Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2023, Volume: 11 Issue: 3 - September 2023, 467 - 485, 02.10.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1336705

Abstract

References

 • Akkanat, H. (2004). Üstün veya özel yetenekliler (gifted or talented people) . M.R. Şirin, A. Kulaksızoğlu & A. E. Bilgili.(Ed.). Üstün yetenekli çocuklar seçilmiş makaleler içinde (gifted children in selected articles) (pp. 169 – 194). İstanbul: Çocuk Vakfı.
 • Akkaş, E. & Tortop, H. S. (2015). Üstün yetenekliler eğitiminde farklılaştırma: Temel kavramlar, modellerin karşılaştırılması ve öneriler (differentiation in gifted education: Basic concepts, comparison of models and recommendations). Journal of Gifted Education and Creativity, 2(2), 31-44.
 • Aközbek, A. (2008). Lise I. sınıf matematik öğretim programının CIPP değerlendirme modeli ile öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (genel liseler, ticaret meslek liseleri, endüstri meslek liseleri) (evaluation of high school first grade mathematics curriculum with CIPP evaluation model according to teachers' and students' opinions (general high schools, trade vocational high schools, industrial vocational high schools)). Master Thesis,Yıldız Technical University, Istanbul.
 • Altındağ, A. & Korkmaz, H. (2019). Ortaokul 5. sınıf matematik dersi öğretim programının Stake’in uygunluk-olasılık modeline göre değerlendirilmesi (evaluation of the 5th grade middle school mathematics curriculum according to Stake's suitability-probability model). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(2) , 463-501.
 • Ataman, A. (2009). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş (introduction to children with special needs and special education). Ankara: Gündüz Yayınları.
 • Avcu,T.(2009). Yedinci sınıf matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (evaluation of the seventh grade mathematics curriculum based on teacher opinions). Master Thesis,Osmangazi University, Eskişehir.
 • Bahtiyar, M. & Şahin, F. (2017). Yetenekli öğrencilerin rehberlik ihtiyaçları(guidance needs of gifted students). SDÜ Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 140-154 .
 • Bain, S. K. & Bell, S. M. (2004). Social self-concept, social attributions, and peer relationships in fourth, fifth, and sixth graders who are gifted compared to high achievers. Monthly Journal of Gifted Children, 48(3),168-178.
 • Baki, A. , Yalçınkaya, H. , Özpınar, İ. & Uzun, S. (2009). İlköğretim matematik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine bakışlarının karşılaştırılması (comparison of elementary mathematics teachers' and prospective teachers' perspectives on instructional technologies). Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(1),65-83.
 • Baydaş, Ö. (2010). Öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının görüşleri ışığında matematik öğretiminde GeoGebra kullanımı (the use of GeoGebra in mathematics teaching in the light of the opinions of instructors and pre-service teachers). Master Thesis, Atatürk University, Erzurum.
 • Baykoç-Dönmez, N. (2004). Üstün yetenekli çocukların eğitimlerinde bilim sanat merkezlerinin kuruluşu ve işleyişinde yapılması gereken düzenlemeler (regulations to be made in the establishment and functioning of science and art centers in the education of gifted children). İstanbul : Çocuk Vakfı.
 • Berkant, H. G. & İncecik, A. (2018). Ortaokul matematik dersi beşinci sınıf öğretim programının öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi (evaluation of the fifth grade mathematics curriculum of secondary school mathematics course according to teachers' opinions). International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3(6),99-125.
 • Binet, A. & Simon, T. (1916). The Development of intelligence in children: The Binet-Simon scale. Baltimore: Williams & Wilkins.
 • Bonner, F. A. (2000). African American giftedness: Our nation's dream deferred. Journal of Black Studies, 30(5),643–653.
 • Bozkurt, A. ,Bindak, R. & Demir, S. (2011). Mathematics teachers’ views about the use of computers in lessons and suitability of their workplace. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1747-1758.
 • Brody, L. E., Muratori, M. C. & Stanley, J. C. (2005). Early college entrance: Academic, social, and emotional considerations. In N. Colangelo, S. G. Assouline, & M. U. M. Gross (Eds.), The Templeton national report on acceleration. Philadelphia: Templeton Foundation.
 • Bütün, M. & Gültepe, T. (2016). Ortaokul matematik dersi öğretim programının uygulamaya yansıtılması ile ilgili öğretmen görüşleri (teachers' opinions on the reflection of the secondary school mathematics curriculum to practice). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(10),80-89.
 • Calero, M. D., Belen, G.M. & Robles, M. A. (2011). Learning potential in high IQ children: The contribution of dynamic assessment to the identification of gifted children. Learning and Individual Differences, 21(2),176-181.
 • Camcı-Erdoğan, S. (2014). The necessity of differentiation in science education for gifted and talented students. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 2(2), 1-10.
 • Cengiz, N. (2017). Teknoloji destekli matematik öğretiminin öğrencilerin matematik başarısına ve matematik kaygısına etkisi (the effect of technology-supported mathematics teaching on students' mathematics achievement and mathematics anxiety). Master Thesis,Gaziantep University, Gaziantep.
 • Chmiliar, L. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (pp 582-583). USA: SAGE Publications.
 • Clark, B. 2002. Growing up gifted: Developing children's potential at home and school ( 6th ed.).NJ: Prentice Hall.
 • Çakır, İ. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (evaluation of elementary fifth grade mathematics textbooks in line with teacher and student opinions). Master Thesis, Çukurova University, Adana.
 • Çağlar, D. (2004). Üstün zekâlı çocukların özellikleri (characteristics of gifted children). M.R. Şirin, A. Kulaksızoğlu & A. E. Bilgili.(Ed.),(p.111–125). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Çelen,Y.(2011). Öğretmenlerin ilköğretim matematik öğretim programına ilişkin görüşlerinin ve matematiğe yönelik tutumlarının incelenmesi (investigation of teachers' views on primary mathematics curriculum and their attitudes towards mathematics). Doctoral Thesis, Ankara University, Ankara.
 • Çetin, A. & Doğan, A. (2018). Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan matematik öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar (problems encountered by mathematics teachers working in science and art centers). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(4),615-641.
