Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

An Investigation of the Relationship between Social Behavior Characteristics and Self-Perceptions of Gifted Children in Primary School

Year 2018, Volume 6, Issue 1, 17 - 42, 30.03.2018

Abstract

The aim of the present study is to determine the relationship between selfperceptions and social behaviors of gifted primary school children. The target population of the study consists of 874 third and fourth grade students who are from a district on the European side of Istanbul. These students are labeled as gifted according to the Primary Mental Abilities Test (7-11). 368 students (211 girls and 157 boys) participated in the research conducted in 16 primary schools. The Piers-Harris Children's Self-Concept Scale was used in the study to determine the self-perception levels while the School Social Behavior Scales (SSBS) was used to assess the social behaviors of the gifted children. According to the findings of the study, it was found that the self-perceptions of gifted children predicted the social competence and antisocial behaviors (p <.01). It was seen that as the children’s self-perception levels increased, their social competence increased (r = .186) and antisocial behaviors decreased (r = .160).

References

 • Akpınar, B. (2004). Çocukların televizyon izleme davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. [The investigation of children's television viewing behaviours in terms of various variables]. Çağdaş Eğitim Dergisi [Journal of Contemporary Education] 306(29), 25-35.
 • Altun, F., & Yazıcı, H. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma. [Self-concepts and academic self-efficacy beliefs of gifted students: A comparative study] Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Mehmet Akif Ersoy University Journal of the Faculty of Education]. 23, 319-334.
 • Aydın, B. (2015). Çocuk ve Ergen Psikolojisi. [Child and Adolescent Psychology]. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Balyan, M., Yerlikaya Balyan, K. &Kiremitçi, O. (2012). Farklı sportif etkinliklerin ilköğretim 2. kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum, sosyal beceri ve öz yeterlik düzeylerine etkileri. [The effects of different sporting events on secondary school students’ attitudes, social skills and self-efficacy levels in their PE classes]. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi [Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science]. 14 (2), 196-201.
 • Bartel, N. P. & Reynolds, W. M. (1986). Depression and self-esteem in academically gifted and non-gifted children: A comparison study. Journal of School Psychology, 24, 55-61.
 • Bayraktar, F. & Gün, Z. (2007). Incidence and correlates of internet usage among adolescents in North Cyprus. Cyberpschool Behaviour 10, 191-197.
 • Battistich, V., Solomon, D., & Delucchi, K. (1993): Interaction processes and student outcomes in cooperative learning groups, The Elementary School Journal, 94, 19-32.
 • Beane, A. J., Lipka, R. P. & Ludewig, J. W. (1980). Synthesis of Research on Self Concept. Educational Leadership, 38(1), 84 – 89.
 • Bilek, M. H. (2011). Okul öncesi dönem çocuklarının ev ile okul ortamındaki sosyal becerilerinin karşılaştırılması. [Comparison of pre-school children’s social skills at home and in school environment]. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. [Unpublished Master’s Thesis]. Trakya University, Social Sciences Institute, Turkey. Retrieved from: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1284.
 • Bilgin, N. (1994). Sosyal bilimlerin kavşağında kimlik sorunu. [Identity problem in the intersection of social sciences] İzmir: Ege Yayıncılık.
 • Bugay, A. & Korkut-Owen, F. (2016). İletişim becerilerinin yordayıcıları: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, benlik saygısı, dışa dönüklük ve cinsiyet. [Predictors of communication skills: Use of information and communications technology, self-esteem, extraversion and gender]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, [Mersin University Journal of the Faculty of Education].12 (2), 542-554.
 • Cerrahoğlu, S. & Balcı Çiçek, S. (2017). Sosyal beceri eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin öz kavram düzeylerine etkisi [The effect of social skills education on the self-concept levels of primary school students]. Erkan & S. Kaya, A. (Eds) (41-66). Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programları 1. [Psychological Counseling and Guidance Programs with Experimentally Tested Group 1] Ankara: Pegem Akademi.
 • Colangelo, Z. & Colangelo, N. (2003). Counseling with the gifted and talented students. N. Colangelo & G. A. Davis, (Eds). Handbook of gifted education. 3rd Ed. (113-125), Boston: Allyn and Bacon
 • Cutts, N. E. & Moseley, N. (2001). Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi [Education of gifted and talented children] (Trans. by. İsmail Ersevim). İstanbul, Özgür Yayınları.
 • Cüceloğlu, D. (2005). Yeniden İnsan İnsana [Human beings together again]. 33. Baskı. ss: 1-219, İstanbul: Remzi Kitapevi
