Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2023, Volume: 11 Issue: 1, 91 - 105, 16.03.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1246237

Abstract

References

 • Akcay, S.O., & Duzak, B. (2021). Piyanistlerde olası fiziksel sorunlara/sakatlanmalara yol açabilecek durumlar ve korunmaya yönelik öneriler (Conditions that may cause possible physical problems/injuries in pianists and recommendations for protection). Current Perspectives in Social Sciences, 25(2), 619-637.
 • Bektas, E. (2022). Kolektif hafıza ve hafıza mekânı bağlamında Kars âşıklık geleneği (Kars minstrelsy tradition in the context of collective memory and memory space). Journal of Ethnomusicology, 5(2), 209-224.
 • Buyukozturk, S. (2005). Anket geliştirme (Survey development). Turkish Journal of Educational Sciences, 3(2), 133-151.
 • Buyukozturk, S., Kilic Cakmak, E., Akgun, O.E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (Scientific research methods). Pegem Publishing.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. In H. Cooper, P. M. Camic, D. L. Long, A. T. Panter, D. Rindskopf & K. J. Sher (Eds), APA handbook of research methods in psychology, Vol. 2: Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological (pp. 57-71). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Canbakan, C., & Tanınmış, G. (2022). Çalgı eğitiminde bedensel farkındalık ve güneşe selam uygulaması. Ş. Koca (Ed.), Eğitim bilimlerinde teori ve araştırmalar içinde (ss.284-296). Serüven Publishing.
 • Chien, S. C. (2007). Application of the principles of the Alexander Technique to viola playing and performance (Doctoral dissertation, University of Miami).
 • Cox, S. E. (2009). Recognition, evaluation, and treatment options of performance-related injuries in woodwind musicians. The University of Memphis.
 • Craze, R. (2011). Alexander tekniğiyle bel ve sırt ağrısının üstesinden gelin (Overcome lower back and back pain with the Alexander technique). (Translated by: Özlem Tüzel Akal). Optimist Publishing.
 • Cakirer, H. S., & Kinik, M. (2014). Güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümlerinde bağlama dersi başlangıç düzeyi öğretim elemanı görüşleri (Opinions of beginner level instructors of bağlama course in music departments of fine arts faculties). Mediterranean art, 7(13), 70-80.
 • Dikici, M. M. (2014). Viyolonsel eğitiminde karşılaşılan entonasyon probleminin çözümüne yönelik yöntemlere ilişkin öğrenci görüşleri (Students' opinions on methods for solving intonation problems encountered in cello education). Master Thesis. Pamukkale University. Denizli
 • Ekici, S. (2012). Bağlama eğitimi yöntem ve teknikleri (Baglama education methods and techniques). Yurtrenkleri Publishing.
 • Elbaum, L. (1986). Musculoskeletal problems of instrumental musicians. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 8(6), 285-287.
 • Esen, H., & Figlali, N. (2013). Çalışma duruşu analiz yöntemleri ve çalışma duruşunun kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına etkileri. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1), 41-51.
 • Fenmen, M. (1991). Müzikçinin el kitabı. Müzik Ansiklopedisi Publishing.
 • Gercek, I.H. (2010). Meslekî müzik eğitimi veren kurumlarda kullanılan ud metodları üzerinde karşılaştırılmalı bir çalışma (A comparative study on the oud methods used in institutions providing vocational music education). Current Perspectives in Social Sciences, 14(1), 149-156.
 • Hopa, E. (2014). Fagot'ta nefes ve bedenin kullanımı (Use of breath and body in basson). Doctoral dissertation, Anadolu University. Eskişehir.
 • Johansson, M. (2015). On the relationship between technique and style: the case of the violin. Music Education Research, 17(2), 127-140.
 • Kalender, C., & Keskin, L. (2010). Uzun ve kısa sap bağlama eğitimi (Long and short handle "bağlama" training). Arkadaş Publishing.
 • Karahan, C. (2010). Bağlama öğretiminde yeni bir yöntem (A new method in teaching bağlama). Okutman Publishing.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (Scientific research method). (19. printing). Nobel Publishing.
 • Lee, H. S., Park, H. Y., Yoon, J. O., Kim, J. S., Chun, J. M., Aminata, I. W., ... & Jeon, I. H. (2013). Musicians' medicine: musculoskeletal problems in string players. Clinics in Orthopedic Surgery, 5(3), 155-160.
 • Mattila, M., Karwowski, W., & Vilkki, M. (1993). Analysis of working postures in hammering tasks on building construction sites using the computerized OWAS method. Applied ergonomics, 24(6), 405-412.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Qualitative research: A guide to design and implementation). (S. Turan, Translated by.). Nobel Publishing.
