Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Effectiveness of Teacher Education Program Developed For Teachers of Gifted Students

Year 2017, Volume 5, Issue 4, 1 - 30, 04.12.2017

Abstract

In this study, in order to prevent unwanted behaviors of gifted students at a secondary school, a 30 hours education program based on Glasser’s choice theory was developed according to Taba model and implemented to subject teachers. During the development of program, in-service training needs of teachers were determined based on interviews with school administrators, counselors, teachers and classroom observations. The training program prepared in line with these needs was implemented by the researcher for ten weeks, to a group consisting of ten teachers. The program includes the ways how students' needs of belonging, power, fun and freedom can be met according to Glasser's choice theory in the school environment, activities in order to develop success identity, internal motivation and responsibility awareness in gifted students. The effectiveness of the education was evaluated by the frequency survey of the behaviors of the students applied to the teachers, teacher interviews and classroom observations. Results showed that education given to the teachers was effective in reducing unwanted behaviors of students and increased the scores of teachers’ in the field of quality teacher-student interaction, creating student centered learning environment, creating quality school environment and preventive behavior management.

References

 • Abazaoğlu, İ. (2014). Dünyada öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim uygulamaları[Professional development practices and teacher education programs in the world].Turkish Studies, 9 (5), 1-46.
 • Alkaş, B. (2010). İlköğretim öğrencileri arasındaki istenmeyen öğrenci davranışlarının incelenmesi[The analysis of undesirable behaviors among primary school students].(Unpublished Master’s Thesis).Ankara University Graduate School of Educational Sciences, Ankara.
 • Ataman, A. (2003).Sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilen önlemler [Behavior problems encountered in the classroom and measures against them]. Leyla Küçükahmet (Ed.), Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar içinde (s.185-204). Ankara: Nobel.
 • Ataman, A. (2004).Üstün zekâlılar için ilköğretimde uygulanabilir bir model[A viable model for gifted children in elementary education]. I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi seçilmiş makaleler kitabı, İstanbul: ÇocukVakfı.
 • Ataman, A. (2005).Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar [Gifted and talented children].Ayşegül Ataman (Ed.), Özel Eğitime Giriş içinde(s.173-195). Ankara: Gündüz.
 • Atıcı, M. (2003). İstenmeyen davranışlarla başaçıkmada Glasser’ın problem çözme yaklaşımının uygulanması[The Application of Glasser’s Problem Solving Approach to Dealing with Misbehaviour].EğitimveBilim, 128 (28), 27–34.
 • Aydın, A. (2010). Sınıf yönetimi [Classroom management]. Ankara: Pegem.
 • Aydın, B. (2011). Rehber öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin çözüm önerileri [Solution offers of counselors for unfavorable behaviors of students].e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (4), 2469-2481.
 • Aydoğan, R., & Gündoğdu, K. (2015). İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan bir sorumluluk programının yansımaları: Bir eylem araştırması [The reflections of a responsibility program prepared for primary school students: An action research].Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(3), 1061-1088.
 • Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi [Classroom management]. İstanbul: Milli Eğitim.
 • Bellici, N. (2012). Gerçeklik terapisiyle yapılandırılmış eğitim programının ortaokul öğrencilerinin okula bağlanma, okullarına devamlarının sağlanması, sosyal duygusal öğrenme beceri düzeylerine etkisi.[The effects of training program, structured by reality therapy on secondary pupil's bonding and attendance to their schools and their learning skill levels].(Unpublished Master’s Thesis). OndokuzMayıs University Graduate School of Educational Sciences, Samsun.
 • Best, J. W., & Kahn, J. V. (1998). Research in Education. Boston: Allyn and Bacon.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol gruplu desen ve SPSS uygulamalı veri analizi [Experimental design: Pre-post-posttest control group pattern and SPSS applied data analysis]. Ankara: Pegem.
 • Çetin, B. (2013). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri.[Problems that Class Teachers Faced in the Classroom Related to Undesired Behaviors and Their Solutions]. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 255-269.
 • Dağlıoğlu, H. . (2010). Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmen yeterlikleri ve özellikleri [Proficiency and Characteristics Of Teachers In The Education Of Gifted Children].Milli Eğitim Dergisi, 186(72-84).
 • Danaoğlu, G. (2009). Sınıf ve branş öğretmenlerinin ilköğretim 5. Sınıflarda karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri [Students’ misbehaviors and investigating tackling strategies of primary teachers and branch teachers in fifth classes of primary education]. (Unpublished Master’s Thesis). Çukurova University Graduate School of Social Sciences, Adana.