 • Dağlıoğlu, H. E. (2010). Üstün Yetenekli Çocuklar [Gifted Children] (Ed.: İ.H.Diken), Erken Çocukluk Eğitimi [Early childhood education], Ankara: Pegem Akademi.
 • Deniz, M. E. (2003). Üniversite öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. [The investigation of university students’ social skill levels regarding some variables] S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, [S.U. Journal of Institute of Social Sciences].9, 501-522
 • Diener, M. L., & Kim, D. (2004). Maternal and child predictors of preschool children’s social competence. Applied Developmental Psychology, 25, 3- 24.
 • Diken, İ. H. (2010). Erken Çocukluk Eğitimi. [Early Childhood Education]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dilek, H. & B. Aksoy, A. (2013). Ergenlerin benlik saygısı ile anne-babalarının benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Examining the relationship between adolescents’ selfesteem and parents’ self-esteem] Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, [Ahi Evran University Journal of the Faculty of Education]. 14 (3), 95-109.
 • Doğan, S. & Kesici, Ş. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi [The Investigation of Gifted Student’s Psychological Needs in Terms of Some Variables]. OPUS-Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi. [OPUS International Journal of Society Sciences]. 5 (8):45-81.
 • Durualp, E. & Aral, N (2010). Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının sosyal uyum ve becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitimi etkisinin incelenmesi [A study on the effects of game-based social skills training on the social adaptation and skills of six-year-old preschool children]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. [Hacettepe University Journal of Education]. 39:160-172.
 • Elcik, F. & Bayındır, N. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin bazı demografik özelliklerine göre sosyal duygusal becerilerinin incelenmesi [The investigation of social emotional skills of gifted students regarding their demographic characteristics]. Ines Journal the journal of International Education Science 5, 179-193.
 • Elliott, S.N., Barnard, J. & Gresham, F.M. (1989). Preschoolers' Social Behavior: Teachers' and Parents' Assessments. Journal of Psychoeducational Assessment, 7, 223-234
 • Enç, M. (1979). Üstün Beyinli Gücü [The power of the gifted brain], Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları. Fiedler, E.D. (1993). Square pegs in round holes: Gifted kids who don’t fit in. Understanding our Gifted, 5, 11-14.
 • Gander, M. J. & Gardiner, W. H. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi, [Child and Adolescence Development] İng Çev. [Trans. by] Onur et al. İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Gizir, Z. (2002). Anaokuluna devam eden dört-beş yaş çocuklarında sosyal davranışların gelişimi ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. [The iInvestigation of the relationship between the development of social behaviors and self-esteem in preschool children aged four to five]. Yüksek lisans tezi, [Unpublished Master’s Thesis]. Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü [Institute of Natural and Applied Sciences], Turkey: Ankara.
 • Gülaçtı, F. (2009). Sosyal Beceri Eğitimine Yönelik Bir Grup Rehberliği Programının Öğrencilerin, Öznel ve Psikolojik İyi Olma Düzeylerine Etkisi. [The impact of a group guidance program on social skills education on the levels of students' subjective and psychological well-being] Yayınlanmamış Doktora Tezi. [Unpublished Doctoral Dissertation]. Atatürk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü [Institute of Social Sciences], Turkey: Erzurum.
 • Gür, Ç. (2011). Üstün yetenekli çocukların karşılaştığı sosyal ve duygusal problemler ve bu problemlerin çözümüne ilişkin öneriler: Arkadaş edinme sorunu, alay edilme, anksiyeteendişeler ve aşırı mükemmelliyetcilik üzerine bir çalışma. [Social and emotional problems of gifted children and suggestions for solving these problems: A study on the problem of making friends, being ridiculed by others, anxiety-concerns and excessive perfectionism] 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. (27-29 April, 2011, Antalya). Conference Book. Ankara: Siyasal Kitabevi, 1319-1326.
 • Greenier K. D., Kernıs M. H., Mcnamara C. W., Waschull S. B., Berry A. J., Herlocker C. E., & Abend T. A. (1999): Individual differences in reactivity to daily events: Examining the roles of stability and level of self-esteem, Journal of Personality, 67, 185-207.
 • Helt, C. (2008). The role of IQ and gender in the social-emotional functioning of adolescents. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Information & Learning. (2009-99170-022)
 • Hon, C. C., & Watkins, D. (1995). Evaluating a social skills training program for Hong Kong students. The Journal of Social Psychology, 135 (4), 527-528.
