Research Article
BibTex RIS Cite

A systematic review of theses on musical talent and creativity in Turkey

Year 2023, Volume: 10 Issue: 1, 55 - 71, 30.03.2023

Abstract

Musical talent and creativity is an important field of study in gifted education research. Systematic reviews of musical talent and creativity enable researchers to develop a holistic perspective in this field. In this descriptive study, document analysis method which is one of the qualitative research design, was used. The data source of the research consists of postgraduate theses on musical talent and creativity in the field of music in Turkey between the years 2000-2023 in the database of the Turkish National Thesis Center. As a data collection tool, a total of 18 masters’ and 6 doctoral theses in the field of musical talent, 7 master's theses and 3 doctoral theses in the field of musical creativity were obtained by searchning the relevant keywords are “Talent, Gifted, Creativity, and Music”. In the analysis of data; Content analysis method was used in subjects such as research method and data analysis method. In addition, descriptive analysis method was used in subjects such as the university and year the thesis was written. As a result of the research, it was determined that the highest number of thesis types was the master's thesis and in 2019. It has been determined that the words music education and musical talent exam are mostly used in the keywords of theses on musical talent and creativity. As for the studies on musical talent, the highest number belongs to the master's thesis and they were mostly written at Marmara University, while it was determined that the majority of doctoral theses were written at Gazi University. On musical creativity, it was seen that primarily master's theses were written at Marmara University. According to the data collection method of the graduate theses on musical talent, mostly qualitative method was used, and according to the data collection method of the graduate theses on musical creativity, quantitative method mostly was used. It has been determined that one of the quantitative techniques of the postgraduate studies on musical talent is descriptive statistics and the qualitative techniques is content analysis. It has been determined that non-parametric tests are mostly used in the analysis of quantitative research in theses on musical creativity, while situation and content analysis is used in the analysis of qualitative research.