 • Demir, F. (2013). Ortaokullarda öğrencilerin disiplinsiz davranışları ve bu davranışların sebepleri (Batman İli Merkez İlçesi Örneği).[The students undisciplined behaviors and causes of this behaviors in the secondary schools].(Unpublished Master’s Thesis). İnönü University Graduate School of Educational Sciences, Malatya.
 • Demirel, Ö. (2008). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme[Curriculum development from theory to practice]. Ankara: Pegem.
 • Demirhan, E., Kaya Uyanık, G., CananGüngören, O. &GürErdoğan, D. (2016).An examination of pre-service classroom teaching programs in terms of gifted education in Turkey. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 4(2), 15-28. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/JEGYS.2016221898
 • Eşici, H. (2007). İlköğretimYedinciSınıfÖğrencilerininTemelİhtiyaçlarınınKarşılanmaDüzeyi İle Zorbacı Davranışları Arasındaki İlişki.[The relationship between the secondary school seventh grade students? level of fulfilling their basic psychological needs and the bullying behaviour].(Unpublished Master’s Thesis).Gazi University Graduate School of Educational Sciences, Ankara. Flowers, B. N., & Mabry, N. K. (2001). A new team approach to teaching responsible behaviour, Georgia Southern College, Statesboro, Georgia 30458.
 • Glasser, W. (1999a). Başarısızlığın Olmadığı Okul.[Schools without failure].(K. Teksöz, Çev.). İstanbul: Beyaz.
 • Glasser, W. (1999b).Okulda Kaliteli Eğitim[The Quality School]. (U. Kaplan, Çev.). İstanbul: Beyaz.
 • Glasser, W. (2003). Kişisel Özgürlüğün Psikolojisi (Seçim Teorisi)[Choice Theory: A New Psychology of Personal Freedom]. (M. İzmirli, Çev.). İstanbul: Hayat.
 • HaytaÖnal, Ş. (2005). Bir sorumluluk eğitim programının lise dokuzuncu sınıf öğrencilerinin sorumluluk düzeylerine etkisi.[The Effect of responsibility programme on to nineth class high school students]. (Unpublished Master’s Thesis). Uludağ University Graduate School of Social Sciences, Bursa.
 • İlgar, L. (2007). İlköğretimöğretmenlerininsınıfyönetimibecerileriüzerinebiraraştırma. [A research classroom management skills of primary school teachers].(Unpublished doctoral dissertation). İstanbul University Graduate School of Social Sciences, İstanbul. İnci, G. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerin sınıf içi davranış sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerileri.[Identification of gifted and talented students' behavior problems in the classroom and solutions].(Unpublished Master’s Thesis). Sakarya University Graduate School of Educational Sciences, Sakarya.Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. [Scientific research method].Ankara: Nobel.
 • Kaya, N. G. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ve BİLSEM’ler.[Education of Gifted Students and BILSEM’s].Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 115-122.
 • Kaya, N. G., & Ataman, A. (2017). Üstün Yetenekli Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Öğretmenlerin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi.[The Identification of Teacher Training Needs Towards Gifted Students' Unwanted Behaviors].International Conference on the Talented and Gifted, Gazi University, Ankara.
 • Kıldan, O. A. (2008). Yapılandırmacı yaklaşıma göre okul öncesi öğretmenlerine verilen hizmetiçi eğitimin öğretmen – çocuk ve öğretmen – ebeveyn ilişkilerine etkisi. [The effects of in-service training practices for preschool teachers in line with the constructivist approach on teacher-child and teacher-parent relationships].Unpublished doctoral dissertation, Gazi University Graduate School of Educational Sciences, Ankara.
 • Kianipour, O. &Hoseini, B. (2012). Effectiveness of training the choice theory of Glasser to teachers on improvement of students’ academic qualification. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 2 (2), 117- 123.
 • Kontaş, H. (2009). Bilsem öğretmenlerinin program geliştirme ihtiyaçlarına ilişkin geliştirilen programın etkililiği[The effectiveness of the in-service training program developed on the basis of the needs of the teachers of science and art centers in the area of curriculum development].Unpublished doctoral dissertation, Hacettepe University Graduate School of Social Sciences, Ankara.
 • Küçükahmet, L. (1997). Eğitim programları ve öğretim. [Curriculum and Instruction].Ankara: Gazi.
 • Maker, C.J., & Nielson, A.B.(1996). Curriculum development and teaching strategies for gifted learners. Austin, TX: Pro-Ed.
 • Özbay, Y. & Palancı, M. (2011). Üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin psikososyal özellikleri[Psychosocial characteristics of gifted children and adolescents].Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 89-108.
 • Özdayı, N. (2004). Öğrenci ve öğretmenlerin gözüyle sınıf yönetimi sorunlarına genel bir bakış [An overview of students and teachers' classroom management problems visually].XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Ankara: Gazi University.
 • Özdemir, T. (2009). İstenmeyen öğrenci davranışlarının görülme sıklığı ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between the undesired student behavior in the classroom and teachers' level of burnout]. (Unpublished doctoral dissertation). Abant İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences, Bolu.
