Year 2018, Volume , Issue 14, Pages 149 - 167 2018-07-25

The Relationship between Teachers' Educational Beliefs and Teaching-Learning Conceptions: A Mixed Method Study

Eylem YALÇIN İNCİK [1]


The aim of this study is; determining the relationship between teachers’ education beliefs and their teaching-learning conceptions. A mixed method has been used to reach the overall aim of the research. In the study, explanatory sequential design was used as mixed method design. In this context, quantitative data were collected and analysed at the first stage. In the second stage, qualitative data were collected to help explain the findings obtained after the analysis of the quantitative data. The study group of the quantitative dimension of the study constitutes 301 high school teachers who are working in secondary education institutions in the provincial centers of Mersin province during the 2015-2016 educational year and voluntarily participating in the research. The qualitative study group consists of 45 teachers from the quantitative dimension. Education Beliefs Scale, Teaching-Lerning Conceptions Questionnaire and Interview Form were used in collecting research data. In the study, the analysis of the data was carried out in two stages: analysis of quantitative data and analysis of qualitative data. Anova was used to examine whether the educational beliefs of teachers and their teaching-learning conceptions differed according to the service year variable and t-test was used to see if it varied according to the gender variable. The relationship between teachers' educational beliefs and teaching-learning conceptions was examined by Pearson's correlation coefficient. Multiple linear regression analysis has been used to determine how teachers perceive their teaching-learning conception of educational beliefs. Content analysis was used for the analysis of qualitative data. It has been determined in the research that there is a significant relationship between teachers' educational beliefs and teaching-learning conceptions. In the study, it was determined that teachers' educational beliefs were a significant predictor of constructivist and traditional teaching-learning conceptions.

