Year 2018, Volume 6 , Issue 2, Pages 30 - 41 2018-06-29

Gifted Children Metaphor From The Perspective Of Teachers And Parents

Hatice KADIOĞLU ATEŞ [1]


Metaphors help understand how the meanings investigated are perceived (Cerit, 2008; Rızvanoğlu, 2007). As may be seen from these statements, metaphors may be regarded as an important tool for identifying the perceptions of teachers and parents of the gifted children. Therefore, this study aims to explore the perceptions of teachers and parents of the gifted children by way of metaphors. The research participants were selected on voluntary basis from among the parents and teachers of primary and middle school students in Istanbul between the 2016-2017 academic year who are identified as gifted. A total of 150 parents and 50 teachers were included in the study group. Screening model was used in the present study entitled, “Gifted Children Metaphor from the Perspective of Teachers and Parents.” Data was collected by qualitative research method. The relevant information on the subject was collected using the interview technique. Teachers and parents were administered a semi-structured interview form. Both parents and teachers were asked the fill the form that includes the statement, “a gifted child is like ........... because ...........” Data was analyzed using the content analysis technique. The views expressed by the parents and teachers during the interviews were read and coded accordingly, and thereafter, themes were created according to the inter-related codes. 

gifted and talented, metaphor, teacher, parent
 • Afat, N. (2013). Çocuklarda Üstün Zekânın Yordayıcı Olarak Ebeveyn Tutumları, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1): 155-168. Afat, N. (2017). Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerdeki Özel Yetenek Kavramının İncelenmesi, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, OZYEK 2017, 7-9 Nisan 2017, İstanbul.
 • Arel, N. (2011). Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma. Ankara: Morpa.
 • Arikan, E. E. & Unal, H. (2014). Development of the Structured Problem Posing Skills and Using Metaphoric Perceptions, European Journal of Science and Mathematics Education, (2)3:155-166.
 • Arnett, R. C. (1999). Metaphorical guidance: Administration as building and renovation. Journal of Educational Administration, 37(1), 80-89.
 • Baltacı, R. (2013) Üstün Zekâyı Yeteneğe Dönüştürmek: Gelişimsel Bir Teori Olarak Ayrımsal Üstün Zekâ ve Yetenek Modeli. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(1) 1-20.
 • Baykoç Dönmez, N. (2012). Üstün Yetenekli Çocuklar. Nilgün Metin (Ed.) Özel Gereksinimli Çocuklar. 353-373, Ankara: Maya Akademi.
 • Baykoç Dönmez, N. (2014). Üstün Gelişimleri ve Eğitimleri. Ankara: Vize. Baykoç Dönmez, N. (2015). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Ankara: Eğiten Kitap. Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4) 693-712.
 • Cerit, Y., Kadioğlu Ateş, H., Kadioğlu, S. (2016). An Investıgatıon of Metaphors Used by Prımary School Teachers to Descrıbe Supervısors. International E-Journal of Advances in Education, 2 (6), 357-364. Doı: 10.18768/İjaedu.280562
 • Çapan, B. E. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12),140-154.
 • Demirel Gürbüz, Ş. ve Ayas, M. B. (2014). Üstün Zekalılar ve Eğitimleri. Sezgin Vural (Ed.). Özel Eğitim (3. Baskı). 371-403. Ankara: Maya Akademi.
 • Doğan M. C., Vatansever Bayraktar H., Kadıoğlu Ateş H. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi, Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu-İSASOR, 03-05 Mayıs 2018 İstanbul.
 • Dur, F. (2006). Understanding metaphor: A cognitive approach focusing on identification and interpretation of metaphors in poetry. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Evcim, U. (2008). Örgüt kültürünün algılanmasında metaforların rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Güçin, G., & Oruç, Ş. (2015). Türkiye’de üstün yetenekliler ve üstün zekâlılar alanında yapılmış akademik çalışmaların çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 113-135.
 • Kadıoğlu, S. (2017). Üstün Yeteneklilerle İlgili Ülkemizdeki Yasal Düzenlemelerin İncelenmesi, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, OZYEK 2017, 7-9 Nisan 2017, İstanbul. Kadıoglu Ates
 • H., Aktas E. (2017). Türkiye’de Üstün Yeteneklilerle Matematik Alanında Yapılan Araştırmaların İncelenmesi. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, OZYEK 2017, 7-9 Nisan 2017, İstanbul.
 • Kadıoğlu Ateş H., Mazı M. G. (2017). Türkiye’de Üstün Yetenekliler Egitimi Ile Ilgili Yapılan Lisansüstü Tezlere Genel Bir Bakıs. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 4(3), 33-57.
 • Kadıoğlu Ateş, H. (2018). Problems of Gifted and Talented Students Regarding Cursive Handwriting: Parent Opinions. European Journal of Educational Research, 7(2), 293299., Doi:10.12973/Eu-Jer.7.2.293
 • Koç, F., & Saranlı, A. G. (2017). Erken çocukluk dönemindeki üstün yetenekli çocuklara ilişkin Türkiye’de gerçekleştirilen lisansüstü çalışmaların çok boyutlu analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(41), 163-183.
 • Lee, L. (1999). Teachers’s conceptions of gifted and talented young children. High Ability Studies, 10(2),183-196
 • Levent, A. F. (2011). Üstün Yetenekli Çocukların Hakları El Kitabı Anne Baba ve Öğretmenler İçin, 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Çocuk Vakfı Yayınları, http://ozelmer.beun.edu.tr/wpcontent/uploads/2014/01/12_UstunYetenekliCocuklarinHaklari.pdf
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerde metafor. (Çev: G. Bulut). İstanbul: MESS Yayınları.
 • Olthouse, J. (2014). How do preservice teachers conceptualize giftedness? A metaphor analysis. Roeper Review, 36(2), 122-132.
 • Orhan Karsak, H. G. (2014). Bireysel ve işbirlikli blogla bütünleştirilmiş yazma öğretiminin normal ve üstün zekâlı öğrencilerin yazma performanslarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Orhan Karsak, G. H. (2017). Weblogta Yazmanın Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, OZYEK 2017, 79 Nisan 2017, İstanbul.
 • Oxford, R., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R., Saleh, A. ve Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: Toward asystematic typology for the language teaching field. System, 26, 3-50.
 • Ozenc, E. G., & Ozenc, M. (2018). Classroom Teacher Candidates' Metaphoric Perceptions Regarding the Concepts of Reading and Writing: A Comparative Analysis. International Education Studies, 11(1), 100-110.
 • Özenç, E. G., & Özenç, M. (2013). Türkiye’de Üstün Yetenekli Öğrencilerle İlgili Yapılan Lisansüstü Eğitim Tezlerinin Çok Boyutlu Olarak İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171(171), 13-28.
 • Rızvanoğlu, K. (2007). Grafik kullanıcı arayüzlerinde metaforların kültürlerarası kavranışı (Fransa ve Türkiye’de bir e-öğrenim sitesi üzerinden karşılaştırmalı bir çalışma). Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Saban, A. (2006). Functions of metaphor in teachingandteachereducation: A reviewessay. Teaching Education, 17(4), 299–315.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326. Sak, U. (2016). Üstün Zekalılar Özellikleri Tanılanmaları Eğitimleri. Anlara: Vize.
 • Tamimi, Y. (2005). Örgüt kültürünün metaforlarla analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tortop, H. S. (2015). Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı ÜYÜKEP Modeli. Düzce: Genç Bilge Yayıncılık.
 • Tortop, H. S. ve Nar, B. (2018). Türkiye’de Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bir Model: Destek Eğitim Odaları, Sorunlar ve Öneriler, UEYAK 2018 - 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, (UEYAK-2018), 11-12 Mayıs 2018, İstanbul.
 • Vatansever Bayraktar, H., Kadıoglu Ates, H., Afat, N. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Özel Yetenekli Bireylerin Eğitimine İlişkin Özyeterlikleri ve Tutumlarının İlişkisi. I. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, UTEK 2018, 29-31 Mart 2018, Bursa.
 • Webb, J., Gore, J. L., Amend, E. R. & DeVries, A. R. (2016). Ustun Yetenekli Cocuklar Uzmanlar ve Aileler Icin El Kitabi [Handicapped Children for Experts and Families]. (B. Uyaroglu & B. Bulbun Akti, Trans.) Ankara: Ani.
 • Yıldırım Doğru, S. S. (2013). Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim (3. Baskı). Maya Akademi: Ankara.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
Primary Language en
Journal Section Gifted Education
Authors

