Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Türkiye

Year 2023, Volume 11, Issue 1, 15 - 32, 16.03.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1232182

Abstract

As a result of cultural influence, music has expanded with certain tools with the interaction of societies. In this context, there are many postgraduate studies on music-related culture. This study aims to analyse the postgraduate theses written up in Turkey in the field of music culture within the framework of certain parameters. This research was carried out under the document analysis technique, which is one of the qualitative research types. It has been decided to conduct a bibliometric analysis in order to determine the numerical analysis of publications produced by people or structures in a region, in a certain region and a period. The data source of the study consists of postgraduate theses on culture in the field of music in Turkey between the years 2000-2022 in the database of the National Thesis Center. These theses were obtained by scanning the keywords of “Music, Music Culture, Culture” on the National Thesis Data website of the Higher Education Institution. A total of 104 masters', 32 doctorate and 2 art proficiency theses were selected. Content analysis technique was used in the analysis of the data. In the analysis of data; In the content analysis method, the themes were classified and coded according to their subjects, and in the descriptive analysis method, frequencies and percentages were indicated by showing them with tables and graphics. As a result of the research regarding the examination of theses; bibliometric analysis was performed according to academic degree, publication year, publication type, institution, method, university and subject distribution. The majority of research methods and techniques used in research are qualitative studies and assessments.