 • Çevik, K. (2006). İlköğretim ikinci kademede çoklu zekâ kuramına dayalı yönlendirme etkinliklerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar (problems encountered in the implementation of guidance activities based on the theory of multiple intelligences at the second level of primary education). Master Thesis, Balıkesir University, Balıkesir.
 • Çitil, M. & Ataman, A. (2018). İlköğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin davranışsal özelliklerinin eğitim ortamlarına yansıması ve ortaya çıkabilecek sorunlar (the reflection of the behavioral characteristics of gifted students in educational environments and the problems that may arise). Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 38(1),185-231.
 • Davaslıgil, Ü. (2004). Üstün çocuklar (gifted children). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Davis, G. A. & Rimm, S. B. (2004). Education of the gifted and talented (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Demir, T.(2021). Ortaöğretim 9. sınıf matematik dersi öğretim programının değerlendirilmesi (evaluation of the 9th grade mathematics curriculum in secondary education). Master Thesis,Balıkesir University, Balıkesir.
 • Ding, M., & Li, X. (2014). Transition from concrete to abstract representations: The distributive property in a Chinese textbook series. Educational Studies in Mathematics, 87(1), 103-121.
 • Doğan, A. & Çetin, A. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin matematik problemi çözme tutumuna ve süreçlerine yönelik algılarının incelenmesi (investigating gifted students' perceptions of mathematics problem solving attitudes and processes). Cumhuriyet International Journal of Education, 7(4), 510-533.
 • Eroğlu, T. (2019). Güncellenen ortaöğretim matematik dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (evaluation of teachers' views on the updated secondary mathematics curriculum) . Master Thesis, Gazi University, Ankara.
 • Even, R., Karsenty, R., & Friedlander, A. (2009). Mathematical creativity and giftedness in teacher professional development. The Netherlands: Sense Publishers
 • Flores, A. (2006). How do students know what they learn in middle school mathematics is true?. School Science and Mathematics, 106(3), 124-132.
 • Genç, G. (2010). Dinamik geometri yazılımı ile 5. sınıf çokgenler ve dörtgenler konularının kavratılması (teaching 5th grade polygons and quadrilaterals with dynamic geometry software). Master Thesis,Adnan Menderes University, Aydın.
 • Göktepe-Yıldız, S. & Özdemir, A. Ş. (2018). Ortaokul öğrencilerinin matematik öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi (determination of secondary school students' approaches to learning mathematics). İlköğretim Online, 17(3), 1378-1401.
 • Gross, M. U. (2002). Exceptionally gifted children. New York: Routledge.
 • Güven, B. & Karataş, İ. (2003). Dinamik geometri yazılımı cabri ile geometri öğrenme: Öğrenci görüşleri (learning geometry with the dynamic geometry software cabri: Student views). The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 2(2),67-78.
 • Harel, G. & Sowder, L. (1998). Student proof schemes result from exploratory studies, in A. USA: American Mathematical Society.
 • Heward, W. L. & Orlansky, M. D. (1980). Exceptional children. USA: Merrill Publishing Company
 • Howley, A., Pendarvis, E. & Gholson, M. (2005). How talented students in a rural school district experience school mathematics. Journal for the Education of the Gifted, 29(2),123–160.
 • Huitt, W. & Hummel, J. (2003). Piaget's theory of cognitive development. Educational Psychology Interactive, 3(2),1-5.
 • Ilik, S. S. (2019). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde görev yapan öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlamaya uygulamaya ve izlemeye yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi (evaluation of the opinions of teachers working in the education of gifted students on the preparation, implementation and monitoring of individualized education programs). Kastamonu Education Journal, 27(2),485-495.
 • İnam, A. & Ünsal, H. (2017). Ortaokul 5. sınıf matematik uygulamaları dersinin web destekli öğretiminin öğrenci performans ve motivasyonuna etkisi ile öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi (The effect of web-assisted teaching of 5th grade mathematics applications course on student performance and motivation and evaluation of student opinions). HAYEF Journal of Education, 14 (1), 203-221.
 • Janos, P. M., Fung, H. C., & Robinson, N. M. (1985). Self-concept, self-esteem, and peer relations among gifted children who feel ''different''. Gifted Child Quarterly, 29(2),78–82.
 • Jarrah, A. M. & Almarashdi, H.S. (2019). Mathematics teachers’ perceptions of teaching gifted and talented learners in general education classrooms in the UAE. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 7(4), 835-847.
 • Kağızmanlı, T.B. & Tatar, E. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli matematik hakkındaki görüşleri: Türevin uygulamaları örneği (prospective mathematics teachers' views on computer-assisted mathematics: The case of applications of the derivative). Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 897-912.
 • Kanlı, E.(2011). Üstün zekâlı ve yeteneklilerin alan eğitiminde hızlandırma (acceleration in the field education of gifted and talented). Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2),85-104.
 • Karakoç, G. (2019). 2018 Yılında yenilenen ortaokul matematik dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri (Sakarya ili örneği) (2018 teachers' views on the renewed secondary school mathematics curriculum (Sakarya province case study) ). Master Thesis, Sakarya University, Sakarya.
 • Kazu, İ.Y. & Şenol, C. (2012).Üstün Yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (BİLSEM örneği) (teachers' opinions on gifted education programs). E-İnternational Journal of Educational Research, 3(2), 13-35.
 • Kelly, K.R. & Jordan, L.K. (1991). Effects of academic achievement and gender on academic and social self-concept: A replication study. Journal of Counseling and Development, 69 (2),173-177.
 • Kettler, T. (2014). Critical thinking skills among elementary school students: comparing identified gifted and general education student performance. Gifted Child Quarterly, 58(2),127-136.
 • Kızıltepe, Z. (2017). İçerik analizi [Content analysis]. Ankara: Ani Publication.
 • Kocasaraç, H. (2003). Bilgisayarların öğretim alanında kullanımına ilişkin öğretmen yeterlilikleri (Teacher competencies related to the use of computers in teaching). The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3),77-85.
 • Kurtdede-Fidan, N. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri (Teachers' views on the use of equipment in primary education). Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 1(1),48-61.
