Research Article
BibTex RIS Cite

Systematic analysis of postgraduate theses on feedback in educational processes in Türkiye

Year 2024, Volume: 12 Issue: 2, 63 - 82, 30.06.2024
https://doi.org/10.17478/jegys.1493256

Abstract

Feedback has always been an important element of learning-teaching processes and has always been at the centre of research on this subject. In this context, a significant number of studies in the literature have examined the feedback element with different dimensions and revealed important clues on the subject. The main purpose of this study is to conduct a content analysis of the postgraduate theses on the theme of feedback from past to present in terms of subject and methodology. For this purpose, 68 theses made between 2000 and 2023 within the scope of Institute of Educational Sciences and Institute of Social Sciences programmes in state universities in Turkey were analysed. According to the results of the content analysis technique, it was determined that the theses were mostly conducted at the Master's level (n=51), the theses mostly focused on teachers' in-class feedback practices and their views on feedback, the theses were mostly in the fields of English language teaching and Computer and Instructional Technologies; limited studies were conducted on this subject within the scope of teacher education and teaching practice. The results of the research showed that new researches are needed to examine the element of. Within the framework of the results of the research, it can be suggested that different research methods should be utilized in new studies to be conducted in this subject area, especially qualitative studies should be designed to examine the subject.

References

 • Abdı̇oğlu, M. (2019, Spring). An investigation of two teacher written feedback procedures in EFL classes: form-focused and content-focused feedback. Master thesis, Karadeniz Technical University, Trabzon.
 • Altay, A (2018). Explorıng the effects of feedback types and wıkı on efl learners’ wrıtıng performance. Master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Balcı, S. (2021). Okul müdürlerinin sınıf içi öğretimin iyileştirilmesine yönelik etkili geri bildirim verme kapasitelerini geliştirme. (Improving the capacity of school principals to give effective feedback for the improvement of classroom teaching). Doctoral thesis, Gaziantep University, Gaziantep.
 • Bayram, S. (2022). Ortaokul ve liselerde ingilizce öğretmenlerinin başvurduğu sözlü düzeltici geri bildirim türleri ve uygulamaları. (Types and applications of verbal corrective feedback applied by English teachers in secondary and high schools). Master thesis, Van Yüzüncü Yıl University, Van.
 • Bloom, B. S. (2016). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Human Qualities and Learning at School). (Çev. Durmuş Ali Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Bloom, L. (1998). Language acquisition in its developmental context.
 • Boz, S. (2019). Geri bildirim olarak çoklu değerlendirme yaklaşımının Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma becerisine etkisi. (The effect of multiple assessment approach as feedback on the writing skills of foreign students learning Turkish). Master thesis, Gaziantep University, Gaziantep.
 • Bozkır, C. (2009). The Effects of Feedback Essay Type and Essay Type on English Language Writing Development. Doctoral thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Bruner, J., S. (1974). Toward a theory of instruction. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 • Can, E. (2019). The effect of written peer feedback training on Turkish efl students’ feedback types and writing performance. Master thesis, Anadolu University, Eskişehir.
 • Carless, D. (2006). Differing perceptions in the feedback process. Studies in Higher Education 31(2), 219–233. https://doi.org/1080/03075070600572132
 • Carless, D. (2015). Excellence in University Assessment: Learning from Award-Winning Practice. London: Routledge. Carless, D. (2019).
 • Carless, D. (2020). Double duty, shared responsibilities and feedback literacy. Perspectives on Medical Education, 9(4), 199–200. https://doi.org/10.1007/s40037-020-00599-9
 • Carless, D., & Boud, D. (2018). The development of student feedback literacy: Enabling uptake of feedback. Assessment & Evaluation in Higher Education, 43(8), 1315–1325. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1463354
 • Carless, D., & Winstone, N. (2020). Teacher feedback literacy and its interplay with student feedback literacy. Teaching in Higher Education, 1–14. https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1782372
 • Carless, D., Salter, D. Yang, M., & Lam, J. (2011). Developing sustainable feedback practices. Studies in Higher Education 36 (4), 395–407. https://doi.org/10.1080/03075071003642449
 • Cengiz, Ö. (2019). The effects of a reflectıve traınıng program on the awareness of turkısh pre-servıce efl teachers’ oral correctıve feedback strategıes. Master thesıs, Bursa Uludag University, Bursa.
 • Coşkun, A. (2007). Candidate English teachers’ preferences about error feedback in L2 writing classes. Master thesis, Abant İzzet Baysal University, Bolu.
