Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Psychological Counseling and Guidance Programs Perception of Hidden Curriculum (Inonu University Example): A Case Study

Year 2015, Volume 3, Issue 6, 32 - 70, 05.12.2015
https://doi.org/10.18009/jcer.73377

Abstract

In this study, Inonu University Faculty of Educations Psychological Counseling and Guidance Programs Hidden Curriculum, third grade students’ views and conducted observations are intended to be studied. The method of qualitative research ‘Case Study’ is designed. The studies work group consists of 18 third grade Inonu University Psychological Counseling and Guidance Program students. The research data was obtained using observation and half structured interaction technique and the data was analyzed using a descriptive and content method. Due to some findings in the research, in accordance to the physical areas Hidden Curriculum show that leaning towards more interaction is not supported by educational effort; about interaction between the teacher and the student; the teachers implication of class rules, the way of teaching, participation, homework leading to the evaluation method and the Hidden Curriculums expectations to be reached according to the results and from these results a variety changing recommendations were reached. 

References

 • Adams, M. (1992). Academic culture: the hidden curriculum. Essays on Teaching Excellence Toward the Best in the Academy, 3(6), 28-34.
 • Ahola, S. (2000). Hidden curriculum in higher education: Something to fear for or comply to? Paper Presented at the Innovation in Higher Education 2000 Conference. Helsinki.
 • Akbulut, E. (2011). İlköğretim okullarında örtük program faaliyetlerinin saptanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Atıcı, M. ve Çam, S. (2013). Okullarda PDR uygulamaları dersine ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 106-119.
 • Aydın, A. (2000). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Bolat, Y. (2014). Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (18), 510-536.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (Çev.ed. Bütün, M. ve Demir, S.B.). Ankara: Siyasal Yayıncılık.
 • Curry, M. J. (2001). The hidden curriculum of a community college ESL writing class, The Hidden Curriculum In Higher Education,(Edited by Eric Margolis),New York:Routledge,pp. 175-192.
 • Çubukçu, Z. (2012). İlköğretim öğrencilerinin karakter eğitimi sürecinde örtük programın etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (2), 1513-1534.
 • Demirel, Ö. (2008). Öğretimi planlama ve değerlendirme öğretme sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fidan, M. (2013). Ortaokullarda bilişim teknolojileri dersinde örtük programın varlığına ilişkin öğretmen görüşleri: Bolu ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Filiz, B. ve Doğar, Y. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin davranışlarının örtük program açısından öğrenci görüşlerine değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 21-50.
 • Gaikwad, P.(2004). Curriculum, pedagogy, and values: revealing the ınvisible. International Forum, 7 (2), 5-16.
 • Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Beta Yayımları.
 • Jackson, P. W. (1968). Life in classrooms. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
 • Lynch, K. (1989). The hidden curriculum: Reproduction in education, a reappraisal. Philadelphia: The Falmer Press.
 • Margolis, E. ve Romero, M. (1998). The department is very male, very white very old and very conservative: the functioning of the hidden curriculum in graduate sociology departments. Harvard Educational Rewiew, 68,1, 1-33.
