Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2023, Volume 11, Issue 1, 45 - 53, 16.03.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1225122

Abstract

References

 • Acar, E., & Higde, A. (2018). Matematik Öğrenme Güçlüğüne Sahip İlkokul Öğrencisinin Sınıf Ortamında İncelenmesi(The Examination of an Elementary School Student Having Dyscalculia in Classroom Environment). Western Anatolia Journal of Educational Sciences, 9(2), 102-119.
 • Altindag Kumas, O., & Ergul, C. (2017). Öğrenme Güçlüğü ve Matematik Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Toplama ve Çıkarma İşlemlerindeki Hatalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (View of Teachers about Computation Errors of Students Learning Disabilities and Mathematic Disabilities). Uludağ University Journal of Faculty of Education, 30(1), 167-190.
 • Al-Zoubi, S. M., & Al-Adawi, F. A. (2019). Effects of Instructional Activities Based on Multiple Intelligences Theory on Academic Achievement of Omani Students with Dyscalculia. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 7(1), 1-14.
 • Atli, S. (2007). Matematiksel-mantıksal yetenek ile ritimsel yetenek arasındaki ilişkiler(Relations between matematical-logical talent and rhythmic intelligence). Master Thesis, Gazi University
 • Baldemir, B., Ic, U., & Tutak, T. (2022). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Diskalkuliye İlişkin Görüşleri(The Wiews of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ on Dyscalculia). Bolu Abant Izzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 22(1), 485-505.
 • Bayrak, F., & Yurdugul, H. (2016). Öğretmen Adaylarının Güdülenme Stratejilerinin Web Tabanlı Özdeğerlendirme Sisteminde Öz-müdahale Yaklaşımlarına Etkisi (The Effects of Pre-Service Teachers' Motivational Strategies on Approaching of Self-Intervention in Web-Based Self-Assesment). Hacettepe University Journal of Education, p. 3.
 • Ceylan, A. D. (2010). Başlangıç eğitiminde kullanılan klarnet metotlarının incelenmesi (An Examination of the Clarinet Methods Used in the Starters’ Training). Master Thesis, Gazi University
 • Dadandi, P. U. (2015). Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin BenlikKavramlarını Açıklamada Öz-Yeterlik İnançlarının ve Sosyal Becerilerinin Rolü(The role of self-efficacy beliefs and social skills of students with learning disabilities on predicting their self-concepts). Master Thesis, Karadeniz Technical University
 • Demirel, S. (2022). Askeri motivasyonda müziğin önemi(The Importance of Music in Military Motivation). Ekev Academy Journal, 3(1), 293-306.
 • Desoete, A., Roeyers, H., & Declercq, A. (2004). Children with Mathematics Learning Disabilities in Belgium. Journal of Learning Disabilities, 37(1), 50–61.
 • Eng, C. K., Pang, V., Keong, W. K., Keong, T. C., Wah, L. K., & Fah, L. Y. (2014). A Preliminary Study For Dyscalculia In Sabah, Malaysia. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences, 1, 217-225.
 • Filiz, T. (2021). Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Öğretimsel Müdahalelerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi(The Effects of Instructional Interventions on the Academic Achievement of Students with Mathematical Learning Difficulties). Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 22(4), 1025-1055. Hacısalihoglu Karadeniz, M. (2013, Şubat). Diskalkuli Yaşayan Öğrencilere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi(Assessment of Tecahers’ Views on Students With The Disorder of “Dyscaculia”). E-Journal of New World Sciences Academy, 8(2), 193-208.
 • Isitan, S. (2013). Müzikle İlişkilendirilmiş Bir Öğretimin Kesirler ve Oran Konusundaki Erişi ve Tutuma Etkisi(Analyzing the effects of teaching that was associated with music to the mathematics achievement and attitudes). Master Thesis, Ondokuz Mayıs University.
 • Kiral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi(Document Analysis As A Qualitative Data Analysis Method). Siirt University Journal Of Social Sciences Institute(15), 170-189.
 • Koc, B. (2018). Diskalkulik Öğrencilere Toplama ve Çıkarma Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması(An Actıon Research On Teachıng Addıtıon And Subtractıon To Students Wıth Dyscalculıa) Ph.D Thesis, Necmettin Erbakan University.
 • Koc, B., & Korkmaz, İ. (2019). Okuma Yazma Bilmeyen Diskalkulik Bir Öğrenciye Toplama ve Çıkarma Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması(An Action Research on Teaching Addition and Subtraction to an Illiterate Student with Dyscalculia). Journal of Qualitative Research in Education, 7(2), 710-737.