 • Çeken, B. (2016). The effects of tutorial feedback type on pre-service teachers’ choice of feedback type in their development of learning objects. Master Thesis, Boğaziçi University, İstanbul.
 • Çelebi, S. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görsel geri bildirim etkinlikleriyle gerçekleştirilen bürün öğretiminin sesli okuma becerisine etkisi. (The effect of the teaching of the bünün carried out with visual feedback activities on reading aloud skills in teaching Turkish as a foreign language). Doctoral Thesis, Atatürk University, Erzurum.
 • Çetinkaya, N. (2018). Hikâye haritası yönteminin video geri bildirim ile sunumunun zihin yetersizliği olan çocukların okuduğunu anlama becerisindeki etkililiği. (The effectiveness of the presentation of the story map method with video feedback on the reading comprehension skills of children with intellectual disability). Master thesis, Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu.
 • Çiftçi, A. (2011). The effect of a training program on writıng achievement and peer-feedback. Master thesis, Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Dağal, A. B. (2012). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin performanslarının 360 derece geri bildirim yoluyla değerlendirilmesi. (Evaluating the performance of teachers working in pre-school education institutions through 360-degree feedback). Doctoral thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Dayı, D. (2009). Öğretmen adaylarının öğretme becerilerini edinmelerinde, ipucu ve dönüt verilerek yapılan öğretim ile sadece dönüt verilerek yapılan öğretimin etkililiği, verimliliği, sürekliliğe ve genellemeye olan etkileri. (The effectiveness, efficiency, continuity and generalisation effects of teaching with prompts and feedback and teaching with feedback only on pre-service teachers' acquisition of teaching skills). Doctoral thesis, Gazi University, Ankara.
 • Demir, F. (2013). Sınıf öğretmenlerinin kullandıkları dönüt türleri. (Types of feedback used by classroom teachers). Master thesis, Gazi University, Ankara.
 • Demir, Y. (2020). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi çevrimiçi ödevlerine verilen duygusal motivasyonel geri bildirim mesajlarının akademik başarıya etkisi. (The effect of emotional motivational feedback messages given to online assignments in information technologies and software course on academic achievement). Master thesis, Ege University, İzmir.
 • Diri, E.R. (2022). An ınvestıgatıon of usıng dıfferent types of feedback strategıes ın ınteractıve vıdeo lectures. Master thesis, Boğaziçi University, İstanbul.
 • Dokuzoğlu, S. (2010). L2 writing teachers’ perceptions of mistakes in student writing and their preferences regarding feedback: the case of a Turkish private university. Master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Ekı̇ncı̇, M. & Ekinci, M. (2020). Using error correction codes to improve writing success of EFL learners. International Journal of Language Academy, 34(34), 282–293. https://doi.org/10.29228/ijla.45324
 • Emirtekin, E. (2019). Eğitsel videolardaki sorulara yönelik geri bildirim türünün öğretmen adaylarının başarı ve bilişsel yüklerine etkisi. (The effect of feedback type for questions in educational videos on pre-service teachers' achievement and cognitive load). Master thesis, Ege University, İzmir.
 • Erdem, A. (2006). Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı'nda görev yapan trompet öğretmenlerine ödüllendirme becerisinin kazandırılmasında bilgilendirme ve dönüt verme süreçlerinin etkililiğinin incelenmesi. (Examining the effectiveness of information and feedback processes in teaching rewarding skills to trumpet teachers working in Armed Forces Band Schools Command). Master thesis, Gazi University, Ankara.
 • Eren, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin yazma sürecinde aldıkları geri bildirim ile ilgili görüşleri. (Secondary school students' views on the feedback they receive in the writing process). Mastere thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale.
 • Ergin, A. (2012). Eğitimde etkili iletişim (Effective communication in education). (6th edition). Ankara: Anı.
 • Galaly, F. J. (2017). Iraqı hıgh-school efl students’ and teachers’ attıtudes towards wrıtten feedback ın wrıtıng classes. Master thesis, A case of Suleymanıyah and Rbıl. Gazıantep University, Gaziantep.
 • Güler, M. (2016). Mobil ortamlarda alıştırma uygulama yazılımlarının içerik gönderim periyotları, soru türü ve geri bildirim açısından incelenmesi: Kpsscell örneği. (Examination of practice application software in mobile environments in terms of content submission periods, question type and feedback: Kpsscell example). Master thesis, Atatürk University, Erzurum.
 • Gümüş, H. (2019). An Investıgatıon Into Pre-Servıce Efl Teachers’ L2 Wrıtıng Dıffıcultıes And Theır Vıews And Preferences On Tutors’ Wrıtten Feedback. Master thesis, Pamukkale University, Denizli.