educational belief, teaching-learning conceptions, teacher, mixed method
 • Alkın-Şahin, S., Tunca, N. & Ulubey, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 13(4), 1473-1492.
 • Applefield, J. M., Huber,R., & Moallem, M. (2000). Constructivim in theory and practice: Toward a beter understanding. High School Journal, 84 (2), 35-53.Akgün, İ. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarında eleştirel düşünce yönelimleri ile eğitim inançları arasındaki iliġkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Arslan, A. (2002). Felsefeye giriş. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Aydın, Ö. Tunca, N. & Alkın-Şahin, S. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1331-1346.
 • Aykan, A. (2014). Ortaokul öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım ile ilgili yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Aypay, A. (2011). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği’nin Türkçe uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29.
 • Bakır, K. (2014). Demokratik eğitim. John Dewey’in eğitim felsefesi üzerine. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Baş, G. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışlarının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 18-30.
 • Beytekin, F. O. & Kadı, A. (2015). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ve değerleri üzerine bir çalışma. International Journal of Social Science, 31, 327-341.Biçer, B., Er, H. ve Özel, A. (2013) Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9 (3), 229-242.
 • Bilhan, S. (1991). Eğitim felsefesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1999). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Brown, D. F. & Rose, T. J. (1995). Self-reported classroom impact of teachers’ theories about learning and obstacles to implementation. Action in Teacher Education, 17(1), 20-29.
 • Büyükdüvenci, S. (1994). Varoluşçuluk ve eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. (Geliştirilmiş 19. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cannon, J. (1997). The constructivist learning environment survey may help halt student exodus from college science courses. Journal of College Science Teaching, 27 (1), 67-71.
 • Cevizci, A. (2000). Paradigma felsefe sözlüğü (4. basım). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Chan, K. W. & Elliott, R. G. (2000). Exploratory study of epistemological beliefs to hong kong teacher education students: Resolving conceptual and empirical ıssues. Asia Pacific Journal of Teacher Education, 28(3), 225-234.
 • Chan, K. W., & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20(8), 817-831.
 • Cheng, M. M., Chan, K. W., Tang, S. Y. & Cheng, A. Y. (2009). Pre-service teacher education students' epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 319-327.
 • Creswell, J. & Plano Clark, V. L. (2007). Understanding mixed methods research. In J. Creswell (Ed.), Designing and conducting mixed methods research (pp. 1-19). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Çelik, R. & Orçan, F. (2016). Öğretmen adaylarının eğitim inançları üzerine bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(1), 63-77.Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36 (161), 332-348.
 • Doğanay, A. & Sarı, M. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi “öğretmenlerin eğitim felsefeleri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (3), 321-337.
 • Duman, B. & Ulubey, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin öğretim teknolojilerini ve interneti kullanma düzeylerine etkisi ile ilgili görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 95-114.
 • Eggen, P., & Kauchak, D. (2001). Educational psychology: windows on classrooms. (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Eisner, E. W. (1992). Curriculum ideologies. İçinde P. W. Jackson (Ed.), Handbook of research on curriculum (pp. 302-426). New York: Macmillan.
 • Ekinci N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışları ve öğrenen özerkliğini destekleyici davranışları arasındaki ilişkiler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 1-16.
 • Engin, G. & Daşdemir, İ. (2015). Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Social Science, 33, 425-432.
 • Ennis, C. D., Cothran, D. J. & Loftus, S. J. (1997). The influence of teachers’ educational beliefs on their knowledge organization. Journal of Research and Development in Education, 30(2), 73-86.
 • Erbaş, M. K. (2013). Determination of physical education teachers’ educational beliefs. International Journal of Academic Research, 5(5), 386-392.
 • Ergün, M. (2012). Eğitimin felsefi temelleri. Ö. Demirel ve Z. Kaya (Ed.) Eğitim Bilimine Giriş içinde (s.199-218).Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. (3rd ed.). London, England: Sage Publications Inc.
 • Gutek, G. L. (2007). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar. (Çev. Nesrin Kale). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Güneş, F. (2014). Tanım ve kavramlar. F. Güneş (Ed.) Öğretim İlke ve Yöntemleri içinde (s. 2-22). Ankara: Pegem Akademi.
 • Harvey, O. J. (1986). Belief systems and attitudes toward death penalty and otherpunishments. Journal of Psychology, 54 143-159.
 • Hashweh, M. Z. (1996). Effects of science teachers’ epistemological beliefs in teaching. Journal of Research in Science Teaching, 33(1), 47-63.
 • Hofer, B. K. (2002). Personel epistemology as a psychological and educational construct: An introduction. In B. K. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing (pp. 3-14). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Hofer, B. K. & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67, 88-140. http://dx.doi.org/10.3102/00346543067001088.
 • Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2001). Educational administration: theory, research and practice. 6 th edition. Boston: McGraw-Hill.
 • Ilgaz G., Bülbül T. & Çuhadar, C. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 50-65.
 • Kagan, D. M. (1992). Implications of research on teacher belief. Educational Psychologist, 27(1), 65-90.
 • Karadağ, E., Baloğlu, N. & Kaya, S. (2009). Okul yöneticilerinin eğitim felsefesi akımlarını benimseme düzeylerine ilişkin ampirik bir çalışma. Kaygı: Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 12, 181-200.
 • Kaygısız, İ. (1997). Eğitim felsefesi ve Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri. Eğitim ve Yaşam 8, 5-15.
 • Kazu, H. (2002). Eğitim ve felsefe. M. Taşpınar (Ed.). Öğretmenlik Mesleği içinde (s.64-82). Elazığ: Elazığ Üniversite Yayınevi.
 • Krows, A. J. (1999). Preservice Teachers’ Belief Systems and Attitudes Toward Mathematics in the Context of a Progressive Elementary Teacher Preparation Program. Unpublished Doctoral Dissertations. The University of Oklohama. Norman, Oklohoma.
 • Leavy, A. M., McSorley, F. A. & Boté, L. A. (2007). An examination of what metaphor construction reveals about the evolution of preservice teachers’ beliefs about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 23, 1217-1233.
 • Lefebvre, S., Deaudelin, D., & Loiselle, J. (2006). ICT implementation stages of primary school teachers: The practices and conceptions of teaching and learning. Paper presented at the Australian Association for Research in Education National Conference, Adelaide, Australia, 27th - 30th November, 2006.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry. Boston: Pearson Education Ltd.
 • Miles, M. B. & Hubermann, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Nespor, J. (1987). The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, 19(4), 317-328.
 • Oğuz, A. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik değerleri ile öğretme ve öğrenme anlayışları. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(22), 139-160.
 • Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (1993). Curriculum: foundations, principles and issues. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Ornstein, A. & Hunkins, F. (2009) Curriculum design. In Curriculum: Foundations, principles and issues (pp. 181-206). Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon.Pajares, F. M. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62, 307-332.
 • Phillips, D. C. (2000). An opinionated account of the constructivist landscape. Phillips, D. C. (Ed.). Constructivism in education: Opinions and second opinions on contoversial issues in (pp. 1-16). Chicago, Illionis: The University of Chicago Press.
 • Romanowski, M. H. (1997). Teachers' Lives and Beliefs: Influences That Shape the U.S. History Curriculum. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (Chicago, IL, April 24-28, 1997).
 • Rienties, B., Lygo-Baker, S. & Brouwer, N. (2013). The effects of online professional development on higher education teachers’ beliefs and intentions towards learning facilitation and technology. Teaching and Teacher Education, 29, 122-131.
 • Riggs, I. M. & Enochs, L.G. (1990). Toward the development of an elementary teacher’s science teaching efficacy beliefs instrument. Science Education, 74(6), 625-637.
 • Savaşçı-Açıkalın, F. (2009). Teacher beliefs and practice in science education. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 10(1), 1-14.
 • Schunk, D.H. (2014). Learning theories: An educational perspective. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Sherman T. M., & Kurshan B. L. (2005). Constructing learning: Using technology to support teaching for understanding. Learning and Leading with Technology, 32 (5), 10-13.
 • Sigel, I. E. (1985). A conceptual analysis of beliefs. In I. E. Sigel (Ed.), Parental belief systems: The psychological consequences for children (pp. 345-371). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Sönmez, V. (2012). Eğitimin felsefi temelleri. Veysel Sönmez (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s.61-93). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sözer, E. (2002). Eğitimin felsefi temelleri. Ersan Sözer (Ed.), Öğretmenlik Mesleğine Giriş içinde (s.81-94). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Türkeli, A. (2011). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eğitim Felsefeleri ve Teknolojiye Karşı Tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Uğurlu, C. T. & Çalmaşur, H. (2017). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim inançlarına ilişkin görüşleri: bir karma yöntem çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (25), 230-273.
 • Varış, F. (1994). Eğitim bilimine giriş. Konya: Atlas Kitabevi.
 • Wiles, J. & Bondi, J. (2002). Curriculum Development: A guide to practice. (6th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Yazıcı, T. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının eğitim felsefesi inançları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 1-16.
 • Yero, J. L. (2002). Teaching in mind: How teacher thinking shapes education. Hamilton, MT: MindFlight Publishing.
 • Yıdırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K., Altınkurt, Y. & Çokluk, Ö. (2011). Eğitim inançları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 335-350.
 • Yılmaz, K. & Tosun, M. F. (2013). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğretmen öğrenci ilişkilerine yönelik görüşleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 205-218.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0001-5636-5373
Author: Eylem YALÇIN İNCİK (Primary Author)
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 25, 2018

