Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kyrgyz Family Values

Year 2022, Volume 6, Issue 1, 164 - 187, 15.06.2022
https://doi.org/10.46595/jad.1099422

Abstract

One of the most important institutions/groups that make up the social structure is the family. The family institution is extremely important in terms of individual and social life. The functional importance of the family is that it is an institution where the culture of the society is transferred, the individual's first socialization, education and training takes place. One of the most important elements in the acculturation and socialization process of the individual is values. The subject of the research is to investigate the value system of families living in Kyrgyzstan. The main problem of the research can be expressed by the question "What are the values of the Kyrgyz family?" The main purpose of the study is to research the Kyrgyz family values/value system and to determine value structures. The study is important in terms of determining the value system of the Kyrgyz family, and determining the effect of the process of change on values, and the interaction of traditional and modern values. It is thought that the findings to be obtained from the research will make a theoretical contribution to the field, and will be the impetus for further studies on theme of family policies. In addition, it is expected that the research will provide important data for studies on the analysis of the Kyrgyz society structure. In the study, subjects such as the family and the historical development of the Kyrgyz family were not examined. The design of the research is case study. It is a qualitative research aiming to identify and describe the values in the Kyrgyz family. The obtained qualitative data is subjected to the content analysis method. The population of the research is determined as Bishkek and Osh regions of Kyrgyzstan. These two regions with their demographic characteristics are capable of representing the whole Kyrgyzstan. One of these two cities is the largest city in the north of the country and the other is the largest city in the south. In the study sample preference, maximum diversity sampling was applied together with the purposive sampling method. Interviews were held to reach the desired data, and the number of participants was determined as 20 families.

References

 • Abay, Ali - Demir, Sevim Atila. “Belli Parametrelere Göre Kuşaklararası Sosyal Değişme (Aile Değerleri Üzerine Bir Karşılaştırma). Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), 9/20 (Temmuz 2014), 125-151. https://doi.org/10.17550/aid.06480
 • ASAGEM (T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü). Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması. Ankara: Manas Medya Planlama Reklam Hizmetleri, 2010.
 • ASAGEM (T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü). Aile Yapısı Araştırması. Ankara: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, 2006.
 • ASAGEM (T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü). Aile Değerleri Araştırması. Ankara: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, 2009.
 • ASAGEM (T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü). Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması. Ankara: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, 2011.
 • ASAGEM (T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü). Türkiye Aile Yapısı Araştırması. Ankara: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, 2016.
 • ASAGEM (T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü). Türkiye Aile Yapısı Araştırması. Ankara: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, 2018.
 • Aydın, Mustafa. Kurumlar Sosyolojisi. Ankara: Vadi Yayınları, 1996.
 • Balcı, Ali. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2005.
 • Baltacı, Ali. “Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/1 (Haziran 2018), 231-274.
 • Bryman, Alan. Social Research Methods. Oxford UK: Oxford University Press, 2001.
 • Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, 2003.
 • Ekşi, Halil vd. “Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenlerinin Aile Değerleri”. Değerler Eğitimi Dergisi 13/29 (Haziran 2015), 41-82.
 • Ekşi, Halil vd. Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı. Ankara: ASAGEM, 2010.
 • Erjem, Yaşar. “Aile ve Eğitim”. Eğitimin Sosyolojik Temelleri. ed. D. Ali Arslan - Gülten Arslan. 38-49. Çanakkale: Paradigma Akademi.
 • Erkol, Mehmet - Şahin, Meryem. “Üniversite Öğrencilerinin Aile Değerlerinin İncelenmesi: Afyonkarahisar İli Örneklemi”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 67, (2021), 103-124. DOI : 10.512901/dpusbe.781486
 • Eröz, Mehmet - Güler, Ali. Türk Ailesi. Ankara: AYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1998.
 • Ersoy, Ersan. Değer Farklılaşmasının Sosyolojik Boyutu: Malatya Örneği. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006.
 • Esgin, Ali. “Sosyalleşme”. Eğitim Sosyolojisi. ed. Çağatay Özdemir. 69-103. Ankara: Pegem Akademi, 2014.
 • Feather, Norman T. Values in Education and Society. New York: Free Press, 1975.
 • Gittins, Diana. Aile Sorgulanıyor. Çev. Tuna Erdem. İstanbul: Pencere Yayınları, 1991.
 • Gökçe, Birsen. Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar. Ankara: Savaş Yayınevi, 2004.
 • Güngör, Erol. Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1998.
 • Inglehart, Ronald F. Modernization and Postmodernization. Princeton NJ: Princeton University Press, 1997.
 • İşçi, Metin. Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme. İstanbul: DER Yayınları, 2000.
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem. Kültürel Psikoloji. İstanbul: Evrim Yayınevi, 2000.
 • Karadaş, Nergiz. “Televizyon Reklamlarında Aileye İlişkin Değerlerin Temsili”. Selçuk İletişim, 7/3 (Aralık 2013), 78-89.
 • Keskin, Yusuf. “Değer Sınıflaması Üzerine Aksiyonel Bir Deneme”. Turkish Studies, 11/3 (2016), 1485-1510. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9467
 • Macionis, John J. Sociology. New Jersey, USA: Pearson, 2008.
 • Özyürek, Arzu vd. “Üniversite Öğrencilerinin Aile Değerlerine Bakışı”. Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Kitabı,1, (2016), 417-440, 16-18 Nisan 2015/Bartın. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Özyürek, Arzu vd. “Yetişkinlerin Aile Değerlerinin Kişisel Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (Aralık 2019), 121-133. https://doi.org/10.21733/ibad.606044
 • Parsons, Talcott. The Social System. London: Routledge, 2005.
 • Rapley, Mark. - Hansen, Susan. “Socialization”. The Cambridge Dictionary of Sociology. ed. Bryan S. Turner. 2006, 591-592. New York: Cambridge University Press.
 • Rokeach, Milton. The Nature of Human Values. New York: Free Press, 1973.
 • Şerif, Mardin. Sosyal Kurulların Psikolojisi. İstanbul: Alan Yayıncılık, 1985.
 • Tan, Mine. Toplumbilimine Giriş: Temel Kavramlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1981.
 • TESEV. Sıcak Aile Ortamı: Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkekler. İstanbul: TESEV Yayınları, 2005.
 • Türk Dil Kurumu. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011.