 • Özmen, A. (2004). Seçim kuramına ve gerçeklik terapisine dayalı öfkeyle başa çıkma eğitim programının etkisi [The impact of coping with anger training program based on choice theory and reality therapy and encounter group experience on students skills in coping with anger]. (Unpublished doctoral dissertation). Ankara University Graduate School of Educational Sciences, Ankara. Renzulli, J. S. (1990). “Torturing data until they confess.” An analysis of the three-ring conception of giftedness. Journal for the Education of the Gifted, 13, 309–321.
 • Renzulli, J. S. & Reis, S. M. (1994). Research related to the School wide Enrichment Model. Gifted Child Quarterly, 38, 2-14.
 • Sadık, F. (2006). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla baş edilme stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve güvengen disiplin modeli temele alınarak uygulanan eğitim programının öğretmenlerin baş etme stratejilerine etkisi [The Investigation of students' misbehaviors and strategies to cope with misbehaviors according to teachers', students and parents' perspectives and the effects of assertive discipline model based training program on teachers' discipline strategies]. (Unpublished doctoral dissertation). Çukurova University Graduate School of Social Sciences, Adana.
 • Sezer, Ş. (2015). Üstün yeteneklilerin sınıf içindeki olumsuz davranışları ve yönetilmesine ilişkin öğretmen görüşleri [Teacher opinion related to disruptive behaviors of gifted students in classroom and managing them]. Uluslar arası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 317-333.
 • Siyez, D. M. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri [High School Teachers’ Perceptions of and Reactions towards the Unwanted Student Behaviors]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 67-80.
 • Şahin, F. (2012). Sınıf öğretmenlerine üstün yetenekli öğrenciler ve özellikleri hakkında bilgi düzeylerini artırmaya yönelik verilen bir eğitim programının etkililiği. [The effectiveness of training programme for elemantary teachers in order to enhance knowledge level about talented students and characteristics of talented students]. (Unpublished doctoral dissertation) Ankara University Graduate School of Educational Sciences, Ankara.
 • Şentürk, H., & Oral, B. (2008). Türkiye’de sınıf yönetimi ile ilgili yapılan bazı araştırmaların değerlendirilmesi. [An assessment of some of classroom management studies in Turkey]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26), 2-13.
 • Tannenbaum, A. J. (2003). The meaning and making of giftedness. Nicholas Colangelo & Gary A. Davis (Eds.). In Handbook of gifted education (p. 45-59). Boston: Allyn & Bacon.
 • Taymaz, H. (1997). Hizmet içi eğitim. [In-Service training]. Ankara: Sevinç.
 • Tortop, H. S. (2014). Examining the effectiveness of the in-service training program for the education of the academically gifted students in Turkey: A case study. Journal for the Education of the Young Scientist and Giftedness, 2(2), 67-86. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/JEYSG.201429023.
 • Türkdoğan, T. (2015).Gerçeklik terapisi temelli müdahalelerin okullardaki etkililiği: İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bir inceleme. [The Effectiveness of Reality Therapy Based Interventions in Schools: An Examination about the Primary School and Middle School Students]. Ege Eğitim Dergisi, 1 (16), 81-105.
 • Türnüklü, A. (2000a). Sınıf içi davranış yönetimi. [Classroom behavior management]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 (21), 141-152.
 • Türnüklü, A. (2000b). Türk ve İngiliz ilköğretim öğretmenlerinin sınıf içi davranış yönetim stratejilerinin karşılaştırılması. [Comparison of classroom behavior management strategies of Turkish and English primary school teachers]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 (23), 449-466.
 • Williamson, R. (1992). Using reality therapy to raise self-esteem of four adolescent girls. Journal of Reality Therapy, 11(2),3-11.
 • Wubbolding, R. E. (2015). Gerçeklik Terapisi [Reality Therapy]. (E. E. Öksüz, Çev.). İstanbul: Okuyan us.
 • Yalçın, A. F. (2007). Başarı kimliği geliştirme programının etkililiği [The examination of the effectiveness of success identity development program]. (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University Graduate School of Social Sciences, Ankara.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative Research Methods in Social Sciences].Ankara: Seçkin.
 • Yüksel, A. (2013). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği)[The assessment on classroom management skills of primary school teachers: A case study of Afyonkarahisar].(Unpublished doctoral dissertation). Gazi University Graduate School of Educational Sciences, Ankara.
 • Yüksel, A., & Ergün, M. (2005). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları ve çözüm yolları [Unwanted student behaviors and ways of solution in the class]. Yaşadıkça Eğitim, 88, 11-16.
 • Zeidner, M., & Schleyer, E. J. (1999). The big-fish-little-pond effect for academic self-concept, test anxiety, and school grades in gifted children. Educational Psychology, 24, 305-329.