 • Hattie, J., & Gan, M. (2011). Instruction based on feedback. In P. Alexander & R. E. Mayer (Eds.), Handbook of research on learning and instruction, 249–271.
 • Hill, D. A., & Flores, M. M. (2014). Modeling positive behavior interventions and supports for preservice teachers. Journal of Positive Behavior Interventions, 16(2), 93-101.
 • Hurioğlu, L. (2016). Öğretmenlik uygulaması dersinde dönüt-düzeltmenin öğretmen adaylarının öğretimi planlama ve uygulama becerileri ile öz-yeterlik düzeylerine etkisi. (The effect of feedback-correction in teaching practice course on pre-service teachers' teaching planning and implementation skills and self-efficacy levels). Doctoral thesis. Çukurova University, Adana.
 • İstencioğlu, T. (2022). Investıgatıng teachers’ vıews and practıces of feedback ın englısh language educatıon ın mıddle schools from a teacher feedback lıteracy framework perspectıve. Master thesis, Mıddle East Technıcal University, Ankara.
 • Kağıtçı, B. (2013). The relationshıp between students' preference for written feedback and improvement in writing: Is the preferred one the best one? Master thesis, Mıddle East Technıcal University, Ankara.
 • Kahyaoğlu E., Y. (2020). Oyun tabanlı öğrenme ortamında eğitsel ajan ve geri bildirim türlerinin akademik başarı, akış deneyimi ve bilişsel yük açısından incelenmesi. (Investigation of educational agent and feedback types in game-based learning environment in terms of academic achievement, flow experience and cognitive load). Doctoral thesis, Anadolu University, Eskişehir.
 • Kara, C. (2021). A qualitative study of feedback literacy in higher education: uncovering enhancing and impeding factors. Master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Karaağaç, G. (2014). Teacher cognition on written feedback: novice and experienced teachers’ beliefs, attitudes and practices. Master thesis, Mıddle East Technical University, Ankara.
 • Karabulut, İ. (2020). The effect of different written corrective feedback types on learner autonomy in writing skill. Master thesis, Gazi University, Ankara.
 • Kaya, S. (2019). Üniversite İngilizce hazırlık okulu öğrencilerinin yazma becerisi geri bildirim sürecinin incelenmesi. (Investigating the writing skill feedback process of university English preparatory school students). Master thesis, Düzce University, Düzce.
 • Keskin, S. (2019). Uyarlanabilir dönüt sistemi tasarımı için kullanıcı profillerinin belirlenmesi. (Determination of user profiles for adaptive feedback system design). Doctoral thesis, Hacettepe University, Ankara.
 • Köroğlu, H. (2021). Elt and non-elt pre-service language teachers’ stance on oral corrective feedback provision: A Turkısh context. Doctoral thesis, Karadeniz Technıcal University, Trabzon.
 • Kurtuluş, K., & Kaymaz, K. (2007). Davraniş Boyutuyla Performans Geribildirim Olgusu ve Süreci. (Performance Feedback Phenomenon and Process with Behavioural Dimension). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(04), 141-178.
 • Oral, B. (2000). Öğretmen adaylarının algılarına göre ilköğretim sınıf öğretmenlerinin dönüt ve düzeltme davranışları. (Feedback and correction behaviours of primary school classroom teachers according to pre-service teachers' perceptions). Eğitim Araştırmaları, 2, 59–64.
 • Orhan Özen, S. (2019). Öğrenenlerin e-değerlendirmeye dayalı kişiselleştirilmiş geribildirim yollarının incelelenmesi. (Examining learners' personalised feedback pathways based on e-assessment). Doctoral thesis, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir.
 • Özbay, F. (2009). Bilgisayar destekli İngilizce kelime alıştırmalarında dönüt türlerinin öğrenci öğrenmesi üzerindeki etkinliğinin incelenmesi. (Analysing the effectiveness of feedback types on student learning in computer-assisted English vocabulary exercises). Master thesis, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak
 • Özdemir, D. (2015). Özel eğitime yönelik insansı robot ve bilgisayar destekli öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ve bu ortamlardaki etkileşimlerin dönüt türleri açısından incelenmesi. (Development of humanoid robot and computer assisted learning environments for special education and analysing the interactions in these environments in terms of feedback types). Doctoral thesis, Atatürk University, Erzurum.
