Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2023, Volume: 11 Issue: 2 - June 2023, 153 - 160, 11.07.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1300101

Abstract

References

 • Aktepe, V., & Tahiroğlu, M. (2016). Değerler eğitimi ve yaklaşımları ve etkinlik örnekleri (values education and its approaches and activity examples). Journal of Academic Social Science Studies, 361-384.
 • Aydın, M. (2003). Gençliğin değer algısı: Konya örneği (Youth's perception of value: the case of Konya). Journal of Values Education, 1(2), 131-144.
 • Balcı, A., F., Yanpar Yelken, T. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri (teacher opinions on values and value education practices in the elementary social studies program). Ahi Evran University Journal of Kırşehir Faculty of Education, 14(1), 195-213.
 • Baltacı, N.B. (2018). Ortaokul yöneticilerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri (views of secondary school administrators on values education). Master's Thesis. Maltepe University Institute of Social Sciences, Istanbul, Turkiye
 • Başçı, Z. (2012). Beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde değer eğitiminin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi: Erzurum örneği (Value education in fifth grade social studies course according to teacher opinions: the case of Erzurum. Doctoral Dissertation, Atatürk University, Erzurum, Turkiye.
 • Can, Ö. (2008). Dördüncü sınıf ve beşinci sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri (The opinions of fourth grade and fifth grade teachers on the applications of values education in Social Studies lesson). Master’ thesis. Hacettepe University Institute of Social Sciences, Ankara, Turkiye.
 • Çelik, Ç. (2020) İlkokul kademesinde uygulanan değerler eğitimi programının sınıf öğretmenleri, okul psikolojik danışmanları ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi: tek durumlu bir örnek olay çalışması (Evaluation of the values education program ımplemented at the elementary school level according to the opinions of classroom teachers, school psychological counselors and school administrators: a single-case case study). Master thesis. Adnan Menderes University, Aydın, Turkiye.
 • Çelikkaya, T., & Filoğlu, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değere ve değer eğitimine ilişkin görüşleri (Social studies teachers' views on value and value education). Educational Sciences in Theory and Practice, 1541-1556.
 • Çelikkaya, T., & Kürümlüoğlu, M. (2018). Yeni sosyal bilgiler programında 4. ve 5. sınıfta kazandırılması hedeflenen değerlere ilişkin kazanımların içeriğe yansıması(4th in the new social studies program. and 5. reflection of the achievements related to the values aimed to be gained in the classroom on the content). Journal of Values Education, 16(36), 7-38.
 • Chaitanya, M. “Value based education and methods, strategies, approaches to impart it in education”, International Journal Of Research Culture Society, 2017, s. 6-10.
 • Çiçek, B. (2017). 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlere ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri: Hatay ili örneği (Fourth class teacher and student opinions on the values included in the curriculum of the classroom social studies course: the case of Hatay province). Master's thesis, Hatay Mustafa Kemal University, Hatay, Turkiye.
 • Değirmenci, Y. Coğrafya Dersi Öğretim Programında Değerler. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi , 2018, s. 429-450. (Değirmenci, Y. Values in the Geography Lesson Curriculum. Journal of History, Culture and Art Research, 2018, p. 429-450.)
 • Demir, F. (2018) ”Değer Öğretimi Yaklaşımlarına Göre Hayat Bilgisi Dersinde Değerler Eğitimi” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Demir, F. (2018) ”Values Education in Life Science Course According to Value Teaching Approaches" Unpublished Doctoral Dissertation, Malatya: Inönü University Institute of Educational Sciences.)
 • Durmuş, B. Yurtkoru, E.S., & Çinko, M. (2008). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi (Data analysis with SPSS in social sciences). (2nd Ed.). Istanbul: Beta Publications.)