Year 2017, Volume 5, Issue 4, 1 - 30, 04.12.2017

Abstract

References

 • Abazaoğlu, İ. (2014). Dünyada öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim uygulamaları[Professional development practices and teacher education programs in the world].Turkish Studies, 9 (5), 1-46.
 • Alkaş, B. (2010). İlköğretim öğrencileri arasındaki istenmeyen öğrenci davranışlarının incelenmesi[The analysis of undesirable behaviors among primary school students].(Unpublished Master’s Thesis).Ankara University Graduate School of Educational Sciences, Ankara.
 • Ataman, A. (2003).Sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilen önlemler [Behavior problems encountered in the classroom and measures against them]. Leyla Küçükahmet (Ed.), Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar içinde (s.185-204). Ankara: Nobel.
 • Ataman, A. (2004).Üstün zekâlılar için ilköğretimde uygulanabilir bir model[A viable model for gifted children in elementary education]. I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi seçilmiş makaleler kitabı, İstanbul: ÇocukVakfı.
 • Ataman, A. (2005).Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar [Gifted and talented children].Ayşegül Ataman (Ed.), Özel Eğitime Giriş içinde(s.173-195). Ankara: Gündüz.
 • Atıcı, M. (2003). İstenmeyen davranışlarla başaçıkmada Glasser’ın problem çözme yaklaşımının uygulanması[The Application of Glasser’s Problem Solving Approach to Dealing with Misbehaviour].EğitimveBilim, 128 (28), 27–34.
 • Aydın, A. (2010). Sınıf yönetimi [Classroom management]. Ankara: Pegem.
 • Aydın, B. (2011). Rehber öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin çözüm önerileri [Solution offers of counselors for unfavorable behaviors of students].e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (4), 2469-2481.
 • Aydoğan, R., & Gündoğdu, K. (2015). İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan bir sorumluluk programının yansımaları: Bir eylem araştırması [The reflections of a responsibility program prepared for primary school students: An action research].Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(3), 1061-1088.
 • Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi [Classroom management]. İstanbul: Milli Eğitim.
 • Bellici, N. (2012). Gerçeklik terapisiyle yapılandırılmış eğitim programının ortaokul öğrencilerinin okula bağlanma, okullarına devamlarının sağlanması, sosyal duygusal öğrenme beceri düzeylerine etkisi.[The effects of training program, structured by reality therapy on secondary pupil's bonding and attendance to their schools and their learning skill levels].(Unpublished Master’s Thesis). OndokuzMayıs University Graduate School of Educational Sciences, Samsun.
 • Best, J. W., & Kahn, J. V. (1998). Research in Education. Boston: Allyn and Bacon.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol gruplu desen ve SPSS uygulamalı veri analizi [Experimental design: Pre-post-posttest control group pattern and SPSS applied data analysis]. Ankara: Pegem.
 • Çetin, B. (2013). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri.[Problems that Class Teachers Faced in the Classroom Related to Undesired Behaviors and Their Solutions]. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 255-269.
 • Dağlıoğlu, H. . (2010). Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmen yeterlikleri ve özellikleri [Proficiency and Characteristics Of Teachers In The Education Of Gifted Children].Milli Eğitim Dergisi, 186(72-84).
 • Danaoğlu, G. (2009). Sınıf ve branş öğretmenlerinin ilköğretim 5. Sınıflarda karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri [Students’ misbehaviors and investigating tackling strategies of primary teachers and branch teachers in fifth classes of primary education]. (Unpublished Master’s Thesis). Çukurova University Graduate School of Social Sciences, Adana.
 • Demir, F. (2013). Ortaokullarda öğrencilerin disiplinsiz davranışları ve bu davranışların sebepleri (Batman İli Merkez İlçesi Örneği).[The students undisciplined behaviors and causes of this behaviors in the secondary schools].(Unpublished Master’s Thesis). İnönü University Graduate School of Educational Sciences, Malatya.
 • Demirel, Ö. (2008). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme[Curriculum development from theory to practice]. Ankara: Pegem.
 • Demirhan, E., Kaya Uyanık, G., CananGüngören, O. &GürErdoğan, D. (2016).An examination of pre-service classroom teaching programs in terms of gifted education in Turkey. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 4(2), 15-28. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/JEGYS.2016221898