References

 • Akdeniz, H., & Bangir Alpan, G. (2020). Analysis of gifted and talented students' creative problem solving styles. Talent, 10(1), 79-94. DOI: https://doi.org/10.46893/talent.758416
 • Akkutay,U. (1984). Enderun Mektebi (Enderun School), Gazi University Press.
 • Ayvacı, H.Ş. & Bebek, G.(2019). Türkiye’de üstün zekâlılar ve özel yetenekliler konusunda yürütülmüş tezlerin tematik incelenmesine yönelik bir çalışma (A study on the thematic investigation of conducted theses on gifted and talented students in Turkey). Pamukkale University Faculty of Education Journal, 45, 267-292.
 • Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (2007). Qualitative research for education (5th ed). Pearson Education, Inc.
 • Boke, A., M. (2019). Müzik alaninda özel yetenekli çocuklarin müziksel geçmişlerinin bilim ve sanat merkezlerini tercih süreçlerine etkisi (the effect of musical history of children with specıal talent in the field of music on the preferred processes of science and art centers), Master Thesis, Gazi Univercity, Ankara.
 • Bolat, M. (2015). Müzik eğitiminin üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkisi (The effect of music education on the development of social skills of gifted and talented students). Doctoral Thesis, Marmara University, Istanbul
 • Clarke, S., and Rowley, J. L. (2008). The musical education of academically gifted and talented students. Victorian Journal of Music Education, 11(1) 31-37.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K., (2007). Research methods in education. Routledge Falmer.
 • Crow, B. (2006). Musical creativity and the new technology. Music Education Research, 8(1), 121-130.
 • Demir, A. (2019). Bilim ve sanat merkezinde müzik eğitimi alan ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi (Investigation of problem solving skills of secondary school students who receive music education in science and art center). Master Thesis, Okan University, Istanbul.
 • Demiroglu, K., Sahin, F., & Dilek, F. (2013). Üstün yetenekli bireyler konusunda Türkiye’de 2000-2013 yılları arasında yapılan araştırmalar (Researches on gifted individuals in Turkey between 2000-2013). V. International Turkey Educational Research Congress, June 6-9, 2013, Çanakkale: Onsekiz Mart University, Turkey.
 • Donmez, I., & Idin, S. (2017). Türkiye’de fen bilimleri eğitimi alanında üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili araştırmaların incelenmesi (Science education in turkey talented in the field related to the education of students review of studies), Journal of Gifted Education and Creativity, 4(2), 57-74
 • Ece, A.S., & Sazak, N. (2006). Özel yetenek sınavlarında ÖSS puanı ile yetenek puanları (işitme alanı, ses alanı, çalgı alanı) arasındaki ilişkilerin incelenmesi (investigation of relations between OSS scores and qualification scores (hearing area, vocal area, instrument area) in the special qualification tests. Trakya University Social Sciences Journal, 8(1), 133-144.
 • Edyburn, D.L. (2000). 1999 in Review: A synthesis of the special education technologyl literature. Journal of Special Education Technology, 15(1), 7–18.
 • Enc, M. (1979). Üstün Beyin Gücü (Superior Brain Power), Ankara University Faculty of Education Publications.
 • Enc, M. (2005). Üstün beyin gücü gelişim ve eğitimleri (Superior brain power development and training). Gündüz Education and Publishing.
 • Eraslan-Çapan, B. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere yönelik metaforik algıları (metaphorical perceptions of teacher candidates towards gifted students). The Journal of International Social Research, 3(12), 140-154.
 • Evin, A.Z. (2007). Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan müzik öğretmenlerinin üstün müzik yetenekli öğrencilerin tanılamasında karşılaştıkları sorunların incelenmesi (a study of problems music teachers who work in centers of science and arts face while diagnosing musically gifted students), Master Thesis, Marmara University, Istanbul.
 • Gucin, G. (2014). Türkiye’de üstün yetenekliler ve üstün zekâlılar alanında yapılmış akademik çalışmaların çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi (Evaluation in terms of various variables of conducted academic studies on gifted and talented children in Turkey), Master Thesis, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey.
 • Gucin, G., & Oruc, S. (2015). Türkiye’de üstün yetenekliler ve üstün zekâlılar alanında yapılmış akademik çalışmaların çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi (Evaluation of academic studies in the field of gifted and talented in Turkey in terms of various variables). Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 5(2), 113-135.
 • Karabulut, R. (2010). Türkiye’de üstün yetenekliler eğitimi tarihi süreci, (The history of education of gifted and talented student in Turkey), Master Thesis, Abant İzzet Baysal University, Bolu.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (scientific research method). Nobel publishing.
 • Maba, A., & Sakar, M. H. (2015). Türkiye’de müziksel alanda üstün yetenekli bireylerin eğitimlerine genel bir bakış (an overview of the education of gifted ındividuals in the musical field in Turkey). The Journal of International Educational Sciences, 2(2), 110-121.
 • Malkoc, T. (2004). Üstün Yetenekli Çocuklar ve Müzik Eğitimi (Gifted Children and Music Education). I. Turkey Gifted Children Congress Broadcast Series: 2, 168.
 • Merriam, S, B. (2018). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Qualitative research: A guide to design and implementation)(S. Turan. Trans Ed.). Nobel Publications.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • Ministry of National Education of Turkey (MoNE) (2007). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi (Science and Art Center Directive). http://meb.gov.tr/