 • Ekiz S. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının değerler eğitimi ile ilgili yeterlilikleri ve sahip oldukları metaforlar (Competencies of classroom teacher candidates related to values education and their metaphors). Master's thesis, Ağrı İbrahim Çeçen University, Ağrı, Turkiye.
 • Ergün, M. (1994). Eğitim sosyolojisine giriş (Introduction for the educational sociology). Ocak publishing.
 • Gedik, E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin değer yönelimlerinin ve öğrencilere aktarmak istedikleri değerlerin incelenmesi (An investigation of classroom teachers' value orientations and the values they want to convey to students). Master thesis, Zonguldak Karaelmas University Institute of Social Sciences, Zonguldak, Turkiye.
 • Huitt, W. (2019). Values. educational psychology Interactivehttp://www.edpsycinteractive.org/topics/affect/values.html.
 • Karaca İ. (2020) Sınıf öğretmenlerinin ahlak eğitimi ile ilgili görüşleri (The opinions of classroom teachers about moral education). Journal of Development and Psychology, 1(2), 75-85.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (The scientific research method). Ankara: Nobel Publication.
 • Kılcan, F. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan değerler öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri: Kırşehir ili örneği (Elementary school 6. Teacher opinions on the teaching of values in the classroom Social Studies curriculum (Kırşehir province example). Master's thesis. Niğde University, Institute of Social Sciences, Niğde, Turkiye.
 • Meydan, H. (2014). Okulda değerler eğitiminin yeri ve değerler eğitimi yaklaşımları üzerine bir değerlendirme (An evaluation on the place of values education in school and approaches to values education). Journal of Faculty of Theology of Bülent Ecevit University, 1(1), 93-108.)
 • Ministry of National Education of Turkiye (MoNET). Ministry of National Education. General Directorate of Basic Education”, https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/13140945_SOSYAL_BİLGİLER_SUNU.pdf , May 14, 2018.)
 • Neslitürk, S. (2013). Anne değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri düzeyine etkisi (The effect of the mother values education program on the social skill level of children aged 5-6 years). Doctoral Dissertation Konya: Selcuk University Institute of Social Sciences, Konya, Turkiye
 • Sevinç, M. (2006). Evrensel ve Yerel Değerlerin Eğitime Yansımalar (Universal and Local Values on Education). Mehmedoğlu, Y., and Mehmedoğlu, A.U. (Ed.). Küreselleşme Ahlak ve Değerler (Globalization Ethics and Values), (p.205-237). Istanbul: Litera Publications.
 • Shodhgang,(2019);http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/218091/8/08_chapter%202.pdf.
 • Tulunay, A. (2017). Türkiye’de değerler eğitimi uygulamalarının öğrencilere kazandırılması istenen olumlu özellikler üzerindeki etkisi (The effect of values education practices in Turkey on the positive characteristics that students are asked to acquire). Journal of Values Education, 15(34), 41-60.
 • Türk Dil Kurumu; Türkçe Sözlük, (Turkish Language Institution; Turkish Dictionary) (2005). 10.bs, Ankara.
 • Uçar F. (2019) İlkokul hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitaplarında değerler eğitimi (values education published in primary school life science and social studies textbooks). Master's thesis. Hatay Mustafa Kemal University, Hatay, Turkiye.
 • Uçar, S. (2009). Sosyal Bilgiler programındaki değerlerle ilgili kazanımlara yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Evaluation of teachers' opinions on achievements related to values in the Social Studies program). Master's thesis. Çukurova University Institute of Social Sciences, Adana, Turkiye.
 • Yalçın, M. (2019). 5. sınıf sosyal bilgiler müfredatındaki değerler eğitimiyle ilgili öğretmen görüşleri: Sivas örneği. (5. teacher opinions about values education in the classroom social studies curriculum: Sivas example. Master's thesis. Erizncan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkiye.
 • Yılmaz, B. (2019). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yardımseverlik değerinin yaratıcı drama yöntemiyle kazandırılması yayımlanmış (Primary school 4. gaining the value of benevolence in the classroom social studies course by the creative drama method). Master's thesis. Rize Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkiye.