 • Holdaway, S. L. & Jensen, L. C. (1983). Self-, teachers’ and mothers perceptions of the behaviorally disordered child. Psychology in the schools, 20 (3), 388-394.
 • Holland, A. & Andre, T. (1994). The relationship of self esteem to selected personal and environmental resources of adolescents. Adolescence 114, 345- 360.
 • Jamyang-Tshering, K. (2004). Social competence in preschoolers: An evaluation of the psychometric properties of the preschool social skills rating system (SSRS). Ph. D. Thesis, ABD: Pace University. Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. [Scientific research method] Ankara. Nobel Yayınevi. Karnes, F.A. & Wherry, J. N. (1981). Self-concepts of gifted students as measured by the Piers Harris Children’s Self-Concept Scale. Psychological Reports, 49(3), 9-14. Kearney, K. (1996). Highly Gifted Children: In Full Inclusion Classrooms. (http://members.aol.com/discanner/hgfull.html). (17.11.2016). Keefe K., & Berndt, T.J. (1996). Relations of friendship quality to self-esteem in early adolescence, Journal of Early Adolescence, 16, 110-129. Kılıç, M. (2012). Televizyon izleme süresinin okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların sosyal becerileri ve anti-sosyal davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi: Samsun ili örneği. [The investigation of the effects of duration of television viewing on social skills and anti-social behaviors of 60-72 month old children attending preschool education institution] Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. [Unpublished Master’s Thesis]. Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Institute of Education Sciences] , Turkey: İstanbul.
 • Kostelnik, M. J., Whiren, A. P., Soderman, A. K.& Gregory, K.(Eds.). (2006). Guiding children’s social development theory to practice. United States: Thomson Delmar Learning. Köknel, Ö. (1997). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, [Personality from concerns to happiness] Altın Kitaplar, 14. Basım
 • Kuhlberg, J. A., Pena, J. B.& Zayas, L. H. (2010). Familism, parent-adolescent conflict, selfesteem, internalizing behaviors and suicide attempts among adolescent Latinas. Child Psychiatry and Human Development, 41(4), 425-440.
 • Kuzgun, Y. (1973). Ana-baba tutumlarının kendini gerçekleştirme düzeyine etkisi. [The impact of parental attitudes on the level of self-realization]. Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi [Hacettepe Journal of Social and Human Sciences]5(1),13-21.
 • Leary, M. R. & Kowalski, R. M., (1995). Social anxiety. Newyork: Guilford Press. Lehman, E. B. & Edwins, C. J. (1981). The social and emotional adjustment of young intellectually gifted children. Gifted Child Quarterly. 25, 134-137.
 • Mercan-Sertelin, Ç. & Yavuzer, H. (2017). Bilişsel-davranışçı yaklaşımla bütünleştirilmiş sosyal beceri eğitiminin ergenlerin sosyal kaygı düzeyine etkisi. [The effect of social skills education program integrated with cognitive behavioral approach on social anxiety level of adolescents]. Electronic Journal of Social Sciences, 16 (63): 1187-1202
 • Metin, N. & Bencik-Kangal, S. (2012). Bilim sanat merkezlerine devam eden 12-14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi [An investigation of the self-concept of 12 to 14 year-old gifted children enrolled in science and art centers]. Eğitim ve Bilim, [Education and Science] 37 (163),3-16.
 • Miell, D., & Ding, S. (2005). The early development of identity. S. Ding., & K. Littlleton (Eds.) Children’s Personal and Social Development (pp.130). Oxford, England: Blackwell Publishing. Milgram, R. M. (1991). Counseling gifted and talented children: A guide for teachers, counselors and parents. New Jersey: Ablex Publishing.
 • Neihart, M. (2006). Services that meet social and emotional needs of gifted children. In J. H. Purcell & R. D. Eckert (Eds.), Designing Services And Programs For High Ability Learners: A Guidebook For Gifted Education (pp. 112-124). California: Corwin Press.
 • Öner, U. (1982). Benlik kavramı ile mesleki benlik kavramı arasındaki farkın akademik başarı ile ilişkisi. [The relationship between self-concept and professional self-concept and academic success.] Yayınlanmamış doktora tezi [Unpublished Doctoral Dissertation]. Ankara University, Turkey: Ankara.
 • Özsarı, M. P. (2015). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin okula yabancılaşma ve sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi. [An investigation of the alienation and social skill levels of the 4th and 5th grade primary school students.] Yüksek lisans tezi [Master’s Thesis]. Mehmet Akif Ersoy Uniiversity, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Institute of Education Sciences], Turkey: Burdur.
 • Riggio, R.E., Throckmorton, B & DePaulo, S. (1990). Social skills and self-esteem. Personality and Individual Differences, 11 (8), 799-804.
 • Ryan, R. M., Sheldon, K. M., Kasser, T., & Deci, E. L. (1996). All goals are not created equal: An organismic perspective on the nature of goals and their regulation. In P. M. Gollwitzer & J. A. Bargh (Eds.), The Psychology of Action: Linking Cognition and Motivation to Behavior (pp. 7-26). New York, NY: Guilford.
