Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Primary school teachers' opinions on social justice in life studies lessons and in-class practices

Year 2022, Volume 10, Issue 2, 265 - 278, 30.06.2022
https://doi.org/10.17478/jegys.1116699

Abstract

Education is of great importance for the inclusion of persons in society. While education is so important, unfortunately, not all students can benefit from education opportunities offered equally. Problems experienced in reaching quality education that put students at a disadvantage situation can be listed as social differences, gender, language, ethnicity, family structure, socioeconomic status, and having special needs. This study aims to examine teachers' opinion to some students' situation about their disadvantageous in the classroom and how the primary school teachers minimize this disadvantage and furthermore what they do to about social justice in the classroom environment. For this aims, five schools with disadvantaged students were selected to determine the participants of the study, and 10 teachers who voluntarily agreed to participate in the study were selected from the teachers in these school. In this study, case study design, one of the qualitative research methods, was preferred and interview method was used for data collection via semi-structured form. According to the results of the study, it was determined that the teachers' work for disadvantaged students focused on " peer collaboration", "forming heterogeneous groups" and "respecting different cultures". It was stated that when they made these practices, the problems of the students decreased and they improved academically and socially.

References

 • Akalın, A. (2016). Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmen çocukların eğitim sorunları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akar, H. (2019). Durum çalışması. A. Saban ve A. Ersoy (Ed). Eğitimde nitel araştırma desenleri. (3.Baskı) içinde (s. 139-178). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Batdı, V. (2021). Nitel verilerin toplanması ve analizi. B. Çetin, M. İlhan ve M. G. Şahin (Ed.). in Eğitimde araştırma yöntemleri (s. 201-228). Pegem yayıncılık: Ankara.
 • Chiu, M. M., & Walker, A. (2007). Leadership for social justice in Hong Kong schools: Addressing mechanisms of inequality. Journal of Educational Administration, 45(6), 724-739. https://doi.org/10.1108/09578230710829900
 • Çiftçi, Ç. & Çağlar, A. (2014). Ailelerin sosyo-ekonomik özelliklerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi: Fakirlik kader midir? International Journal of Human Sciences, 11(2), 154-175. https://doi.org/10.14687/ijhs.v11i2.2914
 • Çoban, A. E., Karaman, N. G. & Doğan, T. (2010). Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 125-131. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/16697
 • DeMarrais, K. (2004). Qualitative interview studies: Learning through experience. K. DeMarrais & S. D. Lapan (Ed.). in Foundations for research (pp. 51-68). Lawrance Erlbaum.
 • Duff, P. A. (2008). Case study research in applied lingustics. Londra: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Enslin, P. (2006). Democracy, social justice and education: Feminist strategies in a globalising world. Educational Philosophy and Theory, 38(1), 57-67. https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2006.00174.x
 • Erbaş, A. A. (2021). Reflections of values in social studies curriculum on social studies textbooks. ODU Journal of Social Sciences Research, 11(1), 23-40. https://doi.org/10.48146/odusobiad.779737
 • Erbaş, A. A. & Başkurt, İ. (2021). Reflection of Values in Life Studies Curriculum to Life Studies Textbook. Erzincan University Journal of Education Faculty, 23(3), 785-813. https://doi.org/10.17556/erziefd.841337
 • Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-42. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/319194
 • Ersoy, H. (2016). Durum çalışması. M. Yaşar Özden ve Levent Duru (Ed). in Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri, (pp.) 3-19. Anı yayıncılık: İstanbul.
 • Furman, G. C. & Shields, C. M. (2005). How can educational leaders promote and support social justice and democratic community in schools? in Firestone, W. A., Riehl, C. (Eds.), A new agenda for research in educational leadership (pp. 119-137). New York, NY: Teachers College Press.