 • Eşici, H. (2007). İlköğretimYedinciSınıfÖğrencilerininTemelİhtiyaçlarınınKarşılanmaDüzeyi İle Zorbacı Davranışları Arasındaki İlişki.[The relationship between the secondary school seventh grade students? level of fulfilling their basic psychological needs and the bullying behaviour].(Unpublished Master’s Thesis).Gazi University Graduate School of Educational Sciences, Ankara. Flowers, B. N., & Mabry, N. K. (2001). A new team approach to teaching responsible behaviour, Georgia Southern College, Statesboro, Georgia 30458.
 • Glasser, W. (1999a). Başarısızlığın Olmadığı Okul.[Schools without failure].(K. Teksöz, Çev.). İstanbul: Beyaz.
 • Glasser, W. (1999b).Okulda Kaliteli Eğitim[The Quality School]. (U. Kaplan, Çev.). İstanbul: Beyaz.
 • Glasser, W. (2003). Kişisel Özgürlüğün Psikolojisi (Seçim Teorisi)[Choice Theory: A New Psychology of Personal Freedom]. (M. İzmirli, Çev.). İstanbul: Hayat.
 • HaytaÖnal, Ş. (2005). Bir sorumluluk eğitim programının lise dokuzuncu sınıf öğrencilerinin sorumluluk düzeylerine etkisi.[The Effect of responsibility programme on to nineth class high school students]. (Unpublished Master’s Thesis). Uludağ University Graduate School of Social Sciences, Bursa.
 • İlgar, L. (2007). İlköğretimöğretmenlerininsınıfyönetimibecerileriüzerinebiraraştırma. [A research classroom management skills of primary school teachers].(Unpublished doctoral dissertation). İstanbul University Graduate School of Social Sciences, İstanbul. İnci, G. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerin sınıf içi davranış sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerileri.[Identification of gifted and talented students' behavior problems in the classroom and solutions].(Unpublished Master’s Thesis). Sakarya University Graduate School of Educational Sciences, Sakarya.Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. [Scientific research method].Ankara: Nobel.
 • Kaya, N. G. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ve BİLSEM’ler.[Education of Gifted Students and BILSEM’s].Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 115-122.
 • Kaya, N. G., & Ataman, A. (2017). Üstün Yetenekli Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Öğretmenlerin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi.[The Identification of Teacher Training Needs Towards Gifted Students' Unwanted Behaviors].International Conference on the Talented and Gifted, Gazi University, Ankara.
 • Kıldan, O. A. (2008). Yapılandırmacı yaklaşıma göre okul öncesi öğretmenlerine verilen hizmetiçi eğitimin öğretmen – çocuk ve öğretmen – ebeveyn ilişkilerine etkisi. [The effects of in-service training practices for preschool teachers in line with the constructivist approach on teacher-child and teacher-parent relationships].Unpublished doctoral dissertation, Gazi University Graduate School of Educational Sciences, Ankara.
 • Kianipour, O. &Hoseini, B. (2012). Effectiveness of training the choice theory of Glasser to teachers on improvement of students’ academic qualification. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 2 (2), 117- 123.
 • Kontaş, H. (2009). Bilsem öğretmenlerinin program geliştirme ihtiyaçlarına ilişkin geliştirilen programın etkililiği[The effectiveness of the in-service training program developed on the basis of the needs of the teachers of science and art centers in the area of curriculum development].Unpublished doctoral dissertation, Hacettepe University Graduate School of Social Sciences, Ankara.
 • Küçükahmet, L. (1997). Eğitim programları ve öğretim. [Curriculum and Instruction].Ankara: Gazi.
 • Maker, C.J., & Nielson, A.B.(1996). Curriculum development and teaching strategies for gifted learners. Austin, TX: Pro-Ed.
 • Özbay, Y. & Palancı, M. (2011). Üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin psikososyal özellikleri[Psychosocial characteristics of gifted children and adolescents].Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 89-108.
 • Özdayı, N. (2004). Öğrenci ve öğretmenlerin gözüyle sınıf yönetimi sorunlarına genel bir bakış [An overview of students and teachers' classroom management problems visually].XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Ankara: Gazi University.
 • Özdemir, T. (2009). İstenmeyen öğrenci davranışlarının görülme sıklığı ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between the undesired student behavior in the classroom and teachers' level of burnout]. (Unpublished doctoral dissertation). Abant İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences, Bolu.
 • Özmen, A. (2004). Seçim kuramına ve gerçeklik terapisine dayalı öfkeyle başa çıkma eğitim programının etkisi [The impact of coping with anger training program based on choice theory and reality therapy and encounter group experience on students skills in coping with anger]. (Unpublished doctoral dissertation). Ankara University Graduate School of Educational Sciences, Ankara. Renzulli, J. S. (1990). “Torturing data until they confess.” An analysis of the three-ring conception of giftedness. Journal for the Education of the Gifted, 13, 309–321.