 • Levent, F. (2014). Üstün yetenekli çocukları anlamak (understanding gifted children). İstanbul: Nobel Yayıncılık
 • Levine, E. S. & Tucker, S. (1986). Emotional needs of gifted children: A primary, phenomenological view. The Creative Child and Adult Quarterly, 11(3), 156-165.
 • Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Manning, S. (2006). Recognizing Gifted Students: A Practical Guide for Teachers. Kappa Delta Pi Record, 42(2), 64-68.
 • Trigo, M.S. & Perez, H.E. (2002). Dinamik yazılım kullanarak geometrik konfigürasyonların özelliklerini araştırmak ve keşfetmek (Investigate and explore properties of geometric configurations using dynamic software). International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 33(1), 37-50.
 • Mason, M. M. (1997). The Van Hiele model of geometric understanding and mathematically talented students. Journal For the Education of the Gifted, 21(1), 38-53.
 • Merriam, S. B. & Grenier, R. S. (2019). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
 • Meşin, D. (2008). Yenilenen altıncı sınıf matematik öğretim programının uygulanması sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar (Problems faced by teachers during the implementation of the revised sixth grade mathematics curriculum). Master Thesis, Sakarya University, Sakarya.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2019). Özel yetenekliler için matematik öğretim programı (mathematics curriculum for gifted children). Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2015). Millî Eğitim Bakanlığı bilim ve sanat merkezleri yönergesi (ministry of national education science and art centers directive). Ankara
 • Morgan, D. L. (1996). Focus groups as qualitative research (C. 16). New York: Sage Publications.
 • Olkun, S. & Toluk, Z. (2007). Contemporary approaches in teaching mathematics in primary education. Ankara: Ekinoks Publishing.
 • Orbeyi, S. (2007). İlköğretim matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (evaluation of elementary mathematics curriculum based on teachers' opinions). Master Thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale.
 • Özbay, Y. (2013). Gifted children and their families (gifted children and their families). Ankara: T.C. Ministry of Family and Social Policies.
 • Özsoy, Y. , Özyürek, M. & Eripek, S. (1998). Özel eğitime muhtaç çocuklar “özel eğitime giriş” (children in need of special education "introduction to special education"). Ankara: Karatepe Yayınları.
 • Öztürk, M. (2017). Matematik öğretmeni ve öğretmen adaylarının ispat yapma süreçlerinin bilişsel açıdan incelenmesi ( investigation of mathematics teachers' and prospective teachers' proof making processes from a cognitive perspective). Master Thesis,Atatürk University, Erzurum.
 • Piaget, J. (1971). Biology and knowledge. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60(3), 180-184.
 • Sak, U. (2012). Üstün zekâlılar özellikleri tanılanmaları ve eğitimleri (characteristics of the gifted, their identification and education). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Saranlı, A. G. & Metin, N. (2012). Üstün yetenekli çocuklarda gözlenen sosyal duygusal sorunlar (social emotional problems observed in gifted children). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1),139-163.
 • Sargın, S. (2016). Yenilenen ortaokul matematik dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri ( Teachers' views on the revised middle school mathematics curriculum). Master Thesis,Necmettin Erbakan University, Konya.
 • Sezginsoy, B. (2007). Bilim ve sanat merkezi uygulamalarının değerlendirilmesi (evaluation of science and art center practices ). Master Thesis,Balıkesir University, Balıkesir.
 • Sisk, D. (1987). Creative teaching of the gifted. New York: McGraw-HillBook Company.
 • Sriraman, B. (2004). Gifted ninth graders' notion of proof: Investing parallels in approaches of mathematically gifted students and professional mathematicians. Journal for the Education of the Gifted, 27(4),267-292.
 • Summak, S.M. & Şahin,Ç.Ç.(2013). Bilim ve Sanat Merkezi müdürlerinin öğretimsel lider olarak öğretimsel uygulamalar hakkındaki görüşlerinin incelenmesi (examining the views of science and art center directors on instructional practices as instructional leaders). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 1-14.
 • Şaldırak, B. (2012). Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının matematik başarısına etkisi(the effect of differentiated instructional practices on mathematics achievement). Master Thesis,Ankara University, Ankara.
 • Şen, E.Ö. & Peker-Ünal ,D.(2021). Matematik dersi öğretim programının Eisner eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi (evaluation of mathematics curriculum according to Eisner educational criticism model). YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 18(2),605-632.
 • Talas, S. , Talas, Y. & Sönmez, A. (2013). Bilim sanat merkezlerine devam eden üstün yetenekli öğrencilerin okullarında yaşadıkları problemler (problems experienced by gifted students attending science and art centers at their schools). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013(1) , 42-50.
 • Tantay, Ş. (2010). Özel veya üstün yetenekli çocuklara eğitim veren okul ve merkezlerin incelenmesi (examination of schools and centers providing education to special or gifted children ).Master Thesis,Maltepe University, İstanbul.
 • Tomlinson, C. A. & Strickland, C. A. (2005). Differentiation in practice: A resource guide for differentiating teaching programs, grades 9–12. VA: ASCD.
 • Uludağ, İ. (2012). İlköğretim (1-5) matematik programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Aksaray ili örneği) (Evaluation of primary (1-5) mathematics curriculum according to teachers' opinions (The case of Aksaray province)). Master Thesis,Necmettin Erbakan University, Konya.
 • Yazar, T. & Keskin, İ. (2019).Ortaöğretim matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (evaluation of secondary mathematics curriculum according to teachers' opinions). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23(1) ,1-28.
 • Yetim-Karaca, S. & Türk, T. (2020). Ortaokul matematik dersi öğretim programının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (evaluation of secondary school mathematics curriculum in terms of education of gifted students according to teachers' opinions). Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(1), 241 - 279.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (qualitative research methods in social sciences). Ankara:Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, H. (2010). Üstün yeteneklilerin eğitiminde bir model olan bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM’ler) üzerine bir araştırma (a research on science and art centers as a model in gifted education ) .Master Thesis,Gazi University, Ankara.