Opinions of classroom teachers on values education in primary school curriculum

Year 2023, Volume: 11 Issue: 2 - June 2023, 153 - 160, 11.07.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1300101

Abstract

TIn values education, the primary school period (7-9 years), which is the most important stage in the character development of individuals, and indirectly the classroom teachers are very important. Primary school teachers play a critical role in the implementation of the values education curriculum that has been given importance recently. The purpose of this research is to examine the views of primary school teachers on values education in primary school curriculum. In the study using descriptive survey model, quantitative method was used. Purposive sampling method was used in the research. In this context, the sample of the study consisted of 281 classroom teachers in the city center of Tokat in the 2020-2021 academic year. In the study, an opinion scale on value education developed by Başçı (2012) was used to collect quantitative data. Frequency, percentage, t-test for independent groups and one-way analysis of variance were used in the analysis of the data. Considering the results of the research; effective value education, value in the curriculum and the general sum of all sub-dimensions in favor of female teachers in the opinions of teachers on values education; in favor of teachers in the 20-29 age group in the general sum of all sub-dimensions; It was found that the views on the family-environment-media sub-dimension were in favor of the teachers working for 1-5 years. It was found that there was no significant difference in the grand total of all sub-dimensions according to the classes they taught.

References

 • Aktepe, V., & Tahiroğlu, M. (2016). Değerler eğitimi ve yaklaşımları ve etkinlik örnekleri (values education and its approaches and activity examples). Journal of Academic Social Science Studies, 361-384.
 • Aydın, M. (2003). Gençliğin değer algısı: Konya örneği (Youth's perception of value: the case of Konya). Journal of Values Education, 1(2), 131-144.
 • Balcı, A., F., Yanpar Yelken, T. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri (teacher opinions on values and value education practices in the elementary social studies program). Ahi Evran University Journal of Kırşehir Faculty of Education, 14(1), 195-213.
 • Baltacı, N.B. (2018). Ortaokul yöneticilerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri (views of secondary school administrators on values education). Master's Thesis. Maltepe University Institute of Social Sciences, Istanbul, Turkiye
 • Başçı, Z. (2012). Beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde değer eğitiminin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi: Erzurum örneği (Value education in fifth grade social studies course according to teacher opinions: the case of Erzurum. Doctoral Dissertation, Atatürk University, Erzurum, Turkiye.
 • Can, Ö. (2008). Dördüncü sınıf ve beşinci sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri (The opinions of fourth grade and fifth grade teachers on the applications of values education in Social Studies lesson). Master’ thesis. Hacettepe University Institute of Social Sciences, Ankara, Turkiye.
 • Çelik, Ç. (2020) İlkokul kademesinde uygulanan değerler eğitimi programının sınıf öğretmenleri, okul psikolojik danışmanları ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi: tek durumlu bir örnek olay çalışması (Evaluation of the values education program ımplemented at the elementary school level according to the opinions of classroom teachers, school psychological counselors and school administrators: a single-case case study). Master thesis. Adnan Menderes University, Aydın, Turkiye.
 • Çelikkaya, T., & Filoğlu, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değere ve değer eğitimine ilişkin görüşleri (Social studies teachers' views on value and value education). Educational Sciences in Theory and Practice, 1541-1556.
 • Çelikkaya, T., & Kürümlüoğlu, M. (2018). Yeni sosyal bilgiler programında 4. ve 5. sınıfta kazandırılması hedeflenen değerlere ilişkin kazanımların içeriğe yansıması(4th in the new social studies program. and 5. reflection of the achievements related to the values aimed to be gained in the classroom on the content). Journal of Values Education, 16(36), 7-38.
 • Chaitanya, M. “Value based education and methods, strategies, approaches to impart it in education”, International Journal Of Research Culture Society, 2017, s. 6-10.
 • Çiçek, B. (2017). 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlere ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri: Hatay ili örneği (Fourth class teacher and student opinions on the values included in the curriculum of the classroom social studies course: the case of Hatay province). Master's thesis, Hatay Mustafa Kemal University, Hatay, Turkiye.
 • Değirmenci, Y. Coğrafya Dersi Öğretim Programında Değerler. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi , 2018, s. 429-450. (Değirmenci, Y. Values in the Geography Lesson Curriculum. Journal of History, Culture and Art Research, 2018, p. 429-450.)
