Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2023, Volume: 11 Issue: 2 - June 2023, 219 - 233, 11.07.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1287793

Abstract

References

 • Aslan, S., Erturk A., Arutay, O., Ardıç, M., & Sonkur, A. (2021). Öğretmenlerin tükenmişlik ve mental iyi oluş düzeylerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi: Kahta ilçesi örneği (An investigation of teachers’ burnout and mental well-being levels in terms of various variables: The example of the Kahta district). Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 99-126.
 • Avci, G., & Sakalli Demirok, M. (2022). Üstün Yetenekli Öğrencilerle Çalışan Öğretmenler İle Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması. (An Analysis of Studies with Teachers Working with Gifted Students: A Content Analysis Study). Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) (Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal), 6(2), 130-139.
 • Aydinay, Z. (2019). Üniversite öğrencisi genç kızlarda premenstrüel sendrom ile mental iyi oluşluk düzeyi arasındaki ilişki (Relationship between premenstrual syndrome and mental well-being in female university students). Sivas: Cumhuriyet University.
 • Bahar, I. (2020). Psikoloji eğitimi mental iyi oluşu, duygu düzenleme becerisini ve iletişim yeterliliğini arttirir mi? Karşilaştirmali bir çalişma (A comparative study-does psychology education improve mental health, emotion regulation skills and communication competence?) İstanbul: T.C. Üsküdar University.
 • Bakir, Y. (2017). Düzenli olarak spor yapan ortaöğretim düzeyindeki ergenlerde, sporun mental iyi oluş ve pozitiflik düzeyine etkisi (The effect of sports on the level of “mental well-being” and “pozitivity” in adolescents who play sports regulary at seconderry education level). Sivas: Cumhuriyet University
 • Balci, A. (2021). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler (Research Methods, Techniques and Principles in Social Sciences) (15 b.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bilir, A. (2017). Yetişkinlerde psikolojik ihtiyaç doyumunun yaşam kalitesi ve mental iyi oluşla ilişkisinin incelenmesi: Beykoz İlçesi Örneği (Examine the relationship between psychological need satisfaction and quality of life and mental well-being among adults: Beykoz District Example). İstanbul: Üsküdar University.
 • Bjørnsen, H. N., Espnes, G. A., Eilertsen, M. E. B., Ringdal, R., & Moksnes, U. K. (2019). The relationship between positive mental health literacy and mental well-being among adolescents: implications for school health services. The Journal of School Nursing, 35(2), 107-116.
 • Bozgeyikli, H., & Toprak, E. (2013) Üniversiteli gençlerin EG seçim kriterlerinin sıralama yargılarıyla ölçeklenmesi (University youth’s mate selection criteria by rank order judgments scaling). Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 68-87.
 • Burr, W. R. (1970). Satisfaction with various aspects of marriage over the life cycle: A random middle class sample. Journal of Marriage and The Family, 32, 29-37.
 • Buyukozturk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (Manual of data analysis for social sciences). (20 b.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cengiz, A.İ. (2018). İç-dış denetim odağı ve psikolojik iyi oluş ve depresif belirtiler arasındaki ilişki (The relationship between internal-external locus of control and psychological well-being and depressive symptoms). İstanbul: Üsküdar University.
 • Clarke, A., Friede, T., Putz, R., Ashdown, J., Martin, S., Blake, A., & Stewart-Brown, S. (2011). Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS): validated for teenage school students in England and Scotland. A mixed methods assessment. BMC public health, 11(1), 19.
 • Curren, R. (2017). Why character education? Impact-Philosophical Perspectives on Education Policy, 24, 1-44. https://onlinelibrary.wiley.comdoi/epdf/10.1111/2048-416X.2017.12004.x.
 • Dalokay, P. (2022). Hemşirelerin iletişim becerileri, mental iyi oluşlari ve aleksitimi düzeyleri (Communication skills, mental well-being and alexithymia levels of the nurses). İstanbul: T.C. İstanbul Okan University.
 • Danby, G., & Hamilton, P. (2016). Addressing the ‘elephant in the room’. The role of the primary school practitioner in supporting children’s mental well-being. Pastoral Care in Education, 34(2), 90-103.
 • Danisment, R. (2012). Okul yöneticilerinin psikolojik iyi oluş düzeyleri. (Levels of psychological well-being of school administrators). Kayseri: Erciyes University.
 • Davaslıgil, U. (1991). Üstün olma niteliğini kazanma (Achieve the quality of being superior). Eğitim ve Bilim, 15(82).
 • Demir, G. T., Namli, S., Hazar, Z., Turkeli, A., & Cicioglu, H. İ. (2018). Bireysel ve takım sporcularının karar verme stilleri ve mental iyi oluş düzeyleri (Investigation of individual and team athletes’ decision making styles and the level of mental well-being). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 176-191.
 • Demirci, Y. E. (2021). Pozitif psikoloji çerçevesinde huzurevinde kalan yaşlılara bakış: Minnettarlık, mental iyi-oluş ve öz-anlayış (An outlook to the elderly living in nursing homes within the frame of positive psychology; gratitude, mental well-being and self-compassion). Bursa: Bursa Technical University.
 • Demirel, M. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberlik programının değerlendirilmesi.(An evaluation of elementary and secondary schools’ class guidance curriculum). Eğitim ve Bilim, 35(156), 45-60.
 • Diener, E. (1984). Subjective well-Being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.
 • Diener, E. Myers, S., & Lucas, R.E. (1995). Personality, culture and subjective well being: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual Review Psychology. 54: 403-425.
 • Dogru, Z. (2020). Nature relatedness, campus green space and time spent in nature as predictive variables of college students' mental well-being . Istanbul: Ibni Haldun University).
