’Turks’ In The UK: Problems of Definition and The Partial Relevance of Policy.” Journal of Immigrant & Refugee Studies 6/3 (2008), 423-434.
 • Knibbe, Kim. - Kupari, Helena. “Introduction: Theorizing Lived Religion.” Journal of Contemporary Religion 35/2 (2020), 157-176.
 • Knott, Kim. “At Home in The Secular: A Spatial Analysis of Everyday Ritual.” Jaarboek Voor Liturgie-Onderzoek 23 (2007), 45-62.
 • Knott, Kim. “Living Religious Practices.” Intersections of Religion and Migration. Ed. Jennifer B. Saunders Vd. 71-90. London: Palgrave Macmillan, 2016.
 • Knott, Kim. “Spatial Theory and The Study of Religion.” Religion Compass 2/6 (2008), 1102-1116.
 • Knott, Kim. The Location of Religion: A Spatial Analysis. London: Equinox, 2005.
 • Koşum, Adnan. “İslam Hukukunda Hayvanların Yaşama Hakları Bağlamında Köpeklerin Öldürülmeleri Sorunu.” Islam Hukuku Araştırmaları Dergisi 26 (2015), 299-309.
 • Marshall, C. & Rossman, G. B. Designing Qualitative Research. (5th Edition). Los Angeles: Sage, 2011.
 • Mcguire, Meredith. Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life. Oxford: Oxford University Press, 2008.
 • Mikhail, Alan. “Dogs in Ancient Islamic Culture.” Oxford University Press’s Academic Insights for the Thinking World. (25 January 2022). Https://Blog.Oup.Com/2017/07/Dogs-Ancient-Islamic-Culture/
 • Rahman, S. Abdul. “Religion and Animal Welfare- An Islamic Perspective.” Animals 7/11 (2017).
 • Rapley, Tim. “Interviews.” Qualitative Research Practice (Concise Paperback Ed.). Ed. Clive Seale. 15-33. London: Sage, 2007.
 • Reinhart, Kevin. Lived Islam: Colloquial Religion in a Cosmopolitan Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
 • Sands, Roberta G. Vd. “Crossing Cultural Barriers in Research Interviewing.” Qualitative Social Work: QSW: Research and Practice 6/3 (2007), 353-372.
 • Subaşı, Vera. Dogs in Islam. Vienna: Wien University, Doktora Tezi, 2011.
 • Sulaiman. Kamal-Deen O. “A Debate on The Islamic Rulings on the Natures and Functions of Dogs in the Light of Hadith.” Hadis Tetkikleri Dergisi. XVIII/2 (2020), 41-57.
 • Tlili, Sarra. “The Canine Companion of The Cave: The Place of the dog in Qur'ānic Taxonomy.” Journal of Islamic and Muslim Studies 3/2 (2018), 43–60.
 • Tweed, Thomas. Crossing and Dwelling: A Theory of Religion. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006.
 • Waldau, Paul. Animal Studies: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Evcil Hayvanlar: İngiltere'nin Kuzeybatısında Yaşayan Türkçe Konuşan Göçmenlerde Teolojik İkilemler ve Dini Mekân Yapma Pratikleri

Year 2022, Volume 6, Issue 1, 79 - 101, 15.06.2022
https://doi.org/10.46595/jad.1092437