 • Moraes, G. F. D. S., & Antunes, A. P. (2012). Musculoskeletal disorders in professional violinists and violists: Systematic review. Acta ortopedica brasileira, 20, 43-47.
 • Oguz, T. G., Kaleli, Y. S., & Mustul, Ö. (2021). Özengen keman eğitimi sürecine yönelik öğretmen görüşleri (Konya ili örneği) (Teachers' opinions on the process of self-engaged violin education (The case of Konya province). Gazi University Gazi Faculty of Education Journal, 41(3), 2127-2151.
 • Onder, G. C. (2021). Çalgı performansını etkileyen bedensel risk faktörleri ve koruyucu stratejiler (Physical risk factors affecting instrumental performance and protective strategies). Idil Art and Language Magazine, 10(78), 209-219.
 • Ozbek, E. & Tunca, O. E. (2022). Başlangıç seviyesi viyolonsel eğitim materyallerinde öğrenme malzemesi olarak fotoğrafın kullanımının öğrenme sürecine katkıları (Contributions of the use of photography as a learning material in beginner level cello training materials to the learning process). Journal of Academic Social Research, 10(126), 186-197.
 • Satici, S., Eden Unlu, S. & Ece, A.S. (2019). Müzik eğitimi anabilim dalı öğrenci ve öğretim elemanlarının müzisyen hastalıklarıyla ilgili bilgi düzeylerinin incelenmesi (BAİBÜ Örneği) (Investigation of the knowledge levels of music education department students and lecturers about musician diseases (BAIBU Sample)). Ulakbilge Journal of Social Sciences, (43), 951-965.
 • Saylam, B., Bahar, G., & Okay, H. H. (2021). Yaylı çalgılarda dördüncü parmak kullanımına ilişkin müzik öğretmeni adaylarının görüşleri: nitel bir çalışma (Music teacher candidates' views on the use of the fourth finger in string instruments: a qualitative study). Ekev Academy Journal, (85), 65-76.
 • Seyhan, Z. (2019). Özengen müzik eğitiminde flüt eğitimcilerinin kullandıkları yöntem ve tekniklerin incelenmesi (Investigation of the methods and techniques used by flute educators in amateur music education). Doctoral dissertation, Necmettin Erbakan University.Konya.
 • Sogukcam, B. (2007). Anadolu güzel sanatlar liselerinde klarnet eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri (Problems encountered in clarinet education in Anatolian fine arts high schools and solution suggestions). Master's thesis, Trakya University.Edirne.
 • Steinmetz, A., Seidel, W., & Niemier, K. (2008). Shoulder pain and holding position of the violin: A case report. Medical Problems of Performing Artists, 23(2), 79-81.
 • Uslu, M. (2012). Nitelikli keman eğitimine yönelik yaklaşımlar (Approaches to quality violin education). Journal of Education and Training Research, 1(4), 1-11.
 • Uyar, T. (2017). Alexander tekniğinin şan eğitimindeki önemi (The importance of the Alexander technique in singing education). Academic Social Research, 1, 51-58.
 • van der Linden, J., Schoonderwaldt, E., & Bird, J. (2009, November). Towards a real-time system for teaching novices correct violin bowing technique. In 2009 IEEE International Workshop on Haptic Audio visual Environments and Games (pp. 81-86). IEEE.
 • Wilson, F. R. (1986). Tone deaf and all thumbs?: An ınvitation to music-making for late bloomers and non-prodigies. Viking Press.
 • Yagisan, N. (2002). Farklı bir alanın profesyonel sporcuları müzisyenler (Musicians are professional athletes in a different field). Gazi University Gazi Faculty of Education Journal, 22(1), 183-194.
 • Yagisan, N. (2004). Çalgı icracılarında kas-iskelet problemleri ve nedenleri (Musculoskeletal problems in instrumental performers and their causes). Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences, (11), 561-574.
 • Yagisan, N., & Aydos, L. (2004). Keman çalmada temel yay hareketlerinde omuz ve dirsek eklemlerinde görülen açısal değişikliklerin araştırılması (Investigation of angular changes in shoulder and elbow joints in basic bow movements in violin playing.). Gazi University Gazi Education Faculty Journal, 24(2), 93-103.
 • Yildirim, A., & Simsek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Qualitative research methods in social sciences). Seçkin Publishing.
 • Yildiz, A. (2018). Bakır üflemeli çalgı icracılarının sahne performansını etkileyen faktörler (Factors affecting the stage performance of copper wind instrument performers ) Master's thesis, Anadolu University.Edirne.
 • Yinal, B. (2019). Viyola yayının teknik kullanımı (Technical use of the viola bow). Afyon Kocatepe University Journal of Academic Music Research, 5(10), 72-82.