 • Sak, U. (2014). Üstün Zekâlılar, Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri [The Gifted, Their Features, Diagnosis, Trainings] (4. Baskı). Ankara: Vize Yayınevi. Saracho, O. N. (1998). Socialization factors in the cognitive style and play of young: children. International Journal of Education and Research. 3(29), 263-276.
 • Saranlı, A. G., & Metin, N. (2012). Social-emotional problems observed in gifted children. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 45(1), 139-163
 • Seven, S. (2007). Ailesel faktörlerin altı yaş çocuklarının sosyal davranış problemlerine etkisi. [The effect of family related factors on social behavior problems of six year old children] Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 51, 477-499
 • Short, C. (2006). Social skills training to increase self-concept in children with attention-deficit/hyperactivity disorder, Master’s Thesis retrieved from ProQuest thesis and dissertations database. (UMI No. 1435473).
 • Sürücü, Ş. (2013). Üstün yeteneklilerin psikolojik belirtileri, stres kaynakları ve stres karşısındaki tepkileri. [Psychological symptoms, stress resources of gifted children and their reactions to stress.]Yüksek lisans tezi [Master’s Thesis], Gaziosmanpaşa University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Institute of Educational Sciences], Turkey: Tokat.
 • Swiatek, M. A. (2000). Social coping among gifted high school students and its relationship to self-concept. Journal of Outcome Measurement, 4 (4), 19–39.
 • Tazeoğlu, S. (2011). Çocukların benlik algıları, davranış sorunları ve ana-babaların kullandıkları disiplin yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [An investigation of the relationship between children’s self-perceptions, behavioral problems and parental discipline styles] Yüksek lisans tezi [Master’s Thesis], Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Institute of Educational Sciences], Turkey: Ankara.
 • Tokmak, F. (2016). Özel eğitim gruplamasının üstün yetenekli öğrencilerin akademik benlik algıları üzerindeki etkisi. [The effect of special education grouping on academic self-concept of gifted students] Yüksek lisans tezi [Master’s Thesis], Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Institute of Educational Sciences], Turkey: Eskişehir.
 • Tortop, H.S. (2015). A comparison of gifted and non-gifted students’ self-regulation skills for science learning. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 3(1), 42-57.
 • Toplu, E. (2013). Üstün yetenekli ergenlerde görülen mükemmeliyetçi tutumlar ve problem çözme becerilerinin psikolojik iyilik hali ile ilişkisi. [The relationship between perfectionism, problem solving abilities and psychological well-being in the gifted adolescence] Yüksek lisans tezi [Master’s Thesis], Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü [Institute of Social Sciences], Turkey: Ankara.
 • Tutkun, C. & Dinçer (2015). Okul öncesi dönem çocuklarının başarısı için çok önemli görülen sosyal becerilere ilişkin beklentinin incelenmesi. [An investigation on expectations regarding the social skills considered critical for preschoolers’ success]. Ankara University Journal of Educational Sciences, 48(1): 65-85.
 • Uysal, A. & Kaya-Balkan, İ. (2015). Sosyal beceri eğitimi alan ve almayan okul öncesi çocukların, sosyal beceri ve benlik kavramı düzeyleri açısından karşılaştırılması. [Comparison of pre-school children with and without social skills training in terms of social skills and self-concept levels] Psikoloji Çalışmaları Dergisi[Journal of Psychology Studies], 35 (1), 27-56.
 • Vialle, W., Heaven, P. C. L., & Ciarrochi, J. (2007) On being gifted, but sad and misunderstood: Social, emotional, and academic outcomes of gifted students in the Wollongong Youth study. Educational Research and Evaluation, 13(6), 569 – 586.
 • Yavuzer, H. (2000). Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna Çocuk Psikolojisi. [Child Psychology From Pregnancy To Postpuberty] İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yukay-Yüksel, M. (2009). A Turkish version of the School Social Behavior Scales (SSBS). Educational Sciences: Theory & Practice, 9(3), 1633-1650.
 • Yurdakavuştu, Y. (2012). İlköğretim öğrencilerinde duygusal zeka ve sosyal beceri düzeyleri. [Primary school students' emotional intelligence and social skill levels]. Yüksek lisans tezi [Master’s Thesis]. Dokuz Eylül University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Institute of Educational Sciences], Turkey: İzmir.
 • Yürük, A. (2003). İlköğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerle normal gelişim gösteren öğrencilerin benlik saygılarının karşılaştırılması. [Comparison of self-esteems of talented primary school students with students showing normal growth] Yüksek lisans tezi [Master’s Thesis]. Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü [Institute of Health Sciences], Turkey: Ankara.

