Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkiye ve Güney Kore Arasında İmzalanan STA’nın Türkiye’nin Güney Kore ile Dış Ticaretine Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 56 - 76, 30.06.2022

Abstract

Uluslararası ticaret dünya ekonomisinin önemli bir bileşenidir ve geçmişe göre çok daha serbestleştiği açıktır. Bu noktaya gelmek kolay olmamış, durma, duraksama, daralma ve buhran dönemleri yaşanmıştır. Uluslararası ticarette serbestleşme baskıları, iktisadi birleşme eğilimlerine neden olmuştur. Türkiye de katıldığı AB Gümrük Birliğinden sonra Serbest Ticaret Anlaşmalarına (STA) hız vermiştir. Bunlardan Güney Kore ile imzalanan geniş kapsamlı STA özellikle dikkat çekicidir. Çalışmada, 2009 ila 2018 arası dönem dış ticaret verileri kullanılarak bu STA’nın iki ülkenin ticaretine etkisi olup olmadığı eşbütünleşme yöntemiyle analiz edilmiştir. İstatistiksel sonuçlara göre, STA’nın Türkiye’nin ihracatına anlamlı bir etkisi olmazken ithalatı arttırıcı etkisi olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, talep yapılarındaki değişimin Tercihlerde Benzerlik teorisi üzerinden okunmasıyla yorumlanmıştır.

References

 • Baysan, İ. (2017). Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği STA ve Türkiye üzerine etkileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bolat, M. ve Kaplan, F. (2021). Serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’nin sektörel ihracatına etkisi: Çekim modeli. Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1): 1-9.
 • Doğan, A. ve Uzun, A. (2014). Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye'nin Dış Ticaretine Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1): 325-344.
 • Dursun, A. (2020). Türkiye ve Güney Kore Arasında İmzalanan STA'nın Türkiye'nin Güney Kore ile Dış Ticaretine Etkisinin İncelenmesi: ARDL Yaklaşımı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dünya Bankası. (2022, 05 22). Dünya Mal Ticareti (% of GDP) –Word. Erişim adresi: https://data.worldbank.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS?locations=1W
 • Eğilmez, M. (2016, 12 12). Orta gelir tuzağı ve Türkiye. Erişim adresi: https://www.mahfiegilmez.com/2012/12/orta-gelir-tuzag-ve-turkiye.html
 • Engle, R. and Granger, C. (1987). Co-Integration and error correction: representation, estimation and testing. Econometrica, 55(2): 251-276.
 • Eren, T.M. (2013). Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmalarının dış ticaretine etkileri ve sorunlar. Maliye ve Finans Yazıları, 1(98): 28-47.
 • Gegez, A.E. (1992). Ticaret blokları ve serbest ticaret anlaşmaları (ABD-Kanada STA’ları) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Google Public Data Eplorer. (2022, 05). Dünya Bankası gayrisafi yurtiçi hasıla ekranı. Erişim adresi: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype= l&met_y=ny_gdp_mktp_cd#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:TUR:KOR&ifdim=world&hl=tr&dl=tr&ind=false
 • Google Data Explorer. (2022, 5, 27). Yüksek teknoloji ihracatı görüntüleme ekranı. Erişim adresi: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=ny_gdp_mktp_cd#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=tx_val_tech_mf_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:TUR:KOR&ifdim=world&hl=tr&dl=tr&ind=false
 • Granger, C. (1981). Some properties in time series data and their use in econometric model specification. Journal of Econometrics, 16(1): 121-130.
 • Granger, C. and Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics 2(2): 111-120.
 • Güllü, İ. (2014). AB ve ABD serbest ticaret anlaşması sürecine Türkiye-AB gümrük birliği anlaşması özelinde bir bakış. Bilge Strateji, 6(11): 89-106.
 • Koçtürk, O. ve Kocaefe, A. (2014). Serbest ticaret anlaşmalarının Türk dış ticareti üzerine etkileri. Tarım Ekonomisi Dergisi, 20(2): 65-77.
 • Küçüksakarya, S. (2016). Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları kapsamında endüstri-içi ticareti üzerine bir inceleme. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2): 27-41.
 • Linder, S.B. (1961). An Essay on trade and transformation. Uppsala: Almqvist & Wiksells Boktryckeri-AB.
 • Nkoro, E. and Uko, A.K. (2016). Autoregressive distributed lag (ARDL) cointegration technique: Application and interpretation. Journal of Statistical and Econometric Methods, 5(4): 63-91.
 • Ouaha, M. (2021). 2006'da Fas ile Türkiye arasında imzalanan STA'nın etkisi ve Fas pazarının Türk tekstil ürünlerinin girişi sonrası analizi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pasaran, M.H. and Shin, Y. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
 • Sevüktekin, M. ve Çınar, M. (2017). Ekonometrik zaman serileri analizi, EViews uygulamalı (5. Baskı). Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Süslü, B. ve Bekmez, S. (2010). Türkiye’de zaman tutarsızlığının ARDL yöntemi ile incelenmesi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 4(2): 85-110.
 • Tavera Arenas, N. (2019). Kolombiya – Avrupa Birliği (AB) STA’nın Kolombiya'nın dış ticareti üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Telli, R. (2016). Transatlantik serbest ticaret anlaşması sürecinde AB–ABD ve Türkiye. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 4(3): 81-90.
 • Ticaret Bakanlığı. (2022). Yürürlükte bulunan STAlar. Erişim adresi: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar adresinden alınmıştır
 • Vidhi, A. (2016). Arnavutluk ve Türkiye arasında imzalanan STA sonrasında oluşan dış ticaret hacminin büyüme üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yelkenci Yanık, E. (2017). Türkiye'nin EFTA ülkeleri ile imzaladığı STA’nın dış ticaret hacmine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