Kırgız Aile Değerleri

Year 2022, Volume 6, Issue 1, 164 - 187, 15.06.2022
https://doi.org/10.46595/jad.1099422

Abstract

Toplumsal yapıyı oluşturan en önemli kurumlardan/gruplardan biri ailedir. Ailenin işlevsel açıdan önemi, onun toplum kültürünün aktarıldığı, bireyin ilk sosyalleşmesini gerçekleştirdiği, eğitildiği, terbiye edildiği bir kurum olması dolayısıyladır. Bireyin kültürlenme ve toplumsallaşma sürecinin en önemli unsurları ise değerlerdir. Bireyin edindiği değerler toplumsal yapı, kurum ve yaşamın devamlılığı için kaçınılmazdır. Toplum ve değerler arasında doğrudan bir ilişki vardır. Aile de toplumun en temel kurumu olarak değerler üzerine kurulur, devam eder ve böylece toplumun sürekliliğine hizmet eder. Dolayısıyla ailenin sahip olduğu değerler kültürü/sistemi önemlidir. Araştırmanın konusu, Kırgızistan’da yaşayan ailelerin sahip olduğu değerlerdir. Araştırmanın temel problemi “Kırgız Ailesinin sahip olduğu değerler nelerdir?” sorusu çerçevesinde oluşturulmuştur. Çalışma, Kırgız ailesinin sahip olduğu temel değerleri belirlemeyi, bu değerlerin değişim sürecinden nasıl etkilendiği ortaya koymayı, geleneksel ve modern değerlerin etkileşiminin nasıl gerçekleştiğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda elde edilecek verilerin, alana kuramsal katkı sağlamasının yanı sıra aile politikaları konusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra araştırmanın Kırgız toplum yapısının analiziyle ilgili çalışmalara da önemli veriler sunması beklenmektedir. Bu çerçevede çalışma Kırgız ailesinin sahip olduğu mevcut değerler sistemiyle sınırlandırılmıştır. Araştırmada aile ve Kırgız ailesinin tarihsel gelişimi gibi konular incelenmemiştir. Araştırmanın deseni, durum çalışmasıdır. Kırgız ailesindeki değerleri belirlemeyi ve betimlemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Elde edilen nitel veriler, içerik analizi yöntemine tabi tutulmuştur. Araştırma, Kırgızistan’ın tamamını demografik özellikleriyle temsil edebilecek nitelikte olan Bişkek ve Oş bölgelerinden seçilen çalışma grubu ile gerçekleştirilmiştir. Bu bölgelerden biri ülkenin kuzeyinin diğeri ise güneyinin en büyük şehirleridir. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi ile birlikte maksimum çeşitlilik örneklemesi uygulanmıştır. İstenilen verilere ulaşmak için görüşme yapılmış, katılımcı sayısı 20 aile olarak belirlenmiştir.