Year 2018, Volume 6, Issue 1, 17 - 42, 30.03.2018

Abstract

References

 • Akpınar, B. (2004). Çocukların televizyon izleme davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. [The investigation of children's television viewing behaviours in terms of various variables]. Çağdaş Eğitim Dergisi [Journal of Contemporary Education] 306(29), 25-35.
 • Altun, F., & Yazıcı, H. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma. [Self-concepts and academic self-efficacy beliefs of gifted students: A comparative study] Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Mehmet Akif Ersoy University Journal of the Faculty of Education]. 23, 319-334.
 • Aydın, B. (2015). Çocuk ve Ergen Psikolojisi. [Child and Adolescent Psychology]. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Balyan, M., Yerlikaya Balyan, K. &Kiremitçi, O. (2012). Farklı sportif etkinliklerin ilköğretim 2. kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum, sosyal beceri ve öz yeterlik düzeylerine etkileri. [The effects of different sporting events on secondary school students’ attitudes, social skills and self-efficacy levels in their PE classes]. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi [Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science]. 14 (2), 196-201.
 • Bartel, N. P. & Reynolds, W. M. (1986). Depression and self-esteem in academically gifted and non-gifted children: A comparison study. Journal of School Psychology, 24, 55-61.
 • Bayraktar, F. & Gün, Z. (2007). Incidence and correlates of internet usage among adolescents in North Cyprus. Cyberpschool Behaviour 10, 191-197.
 • Battistich, V., Solomon, D., & Delucchi, K. (1993): Interaction processes and student outcomes in cooperative learning groups, The Elementary School Journal, 94, 19-32.
 • Beane, A. J., Lipka, R. P. & Ludewig, J. W. (1980). Synthesis of Research on Self Concept. Educational Leadership, 38(1), 84 – 89.
 • Bilek, M. H. (2011). Okul öncesi dönem çocuklarının ev ile okul ortamındaki sosyal becerilerinin karşılaştırılması. [Comparison of pre-school children’s social skills at home and in school environment]. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. [Unpublished Master’s Thesis]. Trakya University, Social Sciences Institute, Turkey. Retrieved from: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1284.
 • Bilgin, N. (1994). Sosyal bilimlerin kavşağında kimlik sorunu. [Identity problem in the intersection of social sciences] İzmir: Ege Yayıncılık.
 • Bugay, A. & Korkut-Owen, F. (2016). İletişim becerilerinin yordayıcıları: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, benlik saygısı, dışa dönüklük ve cinsiyet. [Predictors of communication skills: Use of information and communications technology, self-esteem, extraversion and gender]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, [Mersin University Journal of the Faculty of Education].12 (2), 542-554.
 • Cerrahoğlu, S. & Balcı Çiçek, S. (2017). Sosyal beceri eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin öz kavram düzeylerine etkisi [The effect of social skills education on the self-concept levels of primary school students]. Erkan & S. Kaya, A. (Eds) (41-66). Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programları 1. [Psychological Counseling and Guidance Programs with Experimentally Tested Group 1] Ankara: Pegem Akademi.
 • Colangelo, Z. & Colangelo, N. (2003). Counseling with the gifted and talented students. N. Colangelo & G. A. Davis, (Eds). Handbook of gifted education. 3rd Ed. (113-125), Boston: Allyn and Bacon
 • Cutts, N. E. & Moseley, N. (2001). Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi [Education of gifted and talented children] (Trans. by. İsmail Ersevim). İstanbul, Özgür Yayınları.
 • Cüceloğlu, D. (2005). Yeniden İnsan İnsana [Human beings together again]. 33. Baskı. ss: 1-219, İstanbul: Remzi Kitapevi
 • Dağlıoğlu, H. E. (2010). Üstün Yetenekli Çocuklar [Gifted Children] (Ed.: İ.H.Diken), Erken Çocukluk Eğitimi [Early childhood education], Ankara: Pegem Akademi.
 • Deniz, M. E. (2003). Üniversite öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. [The investigation of university students’ social skill levels regarding some variables] S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, [S.U. Journal of Institute of Social Sciences].9, 501-522
 • Diener, M. L., & Kim, D. (2004). Maternal and child predictors of preschool children’s social competence. Applied Developmental Psychology, 25, 3- 24.
 • Diken, İ. H. (2010). Erken Çocukluk Eğitimi. [Early Childhood Education]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dilek, H. & B. Aksoy, A. (2013). Ergenlerin benlik saygısı ile anne-babalarının benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Examining the relationship between adolescents’ selfesteem and parents’ self-esteem] Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, [Ahi Evran University Journal of the Faculty of Education]. 14 (3), 95-109.
 • Doğan, S. & Kesici, Ş. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi [The Investigation of Gifted Student’s Psychological Needs in Terms of Some Variables]. OPUS-Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi. [OPUS International Journal of Society Sciences]. 5 (8):45-81.
 • Durualp, E. & Aral, N (2010). Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının sosyal uyum ve becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitimi etkisinin incelenmesi [A study on the effects of game-based social skills training on the social adaptation and skills of six-year-old preschool children]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. [Hacettepe University Journal of Education]. 39:160-172.
 • Elcik, F. & Bayındır, N. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin bazı demografik özelliklerine göre sosyal duygusal becerilerinin incelenmesi [The investigation of social emotional skills of gifted students regarding their demographic characteristics]. Ines Journal the journal of International Education Science 5, 179-193.
 • Elliott, S.N., Barnard, J. & Gresham, F.M. (1989). Preschoolers' Social Behavior: Teachers' and Parents' Assessments. Journal of Psychoeducational Assessment, 7, 223-234