 • Demir, F. (2018) ”Değer Öğretimi Yaklaşımlarına Göre Hayat Bilgisi Dersinde Değerler Eğitimi” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Demir, F. (2018) ”Values Education in Life Science Course According to Value Teaching Approaches" Unpublished Doctoral Dissertation, Malatya: Inönü University Institute of Educational Sciences.)
 • Durmuş, B. Yurtkoru, E.S., & Çinko, M. (2008). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi (Data analysis with SPSS in social sciences). (2nd Ed.). Istanbul: Beta Publications.)
 • Ekiz S. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının değerler eğitimi ile ilgili yeterlilikleri ve sahip oldukları metaforlar (Competencies of classroom teacher candidates related to values education and their metaphors). Master's thesis, Ağrı İbrahim Çeçen University, Ağrı, Turkiye.
 • Ergün, M. (1994). Eğitim sosyolojisine giriş (Introduction for the educational sociology). Ocak publishing.
 • Gedik, E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin değer yönelimlerinin ve öğrencilere aktarmak istedikleri değerlerin incelenmesi (An investigation of classroom teachers' value orientations and the values they want to convey to students). Master thesis, Zonguldak Karaelmas University Institute of Social Sciences, Zonguldak, Turkiye.
 • Huitt, W. (2019). Values. educational psychology Interactivehttp://www.edpsycinteractive.org/topics/affect/values.html.
 • Karaca İ. (2020) Sınıf öğretmenlerinin ahlak eğitimi ile ilgili görüşleri (The opinions of classroom teachers about moral education). Journal of Development and Psychology, 1(2), 75-85.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (The scientific research method). Ankara: Nobel Publication.
 • Kılcan, F. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan değerler öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri: Kırşehir ili örneği (Elementary school 6. Teacher opinions on the teaching of values in the classroom Social Studies curriculum (Kırşehir province example). Master's thesis. Niğde University, Institute of Social Sciences, Niğde, Turkiye.
 • Meydan, H. (2014). Okulda değerler eğitiminin yeri ve değerler eğitimi yaklaşımları üzerine bir değerlendirme (An evaluation on the place of values education in school and approaches to values education). Journal of Faculty of Theology of Bülent Ecevit University, 1(1), 93-108.)
 • Ministry of National Education of Turkiye (MoNET). Ministry of National Education. General Directorate of Basic Education”, https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/13140945_SOSYAL_BİLGİLER_SUNU.pdf , May 14, 2018.)
 • Neslitürk, S. (2013). Anne değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri düzeyine etkisi (The effect of the mother values education program on the social skill level of children aged 5-6 years). Doctoral Dissertation Konya: Selcuk University Institute of Social Sciences, Konya, Turkiye
 • Sevinç, M. (2006). Evrensel ve Yerel Değerlerin Eğitime Yansımalar (Universal and Local Values on Education). Mehmedoğlu, Y., and Mehmedoğlu, A.U. (Ed.). Küreselleşme Ahlak ve Değerler (Globalization Ethics and Values), (p.205-237). Istanbul: Litera Publications.
 • Shodhgang,(2019);http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/218091/8/08_chapter%202.pdf.
 • Tulunay, A. (2017). Türkiye’de değerler eğitimi uygulamalarının öğrencilere kazandırılması istenen olumlu özellikler üzerindeki etkisi (The effect of values education practices in Turkey on the positive characteristics that students are asked to acquire). Journal of Values Education, 15(34), 41-60.
 • Türk Dil Kurumu; Türkçe Sözlük, (Turkish Language Institution; Turkish Dictionary) (2005). 10.bs, Ankara.
 • Uçar F. (2019) İlkokul hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitaplarında değerler eğitimi (values education published in primary school life science and social studies textbooks). Master's thesis. Hatay Mustafa Kemal University, Hatay, Turkiye.
 • Uçar, S. (2009). Sosyal Bilgiler programındaki değerlerle ilgili kazanımlara yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Evaluation of teachers' opinions on achievements related to values in the Social Studies program). Master's thesis. Çukurova University Institute of Social Sciences, Adana, Turkiye.
 • Yalçın, M. (2019). 5. sınıf sosyal bilgiler müfredatındaki değerler eğitimiyle ilgili öğretmen görüşleri: Sivas örneği. (5. teacher opinions about values education in the classroom social studies curriculum: Sivas example. Master's thesis. Erizncan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkiye.
 • Yılmaz, B. (2019). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yardımseverlik değerinin yaratıcı drama yöntemiyle kazandırılması yayımlanmış (Primary school 4. gaining the value of benevolence in the classroom social studies course by the creative drama method). Master's thesis. Rize Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkiye.

