Review
PDF BibTex RIS Cite

GEMİ YAPIMINDA KULLANILAN AHŞAP MALZEMELERDE OLUŞAN BİYOFİLM VE FOULİNG

Year 2019, Volume: 7 Issue: 1, 1 - 6, 25.03.2019
https://doi.org/10.21923/jesd.399223

Abstract

Bu
çalışmada; ağaç malzemeden yapılan gemi, tekne, yat gibi suyla temas eden odun
materyalinin zamanla üzerinde oluşan, biyofilm (mikrop tabakası), fouling
(kirlenme), biyofouling (biyolojik kirlenme) tabakaları anlatılmıştır. Bunun
yanı sıra ahşap gemi yapımında tercih edilen ağaç türleri ve suyla temas eden
ahşap yüzeyinde oluşan mikroorganizmalar ve biyofilm üzerinde durulmuştur.
Biyofilm oluşumu beraberinde orada bulunan bakterilerin virülens gücü gemi
personelinin sağlığını kötü yönde etkileyecektir ve aynı zamanda ahşap
materyali korozyona uğratarak mali anlamda da zarar oluşturacaktır. Bu nedenle
biyofilm,  fouling, biyofouling
oluşumların engellenmesi gemi endüstrisi açısından önem arz etmektedir. Ahşap
seçiminde bütün bu doğa tahribatına karşı dayanıklılık esas alınmalıdır. Tekne
yapımında kullanılan ağaç malzeme maruz kaldığı hızlı adaptasyonu, higroskopik
özelliği, bünyesinde bulundurması gereken nem oranı ve direnç özelliklerine
göre belirlenip çalışmanın piyasada rehber olması öngörülmüştür. Bu araştırmada
gemi yapımında en uygun ahşap malzemelerin tespitine yardımcı olmak
amaçlanmıştır. 

References

 • Almeida, E., Diamantino, T.C., De Sousa, O., 2007. Marine paints: The particular Case of Antifouling Paints. Progress in Organic Coatings, 59, 2–20.
 • Altuğ, G., Çardak, M., Çiftçi, P.S., Gürün, S., 2007. Farklı Materyallerde Oluşan Bakteriyel Biyofilm Tabakasından İzole Edilen Aerobik Heterotrofik Bakteri Düzeyleri, Ulusal Su Günleri Antalya, Türkiye, 16-18 Mayıs, 561-566.
 • Aves.ktu.edu.tr.2018. aves.ktu.edu.tr/ImageOfByte.aspx?Resim=8&SSNO=4&USER=3996 (25.08.2018).
 • Bozkurt, Y., Göker, Y., 1981. Orman Ürünlerinden Faydalanma Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 2840, Orman Fakültesi Yayın No: 297, 239-241.
 • Bridier, A., Briandet, R., Thomas, V., Dubois-Brissonnet, F., 2011. Resistance of Bacterial Biofilms to Disinfectants: A review. Biofouling, 27(9), 1017-1032.
 • Coquet, L., Cosette, P., Junter, G. A., Beucher, E., Saiter, J. M., Jouenne, T., 2002. Adhesion of Yersinia Ruckeri to Fish Farm Materials: Influence of Cell and Material Surface Properties. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 26(4), 373-378.
 • Delille, A., Quile`s, F., Humbert, F., 2007. In Situ Monitoring of the Nascent Pseudomonas Fluorescens Biofilm Response to Variations in the Dissolved Organic Carbon Level in Low-Nutrient Water by Attenuated Total Reflectance-Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Applied and Environmental Microbiology, 73(18). 5782–5788.
 • Demirel, Y.K., 2012. Yüzey Kirliliğinin Gemi Direnci Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. YL Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Donlan, M.R., Costerton, J.W., 2002. Biofilms: Survival Mechanisms of Clinically Relevant Microorganisms. Clinical Microbiology Reviews, 15(2), 167-93.