The Impact of Turkey & South Korea FTA on Turkey’s International Trade with South Korea: ARDL Boundary Test Approach

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 56 - 76, 30.06.2022

Abstract

International trade is a key component of world economy and much more liberalized relatively to the past. Attaining today’s level, there has been challenging periods of standstills, stagnancies, recessions and depressions. The pressures of trade liberalization gave impetus to economic integrationist tendencies. Accordingly, Turkey accelerated Free Trade Agreements (FTAs) in the aftermath of EU Customs Union accession. Among the concluded ones, the extensive nature of the Turkey-South Korea FTA is particularly noteworthy. Therefore, the present study analyzes whether the FTA had an impact on Turkey’s trade with South Korea by co-integration analysis of foreign trade data (2009–2018). According to the statistical results, FTA had no significant effect on Turkey's exports, while increasing the imports. These results were interpreted in terms of changes in the demand structures as foreseen by the theory of Similarity in Preferences.

References

 • Baysan, İ. (2017). Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği STA ve Türkiye üzerine etkileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bolat, M. ve Kaplan, F. (2021). Serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’nin sektörel ihracatına etkisi: Çekim modeli. Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1): 1-9.
 • Doğan, A. ve Uzun, A. (2014). Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye'nin Dış Ticaretine Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1): 325-344.
 • Dursun, A. (2020). Türkiye ve Güney Kore Arasında İmzalanan STA'nın Türkiye'nin Güney Kore ile Dış Ticaretine Etkisinin İncelenmesi: ARDL Yaklaşımı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dünya Bankası. (2022, 05 22). Dünya Mal Ticareti (% of GDP) –Word. Erişim adresi: https://data.worldbank.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS?locations=1W
 • Eğilmez, M. (2016, 12 12). Orta gelir tuzağı ve Türkiye. Erişim adresi: https://www.mahfiegilmez.com/2012/12/orta-gelir-tuzag-ve-turkiye.html
 • Engle, R. and Granger, C. (1987). Co-Integration and error correction: representation, estimation and testing. Econometrica, 55(2): 251-276.
 • Eren, T.M. (2013). Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmalarının dış ticaretine etkileri ve sorunlar. Maliye ve Finans Yazıları, 1(98): 28-47.
 • Gegez, A.E. (1992). Ticaret blokları ve serbest ticaret anlaşmaları (ABD-Kanada STA’ları) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Google Public Data Eplorer. (2022, 05). Dünya Bankası gayrisafi yurtiçi hasıla ekranı. Erişim adresi: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype= l&met_y=ny_gdp_mktp_cd#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:TUR:KOR&ifdim=world&hl=tr&dl=tr&ind=false
 • Google Data Explorer. (2022, 5, 27). Yüksek teknoloji ihracatı görüntüleme ekranı. Erişim adresi: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=ny_gdp_mktp_cd#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=tx_val_tech_mf_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:TUR:KOR&ifdim=world&hl=tr&dl=tr&ind=false
