Research Article
BibTex RIS Cite

The effect of social studies teaching supported by folk songs on gifted students' self-regulation skills and retention of learning

Year 2023, Volume: 10 Issue: 4, 329 - 343, 30.12.2023

Abstract

This study was conducted to determine the effect of supporting distance social studies teaching with folk songs on students' self-regulation skills and retention of what was learned. The study group of the research consisted of a total of 35 students, 17 of whom were in the experimental group and 18 of whom were in the control group, who were studying in two different branches of the 4th grade in a private school in Malatya and who received support education in Science and Art Centers (SAC) outside the school. Malatya province, one of the provinces that has been the source of Folk Songs, was preferred because it is the city where the researcher worked as a primary school teacher and researched Folk Songs. This the study, mixed methods of quantitative and qualitative character were used. Experimental design was used with qualitative research method and action research was used with qualitative research method. As a data collection tool, differentiated lesson plans were prepared by selecting folk songs related to the "Culture and Heritage" learning area in the Social Studies teaching program. These lesson plans were applied to the experimental group for 5 weeks. After the lesson topics were taught, the experimental group was administered a 25-question acquisition pre-test compiled from the skill-based 4th grade assessment and evaluation questions, the reliability and validity of which were conducted by the Ministry of National Education of Türkiye (MoNET) and implemented in all schools in the 2020-2021 academic year. In order to determine the retention of what was learned, a post-test application consisting of end-of-the-theme achievement questions was created 21 days after the unit was completely completed. The "7-Step Cycle of Self-Regulated Learning" model was used to measure the self-regulation skills of gifted students and the "Social Cognitive Self-Regulated Learning" model was used to understand the performance of students in the educational process. Paired Simple T test was used for data analysis. As a result of the data analysis, it was determined that supporting distance social studies teaching with folk songs had a positive effect on students' self-regulated learning skills and retention of what they learned.

