Year 2019, Volume 1 , Issue 2, Pages 54 - 74 2019-09-30

JOSEPH SCHUMPETER’S THOUGHT OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: THE CONCEPT OF CREATIVE DESTRUCTION AND ITS REFLECTIONS FROM PAST TO PRESENT
JOSEPH SCHUMPETER’İN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ANLAYIŞI: YARATICI YIKIM KAVRAMI VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

İsmail KİTAPCI [1]


According to Schumpeter, economic life is constantly changing. Schumpeter states that this dynamic structure of economics makes economic life more complex. Schumpeter tried to find the balance within the imbalance against the equilibrium approach prevailing in Neo-Classical economic theory by emphasizing the constant change and dynamism. Schumpeter argued that the main impulsive force that disrupted the static state of economic life was the creative energies of innovative entrepreneurs.  These energies of innovative entrepreneurs have led to the creative destruction process. In this study, according to Schumpeter, the concept of creative destruction, which constitutes the impulsive force for economic growth and development, is evaluated both in terms of its historical and present reflections.

Schumpeter’e göre iktisadi hayat sürekli bir değişim içindedir. Schumpeter iktisadın bu dinamik yapısının iktisadi hayatı daha karmaşık bir duruma getirdiğini belirtmiştir. Schumpeter Neo-Klasik iktisadi teoride hâkim olan denge yaklaşımına karşı sürekli değişim ve dinamizm vurgusu yaparak dengesizliğin içindeki dengeyi bulmaya çalışmıştır. Schumpeter iktisadi hayatın durağan durumunu bozan esas itici gücün inovatif girişimcilerin yaratıcı enerjileri olduğunu iddia etmiştir. İnovatif girişimcilerin bu enerjileri yaratıcı yıkım sürecinin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu çalışmada Schumpeter’e göre iktisadi büyümenin ve kalkınmanın sağlanmasında itici gücü oluşturan yaratıcı yıkım kavramı hem tarihsel açıdan hem de günümüzdeki yansımaları açısından değerlendirilmektedir.

