PDF EndNote BibTex RIS Cite

Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case

Year 2016, Volume 0, Issue 9, 123 - 138, 25.01.2016

Abstract

The purpose of this study is investigating the attitudes toward Teaching Principles and Methods course of pedagogical formation students at Inonu University.  For this purpose, data was collected via “Attitude Scale for Teaching Principles and Methods Course” (MEB, 2012) from 368 students that are voluntary for applying to this research, in the 2014-2015 spring semester. At the last week of the semester, before the final examinations the attitude scale was applied to the students. The scale is composed of 21 statements that are from affective domain. The survey method was used in this paper. To set light to the attitude level of students, the single survey design was used. On the other side between-subjects survey method also preferred to investigate the variables that change students’ attitude levels. Independent samples t-test, Kruskal-Wallis H test, Man-Whitney U were used to determine differences; and Spearman rank-order correlation coefficient was calculated to determine associations. According to the results gender, previous faculty, ALES score preference and grade level change the attitude toward IPM course. But marital status doesn’t change it.  This result was concluded in the light of the background of literature. In the light of that conclusion, this study is seen to be in conflict with some previous studies respect for attitude levels of students, gender, previous faculty, ALES score preferences, and attitude-success correlation. 

Keywords: pedagogical formation, instructional principles and methods course, attitude