 • Ministry of National Education of Turkey (MoNE) (2013). Üstün yetenekli bireyler strateji ve uygulama planı 2013-2017 (Gifted individuals strategy and implementation plan 2013-2017). http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/10_ek-1_ustunyetenekliler.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Ministry of National Education of Turkey (MoNE) (2018). 2018-2019 Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama kılavuzu (2018-2019 Science and Art Centers Student Diagnostic Guide).
 • Neuman, W. L. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (Social research methods: Qualitative and quantitative approaches) (trans. Özge, S). Broadcasting Room Publications.
 • Ozenc, M., & Ozenc, E. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi (The multidimensional examination of master-doctoral dissertations made in Turkey about gifted and talented students). The Journal of Turkish Social Research, 171, 13-28.
 • Ozer, B. (2020). Türkiye’de BILSEM müzik alanına yönelik yapılan çalışmalar: Sistematik bir derleme (Studies on bilsem music field in Turkey: A systematic review). OPUS Journal of Society Research (JSR), 16(29), 2045-2076.
 • Ozsoy, Y. (2019). Türkiye’de özel yetenekli öğrenciler ve eğitimleri alanında faaliyet gösteren akademik dergilere genel bir bakış (A general view to the academic journals in the field of gifted education in Turkey). Journal of Gifted Education and Creativity, 6(1), 40-53.
 • Ruokonen, I., & Vikat, M. (2005). The creativity of gifted children in Estonia and Finland from a musical and environmental perspective. Trames: A Journal of the Humanities & Social Sciences, 9(1), 49-68
 • Sak, U. (2009). Üstün yetenekliler eğitim programları: Üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde model bir program (Education Programs for Talented Students Model (EPTS): A model program in the education of gifted and talented students). Maya Academy.
 • Sak, U.(2010). Üstün zekâlılar tanılamaları eğitimleri (gifted, identification, educations). Maya Academy.
 • Senol, C. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (BİLSEM örneği) (Teachers' opinions on gifted education programs (SAC example). Master Thesis, Firat University, Elazığ.
 • Sezgin, F., & Sonmez, E. (2018). Systematic investigation of organizational culture and climate studies: a content analysis. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 19(1), 257-275.
 • Sezginsoy, B. (2007). Bilim ve Sanat Merkezi Uygulamasının Değerlendirilmesi (Evaluation of Science and Art Center Application). Master Thesis, Balıkesir Univercity, Balıkesir.
 • Tanık-Onal, N., & Onal, N. (2020). Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde bilişim teknolojileri kullanımıyla ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaların sistematik olarak incelenmesi (A systematic review of studies on the use of information technologies in the training of gifted students in Turkey) The Journal of Turkish Social Research, 24(3), 567-669.
 • Tantay, S. (2010). Özel veya üstün yetenekli çocuklara eğitim veren okul ve merkezlerin incelenmesi (Investigation of schools and centers providing education to special or gifted children), Masters Thesis, Maltepe University, İstanbul.
 • Tavsancil, E., & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri (content analysis and application examples). Epsilon Publications.
 • Tortop H.S., & Eker, C. (2014). Üstün yetenekler eğitim programlarında özdüzenlemeli öğrenme neden yer almalıdır? (Why should self-regulated learning be included in gifted education programs?). Journal of Gifted Education Research, 2(1), 23-41.
 • Tortop, H.S. (2013). A new model program for academically gifted students in Turkey: Overview of the Education Program for the Gifted Students’ Bridge with University (EPGBU). Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 2(1), 21-31.
 • Tuncdemir, I. (2006). Çok sesli müzikte üstün bir yetenek: Fazıl Say (A superior talent in polyphonic music: Fazil Say) . Journal of Human Sciences, 1(1), 1-21.
 • Widmer , G (1994) The Synergy of Music Theory and Al: Learning Multi-Level Expressive Interpretation, Proceeding of the Twelfth National Conference on Artificial Intelligence, Augus t 1-4.
 • Yavuzyilmaz, B. (2012). Bilim ve Sanat Merkezleri’ne devam eden 7-11 yaş grubu üstün yetenekli çocuklara verilecek sanat eğitiminin niteliği (The quality of the art education to be given to gifted children aged 7-11 attending Science and Art Centers) . Master Thesis, Ondokuz Mayıs University, Samsun.
 • Yayla, A. A. (2006). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Denizli Müzik Eğitimi Anabilim dalları özel yetenek sınavlarında öss ve ağırlıklı orta öğretim başarı puanlarının yerleştirme puanına etkisi (Pamukkale University Faculty of Education Denizli Music Education Departments The effect of SEE and weighted secondary education success scores on placement scores in special talent exams), National Music Education Symposium Statement (p.478-485). Denizli: Pamukkale University.
 • Yildirim, A. & Simsek, H. (2012). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Qualitative research methods in the social sciences). Seckin Publications.
 • Yildiz, H. (2010).Üstün yeteneklilerin eğitiminde bir model olan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) üzerine bir araştırma (A research on Science and Art Centers (SAC’s), which is a model in the education of the gifted), Master Thesis, Gazi University, Ankara.
Year 2023, Volume: 10 Issue: 1, 55 - 71, 30.03.2023