  • Acemoğlu, D. ve Robinson J. A. (2015) Ulusların Düşüşü, Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri, Çeviren: Faruk Rasim Velioğlu, Doğan Kitap, 10. Baskı, İstanbul.Akerlof, G.A. Shiller, R.J, (2010) Hayvansal Güdüler, İnsan Psikolojisi Ekonomiyi Nasıl Yönlendirir ve Küresel Kapitalizm İçin Neden Önemlidir? Çev. N. Domaniç, L. Konyar, Scala Yayıncılık, İstanbul. Aydın, G. D. (2018) ‘J.A. Schumpeter’in İktisat Sosyolojisi: Emperyalizmler, Toplumsal Sınıflar ve Kurumsal Dönüşüm’, ss. 303-324, içinde: İktisat Sosyolojisi, Kurucu Düşünürler ve İktisat Okulları Özelinde Bir Çalışma, Editörler: A.Arif Eren, Eren Kırmızıaltın, Heretik Yayınları, 1. Baskı, Ankara. Beckert, J., Streeck, W. (2008) ‘Economic Sociology and Political Economy: A Programmatic Perspective’ MPIfG Working Paper, 1-27, http://www.mpifg.de/pu/workpap/wp08-4.pdf (27.05.2017). Dawson, P., Scott, J.M., Thompson, J.L., Preece, D. (2011) ‘The Dynamics of Innovation and Social Capital in Social Enterprises: A Relational Sense-Making Perspective’, 1-20, nrl.northumbria.ac.uk/29951/1/Dynamics. Pdf (15.07.2017). Demir, Ö. (1995) ‘Joseph A. Schumpeter: Hayatı, Eserler ve Katkıları’, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 50, Sayı 1-2, 155-172. Demirbaş, D. Demirbaş, S. (2011) ‘Role of the State in Developing Countries: Public Choice versus Schumpeterian Approach’, Business and Economics Research Journal, Volume 2 . Number 1, 15-30 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com. Drucker, P. F. (1984) ‘Innovation And Entreprenurship Practice and Principles’, Perfect Bound. Dzbankova, Z., Sirucek, P. (2015) ‘Rationality And Irrationality In Economics’ (Selected Problems) The 9th International Days of Statistics and Economics, Prague, September,10-12. Ebner, A. (2003) ‘Institutions, Entrepreneurship and the Rationale of Government: An Outline of the Schumpeterian Theory of the State’, 1-40, Journal of Economic Behaviour and Organisation, Special Issue on Fiscal Sociology, edited by Jürgen G. Backhaus, http://www.fb03.uni-frankfurt.de/48286274/Ebner_2006_Institutions_Entrepreneurship.pdf (27.06.2017). Ebner, A. (2006) Schumpeterian Entreprenurship Revisited: Historical Specificity And The Phases Of Capitalist Development Journal of the History of Economic Thought, Volume 28, Number 3, September, 315-332. Eğilmez, M. (2018) Değişim Sürecinde Türkiye, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme, Remzi Kitabevi, İkinci Basım, İstanbul. Elster, J. (2018) Ekşi Üzümler, Rasyonalitenin Altüst Edilmesi Üzerine Çalışmalar, Çeviren: Barış Cezar, Metis Yayınları, İkinci Basım, İstanbul. Eröz, M. (2014) İktisat Sosyolojisine Başlangıç, Ötüken Yayın No: 1058, Kültür Serisi: 584, 4. Basım, İstanbul. Ferreira, M. P., Reis, N. R., Pinto, C. F. (2017) ‘Schumpeter’s Influence on Entrepreneurship and Management’, Research Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, V.6, N.1, pp. 4-39. Forstater, M. (2013) İktisat, Çeviren: Ahmet Uzun, Liman Kitapları: 17, 1. Baskı, Ankara.Freeman, C., Louça, F. (2013) Zaman Akıp Giderken, Sanayi Devrimlerinden Bilgi Devrimine, İthaki Yayınları, No: 851, 1. Baskı, İstanbul.Giddens, A. (1990) The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press.Granovetter, M. (2000) ‘A Theoretical Agenda for Economic Sociology, A Theoretical Agenda for Economic Sociology’ 1-30, http://www.irle.berkeley.edu/culture/papers/Granovetter01_03.pdf (17.09.2017). Gökalp, Z. (2015) Türk Medeniyet Tarihi, Birinci Kısım, İslâmiyetten Evvel Türk Medeniyeti, Hazırlayan: Dr. Ali Duymaz, Ötüken Yayınları, İstanbul. Gudeman, S. (2001) The Anthropology of Economy, Community, Market and Culture Blackwell Publishers Ltd , Cowley Road Oxford. Günay, G. (2006) ‘İktisat Sosyolojisinde Yeni Açılımlar’ http://dergipark.gov.tr/download/article-file/100961 (27.06.2017). Harvey, D. (2012) Sermaye Muamması, Kapitalizmin Krizleri, Türkçesi: Sungur Savran, Sel Yayıncılık, İstanbul.Hess, M. (2004) ‘Spatial Relationships? Towards a Reconceptualization of Embeddedness Progress in Human Geography’ 165-186, https://journals.sagepub.com/doi/10.1191/0309132504ph479oa (15.05.2017). Hodgson, G. M. (2007) ‘Marshall, Schumpeter and the Shifting Boundaries of Economics and Sociology’, To be Presented at a Conference on Marshall and Schumpeter in Hitotsubashi University, Tokyo, Japan, 16-19 March, pp. 1-19. https://www.lib.hit-u.ac.jp/service/tenji/amjas/Hodgson.pdf (17.08.2017). İçke, M. A. (2014) ‘Schumpeter Ve Yeniliklerin Finansmanı’ KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, ss. 17-38.Juma, C. (2014) ‘Complexity, Innovation, and Development: Schumpeter Revisited’ Policy and Complex Systems, Volume:1 Issue:1, pp. 4-21. Kaya, P. H. Joseph A. (2015) ‘Schumpeter’s Perspective On Innovation International’, Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. III, Issue 8, pp. 25-37. Khan, D. (2016) ‘Reading the General Theory as Economic Sociology: A Broader Interpretation of an Economics Classic’, Working Paper 05/2016 Department of Economics The New School for Social Research, pp. 1-21. Kızılkaya, E. (2005) ‘Joseph A. Schumpeter’in Girişimcilik Fikrine Dair Bir Not’ Akdeniz İ . İ .B.F. Dergisi (10), ss. 26-45. Kızılkaya, E. (2010) Yaratıcı Girişimci, Schumpeter’in İktisadi Değişim Modeli, Derin Yayınları: 165, İstanbul. Kraemer, K. (2016) ‘Sociology and Capitalism’, in: Economic sociology_the european electronic newsletter, Volume 18, Number 1, November, pp. 18-28, Editor: Sascha Münnich, Book Reviews Editor Lisa Suckert, Max Planck Institute for the Study of SocietiesLANGROODI, F. E. (2017) ‘Schumpeter’s Theory Of Economic Development: A Study Of The