 • Kucian, K., & von Aster, M. (2015). Developmental dyscalculia. European Journal of Pediatrics(174), 1-13.
 • Kuruyer, H. G., Cakiroglu, A., & Ozsoy, G. (2019, Temmuz). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma ve matematik güçlüklerine ilişkin pedagojik farkındalıklarının ve Öğretimsel Bakış Açılarının Belirlenmesi(Determination of Pre-service Primary School Teachers’ Pedagogical Awareness of Reading and Math Difficulties and Instructional Perspectives). Kastamonu Education Journal, 27(4), 1659-1678. doi:10.24106/kefdergi.3229
 • MoNE (Ministry of National Education of Turkiye) (2014). MEGEP Çocuk gelişimi ve eğitimi: Öğrenme güçlüğü(MEGEP Child development and education: Learning disability). http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%96%C4%9Frenme%20G%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%C4%9F%C3%BC.pdf
 • Mina, F., Darweesh, M. E., Khattab, A. N., & Serag, S. M. (2021). Role and efficacy of music therapy in learning disability: a systematic review. The Egyptian Journal of Otolaryngology, 31(37), 1-12.
 • Mutlu, Y., & Akgun, L. (2017). Matematik Öğrenme Güçlüğünü Tanılamada Yeni Bir Model Önerisi: Çoklu Süzgeç Modeli(A Model Proposal for Diagnosis of Mathematics Learning Difficulty: Multi-Filter Model). Elementary Education Online, 16(3), 1153-1173.
 • Nurkan, M. A., & Yazici, E. (2020). Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) Farkındalıklarının Belirlenmesine İlişkin Bir Durum Çalışması(A Case Study on Determination of the Mathematics Teachers' Awareness of Mathematics Learning Disability (Dyscalculia)). Journal of Contemporary Administrative Sciences, 7(1), 95-109.
 • Ozal Goncu, I. (2016). 4-6 yaş anaokulu çocuklarına uygulanan müzik eğitiminin müziksel ses ve işitsel algı gelişimlerine etkileri(The Efects Of Musıc Educatıon That Applıed To Kındergarten Students Aged Between 4 And 6 On Theır Musıcal Voıce And Audıtory Perceptıon Improvement). Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 16(Silk Road Special Issue), 2382-2392.
 • OztUrk, M., Durmaz, B., & Can, D. (2019). Sayı Konuşmalarının Diskalkulik Ortaokul Ögrencilerinin Sayı Duyularına Etkisi(The Effect of Number Talks on Number Senses’ of Dyscalculic Middle School Students’). Kastamonu Education Journal, 27(6), 2467-2480. doi:10.24106/kefdergi.3337
 • Ribeiro, F. S., & Santos, F. H. (2020). Persistent effects of musical training on mathematical skills of children with developmental dyscalculia. Frontiers in Psychology, 10(2019), 1-15.
 • Saygili, S. (2017). Diskalkuli ile Baş Etme Üzerine Bir Derleme(A Compilation on Coping with Dyscalculia). The Journal of Limitless Education and Research, 2(3), 34-56. DOI:10.29250/sead.337315
 • Sezer, S., & Akin, A. (2011). 6–14 Yaş Arası Öğrencilerde Görülen Matematik Öğrenme Bozukluğuna İlişkin Öğretmen Görüşleri (Teachers’ Opinions About Dyscalculia Seen in the Students Between the Ages of 6–14). Elementary Education Online 10(2), 757-775.
 • Sonsel, Ö. B. (2018). Analysis of the Children‟s Songs in 2017 Elementary School Music Lesson. Journal of Education and Training Studies, 6(11), 75-82.
 • Sonmez, A. (2021). Çoklu Duyusal Etkinliklerle Ritmik Sayma Öğretimi (Rhythmıc Countıng Teachıng Vıa Multıple Sensory Actıvıtıes). Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, 8(2), 440-457.
 • Terzioglu, I., Curaoglu, O., & Yikmis, A. (2019). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Matematik Becerilerinin Geliştirilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Kullanıldığı Araştırmaların Betimsel Analizi(Descriptive Analysis of Researches Using Computer Assisted Instruction in the Development of Mathematical Skills of Students with Special Learning Difficulty). Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 19(1), 371-382.
 • Ucaner, B., & Jelen, B. (2015). Müzik terapi uygulamaları ve bazı ülkelerdeki eğitimi (Practıce Of Musıc Therapy And It S Educatıon In Some Countrıes). Folklore/Literature Journal, 21(81), 35-46.
 • Uygun, N. (2020). Diskalkulik bireylerin belirlenmesinde çoklu araçlar (Multiple Tools for Identifying Dyscalculic Individuals). Y. Mutlu, S. Olkun, L. Akgün, & M. H. Sarı In Book: Dyscalculia: Math Learning Disability (p. 163-186). Pegem Akademi Publishing. DOI:10.14527/9786257228664.10