References

 • Al, U., & Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi kütüphanecilik bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar (Citation Analysis: Sources Cited in Dissertations Completed at Hacettepe University Department of Librarianship). Information World Journal, 5 (1), 19-47.
 • Arap, K. S. (2010). Türkiye yeni üniversitelerine kavuşurken: Türkiye'de yeni üniversiteler ve kuruluş gerekçeleri (Turkey Meets its New Universities: New Universities in Turkey and the Rationale Behind their Foundation). Ankara University SBF Journal, 65(01), 1-29.
 • Atılgan, D., Atakan, C. & Bulut, B. (2008). Türkçe Kütüphanecilik Dergilerinin Atıf Analizi (Citation Analysis of Turkish Librarianship Journals). Journal of Turkish Librarianship, 22(4).
 • Aydınlı-Gürler, D. (2021). Müzik Öğretmenliği Alanında Yapılan Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme (Review of Research in The Field of Music Teaching), Electronic Journal of Social Sciences, 20, (80), 1858-1880.
 • Bakan, İ. (2008). Örgüt kültürü ve liderlik türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişki: Bir alan araştırması (The Relationship Between Manager's Demographic Specialities and Perceiving on Organizational Culture and Leadership Kinds: A Field Research). Karamanoglu Mehmetbey University Journal of Social and Economic Research 10(14),13-40.
 • Başaran, M., Bilir, E., Arslan, Ö., Çetin. M., Avcı. P., Bilici, O. D., Arslan, B., & Gökçearslan, S. (2021). Eğitim bilimleri alanında doktora tezlerinin araştırma eğilimleri: Tematik ve Yöntemsel Bir İnceleme (Research Trends in Educatıonal Scıences Fıeld in Doctoral Thesıs Thematıc and A Methodologıcal Examınatıon), Mediterranean Journal of Educational Research, 15,35,54-73. https://doi.org/10.29329/mjer.2020.340.3
 • Ball, R., & Tunger, D. (2006). Bibliometric analysis-A new business area for information professionals in libraries? Scientometrics, 66(3), 561-577.
 • Birinci, H. G. (2008) Turkish Journal Chemistry'nin bibliyometrik analizi (Bibliometric Analysis of Turkish Journal of Chemistry) Information World, 9 (2), 348-369.
 • Broadus, R. N. (1987). Toward a definition of “bibliometrics”. Scientometrics, 12 (5-6), 373-379.
 • Gerekten, S, E. (2020) Bağlama/Saz Çalgısı İle İlgili Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi. 391-411.
 • Çelebi, B., Çiftsüren, D., & Dilek, S. E. (2020). Türkiye‟de “Kültürel Miras” Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyometrik Analizi (Bibliometric Analysis of Thesis On “Cultural Heritage” in Turkey) Journal of Current Debates in Social Sciences, 3 (1), 10-19.
 • Çiçek, D., & Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili (Bibliometric Profile of Refereed Articles Published in Anatolia: Journal of Tourism Research). Turkish Librarianship, 26 (4), 734-756.
 • Dağdeviren, M., H. (2017). Türkiye’de okul öncesi müzik eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (1993/2016- Investigation of graduate thesis in the pre-school music education in Turkey). Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı. Sivas
 • Delikara, A. (2019). Türkiye’de müzik teknolojileri alanında yapılmış lisansüstü tezler (The Master's Theses Written in the Fields of Music Technology in Turkey Abstract), EKEV Academy Journal, 23 (79), 1-16.
 • Demiral, Ö.N. & Saatçi, G. (2019). Kültürel miras konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi (Bibliometric analysis of postgraduate theses on cultural heritage). III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (ss. 7-19), 5 8 Ekim, Muğla
 • Dumrul, C., & Aysu, A. (2006) Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi'nde yayınlanan makaleler: değerlendirme ve bibliyografya (1981-2005) (Erciyes University İ.İ.B.F. Bibliography of Articles Published in The Journal), Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 27, 171-249.
 • Ece, S. A. (2007). Türkiye’ de Sosyal Bilimler Veri Tabanında Müzik ve Müzik Araştırmalarının Yayınlandığı Bilimsel Süreli Yayınların İncelenmesi (2000-2006) (Study of scientific periodic publications in which music and musical research was published on social sciences in Turkey (2000-2006), International Journal of Human Sciences, 4(2).
 • Edyburn, D. L. (2000). 1999 in Review: A synthesis of the special education technology literature. Journal of Special Education Technology, 15(1), 7–18.
 • Fazlıoğulları O., & Kurul N. (2012). Türkiye’deki eğitim bilimleri doktora tezlerinin özellikleri (The Characteristics of Doctoral Dissertations of Educational Sciences in Turkey), Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education Journal,12(24), 43-75.
 • Gençel Ataman, Ö. (2019). Research trends in postgraduate thesis studies on flüte in departments of musiz education), Balıkesir University the Journal of Social Sciences Institute. 22(41), 113-132.