 • Renzulli, J. S. & Reis, S. M. (1994). Research related to the School wide Enrichment Model. Gifted Child Quarterly, 38, 2-14.
 • Sadık, F. (2006). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla baş edilme stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve güvengen disiplin modeli temele alınarak uygulanan eğitim programının öğretmenlerin baş etme stratejilerine etkisi [The Investigation of students' misbehaviors and strategies to cope with misbehaviors according to teachers', students and parents' perspectives and the effects of assertive discipline model based training program on teachers' discipline strategies]. (Unpublished doctoral dissertation). Çukurova University Graduate School of Social Sciences, Adana.
 • Sezer, Ş. (2015). Üstün yeteneklilerin sınıf içindeki olumsuz davranışları ve yönetilmesine ilişkin öğretmen görüşleri [Teacher opinion related to disruptive behaviors of gifted students in classroom and managing them]. Uluslar arası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 317-333.
 • Siyez, D. M. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri [High School Teachers’ Perceptions of and Reactions towards the Unwanted Student Behaviors]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 67-80.
 • Şahin, F. (2012). Sınıf öğretmenlerine üstün yetenekli öğrenciler ve özellikleri hakkında bilgi düzeylerini artırmaya yönelik verilen bir eğitim programının etkililiği. [The effectiveness of training programme for elemantary teachers in order to enhance knowledge level about talented students and characteristics of talented students]. (Unpublished doctoral dissertation) Ankara University Graduate School of Educational Sciences, Ankara.
 • Şentürk, H., & Oral, B. (2008). Türkiye’de sınıf yönetimi ile ilgili yapılan bazı araştırmaların değerlendirilmesi. [An assessment of some of classroom management studies in Turkey]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26), 2-13.
 • Tannenbaum, A. J. (2003). The meaning and making of giftedness. Nicholas Colangelo & Gary A. Davis (Eds.). In Handbook of gifted education (p. 45-59). Boston: Allyn & Bacon.
 • Taymaz, H. (1997). Hizmet içi eğitim. [In-Service training]. Ankara: Sevinç.
 • Tortop, H. S. (2014). Examining the effectiveness of the in-service training program for the education of the academically gifted students in Turkey: A case study. Journal for the Education of the Young Scientist and Giftedness, 2(2), 67-86. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/JEYSG.201429023.
 • Türkdoğan, T. (2015).Gerçeklik terapisi temelli müdahalelerin okullardaki etkililiği: İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bir inceleme. [The Effectiveness of Reality Therapy Based Interventions in Schools: An Examination about the Primary School and Middle School Students]. Ege Eğitim Dergisi, 1 (16), 81-105.
 • Türnüklü, A. (2000a). Sınıf içi davranış yönetimi. [Classroom behavior management]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 (21), 141-152.
 • Türnüklü, A. (2000b). Türk ve İngiliz ilköğretim öğretmenlerinin sınıf içi davranış yönetim stratejilerinin karşılaştırılması. [Comparison of classroom behavior management strategies of Turkish and English primary school teachers]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 (23), 449-466.
 • Williamson, R. (1992). Using reality therapy to raise self-esteem of four adolescent girls. Journal of Reality Therapy, 11(2),3-11.
 • Wubbolding, R. E. (2015). Gerçeklik Terapisi [Reality Therapy]. (E. E. Öksüz, Çev.). İstanbul: Okuyan us.
 • Yalçın, A. F. (2007). Başarı kimliği geliştirme programının etkililiği [The examination of the effectiveness of success identity development program]. (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University Graduate School of Social Sciences, Ankara.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative Research Methods in Social Sciences].Ankara: Seçkin.
 • Yüksel, A. (2013). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği)[The assessment on classroom management skills of primary school teachers: A case study of Afyonkarahisar].(Unpublished doctoral dissertation). Gazi University Graduate School of Educational Sciences, Ankara.
 • Yüksel, A., & Ergün, M. (2005). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları ve çözüm yolları [Unwanted student behaviors and ways of solution in the class]. Yaşadıkça Eğitim, 88, 11-16.
 • Zeidner, M., & Schleyer, E. J. (1999). The big-fish-little-pond effect for academic self-concept, test anxiety, and school grades in gifted children. Educational Psychology, 24, 305-329.