Bibtex @research article { jef414487, journal = {Journal of Education and Future}, issn = {2146-8249}, address = {}, publisher = {Nesibe Aydın Egitim Kurumları}, year = {2018}, volume = {}, pages = {149 - 167}, doi = {10.30786/jef.414487}, title = {The Relationship between Teachers' Educational Beliefs and Teaching-Learning Conceptions: A Mixed Method Study}, key = {cite}, author = {YALÇIN İNCİK, Eylem} }
APA YALÇIN İNCİK, E . (2018). The Relationship between Teachers' Educational Beliefs and Teaching-Learning Conceptions: A Mixed Method Study. Journal of Education and Future , (14) , 149-167 . DOI: 10.30786/jef.414487
MLA YALÇIN İNCİK, E . "The Relationship between Teachers' Educational Beliefs and Teaching-Learning Conceptions: A Mixed Method Study". Journal of Education and Future (2018 ): 149-167 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jef/issue/39334/414487>
Chicago YALÇIN İNCİK, E . "The Relationship between Teachers' Educational Beliefs and Teaching-Learning Conceptions: A Mixed Method Study". Journal of Education and Future (2018 ): 149-167
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship between Teachers' Educational Beliefs and Teaching-Learning Conceptions: A Mixed Method Study AU - Eylem YALÇIN İNCİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30786/jef.414487 DO - 10.30786/jef.414487 T2 - Journal of Education and Future JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 167 VL - IS - 14 SN - 2146-8249- M3 - doi: 10.30786/jef.414487 UR - https://doi.org/10.30786/jef.414487 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Education and Future The Relationship between Teachers' Educational Beliefs and Teaching-Learning Conceptions: A Mixed Method Study %A Eylem YALÇIN İNCİK %T The Relationship between Teachers' Educational Beliefs and Teaching-Learning Conceptions: A Mixed Method Study %D 2018 %J Journal of Education and Future %P 2146-8249- %V %N 14 %R doi: 10.30786/jef.414487 %U 10.30786/jef.414487
ISNAD YALÇIN İNCİK, Eylem . "The Relationship between Teachers' Educational Beliefs and Teaching-Learning Conceptions: A Mixed Method Study". Journal of Education and Future / 14 (July 2018): 149-167 . https://doi.org/10.30786/jef.414487
AMA YALÇIN İNCİK E . The Relationship between Teachers' Educational Beliefs and Teaching-Learning Conceptions: A Mixed Method Study. Journal of Education and Future. 2018; (14): 149-167.
Vancouver YALÇIN İNCİK E . The Relationship between Teachers' Educational Beliefs and Teaching-Learning Conceptions: A Mixed Method Study. Journal of Education and Future. 2018; (14): 167-149.