Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Baş Ağrısı Olan Covid-19 Hastalarında Crp/Lenfosit Oranı

Year 2022, Volume 12, Issue 2, 271 - 275, 15.03.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1001963

Abstract

Amaç: COVID-19’da izlenen en sık nörolojik semptomlardan birisi baş ağrısıdır. Bu baş ağrısının patogenezi halen net olarak tanımlanamamıştır. Çalışmamızda COVID-19 enfeksiyonunda izlenen baş ağrısının bir enflamasyon göstergesi olan CRP/Lenfosit oranı ile ilişkisini ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: COVID-19 tanısı ile izlenen hastaların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri kaydedildi. Baş ağrısı olan ve olmayan hastaların klinik ve laboratuvar bulguları karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya toplam 106 hasta dahil edildi. Tüm hastaların yaş ortalaması 60.81 (± 15.03) ve %50.9’u erkekti. Baş ağrısı olan hasta grubun yaş ortalaması (57.77 ± 15.42) baş ağrısı olmayan grubun yaş ortalamasına (64.22 ± 13.95) göre anlamlı düşük bulundu (p=0.027). Bu grupta sigara kullanma oranı da yüksekti (p=0.003). Yine baş ağrısı olanlarda koku ve tat alma bozukluğu semptomu baş ağrısı olmayan hastalara göre anlamlı oranda yüksek bulundu (P=0.003). Gruplar CRP/Lenfosit oranı açısından karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı (p<0.05). Sonuç: Çalışmamız baş ağrısı olan hastalarda CRP/Lenfosit oranını irdeleyen ilk çalışma olması bakımından önemlidir. Daha büyük hasta grupları ile yapılacak ileriye dönük çalışmalar için yol gösterici olabilir.

References

  • Bolay H, Gül A, Baykan B. COVID-19 is a Real Headache! Headache. 2020;60(7):1415-21.
  • Ullah W, Basyal B, Tariq S, Almas T, Saeed R, Roomi S, et al. Lymphocyte-to-C-Reactive Protein Ratio: A Novel Predictor of Adverse Outcomes in COVID-19. J Clin Med Res. 2020;12(7):415-22.

CRP/LYMPHOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH COVID-19 WITH HEADACHE

Year 2022, Volume 12, Issue 2, 271 - 275, 15.03.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1001963

Abstract

Aim: One of the most common neurologic symptoms observed in COVID-19 is headache. The pathogenesis of this headache is still not clearly defined. In our study, we aimed to reveal the relationship between headache observed in patients with COVID-19 and the C-reactive protein CRP/lymphocyte ratio, an indicator of inflammation. Material and Method: The demographic, clinical, and laboratory characteristics of patients followed up with a diagnosis of COVID-19 were recorded. The clinical and laboratory findings of patients with and without headache were compared. Results: A total of 106 patients were included in the study. The mean age of all patients was 60.81 ± 15.03 years and 50.9% were male. The mean age of the patient group with headache (57.77 ± 15.42 years) was significantly lower than the mean age of the group without headache (64.22 ± 13.95 years) (p=0.027). The smoking rate was also higher in this group (p=0.003). Smell and taste disorders were also found to be significantly higher in patients with headache compared with patients without headache (p=0.003). When the groups were compared in terms of the CRP/lymphocyte ratio, no significant difference was found (p<0.05). Conclusion: Our study is important in that it is the first to examine the CRP/lymphocyte ratio in patients with headache. It can be a guide for future studies with larger patient groups.

References

  • Bolay H, Gül A, Baykan B. COVID-19 is a Real Headache! Headache. 2020;60(7):1415-21.
  • Ullah W, Basyal B, Tariq S, Almas T, Saeed R, Roomi S, et al. Lymphocyte-to-C-Reactive Protein Ratio: A Novel Predictor of Adverse Outcomes in COVID-19. J Clin Med Res. 2020;12(7):415-22.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Şaziye Melike IŞIK (Primary Author)
Konya Numune Hastanesi
0000-0001-7247-6970
Türkiye


Meltem KARACAN GÖLEN
Konya Numune Hastanesi
0000-0002-2422-9470
Türkiye


Dilek YILMAZ OKUYAN
Konya Numune Hastanesi
0000-0003-0996-7739
Türkiye

Early Pub Date January 1, 2022
Publication Date March 15, 2022
Acceptance Date November 29, 2021
Published in Issue Year 2022, Volume 12, Issue 2

Cite

AMA Işık Ş. M. , Karacan Gölen M. , Yılmaz Okuyan D. CRP/LYMPHOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH COVID-19 WITH HEADACHE. J Contemp Med. 2022; 12(2): 271-275.