Investigation of body posture problems experienced in baglama teaching process

Year 2023, Volume: 11 Issue: 1, 91 - 105, 16.03.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1246237

Abstract

This research was conducted to determine the bodily setting problems experienced during the bağlama teaching process and to reveal the search for solutions to these problems. The research was conducted in accordance with the case study design, which is one of the qualitative research designs. The participants of the study consisted of 42 bağlama instrument teachers, 88.1% of whom were male (n=37) and 11.9% of whom were female (n=5). In the study, "open and closed-ended questionnaire form" prepared by the researcher was used as a data collection tool. The data obtained were analyzed according to thematic analysis technique. The research data were analyzed under five themes. These themes are; "Sitting mistakes and solution suggestions", "Instrument Positioning Mistakes and Solution Suggestions", "Right Hand Positioning Mistakes and Solution Suggestions", "Left Hand Positioning Mistakes and Solution Suggestions" and "Use of Apparatus for bodily setting". As a result of the research, it was determined that students experienced bodily setting problems during the baglama vocalization process and that teachers made various practices to overcome these problems.

References

 • Akcay, S.O., & Duzak, B. (2021). Piyanistlerde olası fiziksel sorunlara/sakatlanmalara yol açabilecek durumlar ve korunmaya yönelik öneriler (Conditions that may cause possible physical problems/injuries in pianists and recommendations for protection). Current Perspectives in Social Sciences, 25(2), 619-637.
 • Bektas, E. (2022). Kolektif hafıza ve hafıza mekânı bağlamında Kars âşıklık geleneği (Kars minstrelsy tradition in the context of collective memory and memory space). Journal of Ethnomusicology, 5(2), 209-224.
 • Buyukozturk, S. (2005). Anket geliştirme (Survey development). Turkish Journal of Educational Sciences, 3(2), 133-151.
 • Buyukozturk, S., Kilic Cakmak, E., Akgun, O.E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (Scientific research methods). Pegem Publishing.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. In H. Cooper, P. M. Camic, D. L. Long, A. T. Panter, D. Rindskopf & K. J. Sher (Eds), APA handbook of research methods in psychology, Vol. 2: Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological (pp. 57-71). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Canbakan, C., & Tanınmış, G. (2022). Çalgı eğitiminde bedensel farkındalık ve güneşe selam uygulaması. Ş. Koca (Ed.), Eğitim bilimlerinde teori ve araştırmalar içinde (ss.284-296). Serüven Publishing.
 • Chien, S. C. (2007). Application of the principles of the Alexander Technique to viola playing and performance (Doctoral dissertation, University of Miami).
 • Cox, S. E. (2009). Recognition, evaluation, and treatment options of performance-related injuries in woodwind musicians. The University of Memphis.
 • Craze, R. (2011). Alexander tekniğiyle bel ve sırt ağrısının üstesinden gelin (Overcome lower back and back pain with the Alexander technique). (Translated by: Özlem Tüzel Akal). Optimist Publishing.
 • Cakirer, H. S., & Kinik, M. (2014). Güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümlerinde bağlama dersi başlangıç düzeyi öğretim elemanı görüşleri (Opinions of beginner level instructors of bağlama course in music departments of fine arts faculties). Mediterranean art, 7(13), 70-80.
 • Dikici, M. M. (2014). Viyolonsel eğitiminde karşılaşılan entonasyon probleminin çözümüne yönelik yöntemlere ilişkin öğrenci görüşleri (Students' opinions on methods for solving intonation problems encountered in cello education). Master Thesis. Pamukkale University. Denizli
 • Ekici, S. (2012). Bağlama eğitimi yöntem ve teknikleri (Baglama education methods and techniques). Yurtrenkleri Publishing.
 • Elbaum, L. (1986). Musculoskeletal problems of instrumental musicians. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 8(6), 285-287.
 • Esen, H., & Figlali, N. (2013). Çalışma duruşu analiz yöntemleri ve çalışma duruşunun kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına etkileri. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1), 41-51.
 • Fenmen, M. (1991). Müzikçinin el kitabı. Müzik Ansiklopedisi Publishing.
 • Gercek, I.H. (2010). Meslekî müzik eğitimi veren kurumlarda kullanılan ud metodları üzerinde karşılaştırılmalı bir çalışma (A comparative study on the oud methods used in institutions providing vocational music education). Current Perspectives in Social Sciences, 14(1), 149-156.
 • Hopa, E. (2014). Fagot'ta nefes ve bedenin kullanımı (Use of breath and body in basson). Doctoral dissertation, Anadolu University. Eskişehir.
 • Johansson, M. (2015). On the relationship between technique and style: the case of the violin. Music Education Research, 17(2), 127-140.
 • Kalender, C., & Keskin, L. (2010). Uzun ve kısa sap bağlama eğitimi (Long and short handle "bağlama" training). Arkadaş Publishing.
 • Karahan, C. (2010). Bağlama öğretiminde yeni bir yöntem (A new method in teaching bağlama). Okutman Publishing.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (Scientific research method). (19. printing). Nobel Publishing.