Descriptive analysis of dyscalculia articles published in Turkiye and a music-supported model proposal for dyscalculia education

Year 2023, Volume 11, Issue 1, 45 - 53, 16.03.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1225122

Abstract

Learning disabilities could create some important problems that affect the daily activites of individuals who experience this condition. These problems affect individuals as well as their families. Qualified training applied by scientific methods can minimize these negative effects. "Dyscalculia", which is the numerical dimension of specific learning difficulty, can prevent individuals from revealing their true potential. It is extremely important to know what dyscalculia is, to diagnose it correctly and to know the correct teaching methods by educators. In this study, it was aimed to examine the studies on dyscalculia and to reveal the orientation related to these studies and to make the literature more known. In addition, a model suggestion was made regarding the use of music in the education of dyscalculic individuals. The sample of this research consists of articles published in TR Dizin between 2011-2022. The keywords "dyscalculia, math difficulty, math learning difficulty" were searched in both Turkish and English in the TR Dizin. Sixteen articles reached by scanning were determined to be analyzed as samples. An article review form was created by the researchers with the themes determined by expert opinion. The data were prepared and analyzed with the help of the document review method and this form. In the study, it was concluded that dyscalculia is a subject that has not been studied sufficiently in Türkiye. It is thought that multidisciplinary studies may contribute to the field in future studies.