 • Duman, N., Goksu, P., Koroglu, C., & Talay, A. (2020). Üniversite öğrencilerinde mental iyi oluş ile psikolojik dayanıklılık ilişkisi.(Mental well-being and psychological resilience relationshp in university students).Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 4(7), 9-17.
 • Erdogan, K. (2021). Hemşirelerde premenstrüel sendrom ve mental iyi oluşluk düzeyi arasindaki ilişkinin belirlenmesi (Determining the relationship between premenstrus syndrome and mental well-being in nurses). İstanbul: İstanbul Arel University.
 • Eryilmaz, A., & Ercan, L. (2011). Öznel İyi Oluşun Cinsiyet, Yaş Grupları ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi. (Investigating of the subjective well-being based on gender, age and personality traits). Turkish Psychological Counseling & Guidance Journal, 4(36).
 • Gocet-Tekin, E., (2014). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi olma duygusal zekâ ve sosyal iyi olma düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (An investigation of psychological well-being, emotional intelligence and social well-being levels of university students). Sakarya: Sakarya University.
 • Gonener, A., Ozturk, A., & Yilmaz, O. (2017). Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Mental(Psikolojik) İyi Olma Düzeylerinin Mutluluk Düzeylerine Etkisi.(The effects of mental (psychological) well being levels on happiness levels of Kocaeli university faculty of sports science students). Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 44–55.
 • Hoffman, J. A., & Miller, E. A. (2020). Addressing the consequences of school closure due to COVID‐19 on children's physical and mental well‐being. World medical & health policy, 12(3), 300-310.
 • Karacam, A., & Pulur, A. (2019). Beden eğitimi öğretmenlerinin başarı algılarında yordayıcı olarak akademik iyimserlik, psikolojik iyi oluş ve fiziksel öz saygı. (Academic optimism, psychological well-being and physical self-esteem as a predictor of success perceptions of physical education teachers)Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 209-218.
 • Karasar, N. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. (Scientific Research Method Concepts Principles Techniques) (33 b.). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kayalik, A. (2017). Üstün Niteliklilik Algısının Mental İyi Oluş Üzerindeki Etkisi Ve Duygusal Yeteneğin Aracılık Rolü. (The effect of perceived overqualification on mental well-being and the mediating role of emotional competence). Kayseri: Erciyes University.
 • Kaynar, H. (2018). Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan öğrencilerin bilimsel hayal güçleri (Scientific imaginations of gifted and non-gifted students). Konya: T.C. Necmettin Erbakan University.
 • Keldal, G. (2015). Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Turkish Version of the Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale: A validity and reliability study).The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 103-115.
 • Kermen, U. (2013). Üniversite öğrencilerinin ihtiyaç doyumu ve öznel iyi oluş düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (The analysis of the concept of need satisfaction level and subjective well-being level on universty students). Bolu: Abant İzzet Baysal University.
 • Kilincoglu, B. (2020). Üniversite öğrencilerinde bilinçli farkındalık ile mental iyi oluşun incelenmesi (The examination of mindfulness and mental well-being on university students). Amkara: Başkent University.
 • Koc, F. C. (2019). Ergenlerin ebeveynlerine bağlanma düzeyi ile mental iyi oluş, benlik saygısı ve akran ilişkilerinin incelenmesi (Examination of adolescents' level of attachment to their parents, and mental well-being, self-esteem and peer relationships). İstanbul: Üsküdar University.
 • Levent, F. A., & Bas-Dogan, S. (2022). Üstün yetenekli öğrencilerin karakter gelişimleri ve karakter eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri. (The Opinions of Teachers Regarding the Character Development and Character Education of Gifted Students). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 23(4), 911-930.
 • Mackenzie K, Williams C. (2018). Universal, schoolbased interventions to promote mental and emotional wellbeing: What is being done in the UK and does it work? A systematic review. BMJ Open 8(9). doi:10.1136/bmjopen-2018-022560.
 • Mertoglu, H. (2018). Öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin tutumlarının öğretim stilleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Examination of teacher candidates' attitudes toward inclusion by their teaching styles and some other variables). Kesit Akademi Dergisi, (14), 127-152.
 • MoNET, (2018). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. (Special education services regulation.) Ankara: MoNET Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 10 Şubat 2020 tarihinde http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_08/27014859_bilsemynerge.pdf adresinden erişilmiştir.
 • MoNET, (2017). Özel Öğretim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (Special education services regulation.)orgm.meb.gov.tr/www/bilim-ve-sanat-merkezleri-yonergesi yayimlandi/icerik/582 (20.03.2017).
 • Morgan, A., Currie, C., Due, P., Gabhain, S. N., Rasmussen, M., Samdal, O., & Smith, R. (2008). Mental well-being in school-aged children in Europe: associations with social cohesion and socioeconomic circumstances. Social cohesion for mental well-being among adolescents, 12-25.
 • Muraz, M. (2019). Çukurova üniversitesi öğrencilerinde uyku kalitesinin mental iyi oluş ile ilişkisi (The relationship of sleep quality and mental wellness in Cukurova University students). Adana: T.C. Çukurova University.
 • Oymak, Y. C. (2017). Psikolojik iyi oluş ile iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Analyzing the relation between psychological well-being and job satisfaction). İstanbul: Haliç University.
 • Opengin, E. (2018). İlkokul düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilere yönelik destek eğitim odasının yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve sorunlara yönelik çözüm müdahaleleri. (Problems encountered during the implementation of a resource room for gifted students at primary school level and measures for intervening in these problems). Eskişehir: Anadolu University.