References

 • Altınkurt,Y., Yılmaz, K. & Erol, E. (2014). Pedagogic formation students’ motivations for teaching profession. Trakya University Journal of Education, 4 (1), 48-62.
 • Bağçeci, B., Yıldırım, İ. Kara, K. & Keskinpalta, D. (2015). Pedagojik formasyon ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 307-324.
 • Başbay, M., Ünver G. & Bümen, N. T. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Boylamsal bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (59), 345-366.
 • Bulut, H. & Doğar, Ç. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 13-27.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education (5th Eds.), London and New York: Routledge/ Falmer.
 • Demircioğlu, E. & Özdemir, M. (2014). Pedagojik formasyon öğrencilerinin çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 1 (15), 211-232.
 • Doğan, T. & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 157-168.
 • Doğan, N. & Kara, Y. (2015). How are the pre-service teachers’ attitude levels towards educational measurement and evaluation course and does it differ according to the demographic characteristics? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191 (2015) 1191 – 1195.
 • Dündar, H. & Karaca, E. T. (2013). Formasyon öğrencilerinin pedagojik formasyon programına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 19-34.
 • Ekiz, D. (2006). Sınıf öğretmenliği mesleğine yönelen adayların profilleri ve geleceğe yönelik beklentilerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 16 (1), 131-147.
 • Eraslan, L. & Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastomonu Eğitim Dergisi, 19 (2), 427-438.
 • Erdem, A. R. & Anılan, H. (2000). PAÜ Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (özel sayı), 144-148.
 • Erden, M. (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99–104.
 • Gelişli, Y. (1989). Mesleki ve teknik eğitim fakülteleri öğrencilerinin pedagojik formasyon eğitimine ilişkin görüşleri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 76–89. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Gürbüz, H. & Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 71-83.
 • İlğan, A., Sevinç, Ö. S. & Arı, E. (2013). Pedagojik formasyon programı öğretmen adaylarının mesleki tutum ve çağdaş öğretmen algıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (2), 175-195.
 • Kartal, S. (2009). Tezsiz yüksek lisans programlarına devam eden öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 223–239.
 • Kartal, T. & Afacan, Ö. (2012). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24), 76-96.
 • Kiraz, E., Demir, C. E., Aksu, M., Daloğlu, A., & Yıldırım, S. (2010). Öğretmen adaylarının eğitim görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Elementary Education Online, 9 (2), 526 – 540.
 • Kontaş, H. & Demir, M. (2015). The effect of pedagogical formation courses upon the professional self-efficacy perception of pre-service teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174 (2015), 1643 – 1649.
 • Köksalan, B., İlter, İ. ve Görmez, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve lisansüstü eğitim isteklilikleri üzerine bir çalışma (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği A.D. Örneği), Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 277- 299.
 • Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
 • Kutluca, T., Birgin, O. & Çatlıoğlu, H. (2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersi uygulama etkinliklerinin öğretmen adaylarına sağladığı faydalar. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 89-110.
 • MEB (2012). Anadolu öğretmen lisesi 11. grade “Öğretim İlke ve Yöntemleri” Course Book.
 • Nayır, K. F. & Taneri, P. O. (2013). Karatekin Üniversitesi pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2 (1), 1–12.
 • ÖSYM (2013). KPSS’de uygulanacak testlerin kapsamları, retrieved on 01.12.2015 from: http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69095/h/kpss-tablo-1-konularin-dagilimi.pdf
 • Pehlivan, K. B. (2008) Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2) 151-168.
 • Polat, S. (2013). Pedagojik formasyon sertifika programı ve eğitim fakültesi. E-International Journal of Educational Research, 4 (2), 48–60.
 • Sarı, M. (2010). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının öğretmenlik mesleğine ve programa ilişkin görüşlere etkisi. Eğitim ve Bilim, 35 (155), 3–15.
 • Sayın, S. (2005).Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Eğitim Araştırmaları, 5 (19), 271-282.
 • Süral, S. (2014). Eğitim fakültesi öğrencileri ile pedagojik formasyon alan öğrencilerin ölçme değerlendirme dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 ( 3), 63-75.
 • Süral, S. & Sarıtaş, E. (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 62–75.
 • Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1). Retrieved on 28/04/2015 from http://efdergi.yyu.edu.tr
 • Tabachnick, B. & Fiddell, L. (2013). Using multivariate statistics, 6th ed., Boston, MA, Pearson, p. 1024.
 • Tanel R., Şengören K. S. & Tanel, Z. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (22).
 • Tanrıöğen, A. (1997) Buca Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 55-58.
 • Terzi, A. R. ve Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 593-614.
 • Uslu, M. (2013). Pedagojik formasyon öğrencilerinin kişilik özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10 (2), 233–245.
 • Yaşar-Ekici, F. (1989). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi örneği). Climate Change 2013 - The Physical Science Basis, 53, 1–30. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Yılmaz, M. (2015). İlahi̇yat fakültesi̇ mezunlarına veri̇len pedagoji̇k formasyon eği̇ti̇mi̇ni̇n öğretmenli̇k mesleği̇ne yöneli̇k tutum ve kaygı düzeyleri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇leri̇. Bilimname, 2015 (1), 287–310.
 • YÖK (2010). Yüksek öğretim genel kurul toplantısına ilişkin açıklama. Retrieved on 01.12.2015 from: https://basin.yok.gov.tr/?page=duyurular&dHlwZT0=&paged=19
 • Yüksel, S. (2004). Tezsiz yüksek lisans programının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 355–379.

Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case

Year 2016, Volume 0, Issue 9, 123 - 138, 25.01.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde sürdürülen pedagojik formasyon eğitimi öğrencilerinin Öğretim İlke ve Yöntemleri dersine yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi, içeriği gereği önemli olmakla birlikte diğer fakülte öğrencileri tarafından içselleştirilmesinin zor olması ve genellikle başarının düşük olması nedeniyle tercih edilmiş olup, süreçte öğrencilerin tutumunun önemli olduğu varsayılarak incelenmesi gerektiği düşünülmüştür. 2014-2015 Bahar döneminde, çalışmaya katılmaya gönüllü olan 368 öğrenciye, derse yönelik tutumlarını belirlemek adına MEB (2012: 246)’de yer alan Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Beşli likert tipte cevaplanan ölçek tek boyutlu olarak kullanılmıştır. Ölçekten alınan puanlar, Öğretim İlke ve Yöntemleri dersine yönelik tutum düzeyi olarak kabul edilmiştir. Ölçek maddelerine verilen yanıtların cinsiyet, medeni durum, ALES puanı tercihi, sınıf düzeyi ve fakülte değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi için bağımsız örneklemler t-testi, MannWhitney U, Kruskal-Wallis H testleri; vize ve final puanlarıyla ilişkisinin incelenmesi için ise Spearman sıralar korelasyonu katsayısı hesaplanmıştır. Ölçekten alınan puanlar, ÖİY dersine yönelik tutumun orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular cinsiyet, fakülte ve sınıf değişkenlerine göre ÖİY dersine yönelik tutumun farklılaştığını ve tutum puanları ile ÖİY dersi vize notu arasında orta düzeyde negatif yönlü anlamlı bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Sonuçlara dayalı olarak tartışmalar yapılmış olup, çalışmanın önceki bazı çalışmalarla tutum düzeyi, cinsiyet, ALES puanı tercihi ve tutumbaşarı ilişkisi açılarından uyumsuzluklar içerdiği ifade edilebilir