An investigation on the mathematics teaching programs for gifted students based on teachers' opinions

Year 2023, Volume: 11 Issue: 3 - September 2023, 467 - 485, 02.10.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1336705

Abstract

This study reflects teachers' opinions about the mathematics teaching programs for gifted students. As a method, " a case study", which is qualitative research, was used to reveal the existing problems related to a problem or situation in detail and to offer solutions. During the academic year 2022-2023, a study was conducted in Türkiye with 57 mathematics teachers who work with gifted students in support education rooms and Science and Art Centers (SAC). Data were collected using a structured interview form prepared on Google Forms. The content analysis method was used to interpret and make sense of the data. Participants' opinions on the educational needs, teacher competencies, mental and physical characteristics of gifted students, software use and mathematical proof processes were analyzed and various results were obtained. In this study, to increase the effectiveness of the program, it was suggested that the program should be updated by taking teachers' opinions into consideration, differentiated and enriched activities should be prepared by integrating technology, workshops should be equipped, and in-service training should be provided in various fields. It was also suggested that it would be beneficial to use a common program accepted all over the world in the education process of these children. Recommendations also include a common pathway for students, directing them to universities in line with their abilities and creating specific employment opportunities after graduation.

References

 • Akkanat, H. (2004). Üstün veya özel yetenekliler (gifted or talented people) . M.R. Şirin, A. Kulaksızoğlu & A. E. Bilgili.(Ed.). Üstün yetenekli çocuklar seçilmiş makaleler içinde (gifted children in selected articles) (pp. 169 – 194). İstanbul: Çocuk Vakfı.
 • Akkaş, E. & Tortop, H. S. (2015). Üstün yetenekliler eğitiminde farklılaştırma: Temel kavramlar, modellerin karşılaştırılması ve öneriler (differentiation in gifted education: Basic concepts, comparison of models and recommendations). Journal of Gifted Education and Creativity, 2(2), 31-44.
 • Aközbek, A. (2008). Lise I. sınıf matematik öğretim programının CIPP değerlendirme modeli ile öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (genel liseler, ticaret meslek liseleri, endüstri meslek liseleri) (evaluation of high school first grade mathematics curriculum with CIPP evaluation model according to teachers' and students' opinions (general high schools, trade vocational high schools, industrial vocational high schools)). Master Thesis,Yıldız Technical University, Istanbul.
 • Altındağ, A. & Korkmaz, H. (2019). Ortaokul 5. sınıf matematik dersi öğretim programının Stake’in uygunluk-olasılık modeline göre değerlendirilmesi (evaluation of the 5th grade middle school mathematics curriculum according to Stake's suitability-probability model). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(2) , 463-501.
 • Ataman, A. (2009). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş (introduction to children with special needs and special education). Ankara: Gündüz Yayınları.
 • Avcu,T.(2009). Yedinci sınıf matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (evaluation of the seventh grade mathematics curriculum based on teacher opinions). Master Thesis,Osmangazi University, Eskişehir.
 • Bahtiyar, M. & Şahin, F. (2017). Yetenekli öğrencilerin rehberlik ihtiyaçları(guidance needs of gifted students). SDÜ Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 140-154 .
 • Bain, S. K. & Bell, S. M. (2004). Social self-concept, social attributions, and peer relationships in fourth, fifth, and sixth graders who are gifted compared to high achievers. Monthly Journal of Gifted Children, 48(3),168-178.
 • Baki, A. , Yalçınkaya, H. , Özpınar, İ. & Uzun, S. (2009). İlköğretim matematik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine bakışlarının karşılaştırılması (comparison of elementary mathematics teachers' and prospective teachers' perspectives on instructional technologies). Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(1),65-83.
 • Baydaş, Ö. (2010). Öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının görüşleri ışığında matematik öğretiminde GeoGebra kullanımı (the use of GeoGebra in mathematics teaching in the light of the opinions of instructors and pre-service teachers). Master Thesis, Atatürk University, Erzurum.
 • Baykoç-Dönmez, N. (2004). Üstün yetenekli çocukların eğitimlerinde bilim sanat merkezlerinin kuruluşu ve işleyişinde yapılması gereken düzenlemeler (regulations to be made in the establishment and functioning of science and art centers in the education of gifted children). İstanbul : Çocuk Vakfı.
 • Berkant, H. G. & İncecik, A. (2018). Ortaokul matematik dersi beşinci sınıf öğretim programının öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi (evaluation of the fifth grade mathematics curriculum of secondary school mathematics course according to teachers' opinions). International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3(6),99-125.
 • Binet, A. & Simon, T. (1916). The Development of intelligence in children: The Binet-Simon scale. Baltimore: Williams & Wilkins.
 • Bonner, F. A. (2000). African American giftedness: Our nation's dream deferred. Journal of Black Studies, 30(5),643–653.