 • Özgür, H. (2005). İlköğretim için Hazırlanmış Olan Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarında Kulanılan Geri Bildirim Türlerinin Akademik Başarıya Etkisi (The Effect of Feedback Types Used in Computer Assisted Educational Software Prepared for Primary Education on Academic Achievement). Doctoral thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Özkale, U. (2018). Fen bilgisi öğretmenlerinin sınıf ortamında kullandıkları geri bildirim stratejilerinin incelenmesi. (Investigation of feedback strategies used by science teachers in the classroom). Master thesis, Mersin University, Mersin.
 • Pastakkaya, S. (2020). A comparative study of experienced and less experienced efl teachers’ stated beliefs about oral corrective feedback and their classroom practices. Master thesis, Anadolu University, Eskişehir.
 • Rijlaarsdam, G., Bergh, H., & Couzijn, M. (Eds.). (2005). Effective learning and teaching of writing: A handbook of writing in education.
 • Sadler, D., R. (1989). Formative assessment and the design of instructional system. Instructional Science, 18(2), 119–144. https://doi.org/10.1007/BF00117714
 • Sarıcan, S. (2013). Müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin müzikte performans kaygı düzeylerine video geri bildirim yönteminin etkisi. (The effect of video feedback method on music performance anxiety levels of music education department students). Doctoral thesis, Gazi University, Ankara
 • Senemoğlu, N. (2020). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. (Development, learning and teaching theory to practice). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, C. (2006). Gramer Derslerinde Öğretmelerin Kullandıkları Sözlü Dönüt Teknikleri ve Öğrencilerin Bu Dönütlere Gösterdikleri Tepkiler. (Oral Feedback Techniques Used by Teachers in Grammar Lessons and Students' Reactions to This Feedback). Master thesis, Anadolu University, Eskişehir.
 • Şener, B. M. (2019). EFL instructors’ beliefs and practices about oral corrective feedback. Master thesis, Çukurova University, Adana.
 • Taleb, İ. (2022). The use of collaborative learning tools for giving feedback to foster the writing skills of EFL learners. Master thesis, Bolu Abant İzzet Baysal Unıversity, Bolu.
 • Taymaz, N. (2021). Promoting peer scaffolding through analytic feedback criteria: from a perspective of error analysis in writing based on learner corpus. Master thesis, Gazi University, Ankara.
 • Winne, P., H. & Butler, D., L. (1994). Student cognitive processing and learning. The international encyclopedia of education, 10, 5738-5745.
 • Yabanova, U. (2016). Zeski geri dönüt sistemli öğrenme nesnelerinin başarı, motivasyon ve kalıcılık üzerindeki etkileri. (The effects of learning objects with intelligent feedback system on achievement, motivation and retention). Master thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale.
 • Yavuz, B. (2022). Sınıf öğretmenlerinin geri bildirim kullanım durumlarının incelenmesi. (Investigation of classroom teachers' use of feedback). Master thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale.
 • Yazıcı, S. (2015). Written or oral teacher feedback: which one facilitates idea development ın writing classes? Master thesis, Gazi University, Ankara.
 • Yeşil, D. (2021). Dönüt türünün içsel motivasyon, performansa yönelik öz-yeterlik ve dönüte yönelik yarar algısı üzerine etkisi. (The effect of feedback type on intrinsic motivation, self-efficacy for performance and perception of benefit of feedback). Master thesis, Hacettepe University, Ankara.
 • Yılmaz, G. (2019). Öğretmenlik uygulamasında dönüt konusunda öğretmen adaylarının görüşleri. (Pre-service teachers' views on feedback in teaching practice). Master thesis, Gazi University, Ankara.
 • Yılmaz, İ. (2021). Student and teacher preferences ın using written corrective feedback in English preparatory classes. Master thesis, Hacettepe University, Ankara.
 • Yiğit, M. F. (2020). Video dönüt uygulamasının algılanan dönüt kalitesi, dönüt kullanım düzeyi ve motivasyona etkisi. (The effect of video feedback application on perceived feedback quality, feedback utilisation level and motivation). Doctoral thesis, Hacettepe University, Ankara.
 • Yiğit, T. (2019). Beliefs and practices of EFL instructors on oral corrective feedback and students' perceptions. Master thesis, Bursa Uludag University, Bursa.
Year 2024, Volume: 12 Issue: 2, 63 - 82, 30.06.2024
https://doi.org/10.17478/jegys.1493256

Abstract

References

 • Abdı̇oğlu, M. (2019, Spring). An investigation of two teacher written feedback procedures in EFL classes: form-focused and content-focused feedback. Master thesis, Karadeniz Technical University, Trabzon.