Details

Primary Language English
Journal Section Gifted Education
Authors

Nisa Gökden KAYA> (Primary Author)
Nasreddin Hoca Primary School, Etimesgut, Ankara
0000-0002-6969-371X
Türkiye


Ayşegül ATAMAN>
The European University of Lefke, Department of Special Education
Türkiye

Publication Date December 4, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 5, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { jegys432427, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2017}, volume = {5}, number = {4}, pages = {1 - 30}, title = {Effectiveness of Teacher Education Program Developed For Teachers of Gifted Students}, key = {cite}, author = {Kaya, Nisa Gökden and Ataman, Ayşegül} }
APA Kaya, N. G. & Ataman, A. (2017). Effectiveness of Teacher Education Program Developed For Teachers of Gifted Students . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 5 (4) , 1-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37389/432427
MLA Kaya, N. G. , Ataman, A. "Effectiveness of Teacher Education Program Developed For Teachers of Gifted Students" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5 (2017 ): 1-30 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37389/432427>
Chicago Kaya, N. G. , Ataman, A. "Effectiveness of Teacher Education Program Developed For Teachers of Gifted Students". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5 (2017 ): 1-30
RIS TY - JOUR T1 - Effectiveness of Teacher Education Program Developed For Teachers of Gifted Students AU - Nisa Gökden Kaya , Ayşegül Ataman Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 30 VL - 5 IS - 4 SN - -2149-360X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists Effectiveness of Teacher Education Program Developed For Teachers of Gifted Students %A Nisa Gökden Kaya , Ayşegül Ataman %T Effectiveness of Teacher Education Program Developed For Teachers of Gifted Students %D 2017 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Kaya, Nisa Gökden , Ataman, Ayşegül . "Effectiveness of Teacher Education Program Developed For Teachers of Gifted Students". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5 / 4 (December 2017): 1-30 .
AMA Kaya N. G. , Ataman A. Effectiveness of Teacher Education Program Developed For Teachers of Gifted Students. JEGYS. 2017; 5(4): 1-30.
Vancouver Kaya N. G. , Ataman A. Effectiveness of Teacher Education Program Developed For Teachers of Gifted Students. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2017; 5(4): 1-30.
IEEE N. G. Kaya and A. Ataman , "Effectiveness of Teacher Education Program Developed For Teachers of Gifted Students", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 5, no. 4, pp. 1-30, Dec. 2017

Submitted Articles: 589   Rejected Articles: 268 Published Articles: 320  Acceptance Rate:  %54   (Updated at February 9, 2022)

Journal for the Education of Gifted Young Scientists indexed from SCOPUS June 2018- December 2020. SOBIAD Impact Factor Score (1,171) Top One of Turkey at SOBIAD Index at 2019. Thanks for the contributions. 3rd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 12-13 November 2022 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871  17854      25126  20742           17865                   22217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 

JOIN OUR EDITORIAL BOARD, PLEASE SEND YOUR CV TO EDITORJEGYS@GMAIL.COMPOPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publication Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com