 • Bozkurt, A. ,Bindak, R. & Demir, S. (2011). Mathematics teachers’ views about the use of computers in lessons and suitability of their workplace. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1747-1758.
 • Brody, L. E., Muratori, M. C. & Stanley, J. C. (2005). Early college entrance: Academic, social, and emotional considerations. In N. Colangelo, S. G. Assouline, & M. U. M. Gross (Eds.), The Templeton national report on acceleration. Philadelphia: Templeton Foundation.
 • Bütün, M. & Gültepe, T. (2016). Ortaokul matematik dersi öğretim programının uygulamaya yansıtılması ile ilgili öğretmen görüşleri (teachers' opinions on the reflection of the secondary school mathematics curriculum to practice). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(10),80-89.
 • Calero, M. D., Belen, G.M. & Robles, M. A. (2011). Learning potential in high IQ children: The contribution of dynamic assessment to the identification of gifted children. Learning and Individual Differences, 21(2),176-181.
 • Camcı-Erdoğan, S. (2014). The necessity of differentiation in science education for gifted and talented students. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 2(2), 1-10.
 • Cengiz, N. (2017). Teknoloji destekli matematik öğretiminin öğrencilerin matematik başarısına ve matematik kaygısına etkisi (the effect of technology-supported mathematics teaching on students' mathematics achievement and mathematics anxiety). Master Thesis,Gaziantep University, Gaziantep.
 • Chmiliar, L. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (pp 582-583). USA: SAGE Publications.
 • Clark, B. 2002. Growing up gifted: Developing children's potential at home and school ( 6th ed.).NJ: Prentice Hall.
 • Çakır, İ. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (evaluation of elementary fifth grade mathematics textbooks in line with teacher and student opinions). Master Thesis, Çukurova University, Adana.
 • Çağlar, D. (2004). Üstün zekâlı çocukların özellikleri (characteristics of gifted children). M.R. Şirin, A. Kulaksızoğlu & A. E. Bilgili.(Ed.),(p.111–125). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Çelen,Y.(2011). Öğretmenlerin ilköğretim matematik öğretim programına ilişkin görüşlerinin ve matematiğe yönelik tutumlarının incelenmesi (investigation of teachers' views on primary mathematics curriculum and their attitudes towards mathematics). Doctoral Thesis, Ankara University, Ankara.
 • Çetin, A. & Doğan, A. (2018). Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan matematik öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar (problems encountered by mathematics teachers working in science and art centers). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(4),615-641.
 • Çevik, K. (2006). İlköğretim ikinci kademede çoklu zekâ kuramına dayalı yönlendirme etkinliklerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar (problems encountered in the implementation of guidance activities based on the theory of multiple intelligences at the second level of primary education). Master Thesis, Balıkesir University, Balıkesir.
 • Çitil, M. & Ataman, A. (2018). İlköğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin davranışsal özelliklerinin eğitim ortamlarına yansıması ve ortaya çıkabilecek sorunlar (the reflection of the behavioral characteristics of gifted students in educational environments and the problems that may arise). Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 38(1),185-231.
 • Davaslıgil, Ü. (2004). Üstün çocuklar (gifted children). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Davis, G. A. & Rimm, S. B. (2004). Education of the gifted and talented (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Demir, T.(2021). Ortaöğretim 9. sınıf matematik dersi öğretim programının değerlendirilmesi (evaluation of the 9th grade mathematics curriculum in secondary education). Master Thesis,Balıkesir University, Balıkesir.
 • Ding, M., & Li, X. (2014). Transition from concrete to abstract representations: The distributive property in a Chinese textbook series. Educational Studies in Mathematics, 87(1), 103-121.
 • Doğan, A. & Çetin, A. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin matematik problemi çözme tutumuna ve süreçlerine yönelik algılarının incelenmesi (investigating gifted students' perceptions of mathematics problem solving attitudes and processes). Cumhuriyet International Journal of Education, 7(4), 510-533.
 • Eroğlu, T. (2019). Güncellenen ortaöğretim matematik dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (evaluation of teachers' views on the updated secondary mathematics curriculum) . Master Thesis, Gazi University, Ankara.
 • Even, R., Karsenty, R., & Friedlander, A. (2009). Mathematical creativity and giftedness in teacher professional development. The Netherlands: Sense Publishers
 • Flores, A. (2006). How do students know what they learn in middle school mathematics is true?. School Science and Mathematics, 106(3), 124-132.
 • Genç, G. (2010). Dinamik geometri yazılımı ile 5. sınıf çokgenler ve dörtgenler konularının kavratılması (teaching 5th grade polygons and quadrilaterals with dynamic geometry software). Master Thesis,Adnan Menderes University, Aydın.
 • Göktepe-Yıldız, S. & Özdemir, A. Ş. (2018). Ortaokul öğrencilerinin matematik öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi (determination of secondary school students' approaches to learning mathematics). İlköğretim Online, 17(3), 1378-1401.