References

 • Acar, E., & Higde, A. (2018). Matematik Öğrenme Güçlüğüne Sahip İlkokul Öğrencisinin Sınıf Ortamında İncelenmesi(The Examination of an Elementary School Student Having Dyscalculia in Classroom Environment). Western Anatolia Journal of Educational Sciences, 9(2), 102-119.
 • Altindag Kumas, O., & Ergul, C. (2017). Öğrenme Güçlüğü ve Matematik Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Toplama ve Çıkarma İşlemlerindeki Hatalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (View of Teachers about Computation Errors of Students Learning Disabilities and Mathematic Disabilities). Uludağ University Journal of Faculty of Education, 30(1), 167-190.
 • Al-Zoubi, S. M., & Al-Adawi, F. A. (2019). Effects of Instructional Activities Based on Multiple Intelligences Theory on Academic Achievement of Omani Students with Dyscalculia. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 7(1), 1-14.
 • Atli, S. (2007). Matematiksel-mantıksal yetenek ile ritimsel yetenek arasındaki ilişkiler(Relations between matematical-logical talent and rhythmic intelligence). Master Thesis, Gazi University
 • Baldemir, B., Ic, U., & Tutak, T. (2022). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Diskalkuliye İlişkin Görüşleri(The Wiews of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ on Dyscalculia). Bolu Abant Izzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 22(1), 485-505.
 • Bayrak, F., & Yurdugul, H. (2016). Öğretmen Adaylarının Güdülenme Stratejilerinin Web Tabanlı Özdeğerlendirme Sisteminde Öz-müdahale Yaklaşımlarına Etkisi (The Effects of Pre-Service Teachers' Motivational Strategies on Approaching of Self-Intervention in Web-Based Self-Assesment). Hacettepe University Journal of Education, p. 3.
 • Ceylan, A. D. (2010). Başlangıç eğitiminde kullanılan klarnet metotlarının incelenmesi (An Examination of the Clarinet Methods Used in the Starters’ Training). Master Thesis, Gazi University
 • Dadandi, P. U. (2015). Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin BenlikKavramlarını Açıklamada Öz-Yeterlik İnançlarının ve Sosyal Becerilerinin Rolü(The role of self-efficacy beliefs and social skills of students with learning disabilities on predicting their self-concepts). Master Thesis, Karadeniz Technical University
 • Demirel, S. (2022). Askeri motivasyonda müziğin önemi(The Importance of Music in Military Motivation). Ekev Academy Journal, 3(1), 293-306.
 • Desoete, A., Roeyers, H., & Declercq, A. (2004). Children with Mathematics Learning Disabilities in Belgium. Journal of Learning Disabilities, 37(1), 50–61.
 • Eng, C. K., Pang, V., Keong, W. K., Keong, T. C., Wah, L. K., & Fah, L. Y. (2014). A Preliminary Study For Dyscalculia In Sabah, Malaysia. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences, 1, 217-225.
 • Filiz, T. (2021). Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Öğretimsel Müdahalelerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi(The Effects of Instructional Interventions on the Academic Achievement of Students with Mathematical Learning Difficulties). Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 22(4), 1025-1055. Hacısalihoglu Karadeniz, M. (2013, Şubat). Diskalkuli Yaşayan Öğrencilere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi(Assessment of Tecahers’ Views on Students With The Disorder of “Dyscaculia”). E-Journal of New World Sciences Academy, 8(2), 193-208.
 • Isitan, S. (2013). Müzikle İlişkilendirilmiş Bir Öğretimin Kesirler ve Oran Konusundaki Erişi ve Tutuma Etkisi(Analyzing the effects of teaching that was associated with music to the mathematics achievement and attitudes). Master Thesis, Ondokuz Mayıs University.
 • Kiral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi(Document Analysis As A Qualitative Data Analysis Method). Siirt University Journal Of Social Sciences Institute(15), 170-189.
 • Koc, B. (2018). Diskalkulik Öğrencilere Toplama ve Çıkarma Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması(An Actıon Research On Teachıng Addıtıon And Subtractıon To Students Wıth Dyscalculıa) Ph.D Thesis, Necmettin Erbakan University.
 • Koc, B., & Korkmaz, İ. (2019). Okuma Yazma Bilmeyen Diskalkulik Bir Öğrenciye Toplama ve Çıkarma Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması(An Action Research on Teaching Addition and Subtraction to an Illiterate Student with Dyscalculia). Journal of Qualitative Research in Education, 7(2), 710-737.
