Research Article
PDF BibTex RIS Cite

The Factors Affecting The Science Arts Center Administrators

Year 2017, Volume: 5 Issue: 2, 41 - 53, 12.06.2017

Abstract

The Science Arts Centres (BİLSEM5), established by the Ministry of National Education (MoNE) in order to ensure that the gifted students gain self-awareness and become more equipped, are the centres where students receive special education along with the formal schools. The aim of this study is to examine the factors affecting the motivations of the BİLSEM administrators who are considered to play a critical role in the success of their institutions and have almost ten years of experience. In this study the semi-structured interview form. All the BİLSEM managers (N:108) in Turkey were included in the study group on the voluntary basis yet volunteer-based sampling method was followed. For the analysis of the data, content analysis technique of the qualitative research data analysis formats was used. The data obtained from the BİLSEM administrators are coded and categorized in line with the selected method. As a result of the analysis of the data, motivation factors of the school administrators are dealt with in two main categories as of being internal and external factors, and the findings were discussed in light of the other studies in the field and suggestions for implementation and further research were presented.

References

 • Aslan, H. & Doğan, Ü. (2016). Özel eğitim öğretmenlerinin motivasyonunda okul müdürlerinin yaklaşım şekilleri [Approach shapes of school principals in the motivation of special education teachers]. Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Ö. Demirel (Ed..), Ankara: Pegem
 • Ayaydın, M. & Tok, H. (2015). Motivasyonu etkileyen faktörlere ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi (Gaziantep örneği) [Investigation of the opinions of the class teachers related to motivating factors (Gaziantep example)]. Turkish Studies, 10(11), 187-200.
 • Bakioğlu, A. & Bahçeci, M. (2010). Velilerin okul imajına ilişkin görüşlerinin incelenmesi [Analysis of the opinions of the parents about the school image]. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 25-55.
 • Baştürk, Ü. & Zeren, Ş. G. (2015). Okul müdürlerinin kullandığı güdüleme yöntemleri: ortaokul öğretmenlerinin değerlendirmeleri [Guidance methods used by school principals: evaluations of secondary school teachers]. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 147-175.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Veri Analizi El Kitabı [Data Analysis Handbook] Ankara: Pegem.
 • Çavuşoğlu, M. & Semerci, N. (2016). Anne Babaların BİLSEM’e Devam Eden Özel Yetenekli Çocuklarına İlişkin Görüşleri (Bartın İli Örneği) [Views of Parents on Special Talented Children Following BİLSEM (Bartın Case)]. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs 2015) Özel Sayısı, 325-335.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychologic al Inquiry, 11, 227-268.
 • Demir, S. & Karakuş, M. (2015). Etik iklim ile öğretmen ve öğrencilerin güven ve motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between ethical climate and the level of confidence and motivation of teachers and students]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(2), 183-212.
 • Erdik, E. (2014). BİLSEM ve ilkokul yöneticilerinin örgütsel bağlılıklarının karşılaştırılması [Comparison of organizational commitment of BİLSEM and primary school administrators]. Journal of Gifted Education Research, 2(2), 44-51.
 • Eren, E. (2006). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi [Organizational behavior and management psychology]. İstanbul: Beta Ersari G. & Naktiyok, A. (2012). İş görenin içsel ve dışsal motivasyonunda stresle mücadele tekniklerinin rolü [The role of stress-fighting techniques in internal and external motivation of a worker]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 81-101.
 • Fındıkçı İ. (2006). İnsan kaynakları yönetimi [Human Resources Management]. İstanbul: Alfa
 • Genç, M. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğretmenlerinin iş doyum düzeyinin karşılaştırılması [Comparison of job satisfaction level of private school and state school teachers]. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Güneş, A. (2008). Okul müdürlerinin çatışma yönetimi ile yönetim stilleri arasındaki farklar [Differences between conflict management and management styles of school principals]. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Gürsel, M. (1997). Okul yönetimi [School management]. Konya: Çizgi
 • Hırça, N. & Bayrak, N. (2013). Sanal fizik laboratuvarı ile üstün yeteneklilerin eğitimi: kaldırma kuvveti konusu [Training of the gifted with the virtual physics laboratory: lift force concept]. Genç Bilim İnsanı Eğitimi ve Üstün Zeka Dergisi, 1(1), 16-20.
 • http://orgm.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2015_08/27014859_bilsemynerge.pdf. MEB, “Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi”, (Erişim tarihi 26 Nisan 2017).
 • http://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-yetenekli-ogrenci-secim-sureci-basladi/icerik/802 (Erişim tarihi 30 Mayıs 2017).