 • Margolis, E, Soldatenko, M., Acker, S. ve Gair, M. (2001). Peekaboo. Hidding and outing the curriculum. E. Margolis (Ed.). The Hidden Curriculum in Higher Education. New York: Routledge.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (çev. Ed. Turan, S.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Punch, K. F. (2011). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. (Çev. Bayrak, D., Arslan, H. B. ve Akyüz, Z.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Rabah, I. (2012). The influence of assessment in constructing a hidden curriculum in higher education: can self and peer assessment bridge the gap between the formal and the hidden curriculum? International Journal of Humanities and Social Science, 2 (11), 236-242.
 • Ross, D. ve Bondy, E. (2013). Learning and unlearning racism: challenging the hidden curriculum of schooling. http://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=csrrr_events. Erişim Tarihi: 15/12/2014.
 • Sambell, K ve McDowell, L. (1998). The construction of the hidden curriculum: Messages and meanings in the assessment of student learning. Assessment & Evaluation in Higher Education. 23(4), 391-396.
 • Sarı, M. (2007). Demokratik değerlerin kazanımı sürecinde örtük program: Düşük ve yüksek “okul yasam kalitesi ”ne sahip iki ilköğretim okulunda nitel bir çalışma. Yayımlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Senemoglu, N. (2004). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Skelton, A. (1997). Studying hidden curricula: Developing a perspective in the light of postmodern insights. Curriculum Studies. 5(2), 177-193.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Thornberg, R. (2008). “It’s not fair! – voicing pupils’ criticism of school rules, Children & Society, 22, 418–428.
 • Tuncel, İ. (2007). Etkileşimden kaynaklanan örtük programın duyuşsal özelliklerin gelişimi açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, (8)1, 41-63.
 • Tuncel, İ. (2008a). Duyuşsal özelliklerin gelişim açısından örtük program. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tuncel, İ. (2008b). Duyuşsal özelliklerin gelişim açısından fiziki ortamdan kaynaklanan örtük programın incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (20), 26-38.
 • Tuncel, İ. (2014). Eğitimde program geliştirme (ed. Hasan Şeker, Bölüm 2). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Uludağ, Z ve Odacı, H. (2002). Eğitim öğretim faaliyetlerinde fiziksel mekân. Milli Eğitim Dergisi, sayı 153-154. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/153-154/uludag.htm. Erişim tarihi: 03/12/2014.
 • Vallance, E. (1980). The hidden curriculum and qualitative inquiry as states of mind. Journal of Education. 162(1), 138-151.
 • Varış, F.(ed), Gürkan, T., Gözütok, D., Pektaş, S., Babadoğan, C. ve Gürbüztürk, O. (1998). Eğitim bilimine giriş. İstanbul: Alkım Yayıncılık.
 • Veznedaroglu, L. (2007). Okulda ve sınıfta örtük program.
 • Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yalçıner, M. (2006). Eğitimde gözlem ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, F. (2013). İlköğretim okullarında örtük program ve ilköğretim öğrencilerinin örtük programdan kaynaklanan stres algıları. Yayınlanmamış doktora tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Yüksel, S. (2002). Yükseköğretimde eğitim-öğretim faaliyetleri ve örtük program. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1), 361-370.
 • Yüksel, S. (2004a). Örtük program: Eğitimde saklı uygulamalar. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yüksel, S. (2004b). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik direnç davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 4(1), 171-200.