 • Gazeller, P. (2014). Göçe bağlı olarak ilk ve ortaokullarda yaşanan sorunlara ilişkin yönetici görüşleri (Karabağlar örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gewirtz, S., & Cribb, A. (2002). Plural conceptions of social justice: Implications for policy sociology. Journal of Education Policy, 17(5), 499-509. https://doi.org/10.1080/02680930210158285
 • Gezer, M. (2021). Örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri. B. Çetin, M. İlhan ve M. G. Şahin (Ed.). in Eğitimde araştırma yöntemleri (s. 133-160). Ankara: Pegem yayıncılık.
 • Gündoğan, A. (2019). Milli değerlerin içselleştirilmesinde hayat bilgisi dersinin rolü. A. F. Arıcı ve M. Başaran (Ed.). in Milli Eğitim üzerine yazılar. (s.125-141). İstanbul: Efe Akademi Yayınları.
 • Gürgen, B. (2017). Okullarda sosyal adalet algısının incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karacan, H., Bağlıbel, M. & Bindak, R. (2015). Okullarda sosyal adalet ölçeğinin geliştirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 54-68. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/183435
 • Kirişci, K. (2014). Syrian refugees and Turkey's challenges: Going beyond hospitality. Washington, DC: Brookings. http://madde14.org/english/images/0/0e/2014BrookingsSyriaKirisci.pdf
 • Koçak, S., & Bostancı, A. B. (2019). Sınıf yönetiminde sosyal adalet. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 52(3), 915-942. https://doi.org/10.30964/auebfd.597200
 • Kultas, E. (2017). Türkiye’de bulunan eğitim çağındaki Suriyeli mültecilerin eğitimi sorunu (Van ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • MEB (2015). İlköğretim 1, 2 ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu: Ankara
 • Merriam, S. B. & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation (4th ed.). Jossey Bass.
 • Merriam, S. B. (1988). Case study research in education: A qualitative approach. San Fransisko, CA: Jossey-Bass.
 • Nar, B. (2008). Göçün eğitime ve eğitim yönetimine etkileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Özcan, K., Balyer, A. & Yıldız, A. (2018). Ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde görev yapan ortaokul müdürlerinin liderlik davranışları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 532-547. https://doi.org/10.17860/mersinefd.434775
 • Özdemir, Ç. (2016). Sivas ilinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okul iklimine etkisine ilişkin görüşlerin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods: Integrating theory and practice (3rd ed.). London: Sage Pub.
 • Patton, M. Q. (2015). Qualitative research and evaulation methods. (4th ed.). Sage Pub.
 • Rugg, G. & Petre, M. (2007). A gentle guide to research methods. Open University. https://dms.nasc.org.np/sites/default/files/documents/ebooksclub.org__A_Gentle_Guide_to_Research_Methods.pdf
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü. & Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 208-229. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/411863
 • Sart, Z. H., Barış, S., Sarıışık, Y. & Düşkün, Y. (2016). Engeli olan çocukların Türkiye’de eğitime erişimi: Durum analizi ve öneriler. İMAK ofset (Eğitim reformu girişimi): İstanbul https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/ERG_Engeli-Olan-%c3%87ocuklar%c4%b1n-T%c3%bcrkiyede-E%c4%9fitime-Eri%c5%9fimi.pdf
 • Silverman, D. (2013). Doing qualitative research: A pratical handbook (4th ed.). Sage Pub.
 • Tamer, M. G. (2017). Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çocukların Trabzon devlet okullarındaki durumu. Göç Dergisi, 4(2), 119-152. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/594/586
 • Tay, B. (2017). Hayat bilgisi öğretiminde okul dışı öğrenme çevreleri. B. Tay (Ed.), in Etkinlik örnekleriyle hayat bilgisi öğretimi (ss.225-254). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Theoharis, G. (2007). Social justice educational leaders and resistance: Toward a theory of social justice leadership. Educational administration quarterly, 43(2), 221-258. https://doi.org/10.1177/0013161X06293717
 • Tomul, E. (2009). İlköğretim okullarındaki sosyal adalet uygulamalarına ilişkin yönetici görüşleri. Eğitim ve Bilim, 34(152), 126-137. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/597
 • Woodside, A. G. (2010). Case study research: Theory, methods, practice. Bingley: Emerald.
 • Yıldırım & Şimşek, (2021). Nitel araştırma yöntemleri (12th edt.). Seçkin pub: Ankara.
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Designs and methods. Los Angelos: Sage Pub.

Year 2022, Volume 10, Issue 2, 265 - 278, 30.06.2022
https://doi.org/10.17478/jegys.1116699