References

 • Altınkurt,Y., Yılmaz, K. & Erol, E. (2014). Pedagogic formation students’ motivations for teaching profession. Trakya University Journal of Education, 4 (1), 48-62.
 • Bağçeci, B., Yıldırım, İ. Kara, K. & Keskinpalta, D. (2015). Pedagojik formasyon ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 307-324.
 • Başbay, M., Ünver G. & Bümen, N. T. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Boylamsal bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (59), 345-366.
 • Bulut, H. & Doğar, Ç. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 13-27.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education (5th Eds.), London and New York: Routledge/ Falmer.
 • Demircioğlu, E. & Özdemir, M. (2014). Pedagojik formasyon öğrencilerinin çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 1 (15), 211-232.
 • Doğan, T. & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 157-168.
 • Doğan, N. & Kara, Y. (2015). How are the pre-service teachers’ attitude levels towards educational measurement and evaluation course and does it differ according to the demographic characteristics? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191 (2015) 1191 – 1195.
 • Dündar, H. & Karaca, E. T. (2013). Formasyon öğrencilerinin pedagojik formasyon programına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 19-34.
 • Ekiz, D. (2006). Sınıf öğretmenliği mesleğine yönelen adayların profilleri ve geleceğe yönelik beklentilerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 16 (1), 131-147.
 • Eraslan, L. & Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastomonu Eğitim Dergisi, 19 (2), 427-438.
 • Erdem, A. R. & Anılan, H. (2000). PAÜ Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (özel sayı), 144-148.
 • Erden, M. (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99–104.
 • Gelişli, Y. (1989). Mesleki ve teknik eğitim fakülteleri öğrencilerinin pedagojik formasyon eğitimine ilişkin görüşleri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 76–89. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Gürbüz, H. & Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 71-83.
 • İlğan, A., Sevinç, Ö. S. & Arı, E. (2013). Pedagojik formasyon programı öğretmen adaylarının mesleki tutum ve çağdaş öğretmen algıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (2), 175-195.
 • Kartal, S. (2009). Tezsiz yüksek lisans programlarına devam eden öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 223–239.
 • Kartal, T. & Afacan, Ö. (2012). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24), 76-96.
 • Kiraz, E., Demir, C. E., Aksu, M., Daloğlu, A., & Yıldırım, S. (2010). Öğretmen adaylarının eğitim görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Elementary Education Online, 9 (2), 526 – 540.
 • Kontaş, H. & Demir, M. (2015). The effect of pedagogical formation courses upon the professional self-efficacy perception of pre-service teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174 (2015), 1643 – 1649.
 • Köksalan, B., İlter, İ. ve Görmez, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve lisansüstü eğitim isteklilikleri üzerine bir çalışma (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği A.D. Örneği), Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 277- 299.
 • Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
 • Kutluca, T., Birgin, O. & Çatlıoğlu, H. (2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersi uygulama etkinliklerinin öğretmen adaylarına sağladığı faydalar. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 89-110.
 • MEB (2012). Anadolu öğretmen lisesi 11. grade “Öğretim İlke ve Yöntemleri” Course Book.
 • Nayır, K. F. & Taneri, P. O. (2013). Karatekin Üniversitesi pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2 (1), 1–12.
 • ÖSYM (2013). KPSS’de uygulanacak testlerin kapsamları, retrieved on 01.12.2015 from: http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69095/h/kpss-tablo-1-konularin-dagilimi.pdf
 • Pehlivan, K. B. (2008) Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2) 151-168.
 • Polat, S. (2013). Pedagojik formasyon sertifika programı ve eğitim fakültesi. E-International Journal of Educational Research, 4 (2), 48–60.
 • Sarı, M. (2010). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının öğretmenlik mesleğine ve programa ilişkin görüşlere etkisi. Eğitim ve Bilim, 35 (155), 3–15.
 • Sayın, S. (2005).Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Eğitim Araştırmaları, 5 (19), 271-282.
 • Süral, S. (2014). Eğitim fakültesi öğrencileri ile pedagojik formasyon alan öğrencilerin ölçme değerlendirme dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 ( 3), 63-75.
 • Süral, S. & Sarıtaş, E. (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 62–75.
 • Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1). Retrieved on 28/04/2015 from http://efdergi.yyu.edu.tr
 • Tabachnick, B. & Fiddell, L. (2013). Using multivariate statistics, 6th ed., Boston, MA, Pearson, p. 1024.
 • Tanel R., Şengören K. S. & Tanel, Z. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (22).
 • Tanrıöğen, A. (1997) Buca Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 55-58.
 • Terzi, A. R. ve Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 593-614.
 • Uslu, M. (2013). Pedagojik formasyon öğrencilerinin kişilik özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10 (2), 233–245.
 • Yaşar-Ekici, F. (1989). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi örneği). Climate Change 2013 - The Physical Science Basis, 53, 1–30. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Yılmaz, M. (2015). İlahi̇yat fakültesi̇ mezunlarına veri̇len pedagoji̇k formasyon eği̇ti̇mi̇ni̇n öğretmenli̇k mesleği̇ne yöneli̇k tutum ve kaygı düzeyleri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇leri̇. Bilimname, 2015 (1), 287–310.
 • YÖK (2010). Yüksek öğretim genel kurul toplantısına ilişkin açıklama. Retrieved on 01.12.2015 from: https://basin.yok.gov.tr/?page=duyurular&dHlwZT0=&paged=19
 • Yüksel, S. (2004). Tezsiz yüksek lisans programının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 355–379.