Abstract

Makalede, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Türkçe Konuşan (TK) göçmenler tarafından evcil hayvan sahiplenme eylemini nasıl deneyimlediği, mülakatlardan toplanan materyaller üzerinden incelenmektedir. Mekân yapma teorisinin yanı sıra gündelik din üzerine yapılan çalışmaları temel alarak, TK göçmenlerinin İslam anlayışları ve yaşadıkları bağlam içinde evcil hayvan uygulamalarını nasıl oluşturdukları araştırılmıştır.
Bu makale, odağını, metinlerin incelenmesinden yaşanmış pratiklerin incelenmesine kaydırmakta ve metinlerin günlük yaşamda bireyler tarafından farklı şekillerde nasıl uygulamaya konulduğunu araştırmaktadır. Ayrıca, Müslümanların hayatlarının sadece metne indirgenemeyeceği derinden tartışılmıştır. Metin ve bağlam karşılıklı olarak bireyin günlük yaşamını yeniden oluşturur. TK göçmenler, metin ve bağlam arasındaki karşılıklı ilişkileri (metni dışlamadan) ciddiye alarak bir yaşam biçimi oluşturmuşlardır. Özellikle evcil hayvan uygulamaları, metin ve bağlam arasındaki uzlaşmayı göstermek için seçilmiştir.
İngiltere dahil olmak üzere Avrupa'daki Müslümanlar arasında evcil hayvan sahiplenmenin artmasına rağmen, günümüz dünyasında bu konu araştırmacılar tarafından yeterince araştırılmamaktadır. Bu çalışma Birleşik Krallıkta karma evli olan altı erkeğin hikayelerini araştırmış, erkek göçmenlerin teolojik ve sosyal olarak karşı karşıya kaldıkları zorlukları keşfederek onların günlük deneyimleriyle başa çıkmak için hangi tür strateji geliştirdiklerini incelenmiştir. Ayrıca, karma evli TK göçmenlerin iki ana stratejisini ortaya koymuştur. Bunlardan birincisi çocukları köpek edinmekten vazgeçirmek, ikincisi ise köpeklerin belirli odalara girmesine izin vermeyerek ev alanında dini mekân yaratmak.  