 • Gross, M. U. (2002). Exceptionally gifted children. New York: Routledge.
 • Güven, B. & Karataş, İ. (2003). Dinamik geometri yazılımı cabri ile geometri öğrenme: Öğrenci görüşleri (learning geometry with the dynamic geometry software cabri: Student views). The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 2(2),67-78.
 • Harel, G. & Sowder, L. (1998). Student proof schemes result from exploratory studies, in A. USA: American Mathematical Society.
 • Heward, W. L. & Orlansky, M. D. (1980). Exceptional children. USA: Merrill Publishing Company
 • Howley, A., Pendarvis, E. & Gholson, M. (2005). How talented students in a rural school district experience school mathematics. Journal for the Education of the Gifted, 29(2),123–160.
 • Huitt, W. & Hummel, J. (2003). Piaget's theory of cognitive development. Educational Psychology Interactive, 3(2),1-5.
 • Ilik, S. S. (2019). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde görev yapan öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlamaya uygulamaya ve izlemeye yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi (evaluation of the opinions of teachers working in the education of gifted students on the preparation, implementation and monitoring of individualized education programs). Kastamonu Education Journal, 27(2),485-495.
 • İnam, A. & Ünsal, H. (2017). Ortaokul 5. sınıf matematik uygulamaları dersinin web destekli öğretiminin öğrenci performans ve motivasyonuna etkisi ile öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi (The effect of web-assisted teaching of 5th grade mathematics applications course on student performance and motivation and evaluation of student opinions). HAYEF Journal of Education, 14 (1), 203-221.
 • Janos, P. M., Fung, H. C., & Robinson, N. M. (1985). Self-concept, self-esteem, and peer relations among gifted children who feel ''different''. Gifted Child Quarterly, 29(2),78–82.
 • Jarrah, A. M. & Almarashdi, H.S. (2019). Mathematics teachers’ perceptions of teaching gifted and talented learners in general education classrooms in the UAE. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 7(4), 835-847.
 • Kağızmanlı, T.B. & Tatar, E. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli matematik hakkındaki görüşleri: Türevin uygulamaları örneği (prospective mathematics teachers' views on computer-assisted mathematics: The case of applications of the derivative). Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 897-912.
 • Kanlı, E.(2011). Üstün zekâlı ve yeteneklilerin alan eğitiminde hızlandırma (acceleration in the field education of gifted and talented). Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2),85-104.
 • Karakoç, G. (2019). 2018 Yılında yenilenen ortaokul matematik dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri (Sakarya ili örneği) (2018 teachers' views on the renewed secondary school mathematics curriculum (Sakarya province case study) ). Master Thesis, Sakarya University, Sakarya.
 • Kazu, İ.Y. & Şenol, C. (2012).Üstün Yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (BİLSEM örneği) (teachers' opinions on gifted education programs). E-İnternational Journal of Educational Research, 3(2), 13-35.
 • Kelly, K.R. & Jordan, L.K. (1991). Effects of academic achievement and gender on academic and social self-concept: A replication study. Journal of Counseling and Development, 69 (2),173-177.
 • Kettler, T. (2014). Critical thinking skills among elementary school students: comparing identified gifted and general education student performance. Gifted Child Quarterly, 58(2),127-136.
 • Kızıltepe, Z. (2017). İçerik analizi [Content analysis]. Ankara: Ani Publication.
 • Kocasaraç, H. (2003). Bilgisayarların öğretim alanında kullanımına ilişkin öğretmen yeterlilikleri (Teacher competencies related to the use of computers in teaching). The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3),77-85.
 • Kurtdede-Fidan, N. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri (Teachers' views on the use of equipment in primary education). Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 1(1),48-61.
 • Levent, F. (2014). Üstün yetenekli çocukları anlamak (understanding gifted children). İstanbul: Nobel Yayıncılık
 • Levine, E. S. & Tucker, S. (1986). Emotional needs of gifted children: A primary, phenomenological view. The Creative Child and Adult Quarterly, 11(3), 156-165.
 • Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Manning, S. (2006). Recognizing Gifted Students: A Practical Guide for Teachers. Kappa Delta Pi Record, 42(2), 64-68.
 • Trigo, M.S. & Perez, H.E. (2002). Dinamik yazılım kullanarak geometrik konfigürasyonların özelliklerini araştırmak ve keşfetmek (Investigate and explore properties of geometric configurations using dynamic software). International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 33(1), 37-50.
 • Mason, M. M. (1997). The Van Hiele model of geometric understanding and mathematically talented students. Journal For the Education of the Gifted, 21(1), 38-53.
 • Merriam, S. B. & Grenier, R. S. (2019). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
 • Meşin, D. (2008). Yenilenen altıncı sınıf matematik öğretim programının uygulanması sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar (Problems faced by teachers during the implementation of the revised sixth grade mathematics curriculum). Master Thesis, Sakarya University, Sakarya.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2019). Özel yetenekliler için matematik öğretim programı (mathematics curriculum for gifted children). Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2015). Millî Eğitim Bakanlığı bilim ve sanat merkezleri yönergesi (ministry of national education science and art centers directive). Ankara