 • Altay, A (2018). Explorıng the effects of feedback types and wıkı on efl learners’ wrıtıng performance. Master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Balcı, S. (2021). Okul müdürlerinin sınıf içi öğretimin iyileştirilmesine yönelik etkili geri bildirim verme kapasitelerini geliştirme. (Improving the capacity of school principals to give effective feedback for the improvement of classroom teaching). Doctoral thesis, Gaziantep University, Gaziantep.
 • Bayram, S. (2022). Ortaokul ve liselerde ingilizce öğretmenlerinin başvurduğu sözlü düzeltici geri bildirim türleri ve uygulamaları. (Types and applications of verbal corrective feedback applied by English teachers in secondary and high schools). Master thesis, Van Yüzüncü Yıl University, Van.
 • Bloom, B. S. (2016). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Human Qualities and Learning at School). (Çev. Durmuş Ali Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Bloom, L. (1998). Language acquisition in its developmental context.
 • Boz, S. (2019). Geri bildirim olarak çoklu değerlendirme yaklaşımının Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma becerisine etkisi. (The effect of multiple assessment approach as feedback on the writing skills of foreign students learning Turkish). Master thesis, Gaziantep University, Gaziantep.
 • Bozkır, C. (2009). The Effects of Feedback Essay Type and Essay Type on English Language Writing Development. Doctoral thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Bruner, J., S. (1974). Toward a theory of instruction. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 • Can, E. (2019). The effect of written peer feedback training on Turkish efl students’ feedback types and writing performance. Master thesis, Anadolu University, Eskişehir.
 • Carless, D. (2006). Differing perceptions in the feedback process. Studies in Higher Education 31(2), 219–233. https://doi.org/1080/03075070600572132
 • Carless, D. (2015). Excellence in University Assessment: Learning from Award-Winning Practice. London: Routledge. Carless, D. (2019).
 • Carless, D. (2020). Double duty, shared responsibilities and feedback literacy. Perspectives on Medical Education, 9(4), 199–200. https://doi.org/10.1007/s40037-020-00599-9
 • Carless, D., & Boud, D. (2018). The development of student feedback literacy: Enabling uptake of feedback. Assessment & Evaluation in Higher Education, 43(8), 1315–1325. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1463354
 • Carless, D., & Winstone, N. (2020). Teacher feedback literacy and its interplay with student feedback literacy. Teaching in Higher Education, 1–14. https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1782372
 • Carless, D., Salter, D. Yang, M., & Lam, J. (2011). Developing sustainable feedback practices. Studies in Higher Education 36 (4), 395–407. https://doi.org/10.1080/03075071003642449
 • Cengiz, Ö. (2019). The effects of a reflectıve traınıng program on the awareness of turkısh pre-servıce efl teachers’ oral correctıve feedback strategıes. Master thesıs, Bursa Uludag University, Bursa.
 • Coşkun, A. (2007). Candidate English teachers’ preferences about error feedback in L2 writing classes. Master thesis, Abant İzzet Baysal University, Bolu.
 • Çeken, B. (2016). The effects of tutorial feedback type on pre-service teachers’ choice of feedback type in their development of learning objects. Master Thesis, Boğaziçi University, İstanbul.
 • Çelebi, S. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görsel geri bildirim etkinlikleriyle gerçekleştirilen bürün öğretiminin sesli okuma becerisine etkisi. (The effect of the teaching of the bünün carried out with visual feedback activities on reading aloud skills in teaching Turkish as a foreign language). Doctoral Thesis, Atatürk University, Erzurum.
 • Çetinkaya, N. (2018). Hikâye haritası yönteminin video geri bildirim ile sunumunun zihin yetersizliği olan çocukların okuduğunu anlama becerisindeki etkililiği. (The effectiveness of the presentation of the story map method with video feedback on the reading comprehension skills of children with intellectual disability). Master thesis, Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu.
 • Çiftçi, A. (2011). The effect of a training program on writıng achievement and peer-feedback. Master thesis, Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Dağal, A. B. (2012). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin performanslarının 360 derece geri bildirim yoluyla değerlendirilmesi. (Evaluating the performance of teachers working in pre-school education institutions through 360-degree feedback). Doctoral thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Dayı, D. (2009). Öğretmen adaylarının öğretme becerilerini edinmelerinde, ipucu ve dönüt verilerek yapılan öğretim ile sadece dönüt verilerek yapılan öğretimin etkililiği, verimliliği, sürekliliğe ve genellemeye olan etkileri. (The effectiveness, efficiency, continuity and generalisation effects of teaching with prompts and feedback and teaching with feedback only on pre-service teachers' acquisition of teaching skills). Doctoral thesis, Gazi University, Ankara.