 • Kucian, K., & von Aster, M. (2015). Developmental dyscalculia. European Journal of Pediatrics(174), 1-13.
 • Kuruyer, H. G., Cakiroglu, A., & Ozsoy, G. (2019, Temmuz). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma ve matematik güçlüklerine ilişkin pedagojik farkındalıklarının ve Öğretimsel Bakış Açılarının Belirlenmesi(Determination of Pre-service Primary School Teachers’ Pedagogical Awareness of Reading and Math Difficulties and Instructional Perspectives). Kastamonu Education Journal, 27(4), 1659-1678. doi:10.24106/kefdergi.3229
 • MoNE (Ministry of National Education of Turkiye) (2014). MEGEP Çocuk gelişimi ve eğitimi: Öğrenme güçlüğü(MEGEP Child development and education: Learning disability). http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%96%C4%9Frenme%20G%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%C4%9F%C3%BC.pdf
 • Mina, F., Darweesh, M. E., Khattab, A. N., & Serag, S. M. (2021). Role and efficacy of music therapy in learning disability: a systematic review. The Egyptian Journal of Otolaryngology, 31(37), 1-12.
 • Mutlu, Y., & Akgun, L. (2017). Matematik Öğrenme Güçlüğünü Tanılamada Yeni Bir Model Önerisi: Çoklu Süzgeç Modeli(A Model Proposal for Diagnosis of Mathematics Learning Difficulty: Multi-Filter Model). Elementary Education Online, 16(3), 1153-1173.
 • Nurkan, M. A., & Yazici, E. (2020). Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) Farkındalıklarının Belirlenmesine İlişkin Bir Durum Çalışması(A Case Study on Determination of the Mathematics Teachers' Awareness of Mathematics Learning Disability (Dyscalculia)). Journal of Contemporary Administrative Sciences, 7(1), 95-109.
 • Ozal Goncu, I. (2016). 4-6 yaş anaokulu çocuklarına uygulanan müzik eğitiminin müziksel ses ve işitsel algı gelişimlerine etkileri(The Efects Of Musıc Educatıon That Applıed To Kındergarten Students Aged Between 4 And 6 On Theır Musıcal Voıce And Audıtory Perceptıon Improvement). Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 16(Silk Road Special Issue), 2382-2392.
 • OztUrk, M., Durmaz, B., & Can, D. (2019). Sayı Konuşmalarının Diskalkulik Ortaokul Ögrencilerinin Sayı Duyularına Etkisi(The Effect of Number Talks on Number Senses’ of Dyscalculic Middle School Students’). Kastamonu Education Journal, 27(6), 2467-2480. doi:10.24106/kefdergi.3337
 • Ribeiro, F. S., & Santos, F. H. (2020). Persistent effects of musical training on mathematical skills of children with developmental dyscalculia. Frontiers in Psychology, 10(2019), 1-15.
 • Saygili, S. (2017). Diskalkuli ile Baş Etme Üzerine Bir Derleme(A Compilation on Coping with Dyscalculia). The Journal of Limitless Education and Research, 2(3), 34-56. DOI:10.29250/sead.337315
 • Sezer, S., & Akin, A. (2011). 6–14 Yaş Arası Öğrencilerde Görülen Matematik Öğrenme Bozukluğuna İlişkin Öğretmen Görüşleri (Teachers’ Opinions About Dyscalculia Seen in the Students Between the Ages of 6–14). Elementary Education Online 10(2), 757-775.
 • Sonsel, Ö. B. (2018). Analysis of the Children‟s Songs in 2017 Elementary School Music Lesson. Journal of Education and Training Studies, 6(11), 75-82.
 • Sonmez, A. (2021). Çoklu Duyusal Etkinliklerle Ritmik Sayma Öğretimi (Rhythmıc Countıng Teachıng Vıa Multıple Sensory Actıvıtıes). Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, 8(2), 440-457.
 • Terzioglu, I., Curaoglu, O., & Yikmis, A. (2019). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Matematik Becerilerinin Geliştirilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Kullanıldığı Araştırmaların Betimsel Analizi(Descriptive Analysis of Researches Using Computer Assisted Instruction in the Development of Mathematical Skills of Students with Special Learning Difficulty). Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 19(1), 371-382.
 • Ucaner, B., & Jelen, B. (2015). Müzik terapi uygulamaları ve bazı ülkelerdeki eğitimi (Practıce Of Musıc Therapy And It S Educatıon In Some Countrıes). Folklore/Literature Journal, 21(81), 35-46.
 • Uygun, N. (2020). Diskalkulik bireylerin belirlenmesinde çoklu araçlar (Multiple Tools for Identifying Dyscalculic Individuals). Y. Mutlu, S. Olkun, L. Akgün, & M. H. Sarı In Book: Dyscalculia: Math Learning Disability (p. 163-186). Pegem Akademi Publishing. DOI:10.14527/9786257228664.10