 • Göktaş-Kulualp, H. & Yıldırım-Kalem, M. (2019). Kültür ve Kültürel Farklılıklar Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz (A Bibliometric Analysis of Graduate Thesis on Culture and Cultural Differences, Electronic Journal of Social Sciences, 18, 72, 1970-1985.
 • Halaç, H. H. & Bademci, F. (2021). Kültürel Miras: Sistematik Literatür İncelemesi (Cultural Heritage: A Systematic Literature Review), Saffron Journal of Culture and Tourism Researches, 4(2), 172-190
 • Hall, C. M. (2011). Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality in tourism. Tourism Management, 32(1), 16-27.
 • Karadağ, E. (2009). Türkiye'de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması (A thematic and methodological review of doctoral theses in educational sciences in Turkey: A case study), Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Karagöz, B., & Koç Ardıç, İ. (2019). Ana Dili Eğitimi Dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi (Bibliometric Analysis of the Articles Published in Journal of Mother Tongue Education), Journal of Mother Tongue Education, 7(2), 419-435.
 • Kazu, İ. Y., & Çam, H. (2019). Öğretmen yeterliği ve nitelikleri üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması (Investigation of Postgraduate Studies on Teacher Competences and Qualification: A Content Analysis). Electronic Journal of Social Sciences, 18(71):1349-1367. DOI:10.17755/esosder.516910
 • Kılıç-Tapu, I. (2017). Müzik öğretmenliği eğitimi sürecinin lisansüstü tezlerdeki görünümü (The view of the music teacher education process in postgraduate theses), Journal of Social and Humanities Sciences Research. 4(11), 504-513.
 • Kim, J. & Mcmillan, S. (2008). Evaluation of Internet Advertising Research: A Bibliometric Analysis of Citations from Key Sources. Journal of Advertising. 37. 99–112.
 • Merriam, S, B. (2018). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Qualitative research: A guide to design and implementation) (S. Turan Çev. Ed.). Nobel.
 • Neuman, W. L. (2010, trans. Özge, S). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (Social research methods: Qualitative and quantitative approaches). Yayın Odası Yayınları.
 • Ortaş, I. (2004). Üniversite özerkliği nedir? (What is university autonomy) Journal of Science, Education and Thought, 4(1).
 • Önal, H. (2018). Bağlama konulu tezlerin bibliyometrik analizi (1995-2017) (Bibliometric analysis of theses on tying), Social Sciences Studies Journal-2, (4),.2111-2120.
 • Polat, C., Sağlam, M. & Sarı, T. (2013). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nin bibliyometrik analizi (Bibliometric Analysis of Atatürk University Journal of Ecomics and Administrative Sciences). Ataturk University Journal of Economics and Administrative Sciences, 27 (2), 273-288.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation, 25, 348-349.
 • Sadık, G. (2018). Kültür turizmi konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik profili (Bibliometric profile of postgraduate thesis on cultural tourism), Journal of Business in the Digital Age, 1,2, 76-83
 • Şen, Ö. (2020). Bibliyometrik analiz yöntemi ile ağızdan ağıza iletişim (wom) konusunun incelenmesi (Examination of word of mouth communication (wom) with bibliometric analysis method), International Social Sciences Studies Journal, 6(54), 1-10
 • Tatar, C.C. & Ece, A.S. (2012). Bilimsel dergilerdeki müzik makalelerinin bibliyometrik profili (Music Articles in Scientific Journals Bibliometric Profile). Academic Perspective International Refereed Social Sciences. http://www.akademikbakis.org/30/22.pdf
 • Tubitak Cabim (Cahit Arf Bilgi Merkezi). (2020). Bibliyometri Nedir? http://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/bibliyometrik-analiz-sikca-sorulan-sorular/
 • Ulu, S. ve Akdağ, M. (2015). Yayınlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili: Selçuk İletişim Dergisi Örneği (Bibliometric Profıle of the Articles with Peer Refereeing Published in Journals: Selçuk Communication Sample), Journal of Selcuk Communication, 9, 1.
 • Wallace, D. (1989). Bibliometrics and citation analysis. J. N. Olsgaard (Yay. Haz.). Principles and applications of information science: For library professionals içinde (ss.10-26). Chicago and London: American Library Association.
 • Yılmaz, M. (1999). Kütüphane ve Bilgi Bilimi Açısından Bibliyometrinin Önemi (The Importance of Bibliometrics for Library and Information Science), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokümantasyon ve Enformasyon Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yozgat, U. & Kartaltepe, N. (2009). Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitaplarında Yer Alan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Örgüt Teorisi ve Örgütsel Davranış Bildirileri Üzerine Bir Araştırma (Bibliometrics Profile of Papers in National Management and Organization Congress Proceedings: A Research on Papers of Organizational Theory and Organizational Behavior Tracks). Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences, 4 (1), 149-165.