 • http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/, “Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri”, Erişim tarihi 28 Nisan 2017).
 • Karabay, E. (2004). Yönetici davranışlarının öğretmen motivasyonuna etkisinin belirlenmesi [Determining the effect of manager behaviors on teacher motivation]. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karagüven, M. H. Ü. (2012). Akademik motivasyon ölçeğinin Türkçeye adaptasyonu [Adaptation of academic motivation scale to Turkish]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2599-2620.
 • Karakaya A. & Alper Ay, F. (2007). Çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörler sağlık çalışanlarına yönelik bir araştırma [Factors affecting the motivation of employees are a research on health workers]. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 55-67.
 • Karataş, H. & Erden, M. (2012). Akademik motivasyon ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Linguistic equivalence, validity and reliability study of the academic motivation scale]. NWSA-Education Sciences, 1C0558, 7(4), 983-1003.
 • Kavrakoğlu, İ. (1996). Toplam kalite yönetimi [Total quality management]. İstanbul: Kalite Derneği
 • Kocabaş, İ. & Karaköse, T. (2005). Okul müdürlerinin tutum ve davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi (özel ve devlet okulu örneği) [The attitudes and behaviors of school principals influence teachers' motivation (private and state school)]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 79-93.
 • Koçel, T. (2003). İşletme yöneticiliği [Business administration]. İstanbul: Beta
 • Kulpçu, O. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticileri motive etmede kullanılabilecek motivasyon araçları üzerine bir araştırma [A research on the motivational tools that can be used to motivate teachers and administrators working in primary schools]. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Kuşluvan, Z. (1999). Örgütlerde motivasyonun önemi ve kullanılan motivasyon araçları [The importance of motivation in organizations and the motivation tools used]. İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, 3(3), 55-64.
 • Locke, E., A., Latham, A. & Gary, P. (2004), What Should We Do about Motivation Theory? Six Recommendations For The Twenty-First Century. Acedemy of Management Rewiev, 29(3), 388-403.
 • Özkan, D. & Tay, B. (2012). Yönetici görüşleri çerçevesinde bilim ve sanat merkezleri öğretmenlerinin seçimlerine bağlı olarak performans düzeyleri [Under the scope of managers opinion; science and art centers teachers performance level depending on their selection]. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 52-69.
 • Özkan, D. (2009). Yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre bilim ve sanat merkezlerinin örgütsel etkililiği [Organizational effectiveness of science and art centers according to manager, teacher, parent and student opinion]. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Polatcan, M. & Akyürek, İ. (2016). Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliliklerine ilişkin görüşleri [Science and Art Center (BİLSEM) views on the competence of managers to manage change]. The Journal of Academic Social Science Studies, 47, 429-441.
 • Robbins, S. P. (2003). Organizational behavior. Prentice Hall, 10th Edition, NJ: Upper Saddle River
 • Sternberg, R. J. & Williams, W. M. (2009). Educational Psychology. New Jersey: Pearson.
 • Summak, M. S. & Çelik-Şahin, Ç (2014). Türkiye’de Bilim ve Sanat Merkezlerinde standartların belirlenmesi ile ilgili görüşlerin incelenmesi [Examination of opinions about the standards setting in Science and Art Centers in Turkey]. Asian Journal of Instruction, 2(1), 1-15.
 • Taşdemir, Ş. (2013). Motivasyon kavramına genel bir bakış, motivasyon araçları ve bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu ölçeğinde bir model önerisi [A general view to the motivation concept, motivation tools and one model proposal information and communications technologies authority] (İdari Uzmanlık Tezi). Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2017). Genel Türkçe sözlük [Turkish] http:// tdkterim.gov.tr/bts/. (Erişim tarihi 6 Nisan 2017).
 • Ülger, B., B. (2011). Bilim Sanat merkezlerinde uygulanan fen eğitimi programlarının idareci, öğretmen ve öğrenci bakış açısından incelenmesi [Examination of science education programs applied in Science Art Centers from the point of view of administrators, teachers and students]. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Ünal, S. (2000). İlköğretim okulu yöneticilerinin okullarında motivasyonu sağlama etkinlikleri [Motivation activities for primary school administrators in schools]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 84-90.
 • Yıldırım, D. Ş. (2006). Resmi ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin motivasyon ve iş tatminini etkileyen faktörler [Factors affecting motivation and job satisfaction of teachers working in official primary schools]. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Yurt, E. & Bozer, E.N. (2015). Akademik motivasyon ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [Adapting academic motivation scale to Turkish]. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(3), 669-685.