-

Year 2015, Volume 3, Issue 6, 32 - 70, 05.12.2015
https://doi.org/10.18009/jcer.73377

Abstract

-

References

 • Adams, M. (1992). Academic culture: the hidden curriculum. Essays on Teaching Excellence Toward the Best in the Academy, 3(6), 28-34.
 • Ahola, S. (2000). Hidden curriculum in higher education: Something to fear for or comply to? Paper Presented at the Innovation in Higher Education 2000 Conference. Helsinki.
 • Akbulut, E. (2011). İlköğretim okullarında örtük program faaliyetlerinin saptanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Atıcı, M. ve Çam, S. (2013). Okullarda PDR uygulamaları dersine ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 106-119.
 • Aydın, A. (2000). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Bolat, Y. (2014). Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (18), 510-536.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (Çev.ed. Bütün, M. ve Demir, S.B.). Ankara: Siyasal Yayıncılık.
 • Curry, M. J. (2001). The hidden curriculum of a community college ESL writing class, The Hidden Curriculum In Higher Education,(Edited by Eric Margolis),New York:Routledge,pp. 175-192.
 • Çubukçu, Z. (2012). İlköğretim öğrencilerinin karakter eğitimi sürecinde örtük programın etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (2), 1513-1534.
 • Demirel, Ö. (2008). Öğretimi planlama ve değerlendirme öğretme sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fidan, M. (2013). Ortaokullarda bilişim teknolojileri dersinde örtük programın varlığına ilişkin öğretmen görüşleri: Bolu ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Filiz, B. ve Doğar, Y. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin davranışlarının örtük program açısından öğrenci görüşlerine değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 21-50.
 • Gaikwad, P.(2004). Curriculum, pedagogy, and values: revealing the ınvisible. International Forum, 7 (2), 5-16.
 • Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Beta Yayımları.
 • Jackson, P. W. (1968). Life in classrooms. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
 • Lynch, K. (1989). The hidden curriculum: Reproduction in education, a reappraisal. Philadelphia: The Falmer Press.
 • Margolis, E. ve Romero, M. (1998). The department is very male, very white very old and very conservative: the functioning of the hidden curriculum in graduate sociology departments. Harvard Educational Rewiew, 68,1, 1-33.
 • Margolis, E, Soldatenko, M., Acker, S. ve Gair, M. (2001). Peekaboo. Hidding and outing the curriculum. E. Margolis (Ed.). The Hidden Curriculum in Higher Education. New York: Routledge.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (çev. Ed. Turan, S.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Punch, K. F. (2011). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. (Çev. Bayrak, D., Arslan, H. B. ve Akyüz, Z.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Rabah, I. (2012). The influence of assessment in constructing a hidden curriculum in higher education: can self and peer assessment bridge the gap between the formal and the hidden curriculum? International Journal of Humanities and Social Science, 2 (11), 236-242.
 • Ross, D. ve Bondy, E. (2013). Learning and unlearning racism: challenging the hidden curriculum of schooling. http://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=csrrr_events. Erişim Tarihi: 15/12/2014.
 • Sambell, K ve McDowell, L. (1998). The construction of the hidden curriculum: Messages and meanings in the assessment of student learning. Assessment & Evaluation in Higher Education. 23(4), 391-396.
 • Sarı, M. (2007). Demokratik değerlerin kazanımı sürecinde örtük program: Düşük ve yüksek “okul yasam kalitesi ”ne sahip iki ilköğretim okulunda nitel bir çalışma. Yayımlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Senemoglu, N. (2004). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Skelton, A. (1997). Studying hidden curricula: Developing a perspective in the light of postmodern insights. Curriculum Studies. 5(2), 177-193.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Thornberg, R. (2008). “It’s not fair! – voicing pupils’ criticism of school rules, Children & Society, 22, 418–428.
 • Tuncel, İ. (2007). Etkileşimden kaynaklanan örtük programın duyuşsal özelliklerin gelişimi açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, (8)1, 41-63.
 • Tuncel, İ. (2008a). Duyuşsal özelliklerin gelişim açısından örtük program. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tuncel, İ. (2008b). Duyuşsal özelliklerin gelişim açısından fiziki ortamdan kaynaklanan örtük programın incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (20), 26-38.
 • Tuncel, İ. (2014). Eğitimde program geliştirme (ed. Hasan Şeker, Bölüm 2). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Uludağ, Z ve Odacı, H. (2002). Eğitim öğretim faaliyetlerinde fiziksel mekân. Milli Eğitim Dergisi, sayı 153-154. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/153-154/uludag.htm. Erişim tarihi: 03/12/2014.
 • Vallance, E. (1980). The hidden curriculum and qualitative inquiry as states of mind. Journal of Education. 162(1), 138-151.
 • Varış, F.(ed), Gürkan, T., Gözütok, D., Pektaş, S., Babadoğan, C. ve Gürbüztürk, O. (1998). Eğitim bilimine giriş. İstanbul: Alkım Yayıncılık.
 • Veznedaroglu, L. (2007). Okulda ve sınıfta örtük program.
 • Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yalçıner, M. (2006). Eğitimde gözlem ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, F. (2013). İlköğretim okullarında örtük program ve ilköğretim öğrencilerinin örtük programdan kaynaklanan stres algıları. Yayınlanmamış doktora tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Yüksel, S. (2002). Yükseköğretimde eğitim-öğretim faaliyetleri ve örtük program. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1), 361-370.
 • Yüksel, S. (2004a). Örtük program: Eğitimde saklı uygulamalar. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yüksel, S. (2004b). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik direnç davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 4(1), 171-200.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMI’NDA ÖRTÜK PROGRAM ALGISI (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ): BİR DURUM ÇALIŞMASI