 • Granger, C. (1981). Some properties in time series data and their use in econometric model specification. Journal of Econometrics, 16(1): 121-130.
 • Granger, C. and Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics 2(2): 111-120.
 • Güllü, İ. (2014). AB ve ABD serbest ticaret anlaşması sürecine Türkiye-AB gümrük birliği anlaşması özelinde bir bakış. Bilge Strateji, 6(11): 89-106.
 • Koçtürk, O. ve Kocaefe, A. (2014). Serbest ticaret anlaşmalarının Türk dış ticareti üzerine etkileri. Tarım Ekonomisi Dergisi, 20(2): 65-77.
 • Küçüksakarya, S. (2016). Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları kapsamında endüstri-içi ticareti üzerine bir inceleme. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2): 27-41.
 • Linder, S.B. (1961). An Essay on trade and transformation. Uppsala: Almqvist & Wiksells Boktryckeri-AB.
 • Nkoro, E. and Uko, A.K. (2016). Autoregressive distributed lag (ARDL) cointegration technique: Application and interpretation. Journal of Statistical and Econometric Methods, 5(4): 63-91.
 • Ouaha, M. (2021). 2006'da Fas ile Türkiye arasında imzalanan STA'nın etkisi ve Fas pazarının Türk tekstil ürünlerinin girişi sonrası analizi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pasaran, M.H. and Shin, Y. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
 • Sevüktekin, M. ve Çınar, M. (2017). Ekonometrik zaman serileri analizi, EViews uygulamalı (5. Baskı). Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Süslü, B. ve Bekmez, S. (2010). Türkiye’de zaman tutarsızlığının ARDL yöntemi ile incelenmesi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 4(2): 85-110.
 • Tavera Arenas, N. (2019). Kolombiya – Avrupa Birliği (AB) STA’nın Kolombiya'nın dış ticareti üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Telli, R. (2016). Transatlantik serbest ticaret anlaşması sürecinde AB–ABD ve Türkiye. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 4(3): 81-90.
 • Ticaret Bakanlığı. (2022). Yürürlükte bulunan STAlar. Erişim adresi: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar adresinden alınmıştır
 • Vidhi, A. (2016). Arnavutluk ve Türkiye arasında imzalanan STA sonrasında oluşan dış ticaret hacminin büyüme üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yelkenci Yanık, E. (2017). Türkiye'nin EFTA ülkeleri ile imzaladığı STA’nın dış ticaret hacmine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Research Articles
Authors

Arif DURSUN> (Primary Author)
UFUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2567-8104
Türkiye


Güner KOÇ AYTEKİN>
UFUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4320-8026
Türkiye

Supporting Institution Yok
Project Number Yok
Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Dursun, A. & Koç Aytekin, G. (2022). Türkiye ve Güney Kore Arasında İmzalanan STA’nın Türkiye’nin Güney Kore ile Dış Ticaretine Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı . Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi , 4 (1) , 56-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jefr/issue/70978/1124208