Abstract

References

 • Akdeniz, H., & Bangir Alpan, G. (2020). Analysis of gifted and talented students' creative problem solving styles. Talent, 10(1), 79-94. DOI: https://doi.org/10.46893/talent.758416
 • Akkutay,U. (1984). Enderun Mektebi (Enderun School), Gazi University Press.
 • Ayvacı, H.Ş. & Bebek, G.(2019). Türkiye’de üstün zekâlılar ve özel yetenekliler konusunda yürütülmüş tezlerin tematik incelenmesine yönelik bir çalışma (A study on the thematic investigation of conducted theses on gifted and talented students in Turkey). Pamukkale University Faculty of Education Journal, 45, 267-292.
 • Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (2007). Qualitative research for education (5th ed). Pearson Education, Inc.
 • Boke, A., M. (2019). Müzik alaninda özel yetenekli çocuklarin müziksel geçmişlerinin bilim ve sanat merkezlerini tercih süreçlerine etkisi (the effect of musical history of children with specıal talent in the field of music on the preferred processes of science and art centers), Master Thesis, Gazi Univercity, Ankara.
 • Bolat, M. (2015). Müzik eğitiminin üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkisi (The effect of music education on the development of social skills of gifted and talented students). Doctoral Thesis, Marmara University, Istanbul
 • Clarke, S., and Rowley, J. L. (2008). The musical education of academically gifted and talented students. Victorian Journal of Music Education, 11(1) 31-37.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K., (2007). Research methods in education. Routledge Falmer.
 • Crow, B. (2006). Musical creativity and the new technology. Music Education Research, 8(1), 121-130.
 • Demir, A. (2019). Bilim ve sanat merkezinde müzik eğitimi alan ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi (Investigation of problem solving skills of secondary school students who receive music education in science and art center). Master Thesis, Okan University, Istanbul.
 • Demiroglu, K., Sahin, F., & Dilek, F. (2013). Üstün yetenekli bireyler konusunda Türkiye’de 2000-2013 yılları arasında yapılan araştırmalar (Researches on gifted individuals in Turkey between 2000-2013). V. International Turkey Educational Research Congress, June 6-9, 2013, Çanakkale: Onsekiz Mart University, Turkey.
 • Donmez, I., & Idin, S. (2017). Türkiye’de fen bilimleri eğitimi alanında üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili araştırmaların incelenmesi (Science education in turkey talented in the field related to the education of students review of studies), Journal of Gifted Education and Creativity, 4(2), 57-74
 • Ece, A.S., & Sazak, N. (2006). Özel yetenek sınavlarında ÖSS puanı ile yetenek puanları (işitme alanı, ses alanı, çalgı alanı) arasındaki ilişkilerin incelenmesi (investigation of relations between OSS scores and qualification scores (hearing area, vocal area, instrument area) in the special qualification tests. Trakya University Social Sciences Journal, 8(1), 133-144.
 • Edyburn, D.L. (2000). 1999 in Review: A synthesis of the special education technologyl literature. Journal of Special Education Technology, 15(1), 7–18.
 • Enc, M. (1979). Üstün Beyin Gücü (Superior Brain Power), Ankara University Faculty of Education Publications.
 • Enc, M. (2005). Üstün beyin gücü gelişim ve eğitimleri (Superior brain power development and training). Gündüz Education and Publishing.
 • Eraslan-Çapan, B. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere yönelik metaforik algıları (metaphorical perceptions of teacher candidates towards gifted students). The Journal of International Social Research, 3(12), 140-154.
 • Evin, A.Z. (2007). Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan müzik öğretmenlerinin üstün müzik yetenekli öğrencilerin tanılamasında karşılaştıkları sorunların incelenmesi (a study of problems music teachers who work in centers of science and arts face while diagnosing musically gifted students), Master Thesis, Marmara University, Istanbul.