 • Morgan, D. L. (1996). Focus groups as qualitative research (C. 16). New York: Sage Publications.
 • Olkun, S. & Toluk, Z. (2007). Contemporary approaches in teaching mathematics in primary education. Ankara: Ekinoks Publishing.
 • Orbeyi, S. (2007). İlköğretim matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (evaluation of elementary mathematics curriculum based on teachers' opinions). Master Thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale.
 • Özbay, Y. (2013). Gifted children and their families (gifted children and their families). Ankara: T.C. Ministry of Family and Social Policies.
 • Özsoy, Y. , Özyürek, M. & Eripek, S. (1998). Özel eğitime muhtaç çocuklar “özel eğitime giriş” (children in need of special education "introduction to special education"). Ankara: Karatepe Yayınları.
 • Öztürk, M. (2017). Matematik öğretmeni ve öğretmen adaylarının ispat yapma süreçlerinin bilişsel açıdan incelenmesi ( investigation of mathematics teachers' and prospective teachers' proof making processes from a cognitive perspective). Master Thesis,Atatürk University, Erzurum.
 • Piaget, J. (1971). Biology and knowledge. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60(3), 180-184.
 • Sak, U. (2012). Üstün zekâlılar özellikleri tanılanmaları ve eğitimleri (characteristics of the gifted, their identification and education). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Saranlı, A. G. & Metin, N. (2012). Üstün yetenekli çocuklarda gözlenen sosyal duygusal sorunlar (social emotional problems observed in gifted children). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1),139-163.
 • Sargın, S. (2016). Yenilenen ortaokul matematik dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri ( Teachers' views on the revised middle school mathematics curriculum). Master Thesis,Necmettin Erbakan University, Konya.
 • Sezginsoy, B. (2007). Bilim ve sanat merkezi uygulamalarının değerlendirilmesi (evaluation of science and art center practices ). Master Thesis,Balıkesir University, Balıkesir.
 • Sisk, D. (1987). Creative teaching of the gifted. New York: McGraw-HillBook Company.
 • Sriraman, B. (2004). Gifted ninth graders' notion of proof: Investing parallels in approaches of mathematically gifted students and professional mathematicians. Journal for the Education of the Gifted, 27(4),267-292.
 • Summak, S.M. & Şahin,Ç.Ç.(2013). Bilim ve Sanat Merkezi müdürlerinin öğretimsel lider olarak öğretimsel uygulamalar hakkındaki görüşlerinin incelenmesi (examining the views of science and art center directors on instructional practices as instructional leaders). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 1-14.
 • Şaldırak, B. (2012). Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının matematik başarısına etkisi(the effect of differentiated instructional practices on mathematics achievement). Master Thesis,Ankara University, Ankara.
 • Şen, E.Ö. & Peker-Ünal ,D.(2021). Matematik dersi öğretim programının Eisner eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi (evaluation of mathematics curriculum according to Eisner educational criticism model). YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 18(2),605-632.
 • Talas, S. , Talas, Y. & Sönmez, A. (2013). Bilim sanat merkezlerine devam eden üstün yetenekli öğrencilerin okullarında yaşadıkları problemler (problems experienced by gifted students attending science and art centers at their schools). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013(1) , 42-50.
 • Tantay, Ş. (2010). Özel veya üstün yetenekli çocuklara eğitim veren okul ve merkezlerin incelenmesi (examination of schools and centers providing education to special or gifted children ).Master Thesis,Maltepe University, İstanbul.
 • Tomlinson, C. A. & Strickland, C. A. (2005). Differentiation in practice: A resource guide for differentiating teaching programs, grades 9–12. VA: ASCD.
 • Uludağ, İ. (2012). İlköğretim (1-5) matematik programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Aksaray ili örneği) (Evaluation of primary (1-5) mathematics curriculum according to teachers' opinions (The case of Aksaray province)). Master Thesis,Necmettin Erbakan University, Konya.
 • Yazar, T. & Keskin, İ. (2019).Ortaöğretim matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (evaluation of secondary mathematics curriculum according to teachers' opinions). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23(1) ,1-28.
 • Yetim-Karaca, S. & Türk, T. (2020). Ortaokul matematik dersi öğretim programının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (evaluation of secondary school mathematics curriculum in terms of education of gifted students according to teachers' opinions). Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(1), 241 - 279.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (qualitative research methods in social sciences). Ankara:Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, H. (2010). Üstün yeteneklilerin eğitiminde bir model olan bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM’ler) üzerine bir araştırma (a research on science and art centers as a model in gifted education ) .Master Thesis,Gazi University, Ankara.