Abstract

References

 • Akalın, A. (2016). Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmen çocukların eğitim sorunları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akar, H. (2019). Durum çalışması. A. Saban ve A. Ersoy (Ed). Eğitimde nitel araştırma desenleri. (3.Baskı) içinde (s. 139-178). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Batdı, V. (2021). Nitel verilerin toplanması ve analizi. B. Çetin, M. İlhan ve M. G. Şahin (Ed.). in Eğitimde araştırma yöntemleri (s. 201-228). Pegem yayıncılık: Ankara.
 • Chiu, M. M., & Walker, A. (2007). Leadership for social justice in Hong Kong schools: Addressing mechanisms of inequality. Journal of Educational Administration, 45(6), 724-739. https://doi.org/10.1108/09578230710829900
 • Çiftçi, Ç. & Çağlar, A. (2014). Ailelerin sosyo-ekonomik özelliklerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi: Fakirlik kader midir? International Journal of Human Sciences, 11(2), 154-175. https://doi.org/10.14687/ijhs.v11i2.2914
 • Çoban, A. E., Karaman, N. G. & Doğan, T. (2010). Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 125-131. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/16697
 • DeMarrais, K. (2004). Qualitative interview studies: Learning through experience. K. DeMarrais & S. D. Lapan (Ed.). in Foundations for research (pp. 51-68). Lawrance Erlbaum.
 • Duff, P. A. (2008). Case study research in applied lingustics. Londra: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Enslin, P. (2006). Democracy, social justice and education: Feminist strategies in a globalising world. Educational Philosophy and Theory, 38(1), 57-67. https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2006.00174.x
 • Erbaş, A. A. (2021). Reflections of values in social studies curriculum on social studies textbooks. ODU Journal of Social Sciences Research, 11(1), 23-40. https://doi.org/10.48146/odusobiad.779737
 • Erbaş, A. A. & Başkurt, İ. (2021). Reflection of Values in Life Studies Curriculum to Life Studies Textbook. Erzincan University Journal of Education Faculty, 23(3), 785-813. https://doi.org/10.17556/erziefd.841337
 • Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-42. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/319194
 • Ersoy, H. (2016). Durum çalışması. M. Yaşar Özden ve Levent Duru (Ed). in Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri, (pp.) 3-19. Anı yayıncılık: İstanbul.
 • Furman, G. C. & Shields, C. M. (2005). How can educational leaders promote and support social justice and democratic community in schools? in Firestone, W. A., Riehl, C. (Eds.), A new agenda for research in educational leadership (pp. 119-137). New York, NY: Teachers College Press.
 • Gazeller, P. (2014). Göçe bağlı olarak ilk ve ortaokullarda yaşanan sorunlara ilişkin yönetici görüşleri (Karabağlar örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gewirtz, S., & Cribb, A. (2002). Plural conceptions of social justice: Implications for policy sociology. Journal of Education Policy, 17(5), 499-509. https://doi.org/10.1080/02680930210158285
 • Gezer, M. (2021). Örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri. B. Çetin, M. İlhan ve M. G. Şahin (Ed.). in Eğitimde araştırma yöntemleri (s. 133-160). Ankara: Pegem yayıncılık.
 • Gündoğan, A. (2019). Milli değerlerin içselleştirilmesinde hayat bilgisi dersinin rolü. A. F. Arıcı ve M. Başaran (Ed.). in Milli Eğitim üzerine yazılar. (s.125-141). İstanbul: Efe Akademi Yayınları.
 • Gürgen, B. (2017). Okullarda sosyal adalet algısının incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karacan, H., Bağlıbel, M. & Bindak, R. (2015). Okullarda sosyal adalet ölçeğinin geliştirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 54-68. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/183435
 • Kirişci, K. (2014). Syrian refugees and Turkey's challenges: Going beyond hospitality. Washington, DC: Brookings. http://madde14.org/english/images/0/0e/2014BrookingsSyriaKirisci.pdf
 • Koçak, S., & Bostancı, A. B. (2019). Sınıf yönetiminde sosyal adalet. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 52(3), 915-942. https://doi.org/10.30964/auebfd.597200
 • Kultas, E. (2017). Türkiye’de bulunan eğitim çağındaki Suriyeli mültecilerin eğitimi sorunu (Van ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • MEB (2015). İlköğretim 1, 2 ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu: Ankara
 • Merriam, S. B. & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation (4th ed.). Jossey Bass.
 • Merriam, S. B. (1988). Case study research in education: A qualitative approach. San Fransisko, CA: Jossey-Bass.
 • Nar, B. (2008). Göçün eğitime ve eğitim yönetimine etkileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Özcan, K., Balyer, A. & Yıldız, A. (2018). Ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde görev yapan ortaokul müdürlerinin liderlik davranışları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 532-547. https://doi.org/10.17860/mersinefd.434775
 • Özdemir, Ç. (2016). Sivas ilinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okul iklimine etkisine ilişkin görüşlerin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods: Integrating theory and practice (3rd ed.). London: Sage Pub.
 • Patton, M. Q. (2015). Qualitative research and evaulation methods. (4th ed.). Sage Pub.
 • Rugg, G. & Petre, M. (2007). A gentle guide to research methods. Open University. https://dms.nasc.org.np/sites/default/files/documents/ebooksclub.org__A_Gentle_Guide_to_Research_Methods.pdf
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü. & Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 208-229. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/411863
 • Sart, Z. H., Barış, S., Sarıışık, Y. & Düşkün, Y. (2016). Engeli olan çocukların Türkiye’de eğitime erişimi: Durum analizi ve öneriler. İMAK ofset (Eğitim reformu girişimi): İstanbul https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/ERG_Engeli-Olan-%c3%87ocuklar%c4%b1n-T%c3%bcrkiyede-E%c4%9fitime-Eri%c5%9fimi.pdf
 • Silverman, D. (2013). Doing qualitative research: A pratical handbook (4th ed.). Sage Pub.
 • Tamer, M. G. (2017). Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çocukların Trabzon devlet okullarındaki durumu. Göç Dergisi, 4(2), 119-152. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/594/586
 • Tay, B. (2017). Hayat bilgisi öğretiminde okul dışı öğrenme çevreleri. B. Tay (Ed.), in Etkinlik örnekleriyle hayat bilgisi öğretimi (ss.225-254). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Theoharis, G. (2007). Social justice educational leaders and resistance: Toward a theory of social justice leadership. Educational administration quarterly, 43(2), 221-258. https://doi.org/10.1177/0013161X06293717
 • Tomul, E. (2009). İlköğretim okullarındaki sosyal adalet uygulamalarına ilişkin yönetici görüşleri. Eğitim ve Bilim, 34(152), 126-137. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/597
 • Woodside, A. G. (2010). Case study research: Theory, methods, practice. Bingley: Emerald.
 • Yıldırım & Şimşek, (2021). Nitel araştırma yöntemleri (12th edt.). Seçkin pub: Ankara.
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Designs and methods. Los Angelos: Sage Pub.