 • Gucin, G. (2014). Türkiye’de üstün yetenekliler ve üstün zekâlılar alanında yapılmış akademik çalışmaların çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi (Evaluation in terms of various variables of conducted academic studies on gifted and talented children in Turkey), Master Thesis, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey.
 • Gucin, G., & Oruc, S. (2015). Türkiye’de üstün yetenekliler ve üstün zekâlılar alanında yapılmış akademik çalışmaların çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi (Evaluation of academic studies in the field of gifted and talented in Turkey in terms of various variables). Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 5(2), 113-135.
 • Karabulut, R. (2010). Türkiye’de üstün yetenekliler eğitimi tarihi süreci, (The history of education of gifted and talented student in Turkey), Master Thesis, Abant İzzet Baysal University, Bolu.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (scientific research method). Nobel publishing.
 • Maba, A., & Sakar, M. H. (2015). Türkiye’de müziksel alanda üstün yetenekli bireylerin eğitimlerine genel bir bakış (an overview of the education of gifted ındividuals in the musical field in Turkey). The Journal of International Educational Sciences, 2(2), 110-121.
 • Malkoc, T. (2004). Üstün Yetenekli Çocuklar ve Müzik Eğitimi (Gifted Children and Music Education). I. Turkey Gifted Children Congress Broadcast Series: 2, 168.
 • Merriam, S, B. (2018). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Qualitative research: A guide to design and implementation)(S. Turan. Trans Ed.). Nobel Publications.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • Ministry of National Education of Turkey (MoNE) (2007). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi (Science and Art Center Directive). http://meb.gov.tr/
 • Ministry of National Education of Turkey (MoNE) (2013). Üstün yetenekli bireyler strateji ve uygulama planı 2013-2017 (Gifted individuals strategy and implementation plan 2013-2017). http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/10_ek-1_ustunyetenekliler.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Ministry of National Education of Turkey (MoNE) (2018). 2018-2019 Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama kılavuzu (2018-2019 Science and Art Centers Student Diagnostic Guide).
 • Neuman, W. L. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (Social research methods: Qualitative and quantitative approaches) (trans. Özge, S). Broadcasting Room Publications.
 • Ozenc, M., & Ozenc, E. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi (The multidimensional examination of master-doctoral dissertations made in Turkey about gifted and talented students). The Journal of Turkish Social Research, 171, 13-28.
 • Ozer, B. (2020). Türkiye’de BILSEM müzik alanına yönelik yapılan çalışmalar: Sistematik bir derleme (Studies on bilsem music field in Turkey: A systematic review). OPUS Journal of Society Research (JSR), 16(29), 2045-2076.
 • Ozsoy, Y. (2019). Türkiye’de özel yetenekli öğrenciler ve eğitimleri alanında faaliyet gösteren akademik dergilere genel bir bakış (A general view to the academic journals in the field of gifted education in Turkey). Journal of Gifted Education and Creativity, 6(1), 40-53.
 • Ruokonen, I., & Vikat, M. (2005). The creativity of gifted children in Estonia and Finland from a musical and environmental perspective. Trames: A Journal of the Humanities & Social Sciences, 9(1), 49-68
 • Sak, U. (2009). Üstün yetenekliler eğitim programları: Üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde model bir program (Education Programs for Talented Students Model (EPTS): A model program in the education of gifted and talented students). Maya Academy.