 • Ostberg, V. (2003). Children in classrooms: Peer status, status distribution and mental well-being. Social science & medicine, 56(1), 17-29.
 • Ozyildirim, M. (2021). Çevrimiçi egzersizlerin yetişkin kadınların bilinçli farkındalık, mental iyi oluş ve beden imajı üzerine etkisi (The effect of online exercises on adult female's mindfulness, mental well-being and body image). Sakarya: T.C. Sakarya University of Applied Sciences
 • Pulat, S. (2021). Takım ve bireysel sporcularda mental iyi oluş düzeylerinin araştırılması. (Investigation of mental well-being levels of team and individual athletes). Samsun: T.C. Ondokuz Mayıs University.
 • Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.
 • Sandıkçı, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi olma düzeyleri ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi. (Analysis of the relationship between psychological well being level of university students and different variables). İstanbul: Haliç University.
 • Sarar, M. (2018). Okul Öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekliler eğitimine ilişkin öz yeterlik düzeyleri ile üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik algı ve bilgisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Examining of the relationship between pre-school teachers' self-efficacy levels related to gifted education and perception and knowledge about the education of the gifted students). İstanbul: İstanbul Aydın University.
 • Sarıcaogglu, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi olma düzeylerinin kişilik özellikleri ve öz-anlayış açısından incelenmesi. (Examination of the psychological wellness level of university students in terms of personal characteristics and self-understanding). Konya: Selçuk University.
 • Sokolski, D.M., Hendrick, S.S. (1999). Marital satisfaction. American Journal of Family Therapy, 26(1), 39-49. Spratt, J., Shucksmith, J., Philip, K., & Watson, C. (2006). Interprofessional support of mental well-being in schools: A Bourdieuan perspective. Journal of Interprofessional Care, 20(4), 391-402.
 • Sun, Y., Liu, Y., & Tao, F. B. (2015). Associations between active commuting to school, body fat, and mental well-being: population-based, cross-sectional study in China. Journal of Adolescent Health, 57(6), 679-685.
 • Surgevil, O. (2006). Çalışma hayatında tükenmişlik sendromu: Tükenmişlikle mücadele teknikleri. (Burnout syndrome in working life: Techniques to combat burnout). Nobel Yayın.
 • Ozer, Z. (2019). Kahkaha yogasının hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda plazma beta endorfin düzeyine, ağrı şiddetine ve uyku kalitesine etkisi .(To explore the effects of “laughter yoga” on the plasma beta-endorphin levels, pain levels and sleep quality of hemodialysis patients). İstanbul: Üsküdar University.
 • Sahin, F., & Kargin, T. (2013). Sınıf öğretmenlerine üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi konusunda verilen bir eğitimin öğretmenlerin bilgi düzeyine etkisi. (The effect of a training given to classroom teachers on ıdentifying gifted students on teachers' knowledge level). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2), 1-13.
 • Tennant, R., Hiller, L., & Fishwick, R. (2007). The Warwick-Edinburgh mental well-being scale (WEMWBS): development and UK validation. Health and Quality of Life Outcomes, 5, 63.
 • Tennant, R., Hiller, L., Fishwick, R., Platt, S., Joseph, S., Weich, S. Parkinson, J., Secker, J. & Stewart-Brown, S. (2007). The Warwick-Edinburgh mental well-being scale (WEMWBS): Development and UK validation. Health and Quality of life Outcomes, 5(1), 63. https://doi.org/10.1186/1477-7525-5-63.
 • Timur, M. (2008). Boşanma Sürecinde Olan ve Olmayan Evli Bireylerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (The examination of factors that effect married individuals’ psychological well-being levels who are in divorce process and not in divorce process). Ankara: Ankara University.
 • Tosun, T. (2020). Ergenlerde mental iyi oluş ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Investigation of relationship between mental health and perceived social support of adolescents). İstanbul: Üsküdar University.
 • Tunc, A.C. (2015). Sporun üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı ve öznel iyi oluş düzeylerine etkisi .(Effects of sports on social anxiety and subjective well–being levels of university students). Konya: Selçuk University.
 • Tutuncu, M. (2012). Yönetici ve çalışanların psikolojik iyi olma ve stres düzeyleri açısından karşılaştırılması (Comparison of managers and employees in terms of psychological well-being and stress levels). İstanbul: Maltepe University.
 • Waterman, A. S. (1993). Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment. Journal of personality and social psychology, 64(4), 678. psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022- 3514.64.4.678.
 • Walsh, S. D., Harel-Fisch, Y., & Fogel-Grinvald, H. (2010). Parents, teachers and peer relations as predictors of risk behaviors and mental well-being among immigrant and Israeli born adolescents. Social science & medicine, 70(7), 976-984.
 • Yavuz, C. (2006). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinde öznel iyi olma hali, psikiyatrik belirtiler ve bazı kişilik özellikleri: Karşılaştırmalı bir çalışma. (Subjective wellness, psychiatric symptoms and some personal features in guidance and psychological counseling students: A comparative study). İstanbul: İstanbul University.
 • Yildirim, I. (1993). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki evli bireylerin uyum düzeyleri. (Adjustment levels of married individuals from different socio-economic levels). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1 (4), 23-28.
 • Yilmaz A. (2021). Aktif spor yapan üniversite öğrencilerinin beden memnuniyeti, mental iyi oluş ve öz güven düzeylerinin incelenmesi. (Investigation of body satisfaction, mental well being and self confidence levels of university students with active sports). Erzincan: Binali Yıldırım University.