Author: Hatice KADIOĞLU ATEŞ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2018

Bibtex @research article { jegys441776, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, issn = {}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {30 - 41}, doi = {}, title = {Gifted Children Metaphor From The Perspective Of Teachers And Parents}, key = {cite}, author = {Kadıoğlu Ateş, Hatice} }
APA Kadıoğlu Ateş, H . (2018). Gifted Children Metaphor From The Perspective Of Teachers And Parents . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 6 (2) , 30-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/38113/441776
MLA Kadıoğlu Ateş, H . "Gifted Children Metaphor From The Perspective Of Teachers And Parents" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 6 (2018 ): 30-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/38113/441776>
Chicago Kadıoğlu Ateş, H . "Gifted Children Metaphor From The Perspective Of Teachers And Parents". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 6 (2018 ): 30-41
RIS TY - JOUR T1 - Gifted Children Metaphor From The Perspective Of Teachers And Parents AU - Hatice Kadıoğlu Ateş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 41 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-360X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists Gifted Children Metaphor From The Perspective Of Teachers And Parents %A Hatice Kadıoğlu Ateş %T Gifted Children Metaphor From The Perspective Of Teachers And Parents %D 2018 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Kadıoğlu Ateş, Hatice . "Gifted Children Metaphor From The Perspective Of Teachers And Parents". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 6 / 2 (June 2018): 30-41 .
AMA Kadıoğlu Ateş H . Gifted Children Metaphor From The Perspective Of Teachers And Parents. JEGYS. 2018; 6(2): 30-41.
Vancouver Kadıoğlu Ateş H . Gifted Children Metaphor From The Perspective Of Teachers And Parents. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2018; 6(2): 30-41.