Year 2018, Volume 6 , Issue 1, Pages 87 - 92 2018-03-28

LSB TEKNİĞİ İLE STEGO-SES VERİSİ OLUŞTURMA VE SAĞLAMLIK TESTİ
GENERATING A STEGO-AUDIO DATA USING LSB TECHNIQUE AND ROBUSTNESS TEST

Arif KOYUN [1] , Hüseyin Bilal MACİT [2]


Steganografi; bir veriyi, başka bir verinin içine gizlenip çıkartma işlemidir. Gizli bir veri, hiç şüphe çekmeden başka bir verinin içerisinde taşınabilir. Hiç kimse sıradan bir müzik, resim, metin veya video dosyasından şüphelenmez. Bu çalışma; bazı steganografi algoritmalarını açıklamakta ve görüntü verilerini bir ses dosyasına gizleme üzerine odaklanmaktadır. Genellikle resim dosyaları içine metin verisi gizleme için kullanılan LSB algoritması; bir ses verisi içerisine resim verisi gizleme amacıyla kullanılmış ve orijinal ses verisi ile stego-ses verisi arasındaki fark gösterilmiştir. Steganografi performans testi yöntemleri açıklanmış, stego-ses verisine çeşitli yapay saldırılar yapılmıştır. Saldırıların sonucunda gizli verinin sağlamlığı MSE tekniği ile ölçülmüştür.    

Steganography is the process of hiding and extracting a data into another data. A secret data can be carried in another data without any doubt. No one is suspicious of an ordinary music, picture, text or video file. This work explains some steganography algorithms and focuses on hiding image data into an audio file. The LSB algorithm; which is usually used for hiding text data into image files is used to hide picture data in an audio data and the difference between the original audio data and the stego-audio data is shown. Steganography performance test methods have been described, and some artificial attacks applied to stego-audio. Robustness of hidden data is measured by the MSE technique after stego-attacks.    

 • Durdu A, Özcerit A. T. 2015. Güvenli İletişim İçin Yeni Bir Veri Gizleme Algoritması , Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, Cilt:1, No:1, 32-36p.
 • Bilgin M. 2013. Steganografi, XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. 125-128p.
 • Meligy A.M. Nasef M.M. Eid F.T. 2015. An Efficient Method to Audio Steganography based on Modification of Least Significant Bit Technique using Random Keys, I. J. Computer Network and Information Security, 24-29p.
 • Şahin A.Buluş E. Sakallı M.T. 2006. 24-Bit Renkli Resimler Üzerinde En Önemsiz Bite Ekleme Yöntemini Kullanarak Bilgi Gizleme, Trakya Univ J Sci, 7. ISSN 1305-6468. 17-22p.
 • Dereli, Ç.2010. Dilbilimsel Steganografi Yöntemleri üzerine bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Tunçer S. Karakuzu C. 2016. Veri Güvenliğini Artırmak Amacıyla Bilgiyi Şifreleme ve Steganografik Yöntemlerle Görüntüye Gizleme, EEB 2016 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, Tokat.183-187p.
 • Aigal P. Vasambekar P.2012. Hiding Data in Wave Files, International Conference in Recent Trends in Information Technology and Computer Science (ICRTITCS), 20-24p.
 • Bhattacharyya S. Kundu A. Sanyal G.2011. A Novel Audio Steganography Technique by M16MA, International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 30, No.8. 26-34p.
 • Naidu T.R.K. Kumar P.G. Prasad T.G. 2016. Overview of Digital Audio Steganography Techniques, International Journal of Emerging Technologies and Engineering (IJETE) Volume 3 Issue 7, ISSN 2348 – 8050. 62-66p.
 • Singh P.2016. A Comparative Study of Audio Steganography Techniques, International Research Journal of Engineering and Technology, Volume: 03 Issue: 04. 580-585p
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/WAV (Access date: 11.01.2017)
 • Tuncer T. Doğan Ş. Avcı E. 2011. Renkli İmgelerde Gizlenen Verilerin Görsel Ataklara Karşı Dayanıklılığının Tespiti İçin Bir Steganografi Uygulaması, 6th International Advanced Technologies Symposium,Elazığ, Turkey. (IATS’11). 32-36p.
 • Olcay C. Saran N. 2013. İmge İçine Bilgi Gizlemede Kullanılan LSB Yöntemlerinin Karşılaştırması, Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 10, No. 1, 17–32p.
 • Wang Z. Bovik A. C. 2009. Mean Squared Error: Love It or Leave It?, IEEE Signal Processing Magazine[98].
 • ZhangT. Li W. Zhang Y. ZhengE. PingX.2010. Steganalysis of LSB matching based on statistical modeling of pixel difference distributions, Information Sciences, Volume 180, Issue 23. 4685-4694p.
 • Rababah, A. ve Abdulgader, U., New technique for hiding data in audio file. Int. J. Comput. Sci. Network Security, 11(4), 2011.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6701-363X
Author: Arif KOYUN
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5325-5416
Author: Hüseyin Bilal MACİT
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 6, 2017
Acceptance Date : January 19, 2018
Publication Date : March 28, 2018

APA Koyun, A , Maci̇t, H . (2018). GENERATING A STEGO-AUDIO DATA USING LSB TECHNIQUE AND ROBUSTNESS TEST . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 6 (1) , 87-92 . DOI: 10.21923/jesd.319330