Visual arts teachers’ mental well-being nurturing gifted students

Year 2023, Volume: 11 Issue: 2 - June 2023, 219 - 233, 11.07.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1287793

Abstract

The purpose of this research is to examine the "mental well-being of Visual Arts Teachers of Science and Art Center in terms of some variables. In this context, mental well-being levels of visual arts teachers were examined in terms of "gender", "seniority", "martial status" and "education level" variables. It is a descriptive study in the survey model, which is one of the quantitative research methods. The population of the research consists of 234 visual art teachers working in Science and Art Centers in the academic year of 2021-2022. The sample of the research consists of 171 visual arts teachers selected by the easily accessible sampling method in the Science and Art Centers. The data of the study were collected with the data collection tool "Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale" developed by Tennant et al. (2007) and adapted into Turkish by Keldal (2015). have become it has emerged. In addition, it was revealed that visual arts teachers' having different gender, age, marital status and education level did not make a significant difference on mental well-being levels.

References

 • Aslan, S., Erturk A., Arutay, O., Ardıç, M., & Sonkur, A. (2021). Öğretmenlerin tükenmişlik ve mental iyi oluş düzeylerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi: Kahta ilçesi örneği (An investigation of teachers’ burnout and mental well-being levels in terms of various variables: The example of the Kahta district). Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 99-126.
 • Avci, G., & Sakalli Demirok, M. (2022). Üstün Yetenekli Öğrencilerle Çalışan Öğretmenler İle Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması. (An Analysis of Studies with Teachers Working with Gifted Students: A Content Analysis Study). Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) (Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal), 6(2), 130-139.
 • Aydinay, Z. (2019). Üniversite öğrencisi genç kızlarda premenstrüel sendrom ile mental iyi oluşluk düzeyi arasındaki ilişki (Relationship between premenstrual syndrome and mental well-being in female university students). Sivas: Cumhuriyet University.
 • Bahar, I. (2020). Psikoloji eğitimi mental iyi oluşu, duygu düzenleme becerisini ve iletişim yeterliliğini arttirir mi? Karşilaştirmali bir çalişma (A comparative study-does psychology education improve mental health, emotion regulation skills and communication competence?) İstanbul: T.C. Üsküdar University.
 • Bakir, Y. (2017). Düzenli olarak spor yapan ortaöğretim düzeyindeki ergenlerde, sporun mental iyi oluş ve pozitiflik düzeyine etkisi (The effect of sports on the level of “mental well-being” and “pozitivity” in adolescents who play sports regulary at seconderry education level). Sivas: Cumhuriyet University
 • Balci, A. (2021). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler (Research Methods, Techniques and Principles in Social Sciences) (15 b.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bilir, A. (2017). Yetişkinlerde psikolojik ihtiyaç doyumunun yaşam kalitesi ve mental iyi oluşla ilişkisinin incelenmesi: Beykoz İlçesi Örneği (Examine the relationship between psychological need satisfaction and quality of life and mental well-being among adults: Beykoz District Example). İstanbul: Üsküdar University.
 • Bjørnsen, H. N., Espnes, G. A., Eilertsen, M. E. B., Ringdal, R., & Moksnes, U. K. (2019). The relationship between positive mental health literacy and mental well-being among adolescents: implications for school health services. The Journal of School Nursing, 35(2), 107-116.
 • Bozgeyikli, H., & Toprak, E. (2013) Üniversiteli gençlerin EG seçim kriterlerinin sıralama yargılarıyla ölçeklenmesi (University youth’s mate selection criteria by rank order judgments scaling). Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 68-87.
 • Burr, W. R. (1970). Satisfaction with various aspects of marriage over the life cycle: A random middle class sample. Journal of Marriage and The Family, 32, 29-37.
 • Buyukozturk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (Manual of data analysis for social sciences). (20 b.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cengiz, A.İ. (2018). İç-dış denetim odağı ve psikolojik iyi oluş ve depresif belirtiler arasındaki ilişki (The relationship between internal-external locus of control and psychological well-being and depressive symptoms). İstanbul: Üsküdar University.
 • Clarke, A., Friede, T., Putz, R., Ashdown, J., Martin, S., Blake, A., & Stewart-Brown, S. (2011). Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS): validated for teenage school students in England and Scotland. A mixed methods assessment. BMC public health, 11(1), 19.