 • Demir, F. (2013). Sınıf öğretmenlerinin kullandıkları dönüt türleri. (Types of feedback used by classroom teachers). Master thesis, Gazi University, Ankara.
 • Demir, Y. (2020). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi çevrimiçi ödevlerine verilen duygusal motivasyonel geri bildirim mesajlarının akademik başarıya etkisi. (The effect of emotional motivational feedback messages given to online assignments in information technologies and software course on academic achievement). Master thesis, Ege University, İzmir.
 • Diri, E.R. (2022). An ınvestıgatıon of usıng dıfferent types of feedback strategıes ın ınteractıve vıdeo lectures. Master thesis, Boğaziçi University, İstanbul.
 • Dokuzoğlu, S. (2010). L2 writing teachers’ perceptions of mistakes in student writing and their preferences regarding feedback: the case of a Turkish private university. Master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Ekı̇ncı̇, M. & Ekinci, M. (2020). Using error correction codes to improve writing success of EFL learners. International Journal of Language Academy, 34(34), 282–293. https://doi.org/10.29228/ijla.45324
 • Emirtekin, E. (2019). Eğitsel videolardaki sorulara yönelik geri bildirim türünün öğretmen adaylarının başarı ve bilişsel yüklerine etkisi. (The effect of feedback type for questions in educational videos on pre-service teachers' achievement and cognitive load). Master thesis, Ege University, İzmir.
 • Erdem, A. (2006). Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı'nda görev yapan trompet öğretmenlerine ödüllendirme becerisinin kazandırılmasında bilgilendirme ve dönüt verme süreçlerinin etkililiğinin incelenmesi. (Examining the effectiveness of information and feedback processes in teaching rewarding skills to trumpet teachers working in Armed Forces Band Schools Command). Master thesis, Gazi University, Ankara.
 • Eren, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin yazma sürecinde aldıkları geri bildirim ile ilgili görüşleri. (Secondary school students' views on the feedback they receive in the writing process). Mastere thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale.
 • Ergin, A. (2012). Eğitimde etkili iletişim (Effective communication in education). (6th edition). Ankara: Anı.
 • Galaly, F. J. (2017). Iraqı hıgh-school efl students’ and teachers’ attıtudes towards wrıtten feedback ın wrıtıng classes. Master thesis, A case of Suleymanıyah and Rbıl. Gazıantep University, Gaziantep.
 • Güler, M. (2016). Mobil ortamlarda alıştırma uygulama yazılımlarının içerik gönderim periyotları, soru türü ve geri bildirim açısından incelenmesi: Kpsscell örneği. (Examination of practice application software in mobile environments in terms of content submission periods, question type and feedback: Kpsscell example). Master thesis, Atatürk University, Erzurum.
 • Gümüş, H. (2019). An Investıgatıon Into Pre-Servıce Efl Teachers’ L2 Wrıtıng Dıffıcultıes And Theır Vıews And Preferences On Tutors’ Wrıtten Feedback. Master thesis, Pamukkale University, Denizli.
 • Hattie, J., & Gan, M. (2011). Instruction based on feedback. In P. Alexander & R. E. Mayer (Eds.), Handbook of research on learning and instruction, 249–271.
 • Hill, D. A., & Flores, M. M. (2014). Modeling positive behavior interventions and supports for preservice teachers. Journal of Positive Behavior Interventions, 16(2), 93-101.
 • Hurioğlu, L. (2016). Öğretmenlik uygulaması dersinde dönüt-düzeltmenin öğretmen adaylarının öğretimi planlama ve uygulama becerileri ile öz-yeterlik düzeylerine etkisi. (The effect of feedback-correction in teaching practice course on pre-service teachers' teaching planning and implementation skills and self-efficacy levels). Doctoral thesis. Çukurova University, Adana.
 • İstencioğlu, T. (2022). Investıgatıng teachers’ vıews and practıces of feedback ın englısh language educatıon ın mıddle schools from a teacher feedback lıteracy framework perspectıve. Master thesis, Mıddle East Technıcal University, Ankara.
 • Kağıtçı, B. (2013). The relationshıp between students' preference for written feedback and improvement in writing: Is the preferred one the best one? Master thesis, Mıddle East Technıcal University, Ankara.
 • Kahyaoğlu E., Y. (2020). Oyun tabanlı öğrenme ortamında eğitsel ajan ve geri bildirim türlerinin akademik başarı, akış deneyimi ve bilişsel yük açısından incelenmesi. (Investigation of educational agent and feedback types in game-based learning environment in terms of academic achievement, flow experience and cognitive load). Doctoral thesis, Anadolu University, Eskişehir.