References

 • Abay, Ali - Demir, Sevim Atila. “Belli Parametrelere Göre Kuşaklararası Sosyal Değişme (Aile Değerleri Üzerine Bir Karşılaştırma). Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), 9/20 (Temmuz 2014), 125-151. https://doi.org/10.17550/aid.06480
 • ASAGEM (T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü). Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması. Ankara: Manas Medya Planlama Reklam Hizmetleri, 2010.
 • ASAGEM (T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü). Aile Yapısı Araştırması. Ankara: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, 2006.
 • ASAGEM (T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü). Aile Değerleri Araştırması. Ankara: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, 2009.
 • ASAGEM (T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü). Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması. Ankara: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, 2011.
 • ASAGEM (T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü). Türkiye Aile Yapısı Araştırması. Ankara: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, 2016.
 • ASAGEM (T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü). Türkiye Aile Yapısı Araştırması. Ankara: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, 2018.
 • Aydın, Mustafa. Kurumlar Sosyolojisi. Ankara: Vadi Yayınları, 1996.
 • Balcı, Ali. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2005.
 • Baltacı, Ali. “Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/1 (Haziran 2018), 231-274.
 • Bryman, Alan. Social Research Methods. Oxford UK: Oxford University Press, 2001.
 • Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, 2003.
 • Ekşi, Halil vd. “Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenlerinin Aile Değerleri”. Değerler Eğitimi Dergisi 13/29 (Haziran 2015), 41-82.
 • Ekşi, Halil vd. Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı. Ankara: ASAGEM, 2010.
 • Erjem, Yaşar. “Aile ve Eğitim”. Eğitimin Sosyolojik Temelleri. ed. D. Ali Arslan - Gülten Arslan. 38-49. Çanakkale: Paradigma Akademi.
 • Erkol, Mehmet - Şahin, Meryem. “Üniversite Öğrencilerinin Aile Değerlerinin İncelenmesi: Afyonkarahisar İli Örneklemi”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 67, (2021), 103-124. DOI : 10.512901/dpusbe.781486
 • Eröz, Mehmet - Güler, Ali. Türk Ailesi. Ankara: AYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1998.
 • Ersoy, Ersan. Değer Farklılaşmasının Sosyolojik Boyutu: Malatya Örneği. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006.
 • Esgin, Ali. “Sosyalleşme”. Eğitim Sosyolojisi. ed. Çağatay Özdemir. 69-103. Ankara: Pegem Akademi, 2014.
 • Feather, Norman T. Values in Education and Society. New York: Free Press, 1975.
 • Gittins, Diana. Aile Sorgulanıyor. Çev. Tuna Erdem. İstanbul: Pencere Yayınları, 1991.
 • Gökçe, Birsen. Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar. Ankara: Savaş Yayınevi, 2004.
 • Güngör, Erol. Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1998.
 • Inglehart, Ronald F. Modernization and Postmodernization. Princeton NJ: Princeton University Press, 1997.
 • İşçi, Metin. Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme. İstanbul: DER Yayınları, 2000.
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem. Kültürel Psikoloji. İstanbul: Evrim Yayınevi, 2000.
 • Karadaş, Nergiz. “Televizyon Reklamlarında Aileye İlişkin Değerlerin Temsili”. Selçuk İletişim, 7/3 (Aralık 2013), 78-89.
 • Keskin, Yusuf. “Değer Sınıflaması Üzerine Aksiyonel Bir Deneme”. Turkish Studies, 11/3 (2016), 1485-1510. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9467
 • Macionis, John J. Sociology. New Jersey, USA: Pearson, 2008.
 • Özyürek, Arzu vd. “Üniversite Öğrencilerinin Aile Değerlerine Bakışı”. Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Kitabı,1, (2016), 417-440, 16-18 Nisan 2015/Bartın. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Özyürek, Arzu vd. “Yetişkinlerin Aile Değerlerinin Kişisel Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (Aralık 2019), 121-133. https://doi.org/10.21733/ibad.606044
 • Parsons, Talcott. The Social System. London: Routledge, 2005.
 • Rapley, Mark. - Hansen, Susan. “Socialization”. The Cambridge Dictionary of Sociology. ed. Bryan S. Turner. 2006, 591-592. New York: Cambridge University Press.
 • Rokeach, Milton. The Nature of Human Values. New York: Free Press, 1973.
 • Şerif, Mardin. Sosyal Kurulların Psikolojisi. İstanbul: Alan Yayıncılık, 1985.
 • Tan, Mine. Toplumbilimine Giriş: Temel Kavramlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1981.
 • TESEV. Sıcak Aile Ortamı: Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkekler. İstanbul: TESEV Yayınları, 2005.
 • Türk Dil Kurumu. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion
Published Date Yaz/Summer 2022
Journal Section Peer-reviewed Research Articles
Authors

Recai DOĞAN> (Primary Author)
Ankara University, Faculty of Divinity
0000-0001-9668-4563
Türkiye


Dilnoza RAHMATİLLAEVA This is me
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2765-8294
Kyrgyzstan

Early Pub Date June 13, 2022
Publication Date June 15, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 6, Issue 1

Cite

ISNAD Doğan, Recai , Rahmatillaeva, Dilnoza . "Kırgız Aile Değerleri". Journal of Analytic Divinity 6 / 1 (June 2022): 164-187 . https://doi.org/10.46595/jad.1099422

·  JAD accepts the Open Access Journal Policy for expanding and flourishing of knowledge.

·  Adress: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversity, Faculty of Islamic Sciences, Esenboga Campus, Cubuk/Ankara