Year 2023, Volume 11, Issue 1, 15 - 32, 16.03.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1232182

Abstract

References

 • Al, U., & Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi kütüphanecilik bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar (Citation Analysis: Sources Cited in Dissertations Completed at Hacettepe University Department of Librarianship). Information World Journal, 5 (1), 19-47.
 • Arap, K. S. (2010). Türkiye yeni üniversitelerine kavuşurken: Türkiye'de yeni üniversiteler ve kuruluş gerekçeleri (Turkey Meets its New Universities: New Universities in Turkey and the Rationale Behind their Foundation). Ankara University SBF Journal, 65(01), 1-29.
 • Atılgan, D., Atakan, C. & Bulut, B. (2008). Türkçe Kütüphanecilik Dergilerinin Atıf Analizi (Citation Analysis of Turkish Librarianship Journals). Journal of Turkish Librarianship, 22(4).
 • Aydınlı-Gürler, D. (2021). Müzik Öğretmenliği Alanında Yapılan Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme (Review of Research in The Field of Music Teaching), Electronic Journal of Social Sciences, 20, (80), 1858-1880.
 • Bakan, İ. (2008). Örgüt kültürü ve liderlik türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişki: Bir alan araştırması (The Relationship Between Manager's Demographic Specialities and Perceiving on Organizational Culture and Leadership Kinds: A Field Research). Karamanoglu Mehmetbey University Journal of Social and Economic Research 10(14),13-40.
 • Başaran, M., Bilir, E., Arslan, Ö., Çetin. M., Avcı. P., Bilici, O. D., Arslan, B., & Gökçearslan, S. (2021). Eğitim bilimleri alanında doktora tezlerinin araştırma eğilimleri: Tematik ve Yöntemsel Bir İnceleme (Research Trends in Educatıonal Scıences Fıeld in Doctoral Thesıs Thematıc and A Methodologıcal Examınatıon), Mediterranean Journal of Educational Research, 15,35,54-73. https://doi.org/10.29329/mjer.2020.340.3
 • Ball, R., & Tunger, D. (2006). Bibliometric analysis-A new business area for information professionals in libraries? Scientometrics, 66(3), 561-577.
 • Birinci, H. G. (2008) Turkish Journal Chemistry'nin bibliyometrik analizi (Bibliometric Analysis of Turkish Journal of Chemistry) Information World, 9 (2), 348-369.
 • Broadus, R. N. (1987). Toward a definition of “bibliometrics”. Scientometrics, 12 (5-6), 373-379.
 • Gerekten, S, E. (2020) Bağlama/Saz Çalgısı İle İlgili Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi. 391-411.
 • Çelebi, B., Çiftsüren, D., & Dilek, S. E. (2020). Türkiye‟de “Kültürel Miras” Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyometrik Analizi (Bibliometric Analysis of Thesis On “Cultural Heritage” in Turkey) Journal of Current Debates in Social Sciences, 3 (1), 10-19.
 • Çiçek, D., & Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili (Bibliometric Profile of Refereed Articles Published in Anatolia: Journal of Tourism Research). Turkish Librarianship, 26 (4), 734-756.
 • Dağdeviren, M., H. (2017). Türkiye’de okul öncesi müzik eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (1993/2016- Investigation of graduate thesis in the pre-school music education in Turkey). Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı. Sivas
 • Delikara, A. (2019). Türkiye’de müzik teknolojileri alanında yapılmış lisansüstü tezler (The Master's Theses Written in the Fields of Music Technology in Turkey Abstract), EKEV Academy Journal, 23 (79), 1-16.
 • Demiral, Ö.N. & Saatçi, G. (2019). Kültürel miras konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi (Bibliometric analysis of postgraduate theses on cultural heritage). III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (ss. 7-19), 5 8 Ekim, Muğla
 • Dumrul, C., & Aysu, A. (2006) Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi'nde yayınlanan makaleler: değerlendirme ve bibliyografya (1981-2005) (Erciyes University İ.İ.B.F. Bibliography of Articles Published in The Journal), Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 27, 171-249.
 • Ece, S. A. (2007). Türkiye’ de Sosyal Bilimler Veri Tabanında Müzik ve Müzik Araştırmalarının Yayınlandığı Bilimsel Süreli Yayınların İncelenmesi (2000-2006) (Study of scientific periodic publications in which music and musical research was published on social sciences in Turkey (2000-2006), International Journal of Human Sciences, 4(2).
 • Edyburn, D. L. (2000). 1999 in Review: A synthesis of the special education technology literature. Journal of Special Education Technology, 15(1), 7–18.
 • Fazlıoğulları O., & Kurul N. (2012). Türkiye’deki eğitim bilimleri doktora tezlerinin özellikleri (The Characteristics of Doctoral Dissertations of Educational Sciences in Turkey), Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education Journal,12(24), 43-75.
 • Gençel Ataman, Ö. (2019). Research trends in postgraduate thesis studies on flüte in departments of musiz education), Balıkesir University the Journal of Social Sciences Institute. 22(41), 113-132.