 • Curren, R. (2017). Why character education? Impact-Philosophical Perspectives on Education Policy, 24, 1-44. https://onlinelibrary.wiley.comdoi/epdf/10.1111/2048-416X.2017.12004.x.
 • Dalokay, P. (2022). Hemşirelerin iletişim becerileri, mental iyi oluşlari ve aleksitimi düzeyleri (Communication skills, mental well-being and alexithymia levels of the nurses). İstanbul: T.C. İstanbul Okan University.
 • Danby, G., & Hamilton, P. (2016). Addressing the ‘elephant in the room’. The role of the primary school practitioner in supporting children’s mental well-being. Pastoral Care in Education, 34(2), 90-103.
 • Danisment, R. (2012). Okul yöneticilerinin psikolojik iyi oluş düzeyleri. (Levels of psychological well-being of school administrators). Kayseri: Erciyes University.
 • Davaslıgil, U. (1991). Üstün olma niteliğini kazanma (Achieve the quality of being superior). Eğitim ve Bilim, 15(82).
 • Demir, G. T., Namli, S., Hazar, Z., Turkeli, A., & Cicioglu, H. İ. (2018). Bireysel ve takım sporcularının karar verme stilleri ve mental iyi oluş düzeyleri (Investigation of individual and team athletes’ decision making styles and the level of mental well-being). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 176-191.
 • Demirci, Y. E. (2021). Pozitif psikoloji çerçevesinde huzurevinde kalan yaşlılara bakış: Minnettarlık, mental iyi-oluş ve öz-anlayış (An outlook to the elderly living in nursing homes within the frame of positive psychology; gratitude, mental well-being and self-compassion). Bursa: Bursa Technical University.
 • Demirel, M. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberlik programının değerlendirilmesi.(An evaluation of elementary and secondary schools’ class guidance curriculum). Eğitim ve Bilim, 35(156), 45-60.
 • Diener, E. (1984). Subjective well-Being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.
 • Diener, E. Myers, S., & Lucas, R.E. (1995). Personality, culture and subjective well being: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual Review Psychology. 54: 403-425.
 • Dogru, Z. (2020). Nature relatedness, campus green space and time spent in nature as predictive variables of college students' mental well-being . Istanbul: Ibni Haldun University).
 • Duman, N., Goksu, P., Koroglu, C., & Talay, A. (2020). Üniversite öğrencilerinde mental iyi oluş ile psikolojik dayanıklılık ilişkisi.(Mental well-being and psychological resilience relationshp in university students).Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 4(7), 9-17.
 • Erdogan, K. (2021). Hemşirelerde premenstrüel sendrom ve mental iyi oluşluk düzeyi arasindaki ilişkinin belirlenmesi (Determining the relationship between premenstrus syndrome and mental well-being in nurses). İstanbul: İstanbul Arel University.
 • Eryilmaz, A., & Ercan, L. (2011). Öznel İyi Oluşun Cinsiyet, Yaş Grupları ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi. (Investigating of the subjective well-being based on gender, age and personality traits). Turkish Psychological Counseling & Guidance Journal, 4(36).
 • Gocet-Tekin, E., (2014). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi olma duygusal zekâ ve sosyal iyi olma düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (An investigation of psychological well-being, emotional intelligence and social well-being levels of university students). Sakarya: Sakarya University.
 • Gonener, A., Ozturk, A., & Yilmaz, O. (2017). Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Mental(Psikolojik) İyi Olma Düzeylerinin Mutluluk Düzeylerine Etkisi.(The effects of mental (psychological) well being levels on happiness levels of Kocaeli university faculty of sports science students). Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 44–55.
 • Hoffman, J. A., & Miller, E. A. (2020). Addressing the consequences of school closure due to COVID‐19 on children's physical and mental well‐being. World medical & health policy, 12(3), 300-310.
 • Karacam, A., & Pulur, A. (2019). Beden eğitimi öğretmenlerinin başarı algılarında yordayıcı olarak akademik iyimserlik, psikolojik iyi oluş ve fiziksel öz saygı. (Academic optimism, psychological well-being and physical self-esteem as a predictor of success perceptions of physical education teachers)Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 209-218.
 • Karasar, N. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. (Scientific Research Method Concepts Principles Techniques) (33 b.). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kayalik, A. (2017). Üstün Niteliklilik Algısının Mental İyi Oluş Üzerindeki Etkisi Ve Duygusal Yeteneğin Aracılık Rolü. (The effect of perceived overqualification on mental well-being and the mediating role of emotional competence). Kayseri: Erciyes University.
 • Kaynar, H. (2018). Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan öğrencilerin bilimsel hayal güçleri (Scientific imaginations of gifted and non-gifted students). Konya: T.C. Necmettin Erbakan University.