 • Sak, U.(2010). Üstün zekâlılar tanılamaları eğitimleri (gifted, identification, educations). Maya Academy.
 • Senol, C. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (BİLSEM örneği) (Teachers' opinions on gifted education programs (SAC example). Master Thesis, Firat University, Elazığ.
 • Sezgin, F., & Sonmez, E. (2018). Systematic investigation of organizational culture and climate studies: a content analysis. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 19(1), 257-275.
 • Sezginsoy, B. (2007). Bilim ve Sanat Merkezi Uygulamasının Değerlendirilmesi (Evaluation of Science and Art Center Application). Master Thesis, Balıkesir Univercity, Balıkesir.
 • Tanık-Onal, N., & Onal, N. (2020). Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde bilişim teknolojileri kullanımıyla ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaların sistematik olarak incelenmesi (A systematic review of studies on the use of information technologies in the training of gifted students in Turkey) The Journal of Turkish Social Research, 24(3), 567-669.
 • Tantay, S. (2010). Özel veya üstün yetenekli çocuklara eğitim veren okul ve merkezlerin incelenmesi (Investigation of schools and centers providing education to special or gifted children), Masters Thesis, Maltepe University, İstanbul.
 • Tavsancil, E., & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri (content analysis and application examples). Epsilon Publications.
 • Tortop H.S., & Eker, C. (2014). Üstün yetenekler eğitim programlarında özdüzenlemeli öğrenme neden yer almalıdır? (Why should self-regulated learning be included in gifted education programs?). Journal of Gifted Education Research, 2(1), 23-41.
 • Tortop, H.S. (2013). A new model program for academically gifted students in Turkey: Overview of the Education Program for the Gifted Students’ Bridge with University (EPGBU). Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 2(1), 21-31.
 • Tuncdemir, I. (2006). Çok sesli müzikte üstün bir yetenek: Fazıl Say (A superior talent in polyphonic music: Fazil Say) . Journal of Human Sciences, 1(1), 1-21.
 • Widmer , G (1994) The Synergy of Music Theory and Al: Learning Multi-Level Expressive Interpretation, Proceeding of the Twelfth National Conference on Artificial Intelligence, Augus t 1-4.
 • Yavuzyilmaz, B. (2012). Bilim ve Sanat Merkezleri’ne devam eden 7-11 yaş grubu üstün yetenekli çocuklara verilecek sanat eğitiminin niteliği (The quality of the art education to be given to gifted children aged 7-11 attending Science and Art Centers) . Master Thesis, Ondokuz Mayıs University, Samsun.
 • Yayla, A. A. (2006). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Denizli Müzik Eğitimi Anabilim dalları özel yetenek sınavlarında öss ve ağırlıklı orta öğretim başarı puanlarının yerleştirme puanına etkisi (Pamukkale University Faculty of Education Denizli Music Education Departments The effect of SEE and weighted secondary education success scores on placement scores in special talent exams), National Music Education Symposium Statement (p.478-485). Denizli: Pamukkale University.
 • Yildirim, A. & Simsek, H. (2012). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Qualitative research methods in the social sciences). Seckin Publications.
 • Yildiz, H. (2010).Üstün yeteneklilerin eğitiminde bir model olan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) üzerine bir araştırma (A research on Science and Art Centers (SAC’s), which is a model in the education of the gifted), Master Thesis, Gazi University, Ankara.
There are 50 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Gifted education policy
Authors

Hüseyin Yılmaz 0000-0001-8481-755X

Publication Date March 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA Yılmaz, H. (2023). A systematic review of theses on musical talent and creativity in Turkey. Journal of Gifted Education and Creativity, 10(1), 55-71.