Year 2017, Volume: 5 Issue: 2, 41 - 53, 12.06.2017

Abstract

References

 • Aslan, H. & Doğan, Ü. (2016). Özel eğitim öğretmenlerinin motivasyonunda okul müdürlerinin yaklaşım şekilleri [Approach shapes of school principals in the motivation of special education teachers]. Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Ö. Demirel (Ed..), Ankara: Pegem
 • Ayaydın, M. & Tok, H. (2015). Motivasyonu etkileyen faktörlere ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi (Gaziantep örneği) [Investigation of the opinions of the class teachers related to motivating factors (Gaziantep example)]. Turkish Studies, 10(11), 187-200.
 • Bakioğlu, A. & Bahçeci, M. (2010). Velilerin okul imajına ilişkin görüşlerinin incelenmesi [Analysis of the opinions of the parents about the school image]. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 25-55.
 • Baştürk, Ü. & Zeren, Ş. G. (2015). Okul müdürlerinin kullandığı güdüleme yöntemleri: ortaokul öğretmenlerinin değerlendirmeleri [Guidance methods used by school principals: evaluations of secondary school teachers]. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 147-175.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Veri Analizi El Kitabı [Data Analysis Handbook] Ankara: Pegem.
 • Çavuşoğlu, M. & Semerci, N. (2016). Anne Babaların BİLSEM’e Devam Eden Özel Yetenekli Çocuklarına İlişkin Görüşleri (Bartın İli Örneği) [Views of Parents on Special Talented Children Following BİLSEM (Bartın Case)]. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs 2015) Özel Sayısı, 325-335.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychologic al Inquiry, 11, 227-268.
 • Demir, S. & Karakuş, M. (2015). Etik iklim ile öğretmen ve öğrencilerin güven ve motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between ethical climate and the level of confidence and motivation of teachers and students]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(2), 183-212.
 • Erdik, E. (2014). BİLSEM ve ilkokul yöneticilerinin örgütsel bağlılıklarının karşılaştırılması [Comparison of organizational commitment of BİLSEM and primary school administrators]. Journal of Gifted Education Research, 2(2), 44-51.
 • Eren, E. (2006). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi [Organizational behavior and management psychology]. İstanbul: Beta Ersari G. & Naktiyok, A. (2012). İş görenin içsel ve dışsal motivasyonunda stresle mücadele tekniklerinin rolü [The role of stress-fighting techniques in internal and external motivation of a worker]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 81-101.
 • Fındıkçı İ. (2006). İnsan kaynakları yönetimi [Human Resources Management]. İstanbul: Alfa
 • Genç, M. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğretmenlerinin iş doyum düzeyinin karşılaştırılması [Comparison of job satisfaction level of private school and state school teachers]. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Güneş, A. (2008). Okul müdürlerinin çatışma yönetimi ile yönetim stilleri arasındaki farklar [Differences between conflict management and management styles of school principals]. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Gürsel, M. (1997). Okul yönetimi [School management]. Konya: Çizgi
 • Hırça, N. & Bayrak, N. (2013). Sanal fizik laboratuvarı ile üstün yeteneklilerin eğitimi: kaldırma kuvveti konusu [Training of the gifted with the virtual physics laboratory: lift force concept]. Genç Bilim İnsanı Eğitimi ve Üstün Zeka Dergisi, 1(1), 16-20.
 • http://orgm.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2015_08/27014859_bilsemynerge.pdf. MEB, “Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi”, (Erişim tarihi 26 Nisan 2017).
 • http://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-yetenekli-ogrenci-secim-sureci-basladi/icerik/802 (Erişim tarihi 30 Mayıs 2017).
 • http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/, “Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri”, Erişim tarihi 28 Nisan 2017).
 • Karabay, E. (2004). Yönetici davranışlarının öğretmen motivasyonuna etkisinin belirlenmesi [Determining the effect of manager behaviors on teacher motivation]. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karagüven, M. H. Ü. (2012). Akademik motivasyon ölçeğinin Türkçeye adaptasyonu [Adaptation of academic motivation scale to Turkish]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2599-2620.
 • Karakaya A. & Alper Ay, F. (2007). Çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörler sağlık çalışanlarına yönelik bir araştırma [Factors affecting the motivation of employees are a research on health workers]. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 55-67.