 • Gaylarde, C., Morton, L.H.G., Loh, K. ve Shirakawa, M.A., 2011. Biodeterioration of External Architectural Paint Films: A Review. International Biodeterioration & Biodegradation, 65(8), 1189-1198.
 • Gün, İ., Ekinci, F.Y., 2009. Biyofilmler: Yüzeylerdeki Mikrobiyal Yaşam. Gıda, Derleme/Review, 34(3), 165-173.
 • Haak, P.W., 1996. Antifouling Systems, current status and developments. In: The Present Status of TBT-Copolymer Antifouling Paints, Proceedings of the International Symposium on Antifouling Paints for Ocean-going Vessels, The Hague, February 21.
 • Hentzer, M., Eberl, L., Nielsen, J., Givskov, M., 2003. Quorum Sensing A Novel Target for the Treatment of Biofilm Infections. Drug Development, 17(4), 241-250.
 • Killea, L.M., 2014. Microbial Community Composition of Marine Biofilms in a Northern Temperate. YL Tezi, Rhode Island Üniversitesi, Kingston, ABD.
 • Macleoda, A.K., Stanley, M.S., Dayb, J.G. ve Cook, E.J., 2016. Biofouling Community Composition Across A Range of Environmental Conditions and Geographical Locations Suitable for Floating Marine Renewable Energy Generation. Biofouling: The Journal of Bioadhesion and Biofilm Research, 32(3), 261-76.
 • Odabaşı, A.Y., İstanbul Teknı̇k Ünı̇versı̇tesi Gemı̇ İnşaatı ve Denı̇z Bı̇lı̇mlerı̇ Fakültesı̇ Gemı̇ İnşaatı ve Gemı̇ Makinaları Bölümü 2010-2011 Güz Yarıyılı Ders Notları, Düzenleyen Y. Doç. Dr. Şebnem Helvacıoğlu, Müh. Nalan Erol, (143), 1-187.
 • Okay, O. S., 2004. Antifouling İçeren Gemi Boyalarının Uluslararası Kurallar Çerçevesinde Kirletici Etkilerinin İncelenmesi. Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, 24-25 Aralık, 168-178.
 • Omuzbüken, B., 2016. Denizel Biyofilm Bakterilerinin Biyositlere ve Ağır Metallere Karşı Toleranslarının Araştırılması. YL Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Örs, Y., Keskin, H., 2001. Ağaç Malzeme Bilgisi. Atlas Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Yayın No: 02, pp: 47, 48, 51, 52, 141, Ankara.
 • Özdemir, Ü., 2015. Tarı̇hte Türk Denı̇zcı̇lı̇k Faalı̇yetlerı̇ ve Günümüz Lı̇manlarının Gelı̇şı̇m Sürecı̇ne Olan Etkı̇sı̇nı̇n İncelenmesı̇, SOBİAD, Ordu, Türk Deniz Ticareti Sempozyumu VII. Karadeniz Limanları, Sempozyumu, 29 Nisan-01 Mayıs 2015, 421-441.
 • Şimşek, N., Bulut, E.T., 2012. Biyofilm ve Endodonti: Bölüm 1 Biofilm and Endodontics: Part 1, Derleme. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2, 1-5.
 • Türk Loydu - Boyları 24m'den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerı̇nı̇n Yapımı ve Klaslanmasına İlı̇şkı̇n Kurallar – 2014. Bölüm 2 - Tekne Konstrüksiyonu - Ahşap Tekneler. pp. 2-2,2-3,2-4,2-5.
 • Unosson, E., 2015. Antibacterial Strategies for Titanium Biomaterials. Digital Compre hensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 1250, Doktora Tezi, UPPSALA Üniversitesi, İsveç.