Details

Primary Language English
Subjects Mathematics Education
Journal Section Teacher Education
Authors

Derya ZENGİN
HALİL İNALCIK BİLİM VE SANAT MERKEZİ
0000-0001-9854-9664
Türkiye


Menekşe Seden TAPAN BROUTIN
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-1860-852X
Türkiye

Early Pub Date October 2, 2023
Publication Date October 2, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 11 Issue: 3 - September 2023

Cite

APA
ZENGİN, D., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2023). An investigation on the mathematics teaching programs for gifted students based on teachers’ opinions. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 11(3), 467-485. https://doi.org/10.17478/jegys.1336705
MLA
ZENGİN, Derya and Menekşe Seden TAPAN BROUTIN. “An Investigation on the Mathematics Teaching Programs for Gifted Students Based on teachers’ Opinions”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 11, no. 3, 2023, pp. 467-85, doi:10.17478/jegys.1336705.
Chicago
ZENGİN, Derya, and Menekşe Seden TAPAN BROUTIN. “An Investigation on the Mathematics Teaching Programs for Gifted Students Based on teachers’ Opinions”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11, no. 3 (October 2023): 467-85. https://doi.org/10.17478/jegys.1336705.
EndNote
ZENGİN D, TAPAN BROUTIN MS (October 1, 2023) An investigation on the mathematics teaching programs for gifted students based on teachers’ opinions. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 3 467–485.
ISNAD
ZENGİN, Derya - TAPAN BROUTIN, Menekşe Seden. “An Investigation on the Mathematics Teaching Programs for Gifted Students Based on teachers’ Opinions”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11/3 (October 2023), 467-485. https://doi.org/10.17478/jegys.1336705.
AMA
ZENGİN D, TAPAN BROUTIN MS. An investigation on the mathematics teaching programs for gifted students based on teachers’ opinions. JEGYS. October 2023;11(3):467-485. doi:10.17478/jegys.1336705
Vancouver
ZENGİN D, TAPAN BROUTIN MS. An investigation on the mathematics teaching programs for gifted students based on teachers’ opinions. JEGYS. 2023;11(3):467-85.
IEEE
D. ZENGİN and M. S. TAPAN BROUTIN, “An investigation on the mathematics teaching programs for gifted students based on teachers’ opinions”, JEGYS, vol. 11, no. 3, pp. 467–485, 2023, doi: 10.17478/jegys.1336705.
JAMA
ZENGİN D, TAPAN BROUTIN MS. An investigation on the mathematics teaching programs for gifted students based on teachers’ opinions. JEGYS. 2023;11:467–485.

 4th International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 14-15 November 2023 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871        25126  20742       2846822217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 POPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Genç Bilge Yayıncılık
Adress: Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com