 • Keldal, G. (2015). Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Turkish Version of the Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale: A validity and reliability study).The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 103-115.
 • Kermen, U. (2013). Üniversite öğrencilerinin ihtiyaç doyumu ve öznel iyi oluş düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (The analysis of the concept of need satisfaction level and subjective well-being level on universty students). Bolu: Abant İzzet Baysal University.
 • Kilincoglu, B. (2020). Üniversite öğrencilerinde bilinçli farkındalık ile mental iyi oluşun incelenmesi (The examination of mindfulness and mental well-being on university students). Amkara: Başkent University.
 • Koc, F. C. (2019). Ergenlerin ebeveynlerine bağlanma düzeyi ile mental iyi oluş, benlik saygısı ve akran ilişkilerinin incelenmesi (Examination of adolescents' level of attachment to their parents, and mental well-being, self-esteem and peer relationships). İstanbul: Üsküdar University.
 • Levent, F. A., & Bas-Dogan, S. (2022). Üstün yetenekli öğrencilerin karakter gelişimleri ve karakter eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri. (The Opinions of Teachers Regarding the Character Development and Character Education of Gifted Students). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 23(4), 911-930.
 • Mackenzie K, Williams C. (2018). Universal, schoolbased interventions to promote mental and emotional wellbeing: What is being done in the UK and does it work? A systematic review. BMJ Open 8(9). doi:10.1136/bmjopen-2018-022560.
 • Mertoglu, H. (2018). Öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin tutumlarının öğretim stilleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Examination of teacher candidates' attitudes toward inclusion by their teaching styles and some other variables). Kesit Akademi Dergisi, (14), 127-152.
 • MoNET, (2018). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. (Special education services regulation.) Ankara: MoNET Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 10 Şubat 2020 tarihinde http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_08/27014859_bilsemynerge.pdf adresinden erişilmiştir.
 • MoNET, (2017). Özel Öğretim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (Special education services regulation.)orgm.meb.gov.tr/www/bilim-ve-sanat-merkezleri-yonergesi yayimlandi/icerik/582 (20.03.2017).
 • Morgan, A., Currie, C., Due, P., Gabhain, S. N., Rasmussen, M., Samdal, O., & Smith, R. (2008). Mental well-being in school-aged children in Europe: associations with social cohesion and socioeconomic circumstances. Social cohesion for mental well-being among adolescents, 12-25.
 • Muraz, M. (2019). Çukurova üniversitesi öğrencilerinde uyku kalitesinin mental iyi oluş ile ilişkisi (The relationship of sleep quality and mental wellness in Cukurova University students). Adana: T.C. Çukurova University.
 • Oymak, Y. C. (2017). Psikolojik iyi oluş ile iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Analyzing the relation between psychological well-being and job satisfaction). İstanbul: Haliç University.
 • Opengin, E. (2018). İlkokul düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilere yönelik destek eğitim odasının yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve sorunlara yönelik çözüm müdahaleleri. (Problems encountered during the implementation of a resource room for gifted students at primary school level and measures for intervening in these problems). Eskişehir: Anadolu University.
 • Ostberg, V. (2003). Children in classrooms: Peer status, status distribution and mental well-being. Social science & medicine, 56(1), 17-29.
 • Ozyildirim, M. (2021). Çevrimiçi egzersizlerin yetişkin kadınların bilinçli farkındalık, mental iyi oluş ve beden imajı üzerine etkisi (The effect of online exercises on adult female's mindfulness, mental well-being and body image). Sakarya: T.C. Sakarya University of Applied Sciences
 • Pulat, S. (2021). Takım ve bireysel sporcularda mental iyi oluş düzeylerinin araştırılması. (Investigation of mental well-being levels of team and individual athletes). Samsun: T.C. Ondokuz Mayıs University.
 • Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.
 • Sandıkçı, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi olma düzeyleri ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi. (Analysis of the relationship between psychological well being level of university students and different variables). İstanbul: Haliç University.