 • Göktaş-Kulualp, H. & Yıldırım-Kalem, M. (2019). Kültür ve Kültürel Farklılıklar Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz (A Bibliometric Analysis of Graduate Thesis on Culture and Cultural Differences, Electronic Journal of Social Sciences, 18, 72, 1970-1985.
 • Halaç, H. H. & Bademci, F. (2021). Kültürel Miras: Sistematik Literatür İncelemesi (Cultural Heritage: A Systematic Literature Review), Saffron Journal of Culture and Tourism Researches, 4(2), 172-190
 • Hall, C. M. (2011). Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality in tourism. Tourism Management, 32(1), 16-27.
 • Karadağ, E. (2009). Türkiye'de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması (A thematic and methodological review of doctoral theses in educational sciences in Turkey: A case study), Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Karagöz, B., & Koç Ardıç, İ. (2019). Ana Dili Eğitimi Dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi (Bibliometric Analysis of the Articles Published in Journal of Mother Tongue Education), Journal of Mother Tongue Education, 7(2), 419-435.
 • Kazu, İ. Y., & Çam, H. (2019). Öğretmen yeterliği ve nitelikleri üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması (Investigation of Postgraduate Studies on Teacher Competences and Qualification: A Content Analysis). Electronic Journal of Social Sciences, 18(71):1349-1367. DOI:10.17755/esosder.516910
 • Kılıç-Tapu, I. (2017). Müzik öğretmenliği eğitimi sürecinin lisansüstü tezlerdeki görünümü (The view of the music teacher education process in postgraduate theses), Journal of Social and Humanities Sciences Research. 4(11), 504-513.
 • Kim, J. & Mcmillan, S. (2008). Evaluation of Internet Advertising Research: A Bibliometric Analysis of Citations from Key Sources. Journal of Advertising. 37. 99–112.
 • Merriam, S, B. (2018). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Qualitative research: A guide to design and implementation) (S. Turan Çev. Ed.). Nobel.
 • Neuman, W. L. (2010, trans. Özge, S). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (Social research methods: Qualitative and quantitative approaches). Yayın Odası Yayınları.
 • Ortaş, I. (2004). Üniversite özerkliği nedir? (What is university autonomy) Journal of Science, Education and Thought, 4(1).
 • Önal, H. (2018). Bağlama konulu tezlerin bibliyometrik analizi (1995-2017) (Bibliometric analysis of theses on tying), Social Sciences Studies Journal-2, (4),.2111-2120.
 • Polat, C., Sağlam, M. & Sarı, T. (2013). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nin bibliyometrik analizi (Bibliometric Analysis of Atatürk University Journal of Ecomics and Administrative Sciences). Ataturk University Journal of Economics and Administrative Sciences, 27 (2), 273-288.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation, 25, 348-349.
 • Sadık, G. (2018). Kültür turizmi konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik profili (Bibliometric profile of postgraduate thesis on cultural tourism), Journal of Business in the Digital Age, 1,2, 76-83
 • Şen, Ö. (2020). Bibliyometrik analiz yöntemi ile ağızdan ağıza iletişim (wom) konusunun incelenmesi (Examination of word of mouth communication (wom) with bibliometric analysis method), International Social Sciences Studies Journal, 6(54), 1-10
 • Tatar, C.C. & Ece, A.S. (2012). Bilimsel dergilerdeki müzik makalelerinin bibliyometrik profili (Music Articles in Scientific Journals Bibliometric Profile). Academic Perspective International Refereed Social Sciences. http://www.akademikbakis.org/30/22.pdf
 • Tubitak Cabim (Cahit Arf Bilgi Merkezi). (2020). Bibliyometri Nedir? http://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/bibliyometrik-analiz-sikca-sorulan-sorular/
 • Ulu, S. ve Akdağ, M. (2015). Yayınlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili: Selçuk İletişim Dergisi Örneği (Bibliometric Profıle of the Articles with Peer Refereeing Published in Journals: Selçuk Communication Sample), Journal of Selcuk Communication, 9, 1.
 • Wallace, D. (1989). Bibliometrics and citation analysis. J. N. Olsgaard (Yay. Haz.). Principles and applications of information science: For library professionals içinde (ss.10-26). Chicago and London: American Library Association.
 • Yılmaz, M. (1999). Kütüphane ve Bilgi Bilimi Açısından Bibliyometrinin Önemi (The Importance of Bibliometrics for Library and Information Science), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokümantasyon ve Enformasyon Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yozgat, U. & Kartaltepe, N. (2009). Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitaplarında Yer Alan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Örgüt Teorisi ve Örgütsel Davranış Bildirileri Üzerine Bir Araştırma (Bibliometrics Profile of Papers in National Management and Organization Congress Proceedings: A Research on Papers of Organizational Theory and Organizational Behavior Tracks). Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences, 4 (1), 149-165.