References

 • Ahunbay, Z. (2019). Kültür Mirasını Koruma İlke veTeknikleri. Yem Yayınları.
 • Ataman, A. (2009) Bu toprağın sesi – halk musikimiz. (Y. Haz.: S. Şenel). Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
 • Başgöz, İ., (2008) Türkü. Pan Yayıncılık.
 • Bilgili, A. E. ve Dalkıran, H. S. (2004). Üstün yetenekli çocukların eğitimi ve satranç. I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı (49-60). Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Bölücek, B. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Türkülerden Yararlanmanın Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 11. Baskı. Pegem A Yayıncılık.
 • Clark, B. (1997). Social ideologies and gifted education in today's schools. Peabody Journal of Education, 72(3- 4), 81-100.
 • Cooper, J. R. (1998). A multidimensional approach to the adoption of innovation. Management Decision, 36(8), 493-502. http://dx.doi.org/10.1108/00251749810232565.
 • Çengelci, T. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 185-203.
 • Çitil, M. (2018). Türkiye’de üstün yeteneklilerin eğitimi politikalarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 47(1), 143-172.
 • Doğan, S. & Kesici, Ş. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(8), 45-81.
 • Eady, I. L. ve Wilson, J. D. (2007). Restructuring music's role in the middle school curriculum. College Student Journal, 41(1), 23 9-241.
 • Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906 - 911.
 • Gardner, H. (1993). Multiple İntelligences. Basic Books.
 • Glass, T. F. (2004). What gift?: The reality of the student who is gifted and talented in public school classrooms. Gifted Child Today, 27(4), 25-29. doi: 10.4219/gct-2004-152
 • Göher, F. (2010). Türkülerde motifler. Türk Yurdu Dergisi, 30(62), 173-180.
 • Gülüm, K. & Ulusoy, K. (2008). Sosyal bilgiler dersinde göç konusunun işlenişinde halk türkülerinin kullanılması (örnek bir çalışma). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(6), 112-127.
 • Gürlen, E. (2021). Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitim Uygulamaları. 2. Baskı. Pegem Akademi.
 • Hailat, S., Khasawneh, S., Shargawi, S., Jawameh, M., & Al-Shudaifat, S. (2008). Human resource education: does listening to music during instruction affect Jordanian secondary students' academic achievement?. International Journal of Applied Educational Studies, 2(1), 1-12.
 • Kanfer, F. H. (1970). Self-regulation: Research, issues, and speculations. In C. Neuringer, & J. L. Michael, (Eds.), Behavior Modification in Clinical Psychology (pp. 178-220). Appleton-Century-Crofts.
 • Kaptan, S. (1973). Bilimsel araştırma teknikleri. Rehber Yayınevi.
 • Karakuş, F. (2010). Üstün yetenekli çocukların anne babalarının karşılaştıkları güçlükler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 127-144.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 26. Baskı. Nobel Yayınevi.
 • Koray, F. (1948). Çocuğa ve Söze Göre Müzik. Ankara Basımevi.
 • Korkut, Ş. (2017). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde bütünleştirilmiş müfredat modeline göre farklılaştırılmış sosyal bilgiler öğretimi. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Leana-Taşcılar, M. Z. (2015). Validity and reliability study of questionnaire on self-regulated learning-7 Turkish version. Talent, 5(1), 21-43.
 • Levy, D. L. & Byrd, D. C. (2011). Why can't we be friends? Using music to teach social justice. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 11(2), 64-75.
 • Mirzaoğlu, F. G. (2019). Halk Türküleri. 2. Baskı, Akçağ.
 • MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 4.-5. Sınıf Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB. (2019). MEB Bilim ve Sanat Merkezleri yönergesi. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Miller, W.R. and Brown, J.M. (1991) Self-Regulation as a Conceptual Basis for the Prevention and Treatment of Addictive Behaviours. In: Heather, N., Miller, W.R. and Greeley, J., Eds., Self-Control and the Addictive Behaviours, (pp. 3-79), Maxwell Macmillan Publishing Australia, Sydney.
 • Moore, J. R. (2007). Popular music helps students focus on important social issues. Middle School Journal, 38(4), 21-29.
 • Naylor, D. T. & Diem, R. A. (1987). Elementary and Middle School Social Studies, Random House.
 • Özbaş, B. (2012). İlköğretim Sosyal Bilgiler derslerinde kültürel miras eğitimi. M. Safran (ed.) Sosyal Bilgiler Öğretimi. (pp. 702-718), Pegem Akademi.
 • Öztürk, C., & Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde yazılı edebiyat ürünlerini ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazanmaya etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(15), 173-182.
 • Palmer, J., Burroughs, S. (2002). Integrating children's literature and song into the social studies. The Social Studies, 93(2), 73-78.
 • Patton, M. (2014). Qualitative Research and Evaluation Methods. 4th Edition, Sage, Thousand Oaks. Risemberg, R., Zimmerman, B. J. (1992). Self-regulated Learning in Gifted Students. Roeper Review.
 • Rubin, D. C. (1995). Memory in Oral Traditions: The Cognitive Psychology of Epic, Ballads, and Counting-out rhymes. Oxford University Press.
 • Sánchez, R. M. (2007). Music and poetry as social justice texts in the secondary classroom. Theory & Research in Social Education, 35(4), 646-666.
 • Stoeger, H., & Ziegler, A. (2005). Evaluation of an elementary classroom self-regulated learning program for gifted math underachievers. International Education Journal, 6, 261-271.
 • Stoeger, H. (2013). Learning as a creative process. In A. Tan (Ed.), Creativity, talent and excellence (pp. 3-13). Springer.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. Pearson.
 • Tortop, H. S., & Eker, C. (2014). Üstün yetenekliler eğitim programlarında öz-düzenlemeli öğrenme neden yer almalıdır? Journal of Gifted Education Research, 2(1), 23-41.
 • Turhan M., & Kova H. (2012). Değerler eğitimi açısından Türk Halk Müziği ve halk ozanları: Neşet Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Veysel ve Özay Gönlüm bağlamında bir inceleme. Fırat Üniversitesi Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 3(6), 118-121.
 • Turan, O. (1969). Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi. Turan Yayınları.
 • Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005.
 • Waller, L., & Edgington, W. D. (2001). Using songs to help teach the civil war. The Social Studies, 92(4), 147-150.
 • Weinstein, C. E. (1978). Elaboration skills as a learning strategy. In H. G. O'Neil (Ed.), Learning strategies. Academic Press.
 • Weinstein, C. E., Husman, J., & Dierking, D. (2000). Self-regulation interventions with a focus on learning strategies. In M. Boekaerts, P. R. Printich ve M. Zeidner (Eds.), Handbook Of Self-Regulation (pp. 816). Oxford: UK: Academic Press.
 • White, C. & McCormack, S. (2006). The message in the music: popular culture and teaching in social studies. Social Studies, 97(3), 122-127.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, M. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Ziegler, A., Vialle, W. & Wimmer, B. (2013). The actiotope model of giftedness: A short introduction to some central theoretical assumptions. In S. N. Phillipson, H. Stoeger & A. Ziegler (Eds.), Exceptionality in East Asia (pp. 1-17). Routledge.
 • Ziegler, A., Stoeger, H., Vialle, W., & Wimmer, B. (2012). Diagnosis of self-regulated learning profiles. Australian Journal of Gifted Education, 21(2), 62-74.
 • Zimmerman, B. J. (2006). Development and adaptation of expertise: The role of self regulatory processes and beliefs. In K. A. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich ve R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge Handbook Of Expertise And Expert Performance. Cambridge Universitesi Press.
 • Zimmerman, B. J., Bonner, S., & Kovach, R. (1996). Developing Self-Regulated learners: Beyond Achievement To Self-Efficacy. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10213-000.
 • Zimmerman, BJ (1989). Kendi kendini düzenleyen akademik öğrenmeye sosyal bilişsel bir bakış. Eğitim Psikolojisi Dergisi, 81(3), 329–339. https://doi.org/10.1037/0022-0663.81.3.329
 • Web sites http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,50837/somut-olmayan-kulturel-mirasin-korunmasi-sozlesmesi-hak-.html
Year 2023, Volume: 10 Issue: 4, 329 - 343, 30.12.2023