Details

Primary Language English
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Curriculum Development
Authors

Servet ÖZCAN
Tokat Public Education Center
0009-0006-4156-156X
Türkiye

Early Pub Date May 24, 2023
Publication Date July 11, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 11 Issue: 2 - June 2023

Cite

Bibtex @research article { jegys1300101, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2023}, volume = {11}, number = {2}, pages = {153 - 160}, doi = {10.17478/jegys.1300101}, title = {Opinions of classroom teachers on values education in primary school curriculum}, key = {cite}, author = {Özcan, Servet} }
APA Özcan, S. (2023). Opinions of classroom teachers on values education in primary school curriculum . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 11 (2) , 153-160 . DOI: 10.17478/jegys.1300101
MLA Özcan, S. "Opinions of classroom teachers on values education in primary school curriculum" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 (2023 ): 153-160 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/76288/1300101>
Chicago Özcan, S. "Opinions of classroom teachers on values education in primary school curriculum". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 (2023 ): 153-160
RIS TY - JOUR T1 - Opinions of classroom teachers on values education in primary school curriculum AU - ServetÖzcan Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17478/jegys.1300101 DO - 10.17478/jegys.1300101 T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 160 VL - 11 IS - 2 SN - -2149-360X M3 - doi: 10.17478/jegys.1300101 UR - https://doi.org/10.17478/jegys.1300101 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists Opinions of classroom teachers on values education in primary school curriculum %A Servet Özcan %T Opinions of classroom teachers on values education in primary school curriculum %D 2023 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 11 %N 2 %R doi: 10.17478/jegys.1300101 %U 10.17478/jegys.1300101
ISNAD Özcan, Servet . "Opinions of classroom teachers on values education in primary school curriculum". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 / 2 (July 2023): 153-160 . https://doi.org/10.17478/jegys.1300101
AMA Özcan S. Opinions of classroom teachers on values education in primary school curriculum. JEGYS. 2023; 11(2): 153-160.
Vancouver Özcan S. Opinions of classroom teachers on values education in primary school curriculum. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2023; 11(2): 153-160.
IEEE S. Özcan , "Opinions of classroom teachers on values education in primary school curriculum", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 11, no. 2, pp. 153-160, Jul. 2023, doi:10.17478/jegys.1300101

Journal for the Education of Gifted Young Scientists indexed from SCOPUS June 2018- December 2020. SOBIAD Impact Factor Score (1,171) Top One of Turkey at SOBIAD Index at 2019. Thanks for the contributions. 4th International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 14-15 November 2023 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871        25126  20742       2846822217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 

JOIN OUR EDITORIAL BOARD, PLEASE SEND YOUR CV TO EDITORJEGYS@GMAIL.COMPOPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Genç Bilge Yayıncılık
Adress: Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com