Year 2021, Volume 9 , Issue 1, Pages 27 - 36 2021-03-15

Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system

Mojca KUKANJA GABRIJELCIC [1] , Tadeja VOLMUT [2] , Nıka RAJOVEC [3]


The aim of this study was to determine the attitudes of the educational staff and their assessment of their competence in the field of discovering and working with gifted and talented students in sports. Forty classroom teachers and 40 physical education teachers were included in the study. We used a questionnaire designed for the purposes of this study. The results show that teachers are aware of the role and importance of discovering and working with gifted and talented students, but that they need additional professional training to avoid possible mistakes and problems they might encounter in their work. The teachers believe that their school takes the serves the area of discovering gifted and talented students (X ̅= 3.50 (0.91); p ˂ 0.001), somewhat less the area of educational work with them (X ̅ = 3.39 (0,77); p <0.001) and for the systemic and operational regulation of the education of gifted and talented students (X ̅= 3.35 (0.94); p = 0.001). Physical education teachers identified more children who were gifted or talented in sports than class teachers (t(78) = -5,979, p< 0,000). The scientific contribution represents an important contribution in the field of work with talented and talented students, as for the first time in Slovenia the views of the pedagogical staff and their assessment of competence with such a group of students are presented. We conclude with a critical presentation of some gaps and an overview of the existing situation as well as with some guidelines for further pedagogical and scientific research.
physical education, sports talent, gifted education, primary school
 • Baker, J. (2003). Early specialization in youth sport: A requirement for adult expertise? High Ability Studies, 14(1), 85−94.
 • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Cumming S. P., Sherar L. B., Pindus D. M., Coelho-e-Silva M. J., Malina R. M., in Jardine P. R. (2012). A biocultural model of maturityassociated variance in adolescent physical activity. International Review Sport Exerc. Psychology, 5, 23– 43.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). Routledge/Taylor & Francis Group.
 • Čotar Konrad, S., and Kukanja Gabrijelčič, M. (2015). Professional Competences of Preschool Teachers for Working with Gifted Young Children in Slovenia. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 3(2 ), 65–78.
 • Gagné, F. (1999). My convictions about the nature of abilities, gifts, and talents. Journal for the Education of the Gifted, 22(2), 109–136.
 • García-Caro, R. (2013). Unleashing the potential of children and young people with high intellectual abilities in the European Union (own-initiative opinion of the Section for Employment, Social Affairs and Citizenship). Brussels: European Economic and Social Committee of the European Union.
 • Koncept. Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999). Taken fromhttp://www2.arnes.si/~osljjk1s/06a_svetovalna_sluzba/gradiva_1415/spletna_stran/nadar/7_konc_nadarjeni.pdf. (25. 4. 2020).
 • Kovač, M. in Jurak, G. (2012). Izpeljava športne vzgoje – didaktični pojavi, športni programi in učno okolje. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Kovač, M., Jurak, G., Starc, G., Leskošek, B. in Strel, J. (2011). Športnovzgojni karton. Diagnostika in ovrednotenje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Kukanja Gabrijelčič, M. (2015a). Nadarjeni in talentirani učenci. Med poslanstvom in odgovornostjo. Koper: Univerzitetna založba Annales.
 • Kukanja Gabrijelčič, M. (2015b). Profesionalni razvoj učiteljev in težave pri delu z nadarjenimi učenci. Pedagoška obzorja, 30(1), 112–127.
 • Kukanja Gabrijelčič, M. (2017). Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
 • Kukanja Gabrijelčič, M. in Volmut, T. (2020). Poskus konceptualizacije talentiranosti na športnem področju. Revija za elementarno izobraževanje, prispevek je v pripravi za objavo.
 • Petkova, V. A. in Grebennikovaa, V. M. (2016). Development and assessment of young children’s motor giftedness. Annual International Scientific Conference Early Childhood Care and Education, ECCE 2016, 12-14 May 2016, Moscow, Russia.
 • Pfeiffer, S. I. (2012). Current perspectives on the identification and assessment of gifted students. Journal of Psychoeducational Assessment, 30(1), 3–9.
 • Renzulli, J. S. (1998). The three-ring conception of giftedness. In S. M. Baum, S. M. Reis in L. R. Maxfield (ed.), Nurturing the gifts and talents of primary grade students (pp.79–96). Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
 • Renzulli, J. S. (2016). The three-ring conception of giftedness. In: Reis, S. M. (ed.), Reflections On Gifted Education (pp. 55–86). Waco: Prufrock Press.
 • Schmidt, R. A. in Lee, T. D. (1999). Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis. Human Kinetics.
 • Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P. in Worrell, F. C. (2012). A proposed direction forward for gifted education based on psychological science. Gifted Child Quarterly, 56(4), http://dx.doi.org/176–188, 10.1177/0016986212456079
 • Škof, B. (2010). Spravimo se v gibanje – za zdravje in srečo gre: Kako do boljše telesne zmogljivosti slovenske mladine?. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport, Fundacija za šport, Center za vseživljenjsko učenje.
 • Škof, B. (2014). Značilnosti tekmovalnega športa otrok in mladostnikov ter nekatera zdravstvena tveganja mladih v tovrstnem športu. Mednarodni razgledi, 53(4), 565–583. Taken from http://medrazgl.si/arhiv/mr14_4_09.pdf. (25. 4. 2020).
 • Škof, B. in Bratina, N. (2016). Šport po meri otrok in mladostnikov: pedagoški, didaktični, psiho-socialni, biološki in zdravstveni vidiki športne vadbe mladih. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
 • Štemberger, V. in Filipčič, T. (2014). Nadarjeni učenci na področju športa v šolskem sistemu. V M. Juriševič (ur.), Spodbudno učno okolje. Ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli (pp. 241–249). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
 • Učni načrt. Program osnovna šola. Športna vzgoja (2011). Retrieved from http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf
 • Vaeyens, R., Leonir, M., Williams, M. in Philippaerts, R. M. (2008). Talent Identification and Development Programmes in Sport Current Models and Future Directions. Sports Medicine 38(9), 703–714.
 • Zakon o osnovni šoli (1996). Retrieved from https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1996-01-0570/zakon-o-osnovni-soli-zosn?h=zakon%20o%20osnovni%20%C5%A1oli
 • Zakon o osnovni šoli (2006). Retrieved from https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-3535/zakon-o-osnovni-soli-uradno-precisceno-besedilo-zosn-upb3?h=zakon%20o%20osnovni%20%C5%A1oli
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2007). Retrieved from https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-5073/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-osnovni-soli-zosn-f?h=zakon%20o%20osnovni%20%C5%A1oli
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011). Pridobljeno http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6129
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2013). Retrieved from http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6680
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date March 2021
Journal Section Gifted Education
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Mojca KUKANJA GABRIJELCIC (Primary Author)
Institution: UNIVERSITY OF PRIMORSKA
Country: Slovenia