 • Kara, C. (2021). A qualitative study of feedback literacy in higher education: uncovering enhancing and impeding factors. Master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Karaağaç, G. (2014). Teacher cognition on written feedback: novice and experienced teachers’ beliefs, attitudes and practices. Master thesis, Mıddle East Technical University, Ankara.
 • Karabulut, İ. (2020). The effect of different written corrective feedback types on learner autonomy in writing skill. Master thesis, Gazi University, Ankara.
 • Kaya, S. (2019). Üniversite İngilizce hazırlık okulu öğrencilerinin yazma becerisi geri bildirim sürecinin incelenmesi. (Investigating the writing skill feedback process of university English preparatory school students). Master thesis, Düzce University, Düzce.
 • Keskin, S. (2019). Uyarlanabilir dönüt sistemi tasarımı için kullanıcı profillerinin belirlenmesi. (Determination of user profiles for adaptive feedback system design). Doctoral thesis, Hacettepe University, Ankara.
 • Köroğlu, H. (2021). Elt and non-elt pre-service language teachers’ stance on oral corrective feedback provision: A Turkısh context. Doctoral thesis, Karadeniz Technıcal University, Trabzon.
 • Kurtuluş, K., & Kaymaz, K. (2007). Davraniş Boyutuyla Performans Geribildirim Olgusu ve Süreci. (Performance Feedback Phenomenon and Process with Behavioural Dimension). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(04), 141-178.
 • Oral, B. (2000). Öğretmen adaylarının algılarına göre ilköğretim sınıf öğretmenlerinin dönüt ve düzeltme davranışları. (Feedback and correction behaviours of primary school classroom teachers according to pre-service teachers' perceptions). Eğitim Araştırmaları, 2, 59–64.
 • Orhan Özen, S. (2019). Öğrenenlerin e-değerlendirmeye dayalı kişiselleştirilmiş geribildirim yollarının incelelenmesi. (Examining learners' personalised feedback pathways based on e-assessment). Doctoral thesis, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir.
 • Özbay, F. (2009). Bilgisayar destekli İngilizce kelime alıştırmalarında dönüt türlerinin öğrenci öğrenmesi üzerindeki etkinliğinin incelenmesi. (Analysing the effectiveness of feedback types on student learning in computer-assisted English vocabulary exercises). Master thesis, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak
 • Özdemir, D. (2015). Özel eğitime yönelik insansı robot ve bilgisayar destekli öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ve bu ortamlardaki etkileşimlerin dönüt türleri açısından incelenmesi. (Development of humanoid robot and computer assisted learning environments for special education and analysing the interactions in these environments in terms of feedback types). Doctoral thesis, Atatürk University, Erzurum.
 • Özgür, H. (2005). İlköğretim için Hazırlanmış Olan Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarında Kulanılan Geri Bildirim Türlerinin Akademik Başarıya Etkisi (The Effect of Feedback Types Used in Computer Assisted Educational Software Prepared for Primary Education on Academic Achievement). Doctoral thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Özkale, U. (2018). Fen bilgisi öğretmenlerinin sınıf ortamında kullandıkları geri bildirim stratejilerinin incelenmesi. (Investigation of feedback strategies used by science teachers in the classroom). Master thesis, Mersin University, Mersin.
 • Pastakkaya, S. (2020). A comparative study of experienced and less experienced efl teachers’ stated beliefs about oral corrective feedback and their classroom practices. Master thesis, Anadolu University, Eskişehir.
 • Rijlaarsdam, G., Bergh, H., & Couzijn, M. (Eds.). (2005). Effective learning and teaching of writing: A handbook of writing in education.
 • Sadler, D., R. (1989). Formative assessment and the design of instructional system. Instructional Science, 18(2), 119–144. https://doi.org/10.1007/BF00117714
 • Sarıcan, S. (2013). Müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin müzikte performans kaygı düzeylerine video geri bildirim yönteminin etkisi. (The effect of video feedback method on music performance anxiety levels of music education department students). Doctoral thesis, Gazi University, Ankara
 • Senemoğlu, N. (2020). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. (Development, learning and teaching theory to practice). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, C. (2006). Gramer Derslerinde Öğretmelerin Kullandıkları Sözlü Dönüt Teknikleri ve Öğrencilerin Bu Dönütlere Gösterdikleri Tepkiler. (Oral Feedback Techniques Used by Teachers in Grammar Lessons and Students' Reactions to This Feedback). Master thesis, Anadolu University, Eskişehir.
 • Şener, B. M. (2019). EFL instructors’ beliefs and practices about oral corrective feedback. Master thesis, Çukurova University, Adana.