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Published Date March 2023
Journal Section Music Education
Authors

Arif Deniz CEYLAN> (Primary Author)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9192-058X
Türkiye


İlknur ÖZAL GÖNCÜ>
GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
0000-0001-9931-3020
Türkiye

Publication Date March 16, 2023
Published in Issue Year 2023, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jegys1225122, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2023}, volume = {11}, number = {1}, pages = {45 - 53}, doi = {10.17478/jegys.1225122}, title = {Descriptive analysis of dyscalculia articles published in Turkiye and a music-supported model proposal for dyscalculia education}, key = {cite}, author = {Ceylan, Arif Deniz and Özal Göncü, İlknur} }
APA Ceylan, A. D. & Özal Göncü, İ. (2023). Descriptive analysis of dyscalculia articles published in Turkiye and a music-supported model proposal for dyscalculia education . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 11 (1) , 45-53 . DOI: 10.17478/jegys.1225122
MLA Ceylan, A. D. , Özal Göncü, İ. "Descriptive analysis of dyscalculia articles published in Turkiye and a music-supported model proposal for dyscalculia education" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 (2023 ): 45-53 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/75619/1225122>
Chicago Ceylan, A. D. , Özal Göncü, İ. "Descriptive analysis of dyscalculia articles published in Turkiye and a music-supported model proposal for dyscalculia education". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 (2023 ): 45-53
RIS TY - JOUR T1 - Descriptive analysis of dyscalculia articles published in Turkiye and a music-supported model proposal for dyscalculia education AU - Arif DenizCeylan, İlknurÖzal Göncü Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17478/jegys.1225122 DO - 10.17478/jegys.1225122 T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 53 VL - 11 IS - 1 SN - -2149-360X M3 - doi: 10.17478/jegys.1225122 UR - https://doi.org/10.17478/jegys.1225122 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists Descriptive analysis of dyscalculia articles published in Turkiye and a music-supported model proposal for dyscalculia education %A Arif Deniz Ceylan , İlknur Özal Göncü %T Descriptive analysis of dyscalculia articles published in Turkiye and a music-supported model proposal for dyscalculia education %D 2023 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 11 %N 1 %R doi: 10.17478/jegys.1225122 %U 10.17478/jegys.1225122
ISNAD Ceylan, Arif Deniz , Özal Göncü, İlknur . "Descriptive analysis of dyscalculia articles published in Turkiye and a music-supported model proposal for dyscalculia education". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 / 1 (March 2023): 45-53 . https://doi.org/10.17478/jegys.1225122
AMA Ceylan A. D. , Özal Göncü İ. Descriptive analysis of dyscalculia articles published in Turkiye and a music-supported model proposal for dyscalculia education. JEGYS. 2023; 11(1): 45-53.
Vancouver Ceylan A. D. , Özal Göncü İ. Descriptive analysis of dyscalculia articles published in Turkiye and a music-supported model proposal for dyscalculia education. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2023; 11(1): 45-53.
IEEE A. D. Ceylan and İ. Özal Göncü , "Descriptive analysis of dyscalculia articles published in Turkiye and a music-supported model proposal for dyscalculia education", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 11, no. 1, pp. 45-53, Mar. 2023, doi:10.17478/jegys.1225122

Submitted Articles: 589   Rejected Articles: 268 Published Articles: 320  Acceptance Rate:  %54   (Updated at February 9, 2022)

Journal for the Education of Gifted Young Scientists indexed from SCOPUS June 2018- December 2020. SOBIAD Impact Factor Score (1,171) Top One of Turkey at SOBIAD Index at 2019. Thanks for the contributions. 3rd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 10-11 December 2022 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871  17854      25126  20742           17865                   22217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 

JOIN OUR EDITORIAL BOARD, PLEASE SEND YOUR CV TO EDITORJEGYS@GMAIL.COMPOPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publication Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com