Orcid: 0000-0000-0000-0001
Author: Tadeja VOLMUT
Institution: University of Primorska
Country: Slovenia


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Nıka RAJOVEC
Institution: University of Primorska
Country: Slovenia


Dates

Publication Date : March 15, 2021

Bibtex @research article { jegys792203, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, issn = {}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2021}, volume = {9}, pages = {27 - 36}, doi = {10.17478/jegys.792203}, title = {Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system}, key = {cite}, author = {Volmut, Tadeja and Rajovec, Nıka} }
APA Kukanja Gabrıjelcıc, M , Volmut, T , Rajovec, N . (2021). Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 9 (1) , 27-36 . DOI: 10.17478/jegys.792203
MLA Kukanja Gabrıjelcıc, M , Volmut, T , Rajovec, N . "Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 9 (2021 ): 27-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/60293/792203>
Chicago Kukanja Gabrıjelcıc, M , Volmut, T , Rajovec, N . "Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 9 (2021 ): 27-36
RIS TY - JOUR T1 - Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system AU - Mojca Kukanja Gabrıjelcıc , Tadeja Volmut , Nıka Rajovec Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17478/jegys.792203 DO - 10.17478/jegys.792203 T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 36 VL - 9 IS - 1 SN - -2149-360X M3 - doi: 10.17478/jegys.792203 UR - https://doi.org/10.17478/jegys.792203 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system %A Mojca Kukanja Gabrıjelcıc , Tadeja Volmut , Nıka Rajovec %T Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system %D 2021 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 9 %N 1 %R doi: 10.17478/jegys.792203 %U 10.17478/jegys.792203
ISNAD Kukanja Gabrıjelcıc, Mojca , Volmut, Tadeja , Rajovec, Nıka . "Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 9 / 1 (March 2021): 27-36 . https://doi.org/10.17478/jegys.792203
AMA Kukanja Gabrıjelcıc M , Volmut T , Rajovec N . Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system. JEGYS. 2021; 9(1): 27-36.
Vancouver Kukanja Gabrıjelcıc M , Volmut T , Rajovec N . Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2021; 9(1): 27-36.
IEEE M. Kukanja Gabrıjelcıc , T. Volmut and N. Rajovec , "Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 9, no. 1, pp. 27-36, Mar. 2021, doi:10.17478/jegys.792203