 • Karataş, H. & Erden, M. (2012). Akademik motivasyon ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Linguistic equivalence, validity and reliability study of the academic motivation scale]. NWSA-Education Sciences, 1C0558, 7(4), 983-1003.
 • Kavrakoğlu, İ. (1996). Toplam kalite yönetimi [Total quality management]. İstanbul: Kalite Derneği
 • Kocabaş, İ. & Karaköse, T. (2005). Okul müdürlerinin tutum ve davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi (özel ve devlet okulu örneği) [The attitudes and behaviors of school principals influence teachers' motivation (private and state school)]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 79-93.
 • Koçel, T. (2003). İşletme yöneticiliği [Business administration]. İstanbul: Beta
 • Kulpçu, O. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticileri motive etmede kullanılabilecek motivasyon araçları üzerine bir araştırma [A research on the motivational tools that can be used to motivate teachers and administrators working in primary schools]. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Kuşluvan, Z. (1999). Örgütlerde motivasyonun önemi ve kullanılan motivasyon araçları [The importance of motivation in organizations and the motivation tools used]. İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, 3(3), 55-64.
 • Locke, E., A., Latham, A. & Gary, P. (2004), What Should We Do about Motivation Theory? Six Recommendations For The Twenty-First Century. Acedemy of Management Rewiev, 29(3), 388-403.
 • Özkan, D. & Tay, B. (2012). Yönetici görüşleri çerçevesinde bilim ve sanat merkezleri öğretmenlerinin seçimlerine bağlı olarak performans düzeyleri [Under the scope of managers opinion; science and art centers teachers performance level depending on their selection]. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 52-69.
 • Özkan, D. (2009). Yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre bilim ve sanat merkezlerinin örgütsel etkililiği [Organizational effectiveness of science and art centers according to manager, teacher, parent and student opinion]. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Polatcan, M. & Akyürek, İ. (2016). Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliliklerine ilişkin görüşleri [Science and Art Center (BİLSEM) views on the competence of managers to manage change]. The Journal of Academic Social Science Studies, 47, 429-441.
 • Robbins, S. P. (2003). Organizational behavior. Prentice Hall, 10th Edition, NJ: Upper Saddle River
 • Sternberg, R. J. & Williams, W. M. (2009). Educational Psychology. New Jersey: Pearson.
 • Summak, M. S. & Çelik-Şahin, Ç (2014). Türkiye’de Bilim ve Sanat Merkezlerinde standartların belirlenmesi ile ilgili görüşlerin incelenmesi [Examination of opinions about the standards setting in Science and Art Centers in Turkey]. Asian Journal of Instruction, 2(1), 1-15.
 • Taşdemir, Ş. (2013). Motivasyon kavramına genel bir bakış, motivasyon araçları ve bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu ölçeğinde bir model önerisi [A general view to the motivation concept, motivation tools and one model proposal information and communications technologies authority] (İdari Uzmanlık Tezi). Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2017). Genel Türkçe sözlük [Turkish] http:// tdkterim.gov.tr/bts/. (Erişim tarihi 6 Nisan 2017).
 • Ülger, B., B. (2011). Bilim Sanat merkezlerinde uygulanan fen eğitimi programlarının idareci, öğretmen ve öğrenci bakış açısından incelenmesi [Examination of science education programs applied in Science Art Centers from the point of view of administrators, teachers and students]. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Ünal, S. (2000). İlköğretim okulu yöneticilerinin okullarında motivasyonu sağlama etkinlikleri [Motivation activities for primary school administrators in schools]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 84-90.
 • Yıldırım, D. Ş. (2006). Resmi ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin motivasyon ve iş tatminini etkileyen faktörler [Factors affecting motivation and job satisfaction of teachers working in official primary schools]. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Yurt, E. & Bozer, E.N. (2015). Akademik motivasyon ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [Adapting academic motivation scale to Turkish]. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(3), 669-685.