Abstract

ÖZET
Her toplumun kendi kültürünü oluşturan ve toplumunu yansıtan pek çok farklı ögesi mevcuttur. Halk türküleri de bu ögelerden birisidir. Ortaya çıktıkları toplumun yaşadığı coğrafyada can bulan halk türküleri doğduğu coğrafyanın kültür dili içinde ezgilerle harmanlanarak yeniden toplumuna geri döner, kültüründen aldığı can suyu ile de yaşamaya devam eder. Yaşamda kalmaları bulundukları toplumun kendi kültür varlıklarını koruyup kollaması ve yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılmasıyla gerçekleşir. Aktarım için kültürel mirasın öncelikle hafızalarda yer etmiş olması ve sonrasında dilden dile anlatılması gerekmektedir. Sosyal bilgiler öğretimi ile halk türküleri arasında karşılıklı var olmaya yönelik birbirini destekleyici özellik söz konusudur.Halk ürküleriyle sosyal yaşantıları anlatma ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarma özelliği de benzerdir. Bu özelliğine dayanarak türküler, sosyal bilgiler öğretiminide bir strateji, destekleyici kaynak ve eğitim aracıdır.
Bu araştırma, halk türküleriyle desteklenen uzaktan sosyal bilgiler öğretiminin öğrencilerin öz düzenleme becerilerine ve öğrenilenlerin akılda kalıcılığına etkisini belirleyebilmek için yapılmıştır. Araştırma, araştırmacının öğretmen olarak görev yaptığı ve halk türkülerini araştırdığı Malatya ilinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi ile eylem araştırması deseni kullanılmıştır. İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler öğretimi programında yer alan “Kültür ve Miras” temasına etegre edilen türkülerle desteklenmiş konular 5 hafta süre ile işlenmiştir. Araştırmaya, bilim sanat merkezlerinden destek eğitimi alan 17 deney gubu öğrencisi, 18 kontrol grubu öğrencisi olmak üzere toplam 35 ilkokul 4. Sınıf öğrenci katılmıştır. Araştırma öncesi deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin özdüzenleme becerilerinin seviyesini anlamaya yönelik öntestleri yapılmıştır. Her iki grup arasında öntest sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğrenme seviyeleri için yapılan öntestlerde akademik bilgi seviyeleri belirlenmiştir. Beş haftalık bir süre ile türkülerle desteklenen uzaktan sosyal bilgiler öğretimi sonrasında yapılan sontest sonuçlarına göre öğrencilerin özdüzenleme becerileri ve öğrenmelerinin kalıcılığına yönelik sonuçlarda deney grubu lehine anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Halk türküleriyle desteklenen sosyal bilgiler öğretimi öğrencilerde özdüzenleme becerilerinde geliştirdiği ve öğrenilenlerin akılda kalmasına yardımcı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler öğretimi, üstün yeteneklilik, halk türküleri, kültürel miras, öz düzenleme Becerileri