 • Sarar, M. (2018). Okul Öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekliler eğitimine ilişkin öz yeterlik düzeyleri ile üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik algı ve bilgisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Examining of the relationship between pre-school teachers' self-efficacy levels related to gifted education and perception and knowledge about the education of the gifted students). İstanbul: İstanbul Aydın University.
 • Sarıcaogglu, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi olma düzeylerinin kişilik özellikleri ve öz-anlayış açısından incelenmesi. (Examination of the psychological wellness level of university students in terms of personal characteristics and self-understanding). Konya: Selçuk University.
 • Sokolski, D.M., Hendrick, S.S. (1999). Marital satisfaction. American Journal of Family Therapy, 26(1), 39-49. Spratt, J., Shucksmith, J., Philip, K., & Watson, C. (2006). Interprofessional support of mental well-being in schools: A Bourdieuan perspective. Journal of Interprofessional Care, 20(4), 391-402.
 • Sun, Y., Liu, Y., & Tao, F. B. (2015). Associations between active commuting to school, body fat, and mental well-being: population-based, cross-sectional study in China. Journal of Adolescent Health, 57(6), 679-685.
 • Surgevil, O. (2006). Çalışma hayatında tükenmişlik sendromu: Tükenmişlikle mücadele teknikleri. (Burnout syndrome in working life: Techniques to combat burnout). Nobel Yayın.
 • Ozer, Z. (2019). Kahkaha yogasının hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda plazma beta endorfin düzeyine, ağrı şiddetine ve uyku kalitesine etkisi .(To explore the effects of “laughter yoga” on the plasma beta-endorphin levels, pain levels and sleep quality of hemodialysis patients). İstanbul: Üsküdar University.
 • Sahin, F., & Kargin, T. (2013). Sınıf öğretmenlerine üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi konusunda verilen bir eğitimin öğretmenlerin bilgi düzeyine etkisi. (The effect of a training given to classroom teachers on ıdentifying gifted students on teachers' knowledge level). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2), 1-13.
 • Tennant, R., Hiller, L., & Fishwick, R. (2007). The Warwick-Edinburgh mental well-being scale (WEMWBS): development and UK validation. Health and Quality of Life Outcomes, 5, 63.
 • Tennant, R., Hiller, L., Fishwick, R., Platt, S., Joseph, S., Weich, S. Parkinson, J., Secker, J. & Stewart-Brown, S. (2007). The Warwick-Edinburgh mental well-being scale (WEMWBS): Development and UK validation. Health and Quality of life Outcomes, 5(1), 63. https://doi.org/10.1186/1477-7525-5-63.
 • Timur, M. (2008). Boşanma Sürecinde Olan ve Olmayan Evli Bireylerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (The examination of factors that effect married individuals’ psychological well-being levels who are in divorce process and not in divorce process). Ankara: Ankara University.
 • Tosun, T. (2020). Ergenlerde mental iyi oluş ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Investigation of relationship between mental health and perceived social support of adolescents). İstanbul: Üsküdar University.
 • Tunc, A.C. (2015). Sporun üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı ve öznel iyi oluş düzeylerine etkisi .(Effects of sports on social anxiety and subjective well–being levels of university students). Konya: Selçuk University.
 • Tutuncu, M. (2012). Yönetici ve çalışanların psikolojik iyi olma ve stres düzeyleri açısından karşılaştırılması (Comparison of managers and employees in terms of psychological well-being and stress levels). İstanbul: Maltepe University.
 • Waterman, A. S. (1993). Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment. Journal of personality and social psychology, 64(4), 678. psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022- 3514.64.4.678.
 • Walsh, S. D., Harel-Fisch, Y., & Fogel-Grinvald, H. (2010). Parents, teachers and peer relations as predictors of risk behaviors and mental well-being among immigrant and Israeli born adolescents. Social science & medicine, 70(7), 976-984.
 • Yavuz, C. (2006). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinde öznel iyi olma hali, psikiyatrik belirtiler ve bazı kişilik özellikleri: Karşılaştırmalı bir çalışma. (Subjective wellness, psychiatric symptoms and some personal features in guidance and psychological counseling students: A comparative study). İstanbul: İstanbul University.
 • Yildirim, I. (1993). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki evli bireylerin uyum düzeyleri. (Adjustment levels of married individuals from different socio-economic levels). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1 (4), 23-28.
 • Yilmaz A. (2021). Aktif spor yapan üniversite öğrencilerinin beden memnuniyeti, mental iyi oluş ve öz güven düzeylerinin incelenmesi. (Investigation of body satisfaction, mental well being and self confidence levels of university students with active sports). Erzincan: Binali Yıldırım University.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Gifted Education
Authors