Year 2015, Volume 3, Issue 6, 32 - 70, 05.12.2015
https://doi.org/10.18009/jcer.73377

Abstract

Bu araştırmada, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü örtük programını, 3. sınıf öğrencilerinin görüşleri ve yapılan gözlemler yoluyla incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden “durum çalışması” yöntemine yer verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde öğrenim gören 18 3. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri yapılandırılmış gözlemler ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiş olup, verilerin analizinde betimsel analiz ile içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bazı bulguları doğrultusunda, fiziki ortamla ilgili örtük programın, etkileşimi artırmaya yönelik eğitsel çabaları desteklemediği; öğretim elemanı-öğrenci etkileşimi ile ilgili olarak; öğretim elemanlarının, sınıf kuralları, ders işleniş tarzı, derse katılım, ödev, değerlendirme yöntemi ve örtük beklentiler şeklinde sınıflandırılabilecek beklentilerinin olduğu şeklinde sonuçlara ulaşılmış ve bu sonuçlardan hareketle çeşitli öneriler getirilmiştir. 

References

 • Adams, M. (1992). Academic culture: the hidden curriculum. Essays on Teaching Excellence Toward the Best in the Academy, 3(6), 28-34.
 • Ahola, S. (2000). Hidden curriculum in higher education: Something to fear for or comply to? Paper Presented at the Innovation in Higher Education 2000 Conference. Helsinki.
 • Akbulut, E. (2011). İlköğretim okullarında örtük program faaliyetlerinin saptanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Atıcı, M. ve Çam, S. (2013). Okullarda PDR uygulamaları dersine ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 106-119.
 • Aydın, A. (2000). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Bolat, Y. (2014). Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (18), 510-536.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (Çev.ed. Bütün, M. ve Demir, S.B.). Ankara: Siyasal Yayıncılık.
 • Curry, M. J. (2001). The hidden curriculum of a community college ESL writing class, The Hidden Curriculum In Higher Education,(Edited by Eric Margolis),New York:Routledge,pp. 175-192.
 • Çubukçu, Z. (2012). İlköğretim öğrencilerinin karakter eğitimi sürecinde örtük programın etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (2), 1513-1534.
 • Demirel, Ö. (2008). Öğretimi planlama ve değerlendirme öğretme sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fidan, M. (2013). Ortaokullarda bilişim teknolojileri dersinde örtük programın varlığına ilişkin öğretmen görüşleri: Bolu ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Filiz, B. ve Doğar, Y. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin davranışlarının örtük program açısından öğrenci görüşlerine değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 21-50.
 • Gaikwad, P.(2004). Curriculum, pedagogy, and values: revealing the ınvisible. International Forum, 7 (2), 5-16.
 • Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Beta Yayımları.
 • Jackson, P. W. (1968). Life in classrooms. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
 • Lynch, K. (1989). The hidden curriculum: Reproduction in education, a reappraisal. Philadelphia: The Falmer Press.
 • Margolis, E. ve Romero, M. (1998). The department is very male, very white very old and very conservative: the functioning of the hidden curriculum in graduate sociology departments. Harvard Educational Rewiew, 68,1, 1-33.
 • Margolis, E, Soldatenko, M., Acker, S. ve Gair, M. (2001). Peekaboo. Hidding and outing the curriculum. E. Margolis (Ed.). The Hidden Curriculum in Higher Education. New York: Routledge.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (çev. Ed. Turan, S.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Punch, K. F. (2011). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. (Çev. Bayrak, D., Arslan, H. B. ve Akyüz, Z.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Rabah, I. (2012). The influence of assessment in constructing a hidden curriculum in higher education: can self and peer assessment bridge the gap between the formal and the hidden curriculum? International Journal of Humanities and Social Science, 2 (11), 236-242.