References

 • Ahunbay, Z. (2019). Kültür Mirasını Koruma İlke veTeknikleri. Yem Yayınları.
 • Ataman, A. (2009) Bu toprağın sesi – halk musikimiz. (Y. Haz.: S. Şenel). Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
 • Başgöz, İ., (2008) Türkü. Pan Yayıncılık.
 • Bilgili, A. E. ve Dalkıran, H. S. (2004). Üstün yetenekli çocukların eğitimi ve satranç. I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı (49-60). Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Bölücek, B. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Türkülerden Yararlanmanın Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 11. Baskı. Pegem A Yayıncılık.
 • Clark, B. (1997). Social ideologies and gifted education in today's schools. Peabody Journal of Education, 72(3- 4), 81-100.
 • Cooper, J. R. (1998). A multidimensional approach to the adoption of innovation. Management Decision, 36(8), 493-502. http://dx.doi.org/10.1108/00251749810232565.
 • Çengelci, T. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 185-203.
 • Çitil, M. (2018). Türkiye’de üstün yeteneklilerin eğitimi politikalarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 47(1), 143-172.
 • Doğan, S. & Kesici, Ş. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(8), 45-81.
 • Eady, I. L. ve Wilson, J. D. (2007). Restructuring music's role in the middle school curriculum. College Student Journal, 41(1), 23 9-241.
 • Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906 - 911.
 • Gardner, H. (1993). Multiple İntelligences. Basic Books.
 • Glass, T. F. (2004). What gift?: The reality of the student who is gifted and talented in public school classrooms. Gifted Child Today, 27(4), 25-29. doi: 10.4219/gct-2004-152
 • Göher, F. (2010). Türkülerde motifler. Türk Yurdu Dergisi, 30(62), 173-180.
 • Gülüm, K. & Ulusoy, K. (2008). Sosyal bilgiler dersinde göç konusunun işlenişinde halk türkülerinin kullanılması (örnek bir çalışma). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(6), 112-127.
 • Gürlen, E. (2021). Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitim Uygulamaları. 2. Baskı. Pegem Akademi.
 • Hailat, S., Khasawneh, S., Shargawi, S., Jawameh, M., & Al-Shudaifat, S. (2008). Human resource education: does listening to music during instruction affect Jordanian secondary students' academic achievement?. International Journal of Applied Educational Studies, 2(1), 1-12.
 • Kanfer, F. H. (1970). Self-regulation: Research, issues, and speculations. In C. Neuringer, & J. L. Michael, (Eds.), Behavior Modification in Clinical Psychology (pp. 178-220). Appleton-Century-Crofts.
 • Kaptan, S. (1973). Bilimsel araştırma teknikleri. Rehber Yayınevi.
 • Karakuş, F. (2010). Üstün yetenekli çocukların anne babalarının karşılaştıkları güçlükler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 127-144.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 26. Baskı. Nobel Yayınevi.
 • Koray, F. (1948). Çocuğa ve Söze Göre Müzik. Ankara Basımevi.
 • Korkut, Ş. (2017). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde bütünleştirilmiş müfredat modeline göre farklılaştırılmış sosyal bilgiler öğretimi. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Leana-Taşcılar, M. Z. (2015). Validity and reliability study of questionnaire on self-regulated learning-7 Turkish version. Talent, 5(1), 21-43.
 • Levy, D. L. & Byrd, D. C. (2011). Why can't we be friends? Using music to teach social justice. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 11(2), 64-75.
 • Mirzaoğlu, F. G. (2019). Halk Türküleri. 2. Baskı, Akçağ.
 • MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 4.-5. Sınıf Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB. (2019). MEB Bilim ve Sanat Merkezleri yönergesi. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Miller, W.R. and Brown, J.M. (1991) Self-Regulation as a Conceptual Basis for the Prevention and Treatment of Addictive Behaviours. In: Heather, N., Miller, W.R. and Greeley, J., Eds., Self-Control and the Addictive Behaviours, (pp. 3-79), Maxwell Macmillan Publishing Australia, Sydney.
 • Moore, J. R. (2007). Popular music helps students focus on important social issues. Middle School Journal, 38(4), 21-29.
 • Naylor, D. T. & Diem, R. A. (1987). Elementary and Middle School Social Studies, Random House.
 • Özbaş, B. (2012). İlköğretim Sosyal Bilgiler derslerinde kültürel miras eğitimi. M. Safran (ed.) Sosyal Bilgiler Öğretimi. (pp. 702-718), Pegem Akademi.