Details

Primary Language English
Journal Section Gifted Education
Authors

Yasemin AYDOĞAN This is me
Faculty of Education, Department of Primary Education, Abant İzzet Baysal University
Türkiye


Gülümser GÜLTEKİN-AKDUMAN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Fatih KAYNAR This is me
Ministry of National Education (MoNE)
Türkiye

Publication Date June 12, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA
AYDOĞAN, Y., GÜLTEKİN-AKDUMAN, G., & KAYNAR, F. (2017). The Factors Affecting The Science Arts Center Administrators. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 5(2), 41-53.
MLA
AYDOĞAN, Yasemin et al. “The Factors Affecting The Science Arts Center Administrators”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 5, no. 2, 2017, pp. 41-53.
Chicago
AYDOĞAN, Yasemin, Gülümser GÜLTEKİN-AKDUMAN, and Fatih KAYNAR. “The Factors Affecting The Science Arts Center Administrators”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5, no. 2 (June 2017): 41-53.
EndNote
AYDOĞAN Y, GÜLTEKİN-AKDUMAN G, KAYNAR F (June 1, 2017) The Factors Affecting The Science Arts Center Administrators. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5 2 41–53.
ISNAD
AYDOĞAN, Yasemin et al. “The Factors Affecting The Science Arts Center Administrators”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5/2 (June 2017), 41-53.
AMA
AYDOĞAN Y, GÜLTEKİN-AKDUMAN G, KAYNAR F. The Factors Affecting The Science Arts Center Administrators. JEGYS. June 2017;5(2):41-53.
Vancouver
AYDOĞAN Y, GÜLTEKİN-AKDUMAN G, KAYNAR F. The Factors Affecting The Science Arts Center Administrators. JEGYS. 2017;5(2):41-53.
IEEE
Y. AYDOĞAN, G. GÜLTEKİN-AKDUMAN, and F. KAYNAR, “The Factors Affecting The Science Arts Center Administrators”, JEGYS, vol. 5, no. 2, pp. 41–53, 2017.
JAMA
AYDOĞAN Y, GÜLTEKİN-AKDUMAN G, KAYNAR F. The Factors Affecting The Science Arts Center Administrators. JEGYS. 2017;5:41–53.

 4th International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 14-15 November 2023 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871        25126  20742       2846822217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 POPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Genç Bilge Yayıncılık
Adress: Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com