 • Enç, M. (1979). Üstün Beyinli Gücü [The power of the gifted brain], Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları. Fiedler, E.D. (1993). Square pegs in round holes: Gifted kids who don’t fit in. Understanding our Gifted, 5, 11-14.
 • Gander, M. J. & Gardiner, W. H. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi, [Child and Adolescence Development] İng Çev. [Trans. by] Onur et al. İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Gizir, Z. (2002). Anaokuluna devam eden dört-beş yaş çocuklarında sosyal davranışların gelişimi ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. [The iInvestigation of the relationship between the development of social behaviors and self-esteem in preschool children aged four to five]. Yüksek lisans tezi, [Unpublished Master’s Thesis]. Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü [Institute of Natural and Applied Sciences], Turkey: Ankara.
 • Gülaçtı, F. (2009). Sosyal Beceri Eğitimine Yönelik Bir Grup Rehberliği Programının Öğrencilerin, Öznel ve Psikolojik İyi Olma Düzeylerine Etkisi. [The impact of a group guidance program on social skills education on the levels of students' subjective and psychological well-being] Yayınlanmamış Doktora Tezi. [Unpublished Doctoral Dissertation]. Atatürk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü [Institute of Social Sciences], Turkey: Erzurum.
 • Gür, Ç. (2011). Üstün yetenekli çocukların karşılaştığı sosyal ve duygusal problemler ve bu problemlerin çözümüne ilişkin öneriler: Arkadaş edinme sorunu, alay edilme, anksiyeteendişeler ve aşırı mükemmelliyetcilik üzerine bir çalışma. [Social and emotional problems of gifted children and suggestions for solving these problems: A study on the problem of making friends, being ridiculed by others, anxiety-concerns and excessive perfectionism] 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. (27-29 April, 2011, Antalya). Conference Book. Ankara: Siyasal Kitabevi, 1319-1326.
 • Greenier K. D., Kernıs M. H., Mcnamara C. W., Waschull S. B., Berry A. J., Herlocker C. E., & Abend T. A. (1999): Individual differences in reactivity to daily events: Examining the roles of stability and level of self-esteem, Journal of Personality, 67, 185-207.
 • Helt, C. (2008). The role of IQ and gender in the social-emotional functioning of adolescents. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Information & Learning. (2009-99170-022)
 • Hon, C. C., & Watkins, D. (1995). Evaluating a social skills training program for Hong Kong students. The Journal of Social Psychology, 135 (4), 527-528.
 • Holdaway, S. L. & Jensen, L. C. (1983). Self-, teachers’ and mothers perceptions of the behaviorally disordered child. Psychology in the schools, 20 (3), 388-394.
 • Holland, A. & Andre, T. (1994). The relationship of self esteem to selected personal and environmental resources of adolescents. Adolescence 114, 345- 360.
 • Jamyang-Tshering, K. (2004). Social competence in preschoolers: An evaluation of the psychometric properties of the preschool social skills rating system (SSRS). Ph. D. Thesis, ABD: Pace University. Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. [Scientific research method] Ankara. Nobel Yayınevi. Karnes, F.A. & Wherry, J. N. (1981). Self-concepts of gifted students as measured by the Piers Harris Children’s Self-Concept Scale. Psychological Reports, 49(3), 9-14. Kearney, K. (1996). Highly Gifted Children: In Full Inclusion Classrooms. (http://members.aol.com/discanner/hgfull.html). (17.11.2016). Keefe K., & Berndt, T.J. (1996). Relations of friendship quality to self-esteem in early adolescence, Journal of Early Adolescence, 16, 110-129. Kılıç, M. (2012). Televizyon izleme süresinin okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların sosyal becerileri ve anti-sosyal davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi: Samsun ili örneği. [The investigation of the effects of duration of television viewing on social skills and anti-social behaviors of 60-72 month old children attending preschool education institution] Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. [Unpublished Master’s Thesis]. Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Institute of Education Sciences] , Turkey: İstanbul.
 • Kostelnik, M. J., Whiren, A. P., Soderman, A. K.& Gregory, K.(Eds.). (2006). Guiding children’s social development theory to practice. United States: Thomson Delmar Learning. Köknel, Ö. (1997). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, [Personality from concerns to happiness] Altın Kitaplar, 14. Basım
 • Kuhlberg, J. A., Pena, J. B.& Zayas, L. H. (2010). Familism, parent-adolescent conflict, selfesteem, internalizing behaviors and suicide attempts among adolescent Latinas. Child Psychiatry and Human Development, 41(4), 425-440.
 • Kuzgun, Y. (1973). Ana-baba tutumlarının kendini gerçekleştirme düzeyine etkisi. [The impact of parental attitudes on the level of self-realization]. Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi [Hacettepe Journal of Social and Human Sciences]5(1),13-21.
 • Leary, M. R. & Kowalski, R. M., (1995). Social anxiety. Newyork: Guilford Press. Lehman, E. B. & Edwins, C. J. (1981). The social and emotional adjustment of young intellectually gifted children. Gifted Child Quarterly. 25, 134-137.
 • Mercan-Sertelin, Ç. & Yavuzer, H. (2017). Bilişsel-davranışçı yaklaşımla bütünleştirilmiş sosyal beceri eğitiminin ergenlerin sosyal kaygı düzeyine etkisi. [The effect of social skills education program integrated with cognitive behavioral approach on social anxiety level of adolescents]. Electronic Journal of Social Sciences, 16 (63): 1187-1202
 • Metin, N. & Bencik-Kangal, S. (2012). Bilim sanat merkezlerine devam eden 12-14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi [An investigation of the self-concept of 12 to 14 year-old gifted children enrolled in science and art centers]. Eğitim ve Bilim, [Education and Science] 37 (163),3-16.
 • Miell, D., & Ding, S. (2005). The early development of identity. S. Ding., & K. Littlleton (Eds.) Children’s Personal and Social Development (pp.130). Oxford, England: Blackwell Publishing. Milgram, R. M. (1991). Counseling gifted and talented children: A guide for teachers, counselors and parents. New Jersey: Ablex Publishing.