 • Lee, H. S., Park, H. Y., Yoon, J. O., Kim, J. S., Chun, J. M., Aminata, I. W., ... & Jeon, I. H. (2013). Musicians' medicine: musculoskeletal problems in string players. Clinics in Orthopedic Surgery, 5(3), 155-160.
 • Mattila, M., Karwowski, W., & Vilkki, M. (1993). Analysis of working postures in hammering tasks on building construction sites using the computerized OWAS method. Applied ergonomics, 24(6), 405-412.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Qualitative research: A guide to design and implementation). (S. Turan, Translated by.). Nobel Publishing.
 • Moraes, G. F. D. S., & Antunes, A. P. (2012). Musculoskeletal disorders in professional violinists and violists: Systematic review. Acta ortopedica brasileira, 20, 43-47.
 • Oguz, T. G., Kaleli, Y. S., & Mustul, Ö. (2021). Özengen keman eğitimi sürecine yönelik öğretmen görüşleri (Konya ili örneği) (Teachers' opinions on the process of self-engaged violin education (The case of Konya province). Gazi University Gazi Faculty of Education Journal, 41(3), 2127-2151.
 • Onder, G. C. (2021). Çalgı performansını etkileyen bedensel risk faktörleri ve koruyucu stratejiler (Physical risk factors affecting instrumental performance and protective strategies). Idil Art and Language Magazine, 10(78), 209-219.
 • Ozbek, E. & Tunca, O. E. (2022). Başlangıç seviyesi viyolonsel eğitim materyallerinde öğrenme malzemesi olarak fotoğrafın kullanımının öğrenme sürecine katkıları (Contributions of the use of photography as a learning material in beginner level cello training materials to the learning process). Journal of Academic Social Research, 10(126), 186-197.
 • Satici, S., Eden Unlu, S. & Ece, A.S. (2019). Müzik eğitimi anabilim dalı öğrenci ve öğretim elemanlarının müzisyen hastalıklarıyla ilgili bilgi düzeylerinin incelenmesi (BAİBÜ Örneği) (Investigation of the knowledge levels of music education department students and lecturers about musician diseases (BAIBU Sample)). Ulakbilge Journal of Social Sciences, (43), 951-965.
 • Saylam, B., Bahar, G., & Okay, H. H. (2021). Yaylı çalgılarda dördüncü parmak kullanımına ilişkin müzik öğretmeni adaylarının görüşleri: nitel bir çalışma (Music teacher candidates' views on the use of the fourth finger in string instruments: a qualitative study). Ekev Academy Journal, (85), 65-76.
 • Seyhan, Z. (2019). Özengen müzik eğitiminde flüt eğitimcilerinin kullandıkları yöntem ve tekniklerin incelenmesi (Investigation of the methods and techniques used by flute educators in amateur music education). Doctoral dissertation, Necmettin Erbakan University.Konya.
 • Sogukcam, B. (2007). Anadolu güzel sanatlar liselerinde klarnet eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri (Problems encountered in clarinet education in Anatolian fine arts high schools and solution suggestions). Master's thesis, Trakya University.Edirne.
 • Steinmetz, A., Seidel, W., & Niemier, K. (2008). Shoulder pain and holding position of the violin: A case report. Medical Problems of Performing Artists, 23(2), 79-81.
 • Uslu, M. (2012). Nitelikli keman eğitimine yönelik yaklaşımlar (Approaches to quality violin education). Journal of Education and Training Research, 1(4), 1-11.
 • Uyar, T. (2017). Alexander tekniğinin şan eğitimindeki önemi (The importance of the Alexander technique in singing education). Academic Social Research, 1, 51-58.
 • van der Linden, J., Schoonderwaldt, E., & Bird, J. (2009, November). Towards a real-time system for teaching novices correct violin bowing technique. In 2009 IEEE International Workshop on Haptic Audio visual Environments and Games (pp. 81-86). IEEE.
 • Wilson, F. R. (1986). Tone deaf and all thumbs?: An ınvitation to music-making for late bloomers and non-prodigies. Viking Press.
 • Yagisan, N. (2002). Farklı bir alanın profesyonel sporcuları müzisyenler (Musicians are professional athletes in a different field). Gazi University Gazi Faculty of Education Journal, 22(1), 183-194.
 • Yagisan, N. (2004). Çalgı icracılarında kas-iskelet problemleri ve nedenleri (Musculoskeletal problems in instrumental performers and their causes). Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences, (11), 561-574.
 • Yagisan, N., & Aydos, L. (2004). Keman çalmada temel yay hareketlerinde omuz ve dirsek eklemlerinde görülen açısal değişikliklerin araştırılması (Investigation of angular changes in shoulder and elbow joints in basic bow movements in violin playing.). Gazi University Gazi Education Faculty Journal, 24(2), 93-103.
 • Yildirim, A., & Simsek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Qualitative research methods in social sciences). Seçkin Publishing.
 • Yildiz, A. (2018). Bakır üflemeli çalgı icracılarının sahne performansını etkileyen faktörler (Factors affecting the stage performance of copper wind instrument performers ) Master's thesis, Anadolu University.Edirne.
 • Yinal, B. (2019). Viyola yayının teknik kullanımı (Technical use of the viola bow). Afyon Kocatepe University Journal of Academic Music Research, 5(10), 72-82.
There are 43 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Music Education
Authors