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

İsmail Şan>

0000-0003-0780-0169

Publication Date January 25, 2016
Application Date February 20, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 0, Issue 9

Cite

Bibtex @ { jef196750, journal = {Journal of Education and Future}, issn = {2146-8249}, address = {}, publisher = {Aydın Yayıncılık}, year = {2016}, volume = {0}, number = {9}, pages = {123 - 138}, title = {Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case}, key = {cite}, author = {Şan, İsmail} }
APA Şan, İ. (2016). Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case . Journal of Education and Future , 0 (9) , 123-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jef/issue/18642/196750
MLA Şan, İ. "Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case" . Journal of Education and Future 0 (2016 ): 123-138 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jef/issue/18642/196750>
Chicago Şan, İ. "Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case". Journal of Education and Future 0 (2016 ): 123-138
RIS TY - JOUR T1 - Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case AU - İsmailŞan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Education and Future JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 138 VL - 0 IS - 9 SN - 2146-8249- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Education and Future Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case %A İsmail Şan %T Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case %D 2016 %J Journal of Education and Future %P 2146-8249- %V 0 %N 9 %R %U
ISNAD Şan, İsmail . "Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case". Journal of Education and Future 0 / 9 (January 2016): 123-138 .
AMA Şan İ. Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case. JEF. 2016; 0(9): 123-138.
Vancouver Şan İ. Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case. Journal of Education and Future. 2016; 0(9): 123-138.
IEEE İ. Şan , "Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case", Journal of Education and Future, vol. 0, no. 9, pp. 123-138, Jan. 2016
Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.