 • Neihart, M. (2006). Services that meet social and emotional needs of gifted children. In J. H. Purcell & R. D. Eckert (Eds.), Designing Services And Programs For High Ability Learners: A Guidebook For Gifted Education (pp. 112-124). California: Corwin Press.
 • Öner, U. (1982). Benlik kavramı ile mesleki benlik kavramı arasındaki farkın akademik başarı ile ilişkisi. [The relationship between self-concept and professional self-concept and academic success.] Yayınlanmamış doktora tezi [Unpublished Doctoral Dissertation]. Ankara University, Turkey: Ankara.
 • Özsarı, M. P. (2015). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin okula yabancılaşma ve sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi. [An investigation of the alienation and social skill levels of the 4th and 5th grade primary school students.] Yüksek lisans tezi [Master’s Thesis]. Mehmet Akif Ersoy Uniiversity, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Institute of Education Sciences], Turkey: Burdur.
 • Riggio, R.E., Throckmorton, B & DePaulo, S. (1990). Social skills and self-esteem. Personality and Individual Differences, 11 (8), 799-804.
 • Ryan, R. M., Sheldon, K. M., Kasser, T., & Deci, E. L. (1996). All goals are not created equal: An organismic perspective on the nature of goals and their regulation. In P. M. Gollwitzer & J. A. Bargh (Eds.), The Psychology of Action: Linking Cognition and Motivation to Behavior (pp. 7-26). New York, NY: Guilford.
 • Sak, U. (2014). Üstün Zekâlılar, Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri [The Gifted, Their Features, Diagnosis, Trainings] (4. Baskı). Ankara: Vize Yayınevi. Saracho, O. N. (1998). Socialization factors in the cognitive style and play of young: children. International Journal of Education and Research. 3(29), 263-276.
 • Saranlı, A. G., & Metin, N. (2012). Social-emotional problems observed in gifted children. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 45(1), 139-163
 • Seven, S. (2007). Ailesel faktörlerin altı yaş çocuklarının sosyal davranış problemlerine etkisi. [The effect of family related factors on social behavior problems of six year old children] Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 51, 477-499
 • Short, C. (2006). Social skills training to increase self-concept in children with attention-deficit/hyperactivity disorder, Master’s Thesis retrieved from ProQuest thesis and dissertations database. (UMI No. 1435473).
 • Sürücü, Ş. (2013). Üstün yeteneklilerin psikolojik belirtileri, stres kaynakları ve stres karşısındaki tepkileri. [Psychological symptoms, stress resources of gifted children and their reactions to stress.]Yüksek lisans tezi [Master’s Thesis], Gaziosmanpaşa University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Institute of Educational Sciences], Turkey: Tokat.
 • Swiatek, M. A. (2000). Social coping among gifted high school students and its relationship to self-concept. Journal of Outcome Measurement, 4 (4), 19–39.
 • Tazeoğlu, S. (2011). Çocukların benlik algıları, davranış sorunları ve ana-babaların kullandıkları disiplin yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [An investigation of the relationship between children’s self-perceptions, behavioral problems and parental discipline styles] Yüksek lisans tezi [Master’s Thesis], Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Institute of Educational Sciences], Turkey: Ankara.
 • Tokmak, F. (2016). Özel eğitim gruplamasının üstün yetenekli öğrencilerin akademik benlik algıları üzerindeki etkisi. [The effect of special education grouping on academic self-concept of gifted students] Yüksek lisans tezi [Master’s Thesis], Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Institute of Educational Sciences], Turkey: Eskişehir.
 • Tortop, H.S. (2015). A comparison of gifted and non-gifted students’ self-regulation skills for science learning. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 3(1), 42-57.
 • Toplu, E. (2013). Üstün yetenekli ergenlerde görülen mükemmeliyetçi tutumlar ve problem çözme becerilerinin psikolojik iyilik hali ile ilişkisi. [The relationship between perfectionism, problem solving abilities and psychological well-being in the gifted adolescence] Yüksek lisans tezi [Master’s Thesis], Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü [Institute of Social Sciences], Turkey: Ankara.
 • Tutkun, C. & Dinçer (2015). Okul öncesi dönem çocuklarının başarısı için çok önemli görülen sosyal becerilere ilişkin beklentinin incelenmesi. [An investigation on expectations regarding the social skills considered critical for preschoolers’ success]. Ankara University Journal of Educational Sciences, 48(1): 65-85.
 • Uysal, A. & Kaya-Balkan, İ. (2015). Sosyal beceri eğitimi alan ve almayan okul öncesi çocukların, sosyal beceri ve benlik kavramı düzeyleri açısından karşılaştırılması. [Comparison of pre-school children with and without social skills training in terms of social skills and self-concept levels] Psikoloji Çalışmaları Dergisi[Journal of Psychology Studies], 35 (1), 27-56.
 • Vialle, W., Heaven, P. C. L., & Ciarrochi, J. (2007) On being gifted, but sad and misunderstood: Social, emotional, and academic outcomes of gifted students in the Wollongong Youth study. Educational Research and Evaluation, 13(6), 569 – 586.
 • Yavuzer, H. (2000). Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna Çocuk Psikolojisi. [Child Psychology From Pregnancy To Postpuberty] İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yukay-Yüksel, M. (2009). A Turkish version of the School Social Behavior Scales (SSBS). Educational Sciences: Theory & Practice, 9(3), 1633-1650.
 • Yurdakavuştu, Y. (2012). İlköğretim öğrencilerinde duygusal zeka ve sosyal beceri düzeyleri. [Primary school students' emotional intelligence and social skill levels]. Yüksek lisans tezi [Master’s Thesis]. Dokuz Eylül University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Institute of Educational Sciences], Turkey: İzmir.
 • Yürük, A. (2003). İlköğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerle normal gelişim gösteren öğrencilerin benlik saygılarının karşılaştırılması. [Comparison of self-esteems of talented primary school students with students showing normal growth] Yüksek lisans tezi [Master’s Thesis]. Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü [Institute of Health Sciences], Turkey: Ankara.