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Published Date June 2022
Journal Section Differentiated Instruction
Authors

Emrullah AKCAN (Primary Author)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-5492-4159
Türkiye

Early Pub Date June 21, 2022
Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { jegys1116699, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2022}, volume = {10}, number = {2}, pages = {265 - 278}, doi = {10.17478/jegys.1116699}, title = {Primary school teachers' opinions on social justice in life studies lessons and in-class practices}, key = {cite}, author = {Akcan, Emrullah} }
APA Akcan, E. (2022). Primary school teachers' opinions on social justice in life studies lessons and in-class practices . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 10 (2) , 265-278 . DOI: 10.17478/jegys.1116699
MLA Akcan, E. "Primary school teachers' opinions on social justice in life studies lessons and in-class practices" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 10 (2022 ): 265-278 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/69363/1116699>
Chicago Akcan, E. "Primary school teachers' opinions on social justice in life studies lessons and in-class practices". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 10 (2022 ): 265-278
RIS TY - JOUR T1 - Primary school teachers' opinions on social justice in life studies lessons and in-class practices AU - Emrullah Akcan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17478/jegys.1116699 DO - 10.17478/jegys.1116699 T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 278 VL - 10 IS - 2 SN - -2149-360X M3 - doi: 10.17478/jegys.1116699 UR - https://doi.org/10.17478/jegys.1116699 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists Primary school teachers' opinions on social justice in life studies lessons and in-class practices %A Emrullah Akcan %T Primary school teachers' opinions on social justice in life studies lessons and in-class practices %D 2022 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 10 %N 2 %R doi: 10.17478/jegys.1116699 %U 10.17478/jegys.1116699
ISNAD Akcan, Emrullah . "Primary school teachers' opinions on social justice in life studies lessons and in-class practices". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 10 / 2 (June 2022): 265-278 . https://doi.org/10.17478/jegys.1116699
AMA Akcan E. Primary school teachers' opinions on social justice in life studies lessons and in-class practices. JEGYS. 2022; 10(2): 265-278.
Vancouver Akcan E. Primary school teachers' opinions on social justice in life studies lessons and in-class practices. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2022; 10(2): 265-278.
IEEE E. Akcan , "Primary school teachers' opinions on social justice in life studies lessons and in-class practices", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 10, no. 2, pp. 265-278, Jun. 2022, doi:10.17478/jegys.1116699

Submitted Articles: 589   Rejected Articles: 268 Published Articles: 320  Acceptance Rate:  %54   (Updated at February 9, 2022)

Journal for the Education of Gifted Young Scientists indexed from SCOPUS June 2018- December 2020. SOBIAD Impact Factor Score (1,171) Top One of Turkey at SOBIAD Index at 2019. Thanks for the contributions. 3rd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 28-29 October 2022 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871  17854      25126  20742           17865                   22217           21870       24093           SCImago Journal & Country Rank (SJR)25746

257472574825749
POPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publication Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com