Serkan YAVUZ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-9873-1431
Türkiye


Musa POLAT
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-1167-0344
Türkiye


İsa POLAT
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İZMİR BUCA
0000-0002-5686-5631
Türkiye


Cengiz ARI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-3239-3454
Türkiye

Early Pub Date June 21, 2023
Publication Date July 11, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 11 Issue: 2 - June 2023

Cite

Bibtex @research article { jegys1287793, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2023}, volume = {11}, number = {2}, pages = {219 - 233}, doi = {10.17478/jegys.1287793}, title = {Visual arts teachers’ mental well-being nurturing gifted students}, key = {cite}, author = {Yavuz, Serkan and Polat, Musa and Polat, İsa and Arı, Cengiz} }
APA Yavuz, S. , Polat, M. , Polat, İ. & Arı, C. (2023). Visual arts teachers’ mental well-being nurturing gifted students . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 11 (2) , 219-233 . DOI: 10.17478/jegys.1287793
MLA Yavuz, S. , Polat, M. , Polat, İ. , Arı, C. "Visual arts teachers’ mental well-being nurturing gifted students" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 (2023 ): 219-233 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/76288/1287793>
Chicago Yavuz, S. , Polat, M. , Polat, İ. , Arı, C. "Visual arts teachers’ mental well-being nurturing gifted students". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 (2023 ): 219-233
RIS TY - JOUR T1 - Visual arts teachers’ mental well-being nurturing gifted students AU - SerkanYavuz, MusaPolat, İsaPolat, CengizArı Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17478/jegys.1287793 DO - 10.17478/jegys.1287793 T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 233 VL - 11 IS - 2 SN - -2149-360X M3 - doi: 10.17478/jegys.1287793 UR - https://doi.org/10.17478/jegys.1287793 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists Visual arts teachers’ mental well-being nurturing gifted students %A Serkan Yavuz , Musa Polat , İsa Polat , Cengiz Arı %T Visual arts teachers’ mental well-being nurturing gifted students %D 2023 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 11 %N 2 %R doi: 10.17478/jegys.1287793 %U 10.17478/jegys.1287793
ISNAD Yavuz, Serkan , Polat, Musa , Polat, İsa , Arı, Cengiz . "Visual arts teachers’ mental well-being nurturing gifted students". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 / 2 (July 2023): 219-233 . https://doi.org/10.17478/jegys.1287793
AMA Yavuz S. , Polat M. , Polat İ. , Arı C. Visual arts teachers’ mental well-being nurturing gifted students. JEGYS. 2023; 11(2): 219-233.
Vancouver Yavuz S. , Polat M. , Polat İ. , Arı C. Visual arts teachers’ mental well-being nurturing gifted students. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2023; 11(2): 219-233.
IEEE S. Yavuz , M. Polat , İ. Polat and C. Arı , "Visual arts teachers’ mental well-being nurturing gifted students", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 11, no. 2, pp. 219-233, Jul. 2023, doi:10.17478/jegys.1287793

Journal for the Education of Gifted Young Scientists indexed from SCOPUS June 2018- December 2020. SOBIAD Impact Factor Score (1,171) Top One of Turkey at SOBIAD Index at 2019. Thanks for the contributions. 4th International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 14-15 November 2023 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871        25126  20742       2846822217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 

JOIN OUR EDITORIAL BOARD, PLEASE SEND YOUR CV TO EDITORJEGYS@GMAIL.COMPOPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Genç Bilge Yayıncılık
Adress: Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com