References

 • Ammerman, Nancy Tatom. “Introduction: Observing Religious Modern Lives.” Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives. Ed. Nancy Tatom Ammerman. 3-18. Oxford: Oxford University Press, 2007.
 • Ammerman, Nancy Tatom. “Rethinking Religion: Toward a Practice Approach.” The American Journal of Sociology 126/1 (2020), 6-51.
 • Bardakoğlu, Ali. “Köpek.” Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi. 26/251-252. İstanbul: TDV Yayınları, 2002.
 • Baysa, Hüseyin. “Ev ve Süs Hayvanı Edinme Saiklerinin Fıkhi Açıdan Tahlili.” İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi (2021), 235-262.
 • Bender, Courtney. "Practicing Religion," The Cambridge Companion to Religious Studies. Ed. Robert Orsi. Cambridge University Press, 2012.
 • Berglund, Jenny. “Princely Companion or Object of Offense? The Dog's Ambiguous Status in Islam.” Society & Animals 22/6 (2014), 545-559.
 • al-Bukhārī, Muḥammad b. Ismāʿīl. al-Jāmiʿ al-ṣaḥīḥ. ed. Muḥammad Zuhayr b. Nasr. 4 Volumes. Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 1987.
 • Çoştu Mehmet Davut. Everyday Religion Among Turkish Speaking Migrants in The Northwest of England. Lancaster: Lancaster University, Doktora Tezi, 2021.
 • Çoştu Mehmet Davut. The Nation of Islam Today: Reunification and Expansion Attempts in Houston and San Antonio. Houston, Texas: UHCL, Yüksek Lisans Tezi, 2016.
 • Çoştu, Yakup. İngiltere’de Türkler Dinsel Yapı ve Organizasyonlar, Ankara: Araştırma Yayınları, 2018.
 • Demirel, Harun Reşit. “Köpek ve Diğer Bazı Hayvanların Öldürülmesine Cevaz Veren Hadislerin Değerlendirmesi”. Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 1(1), (2014), 67-102.
 • Ehrkamp, Patricia. “Placing Identities: Transnational Practices and Local Attachments of Turkish Immigrants in Germany.” Journal of Ethnic and Migration Studies 31/2 (2005), 345-364.
 • El Fadl, Khalid. A. “Dogs in the Islamic Tradition and Nature.” Encyclopaedia of Religion and Nature. Ed. B. Taylor. New York, NY: Continuum, 2004. Http://Scholarofthehouse.Org/Dinistrandna.Html
 • es-Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed. el-Mebsût. Çev. M. Cevat Akşit, (c. 1), İstanbul: Gümüşev Yayıncılık, 2008.
 • Foltz, Richard. Animals in Islamic Tradition and Muslim Cultures. London: Oneworld, 2006.
 • Jawad, Haifaa - Elmalı-Karakaya, Ayse. “Interfaith Marriages in Islam from a Woman's Perspective: Turkish Women's Interfaith Marriage Practices in the United Kingdom.” Journal of Muslim Minority Affairs 40/1 (2020), 128-147.
 • Jeldtoft, Nadia. “Lived Islam: Religious Identity with 'Non-Organized' Muslim Minorities.” Ethnic and Racial Studies 34/7 (2011), 1134-1151.
 • Jerolmack, Colin. “Animal Practices, Ethnicity, And Community: The Turkish Pigeon Handlers of Berlin.” American Sociological Review 72/6 (2007), 874-894.
 • Keskin, Yusuf Ziya. “Hz. Peygamber Köpeklerin Öldürülmesini Emretmişmidir.” Siyer Yıllığı II. Ed. Şaban Öz. Istanbul: Endülüs Yayınları, 2019.
 • King, Russel Vd. “’Turks’ In The UK: Problems of Definition and The Partial Relevance of Policy.” Journal of Immigrant & Refugee Studies 6/3 (2008), 423-434.
 • Knibbe, Kim. - Kupari, Helena. “Introduction: Theorizing Lived Religion.” Journal of Contemporary Religion 35/2 (2020), 157-176.
 • Knott, Kim. “At Home in The Secular: A Spatial Analysis of Everyday Ritual.” Jaarboek Voor Liturgie-Onderzoek 23 (2007), 45-62.
 • Knott, Kim. “Living Religious Practices.” Intersections of Religion and Migration. Ed. Jennifer B. Saunders Vd. 71-90. London: Palgrave Macmillan, 2016.
 • Knott, Kim. “Spatial Theory and The Study of Religion.” Religion Compass 2/6 (2008), 1102-1116.
 • Knott, Kim. The Location of Religion: A Spatial Analysis. London: Equinox, 2005.
 • Koşum, Adnan. “İslam Hukukunda Hayvanların Yaşama Hakları Bağlamında Köpeklerin Öldürülmeleri Sorunu.” Islam Hukuku Araştırmaları Dergisi 26 (2015), 299-309.
 • Marshall, C. & Rossman, G. B. Designing Qualitative Research. (5th Edition). Los Angeles: Sage, 2011.
 • Mcguire, Meredith. Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life. Oxford: Oxford University Press, 2008.
 • Mikhail, Alan. “Dogs in Ancient Islamic Culture.” Oxford University Press’s Academic Insights for the Thinking World. (25 January 2022). Https://Blog.Oup.Com/2017/07/Dogs-Ancient-Islamic-Culture/
 • Rahman, S. Abdul. “Religion and Animal Welfare- An Islamic Perspective.” Animals 7/11 (2017).
 • Rapley, Tim. “Interviews.” Qualitative Research Practice (Concise Paperback Ed.). Ed. Clive Seale. 15-33. London: Sage, 2007.
 • Reinhart, Kevin. Lived Islam: Colloquial Religion in a Cosmopolitan Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
 • Sands, Roberta G. Vd. “Crossing Cultural Barriers in Research Interviewing.” Qualitative Social Work: QSW: Research and Practice 6/3 (2007), 353-372.
 • Subaşı, Vera. Dogs in Islam. Vienna: Wien University, Doktora Tezi, 2011.
 • Sulaiman. Kamal-Deen O. “A Debate on The Islamic Rulings on the Natures and Functions of Dogs in the Light of Hadith.” Hadis Tetkikleri Dergisi. XVIII/2 (2020), 41-57.
 • Tlili, Sarra. “The Canine Companion of The Cave: The Place of the dog in Qur'ānic Taxonomy.” Journal of Islamic and Muslim Studies 3/2 (2018), 43–60.
 • Tweed, Thomas. Crossing and Dwelling: A Theory of Religion. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006.
 • Waldau, Paul. Animal Studies: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Details

Primary Language English
Subjects Religion
Published Date Yaz/Summer 2022
Journal Section Peer-reviewed Research Articles
Authors

Mehmet Davut ÇOŞTU> (Primary Author)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6139-8567
Türkiye

Early Pub Date June 13, 2022
Publication Date June 15, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 6, Issue 1

Cite

ISNAD Çoştu, Mehmet Davut . "Pets: Theological Dilemmas and Spatial Accommodation Among Turkish-Speaking Migrants in the Northwest of England". Journal of Analytic Divinity 6 / 1 (June 2022): 79-101 . https://doi.org/10.46595/jad.1092437

·  JAD accepts the Open Access Journal Policy for expanding and flourishing of knowledge.

·  Adress: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversity, Faculty of Islamic Sciences, Esenboga Campus, Cubuk/Ankara