Details

Primary Language English
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date March 2023
Journal Section Sustainability of Education
Authors

Hüseyin YILMAZ> (Primary Author)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-8481-755X
Türkiye


Yakup AÇAR>
KAFKAS UNIVERSITY
Türkiye

Publication Date March 16, 2023
Published in Issue Year 2023, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jegys1232182, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2023}, volume = {11}, number = {1}, pages = {15 - 32}, doi = {10.17478/jegys.1232182}, title = {Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Türkiye}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Hüseyin and Açar, Yakup} }
APA Yılmaz, H. & Açar, Y. (2023). Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Türkiye . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 11 (1) , 15-32 . DOI: 10.17478/jegys.1232182
MLA Yılmaz, H. , Açar, Y. "Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Türkiye" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 (2023 ): 15-32 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/75619/1232182>
Chicago Yılmaz, H. , Açar, Y. "Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Türkiye". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 (2023 ): 15-32
RIS TY - JOUR T1 - Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Türkiye AU - HüseyinYılmaz, YakupAçar Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17478/jegys.1232182 DO - 10.17478/jegys.1232182 T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 32 VL - 11 IS - 1 SN - -2149-360X M3 - doi: 10.17478/jegys.1232182 UR - https://doi.org/10.17478/jegys.1232182 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Türkiye %A Hüseyin Yılmaz , Yakup Açar %T Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Türkiye %D 2023 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 11 %N 1 %R doi: 10.17478/jegys.1232182 %U 10.17478/jegys.1232182
ISNAD Yılmaz, Hüseyin , Açar, Yakup . "Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Türkiye". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 / 1 (March 2023): 15-32 . https://doi.org/10.17478/jegys.1232182
AMA Yılmaz H. , Açar Y. Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Türkiye. JEGYS. 2023; 11(1): 15-32.
Vancouver Yılmaz H. , Açar Y. Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Türkiye. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2023; 11(1): 15-32.
IEEE H. Yılmaz and Y. Açar , "Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Türkiye", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 11, no. 1, pp. 15-32, Mar. 2023, doi:10.17478/jegys.1232182

Submitted Articles: 589   Rejected Articles: 268 Published Articles: 320  Acceptance Rate:  %54   (Updated at February 9, 2022)

Journal for the Education of Gifted Young Scientists indexed from SCOPUS June 2018- December 2020. SOBIAD Impact Factor Score (1,171) Top One of Turkey at SOBIAD Index at 2019. Thanks for the contributions. 3rd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 10-11 December 2022 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871  17854      25126  20742           17865                   22217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 

JOIN OUR EDITORIAL BOARD, PLEASE SEND YOUR CV TO EDITORJEGYS@GMAIL.COMPOPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publication Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com