 • Ross, D. ve Bondy, E. (2013). Learning and unlearning racism: challenging the hidden curriculum of schooling. http://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=csrrr_events. Erişim Tarihi: 15/12/2014.
 • Sambell, K ve McDowell, L. (1998). The construction of the hidden curriculum: Messages and meanings in the assessment of student learning. Assessment & Evaluation in Higher Education. 23(4), 391-396.
 • Sarı, M. (2007). Demokratik değerlerin kazanımı sürecinde örtük program: Düşük ve yüksek “okul yasam kalitesi ”ne sahip iki ilköğretim okulunda nitel bir çalışma. Yayımlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Senemoglu, N. (2004). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Skelton, A. (1997). Studying hidden curricula: Developing a perspective in the light of postmodern insights. Curriculum Studies. 5(2), 177-193.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Thornberg, R. (2008). “It’s not fair! – voicing pupils’ criticism of school rules, Children & Society, 22, 418–428.
 • Tuncel, İ. (2007). Etkileşimden kaynaklanan örtük programın duyuşsal özelliklerin gelişimi açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, (8)1, 41-63.
 • Tuncel, İ. (2008a). Duyuşsal özelliklerin gelişim açısından örtük program. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tuncel, İ. (2008b). Duyuşsal özelliklerin gelişim açısından fiziki ortamdan kaynaklanan örtük programın incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (20), 26-38.
 • Tuncel, İ. (2014). Eğitimde program geliştirme (ed. Hasan Şeker, Bölüm 2). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Uludağ, Z ve Odacı, H. (2002). Eğitim öğretim faaliyetlerinde fiziksel mekân. Milli Eğitim Dergisi, sayı 153-154. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/153-154/uludag.htm. Erişim tarihi: 03/12/2014.
 • Vallance, E. (1980). The hidden curriculum and qualitative inquiry as states of mind. Journal of Education. 162(1), 138-151.
 • Varış, F.(ed), Gürkan, T., Gözütok, D., Pektaş, S., Babadoğan, C. ve Gürbüztürk, O. (1998). Eğitim bilimine giriş. İstanbul: Alkım Yayıncılık.
 • Veznedaroglu, L. (2007). Okulda ve sınıfta örtük program.
 • Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yalçıner, M. (2006). Eğitimde gözlem ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, F. (2013). İlköğretim okullarında örtük program ve ilköğretim öğrencilerinin örtük programdan kaynaklanan stres algıları. Yayınlanmamış doktora tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Yüksel, S. (2002). Yükseköğretimde eğitim-öğretim faaliyetleri ve örtük program. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1), 361-370.
 • Yüksel, S. (2004a). Örtük program: Eğitimde saklı uygulamalar. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yüksel, S. (2004b). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik direnç davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 4(1), 171-200.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Full Length Articles
Authors

Okay DEMİR


Kemal DURUHAN

Publication Date December 5, 2015
Application Date June 26, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 3, Issue 6

Cite

APA Demir, O. & Duruhan, K. (2015). PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMI’NDA ÖRTÜK PROGRAM ALGISI (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ): BİR DURUM ÇALIŞMASI . Journal of Computer and Education Research , 3 (6) , 32-70 . DOI: 10.18009/jcer.73377

download13894            13895   13896   13897 14842      download


Creative Commons License


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Dear Authors;

We would like to inform that ORCID, which includes 16 digit number will be requested from the authors for the studies to be published in JCER. It is important to be sensitive on this issue. 


Best regards...