BIOFILM AND FOULING IN WOOD MATERIALS USED IN SHIP CONSTRUCTION

Year 2019, Volume: 7 Issue: 1, 1 - 6, 25.03.2019
https://doi.org/10.21923/jesd.399223

Abstract

In this study; biofilm (city of microsphere), fouling (pollution), biofoiling (biological pollution) that ocur sover time, on the wood material contact with water such as a ship, boat, yacht made from wood material, layers are described. This study, focused on wood species prefered for wooden ship construction and microorganisms and biofilm formed on the wood surface in contact with water. The formation of biofilm and the presence of virulence will affect the health of the ship's personnel in the worst way and at the same time it will corrode the wood material and cause financial damage. Therefore, prevention of biofilm, fouling, biofouling formation sare important for ship industry. The choice of wood should be based on the resistance to against all this natural destruction. Rapid adaptation of wood material used in boat construction, hygroscopic property, moisture content that need to keep within, determined by resistance properties, predicted that this work will be a guide in the market. This research, aimed to help determine the most suitable wood materials for ship building.

References

 • Almeida, E., Diamantino, T.C., De Sousa, O., 2007. Marine paints: The particular Case of Antifouling Paints. Progress in Organic Coatings, 59, 2–20.
 • Altuğ, G., Çardak, M., Çiftçi, P.S., Gürün, S., 2007. Farklı Materyallerde Oluşan Bakteriyel Biyofilm Tabakasından İzole Edilen Aerobik Heterotrofik Bakteri Düzeyleri, Ulusal Su Günleri Antalya, Türkiye, 16-18 Mayıs, 561-566.
 • Aves.ktu.edu.tr.2018. aves.ktu.edu.tr/ImageOfByte.aspx?Resim=8&SSNO=4&USER=3996 (25.08.2018).
 • Bozkurt, Y., Göker, Y., 1981. Orman Ürünlerinden Faydalanma Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 2840, Orman Fakültesi Yayın No: 297, 239-241.
 • Bridier, A., Briandet, R., Thomas, V., Dubois-Brissonnet, F., 2011. Resistance of Bacterial Biofilms to Disinfectants: A review. Biofouling, 27(9), 1017-1032.
 • Coquet, L., Cosette, P., Junter, G. A., Beucher, E., Saiter, J. M., Jouenne, T., 2002. Adhesion of Yersinia Ruckeri to Fish Farm Materials: Influence of Cell and Material Surface Properties. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 26(4), 373-378.
 • Delille, A., Quile`s, F., Humbert, F., 2007. In Situ Monitoring of the Nascent Pseudomonas Fluorescens Biofilm Response to Variations in the Dissolved Organic Carbon Level in Low-Nutrient Water by Attenuated Total Reflectance-Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Applied and Environmental Microbiology, 73(18). 5782–5788.
 • Demirel, Y.K., 2012. Yüzey Kirliliğinin Gemi Direnci Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. YL Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Donlan, M.R., Costerton, J.W., 2002. Biofilms: Survival Mechanisms of Clinically Relevant Microorganisms. Clinical Microbiology Reviews, 15(2), 167-93.
 • Gaylarde, C., Morton, L.H.G., Loh, K. ve Shirakawa, M.A., 2011. Biodeterioration of External Architectural Paint Films: A Review. International Biodeterioration & Biodegradation, 65(8), 1189-1198.
 • Gün, İ., Ekinci, F.Y., 2009. Biyofilmler: Yüzeylerdeki Mikrobiyal Yaşam. Gıda, Derleme/Review, 34(3), 165-173.
 • Haak, P.W., 1996. Antifouling Systems, current status and developments. In: The Present Status of TBT-Copolymer Antifouling Paints, Proceedings of the International Symposium on Antifouling Paints for Ocean-going Vessels, The Hague, February 21.
 • Hentzer, M., Eberl, L., Nielsen, J., Givskov, M., 2003. Quorum Sensing A Novel Target for the Treatment of Biofilm Infections. Drug Development, 17(4), 241-250.
 • Killea, L.M., 2014. Microbial Community Composition of Marine Biofilms in a Northern Temperate. YL Tezi, Rhode Island Üniversitesi, Kingston, ABD.
 • Macleoda, A.K., Stanley, M.S., Dayb, J.G. ve Cook, E.J., 2016. Biofouling Community Composition Across A Range of Environmental Conditions and Geographical Locations Suitable for Floating Marine Renewable Energy Generation. Biofouling: The Journal of Bioadhesion and Biofilm Research, 32(3), 261-76.
 • Odabaşı, A.Y., İstanbul Teknı̇k Ünı̇versı̇tesi Gemı̇ İnşaatı ve Denı̇z Bı̇lı̇mlerı̇ Fakültesı̇ Gemı̇ İnşaatı ve Gemı̇ Makinaları Bölümü 2010-2011 Güz Yarıyılı Ders Notları, Düzenleyen Y. Doç. Dr. Şebnem Helvacıoğlu, Müh. Nalan Erol, (143), 1-187.
 • Okay, O. S., 2004. Antifouling İçeren Gemi Boyalarının Uluslararası Kurallar Çerçevesinde Kirletici Etkilerinin İncelenmesi. Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, 24-25 Aralık, 168-178.
 • Omuzbüken, B., 2016. Denizel Biyofilm Bakterilerinin Biyositlere ve Ağır Metallere Karşı Toleranslarının Araştırılması. YL Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Örs, Y., Keskin, H., 2001. Ağaç Malzeme Bilgisi. Atlas Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Yayın No: 02, pp: 47, 48, 51, 52, 141, Ankara.
 • Özdemir, Ü., 2015. Tarı̇hte Türk Denı̇zcı̇lı̇k Faalı̇yetlerı̇ ve Günümüz Lı̇manlarının Gelı̇şı̇m Sürecı̇ne Olan Etkı̇sı̇nı̇n İncelenmesı̇, SOBİAD, Ordu, Türk Deniz Ticareti Sempozyumu VII. Karadeniz Limanları, Sempozyumu, 29 Nisan-01 Mayıs 2015, 421-441.
 • Şimşek, N., Bulut, E.T., 2012. Biyofilm ve Endodonti: Bölüm 1 Biofilm and Endodontics: Part 1, Derleme. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2, 1-5.
 • Türk Loydu - Boyları 24m'den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerı̇nı̇n Yapımı ve Klaslanmasına İlı̇şkı̇n Kurallar – 2014. Bölüm 2 - Tekne Konstrüksiyonu - Ahşap Tekneler. pp. 2-2,2-3,2-4,2-5.
 • Unosson, E., 2015. Antibacterial Strategies for Titanium Biomaterials. Digital Compre hensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 1250, Doktora Tezi, UPPSALA Üniversitesi, İsveç.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Review Articles
Authors

Zübeyde BÜLBÜL
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
0000-0003-2017-8407
Türkiye


Nurdan FİLİK
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
0000-0003-4376-7298

Publication Date March 25, 2019
Submission Date February 27, 2018
Acceptance Date September 19, 2018
Published in Issue Year 2019 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA
BÜLBÜL, Z., & FİLİK, N. (2019). GEMİ YAPIMINDA KULLANILAN AHŞAP MALZEMELERDE OLUŞAN BİYOFİLM VE FOULİNG. Mühendislik Bilimleri Ve Tasarım Dergisi, 7(1), 1-6. https://doi.org/10.21923/jesd.399223