 • Taleb, İ. (2022). The use of collaborative learning tools for giving feedback to foster the writing skills of EFL learners. Master thesis, Bolu Abant İzzet Baysal Unıversity, Bolu.
 • Taymaz, N. (2021). Promoting peer scaffolding through analytic feedback criteria: from a perspective of error analysis in writing based on learner corpus. Master thesis, Gazi University, Ankara.
 • Winne, P., H. & Butler, D., L. (1994). Student cognitive processing and learning. The international encyclopedia of education, 10, 5738-5745.
 • Yabanova, U. (2016). Zeski geri dönüt sistemli öğrenme nesnelerinin başarı, motivasyon ve kalıcılık üzerindeki etkileri. (The effects of learning objects with intelligent feedback system on achievement, motivation and retention). Master thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale.
 • Yavuz, B. (2022). Sınıf öğretmenlerinin geri bildirim kullanım durumlarının incelenmesi. (Investigation of classroom teachers' use of feedback). Master thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale.
 • Yazıcı, S. (2015). Written or oral teacher feedback: which one facilitates idea development ın writing classes? Master thesis, Gazi University, Ankara.
 • Yeşil, D. (2021). Dönüt türünün içsel motivasyon, performansa yönelik öz-yeterlik ve dönüte yönelik yarar algısı üzerine etkisi. (The effect of feedback type on intrinsic motivation, self-efficacy for performance and perception of benefit of feedback). Master thesis, Hacettepe University, Ankara.
 • Yılmaz, G. (2019). Öğretmenlik uygulamasında dönüt konusunda öğretmen adaylarının görüşleri. (Pre-service teachers' views on feedback in teaching practice). Master thesis, Gazi University, Ankara.
 • Yılmaz, İ. (2021). Student and teacher preferences ın using written corrective feedback in English preparatory classes. Master thesis, Hacettepe University, Ankara.
 • Yiğit, M. F. (2020). Video dönüt uygulamasının algılanan dönüt kalitesi, dönüt kullanım düzeyi ve motivasyona etkisi. (The effect of video feedback application on perceived feedback quality, feedback utilisation level and motivation). Doctoral thesis, Hacettepe University, Ankara.
 • Yiğit, T. (2019). Beliefs and practices of EFL instructors on oral corrective feedback and students' perceptions. Master thesis, Bursa Uludag University, Bursa.
There are 73 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Curriculum Development in Education
Journal Section Curriculum Development
Authors

Yeliz Çay 0009-0000-6512-6999

Melek Çakmak 0000-0002-3371-4937

Publication Date June 30, 2024
Submission Date May 31, 2024
Acceptance Date June 30, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA Çay, Y., & Çakmak, M. (2024). Systematic analysis of postgraduate theses on feedback in educational processes in Türkiye. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 12(2), 63-82. https://doi.org/10.17478/jegys.1493256
AMA Çay Y, Çakmak M. Systematic analysis of postgraduate theses on feedback in educational processes in Türkiye. JEGYS. June 2024;12(2):63-82. doi:10.17478/jegys.1493256
Chicago Çay, Yeliz, and Melek Çakmak. “Systematic Analysis of Postgraduate Theses on Feedback in Educational Processes in Türkiye”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 12, no. 2 (June 2024): 63-82. https://doi.org/10.17478/jegys.1493256.
EndNote Çay Y, Çakmak M (June 1, 2024) Systematic analysis of postgraduate theses on feedback in educational processes in Türkiye. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 12 2 63–82.
IEEE Y. Çay and M. Çakmak, “Systematic analysis of postgraduate theses on feedback in educational processes in Türkiye”, JEGYS, vol. 12, no. 2, pp. 63–82, 2024, doi: 10.17478/jegys.1493256.
ISNAD Çay, Yeliz - Çakmak, Melek. “Systematic Analysis of Postgraduate Theses on Feedback in Educational Processes in Türkiye”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 12/2 (June 2024), 63-82. https://doi.org/10.17478/jegys.1493256.
JAMA Çay Y, Çakmak M. Systematic analysis of postgraduate theses on feedback in educational processes in Türkiye. JEGYS. 2024;12:63–82.
MLA Çay, Yeliz and Melek Çakmak. “Systematic Analysis of Postgraduate Theses on Feedback in Educational Processes in Türkiye”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 12, no. 2, 2024, pp. 63-82, doi:10.17478/jegys.1493256.
Vancouver Çay Y, Çakmak M. Systematic analysis of postgraduate theses on feedback in educational processes in Türkiye. JEGYS. 2024;12(2):63-82.