Murat Kamil İnanıcı 0000-0002-0908-9668

Publication Date March 16, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA İnanıcı, M. K. (2023). Investigation of body posture problems experienced in baglama teaching process. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 11(1), 91-105. https://doi.org/10.17478/jegys.1246237
AMA İnanıcı MK. Investigation of body posture problems experienced in baglama teaching process. JEGYS. March 2023;11(1):91-105. doi:10.17478/jegys.1246237
Chicago İnanıcı, Murat Kamil. “Investigation of Body Posture Problems Experienced in Baglama Teaching Process”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11, no. 1 (March 2023): 91-105. https://doi.org/10.17478/jegys.1246237.
EndNote İnanıcı MK (March 1, 2023) Investigation of body posture problems experienced in baglama teaching process. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 1 91–105.
IEEE M. K. İnanıcı, “Investigation of body posture problems experienced in baglama teaching process”, JEGYS, vol. 11, no. 1, pp. 91–105, 2023, doi: 10.17478/jegys.1246237.
ISNAD İnanıcı, Murat Kamil. “Investigation of Body Posture Problems Experienced in Baglama Teaching Process”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11/1 (March 2023), 91-105. https://doi.org/10.17478/jegys.1246237.
JAMA İnanıcı MK. Investigation of body posture problems experienced in baglama teaching process. JEGYS. 2023;11:91–105.
MLA İnanıcı, Murat Kamil. “Investigation of Body Posture Problems Experienced in Baglama Teaching Process”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 11, no. 1, 2023, pp. 91-105, doi:10.17478/jegys.1246237.
Vancouver İnanıcı MK. Investigation of body posture problems experienced in baglama teaching process. JEGYS. 2023;11(1):91-105.