Creative Destruction And Entreprenurship Effects On The Economic Growth’, SSRN Electronic Journal. Maduegbuna, A. N. (2014) ‘Creative Destruction: The Essence of Entrepreneurial Studies’, IOSR Journal of Economics and Finance, Volume 5, Issue 3.61-65. Marinescu, C. (2012) ‘The Limit between the Rational and Irrational Behaviour in the Economic Science’ Theoretical and Applied Economics, Volume XIX, No. 6(571), 143-156. Mauss, M. (2018) Armağan Üzerine Deneme, Arkaik Toplumlarda Değiş Tokuşun Biçimi ve Nedeni, Alfa Yayınları, 1. Basım, İstanbul.Nikula, J., Tchalakov, I. (2013) Innovations and Entrepreneurs in Socialist and Post Socialist Societies, Cambridge Scholars Publishing Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK. Polanyi, K. (1944) The Great Transformation, The Political and Economic Origins of Our time, Boston: Beacon Press.Schumpeter, J.A. (1934) The Theory of Economic Development, Harvard University Press: Cambridge MA. Schumpeter, J.A. (1942) Capitalism, Socialism and Democracy, 3rd edition, London: George Allen and Unwin, 1976. Schumpeter, J. A. (1951) Imperialism and Socialism and Democracy, George Allen and Unwin Ltd., London. Schumpeter, J.A. (1954) History of Economic Analysis, Oxford University Press, New York. Schumpeter, J. A. (1961) The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, New York, Oxford University Press. Schumpeter, J. A. (1993), Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Francke, Tübingen.Schumpeter, J. A. (2003) Capitalism, Socialism and Democracy, Introduction by Richard Swedberg, Stockholm University, published in the Taylor and Francis e-Library. Sledzik, K. (2013) ‘Schumpeter’s View On Innovation And Entreprenurship’ , SSRN Electronic Journal, pp. 89-95.Smelser, N. J., Swedberg, R. (1994) ‘The Sociological Perspective on the Economy’ Nausner & Nausner Verlag, pp. 1-45. Smelser, N. J., Swedberg, R. (2005) ‘Introducing Economic Sociology’, pp. 3-25, in: The Handbook of Economic Sociology, Second Edition, Editors, Neil J. Smelser and Richard Swedberg, Russell Sage Foundation, Princeton University Press, New Jersey, United Kingdom. Turner, B. S. (2014) Klasik Sosyoloji, Yayına Hazırlayan: Ayşecan Ay, İletişim Yayınları, İstanbul. Zafirovski, M. (2013) ‘Sociological Dimensions in Classical/Neoclassical Economics: Conceptions of Social Economics and Economic Sociology’ https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0539018413509909
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date september 2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8636-4259
Author: İsmail KİTAPCI (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @review { jeess620864, journal = {Journal of Empirical Economics and Social Sciences}, issn = {2667-7210}, address = {}, publisher = {Burak DARICI}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {54 - 74}, doi = {}, title = {JOSEPH SCHUMPETER’İN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ANLAYIŞI: YARATICI YIKIM KAVRAMI VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {Ki̇tapcı, İsmail} }
APA Ki̇tapcı, İ . (2019). JOSEPH SCHUMPETER’İN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ANLAYIŞI: YARATICI YIKIM KAVRAMI VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI . Journal of Empirical Economics and Social Sciences , 1 (2) , 54-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jeess/issue/49937/620864
MLA Ki̇tapcı, İ . "JOSEPH SCHUMPETER’İN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ANLAYIŞI: YARATICI YIKIM KAVRAMI VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI" . Journal of Empirical Economics and Social Sciences 1 (2019 ): 54-74 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jeess/issue/49937/620864>
Chicago Ki̇tapcı, İ . "JOSEPH SCHUMPETER’İN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ANLAYIŞI: YARATICI YIKIM KAVRAMI VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI". Journal of Empirical Economics and Social Sciences 1 (2019 ): 54-74
RIS TY - JOUR T1 - JOSEPH SCHUMPETER’İN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ANLAYIŞI: YARATICI YIKIM KAVRAMI VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI AU - İsmail Ki̇tapcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Empirical Economics and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 74 VL - 1 IS - 2 SN - 2667-7210- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi JOSEPH SCHUMPETER’İN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ANLAYIŞI: YARATICI YIKIM KAVRAMI VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI %A İsmail Ki̇tapcı %T JOSEPH SCHUMPETER’İN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ANLAYIŞI: YARATICI YIKIM KAVRAMI VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI %D 2019 %J Journal of Empirical Economics and Social Sciences %P 2667-7210- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Ki̇tapcı, İsmail . "JOSEPH SCHUMPETER’İN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ANLAYIŞI: YARATICI YIKIM KAVRAMI VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI". Journal of Empirical Economics and Social Sciences 1 / 2 (September 2019): 54-74 .
AMA Ki̇tapcı İ . JOSEPH SCHUMPETER’İN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ANLAYIŞI: YARATICI YIKIM KAVRAMI VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI. Journal of Empirical Economics and Social Sciences. 2019; 1(2): 54-74.
Vancouver Ki̇tapcı İ . JOSEPH SCHUMPETER’İN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ANLAYIŞI: YARATICI YIKIM KAVRAMI VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI. Journal of Empirical Economics and Social Sciences. 2019; 1(2): 54-74.