Details

Primary Language English
Journal Section Gifted Education
Authors

Şeyma ARSLAN This is me (Primary Author)
Bahçelievler Counseling and Research Center
Türkiye


Müge Yukay YÜKSEL>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date March 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jegys434718, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2018}, volume = {6}, number = {1}, pages = {17 - 42}, title = {An Investigation of the Relationship between Social Behavior Characteristics and Self-Perceptions of Gifted Children in Primary School}, key = {cite}, author = {Arslan, Şeyma and Yüksel, Müge Yukay} }
APA Arslan, Ş. & Yüksel, M. Y. (2018). An Investigation of the Relationship between Social Behavior Characteristics and Self-Perceptions of Gifted Children in Primary School . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 6 (1) , 17-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37631/434718
MLA Arslan, Ş. , Yüksel, M. Y. "An Investigation of the Relationship between Social Behavior Characteristics and Self-Perceptions of Gifted Children in Primary School" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 6 (2018 ): 17-42 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37631/434718>
Chicago Arslan, Ş. , Yüksel, M. Y. "An Investigation of the Relationship between Social Behavior Characteristics and Self-Perceptions of Gifted Children in Primary School". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 6 (2018 ): 17-42
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of the Relationship between Social Behavior Characteristics and Self-Perceptions of Gifted Children in Primary School AU - Şeyma Arslan , Müge Yukay Yüksel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 42 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-360X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists An Investigation of the Relationship between Social Behavior Characteristics and Self-Perceptions of Gifted Children in Primary School %A Şeyma Arslan , Müge Yukay Yüksel %T An Investigation of the Relationship between Social Behavior Characteristics and Self-Perceptions of Gifted Children in Primary School %D 2018 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Arslan, Şeyma , Yüksel, Müge Yukay . "An Investigation of the Relationship between Social Behavior Characteristics and Self-Perceptions of Gifted Children in Primary School". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 6 / 1 (March 2018): 17-42 .
AMA Arslan Ş. , Yüksel M. Y. An Investigation of the Relationship between Social Behavior Characteristics and Self-Perceptions of Gifted Children in Primary School. JEGYS. 2018; 6(1): 17-42.
Vancouver Arslan Ş. , Yüksel M. Y. An Investigation of the Relationship between Social Behavior Characteristics and Self-Perceptions of Gifted Children in Primary School. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2018; 6(1): 17-42.
IEEE Ş. Arslan and M. Y. Yüksel , "An Investigation of the Relationship between Social Behavior Characteristics and Self-Perceptions of Gifted Children in Primary School", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 6, no. 1, pp. 17-42, Mar. 2018

Submitted Articles: 589   Rejected Articles: 268 Published Articles: 320  Acceptance Rate:  %54   (Updated at February 9, 2022)

Journal for the Education of Gifted Young Scientists indexed from SCOPUS June 2018- December 2020. SOBIAD Impact Factor Score (1,171) Top One of Turkey at SOBIAD Index at 2019. Thanks for the contributions. 3rd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 12-13 November 2022 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871  17854      25126  20742           17865                   22217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 

JOIN OUR EDITORIAL BOARD, PLEASE SEND YOUR CV TO EDITORJEGYS@GMAIL.COMPOPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publication Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com