 • Öztürk, C., & Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde yazılı edebiyat ürünlerini ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazanmaya etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(15), 173-182.
 • Palmer, J., Burroughs, S. (2002). Integrating children's literature and song into the social studies. The Social Studies, 93(2), 73-78.
 • Patton, M. (2014). Qualitative Research and Evaluation Methods. 4th Edition, Sage, Thousand Oaks. Risemberg, R., Zimmerman, B. J. (1992). Self-regulated Learning in Gifted Students. Roeper Review.
 • Rubin, D. C. (1995). Memory in Oral Traditions: The Cognitive Psychology of Epic, Ballads, and Counting-out rhymes. Oxford University Press.
 • Sánchez, R. M. (2007). Music and poetry as social justice texts in the secondary classroom. Theory & Research in Social Education, 35(4), 646-666.
 • Stoeger, H., & Ziegler, A. (2005). Evaluation of an elementary classroom self-regulated learning program for gifted math underachievers. International Education Journal, 6, 261-271.
 • Stoeger, H. (2013). Learning as a creative process. In A. Tan (Ed.), Creativity, talent and excellence (pp. 3-13). Springer.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. Pearson.
 • Tortop, H. S., & Eker, C. (2014). Üstün yetenekliler eğitim programlarında öz-düzenlemeli öğrenme neden yer almalıdır? Journal of Gifted Education Research, 2(1), 23-41.
 • Turhan M., & Kova H. (2012). Değerler eğitimi açısından Türk Halk Müziği ve halk ozanları: Neşet Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Veysel ve Özay Gönlüm bağlamında bir inceleme. Fırat Üniversitesi Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 3(6), 118-121.
 • Turan, O. (1969). Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi. Turan Yayınları.
 • Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005.
 • Waller, L., & Edgington, W. D. (2001). Using songs to help teach the civil war. The Social Studies, 92(4), 147-150.
 • Weinstein, C. E. (1978). Elaboration skills as a learning strategy. In H. G. O'Neil (Ed.), Learning strategies. Academic Press.
 • Weinstein, C. E., Husman, J., & Dierking, D. (2000). Self-regulation interventions with a focus on learning strategies. In M. Boekaerts, P. R. Printich ve M. Zeidner (Eds.), Handbook Of Self-Regulation (pp. 816). Oxford: UK: Academic Press.
 • White, C. & McCormack, S. (2006). The message in the music: popular culture and teaching in social studies. Social Studies, 97(3), 122-127.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, M. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Ziegler, A., Vialle, W. & Wimmer, B. (2013). The actiotope model of giftedness: A short introduction to some central theoretical assumptions. In S. N. Phillipson, H. Stoeger & A. Ziegler (Eds.), Exceptionality in East Asia (pp. 1-17). Routledge.
 • Ziegler, A., Stoeger, H., Vialle, W., & Wimmer, B. (2012). Diagnosis of self-regulated learning profiles. Australian Journal of Gifted Education, 21(2), 62-74.
 • Zimmerman, B. J. (2006). Development and adaptation of expertise: The role of self regulatory processes and beliefs. In K. A. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich ve R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge Handbook Of Expertise And Expert Performance. Cambridge Universitesi Press.
 • Zimmerman, B. J., Bonner, S., & Kovach, R. (1996). Developing Self-Regulated learners: Beyond Achievement To Self-Efficacy. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10213-000.
 • Zimmerman, BJ (1989). Kendi kendini düzenleyen akademik öğrenmeye sosyal bilişsel bir bakış. Eğitim Psikolojisi Dergisi, 81(3), 329–339. https://doi.org/10.1037/0022-0663.81.3.329
 • Web sites http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,50837/somut-olmayan-kulturel-mirasin-korunmasi-sozlesmesi-hak-.html

Details

Primary Language English
Subjects Special Talented Education
Journal Section Differentiated Instruction for Gifted
Authors

Şengül KORKUT 0000-0002-5199-4653

Cemal AVCI

Publication Date December 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 10 Issue: 4

Cite

APA KORKUT, Ş., & AVCI, C. (2023). The effect of social studies teaching supported by folk songs on gifted students’ self-regulation skills and retention of learning. Journal of Gifted Education and Creativity, 10(4), 329-343.