Research Article
BibTex RIS Cite

Turizm Lisans Programlarının Öğrenim Çıktılarının Akredite Olma Durumuna Göre Karşılaştırılması

Year 2024, Volume: 5 Issue: 1, 51 - 64, 28.03.2024
https://doi.org/10.54493/jgttr.1447636

Abstract

Çalışmanın amacı, turizm alanında eğitim veren üniversitelerin akredite olan ve olmayan program çıktılarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın evrenini lisans düzeyinde turizm eğitimi veren yükseköğretim birimleri oluşturmaktadır. Bu doğrultuda kuruluş yeri dikkate alınarak kasti örnekleme tekniği ile seçilen üniversitelerin web sitelerinde yer alan program çıktıları 01-30.06.2023 tarihleri arasında irdelenmiştir. Program çıktılarının benzerlikleri ve farklılıkları tespit edilmiş, çıktılar bilgi, beceri ve yetkinlik boyutuna ayrılmıştır. Çalışma sonucunda akredite olan Turizm işletmeciliği bölümüne ait program çıktılarının uygulamayla birlikte teorik arka plana da odaklandığı, akredite olunmayan turizm işletmeciliği bölümlerinde ise uygulamaya daha çok yer verildiği görülmektedir. Akredite olan Turizm rehberliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinin akredite olmayanlara göre yeterliliklerinin bölüme özgü özellikleri kapsadığı, mesleğin gerektirdiği bilgi, becerilere yer verildiği dikkat çekmektedir.

Ethical Statement

“Akredite Olan ve Akredite Olmayan Lisans Turizm Programlarının Öğrenim Çıktılarının Karşılaştırılması” başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel kurallara, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.

References

 • Aslan, B., Durgun, B., & Yazıcı,E. (2020). Öğrenme Kazanımları Rehberi. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Ankara.
 • Baum, T. (1990). Competencies for Hotel Management: Industry Expectations of Education. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2(4),13-16.
 • Birgin, O. (2016). Bloom taksonomisi. İçinde (Ed) Bingölbali, E., Arslan,S., & Zembat,İ,Ö. Matematik Eğitiminde Teoriler,839-860, Ankara: Pegem Akademi.
 • Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain,New York: McKay.
 • Çelen, O., & Tuna, M. (2019). Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, IV.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Özel Sayısı, 526-540.
 • Demirkol, Ş., & Pelit, E. (2002). Türkiye’deki turizm eğitim sistemi ve Avrupa Birliği sürecinde olası gelişmeler. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 125-146.
 • Duman, S.N. (2021). Akreditasyon alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), 54-74.
 • Ezeldin, A.S. (2013). International Accreditation for Engineering Programs: Mission, Learning Objectives and Outcomes. Procedia - Social and Behavioral Sciences,102, 267-275
 • Gürbüz, A.K., & Dağdeviren, A. (2007). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Ders Programlarının Fonksiyonel Açıdan İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,10(18),157-167.
 • Hartel, R.W., & Foegeding, E.A. (2004). Learning: Objectives, competencies, or outcomes?. Journal of Food Science Education, 3(4), 69-70.
 • Kennedy, D. (2006). Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide. University College Cork.
 • Kimeto, J.C. (2021). Tertiary Tourism Graduate Employees and Tourism Employers’ perceptions on Tourism Skills and Competencies Relevant for Providing Quality Tourism Services in Kenya. Tourism Critiques: Practice and Theory, 2(1), 20-37
 • Kozak, M.A. (2009). Akademik Turizm Eğitimi Üzerine Bir Durum Analizi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 1-20.
 • Millar, M., Mao, Z., & Moreo, P. (2008). Hospitality Management Educators vs. the Industry. A Competency Assessment. Hospitality Management, 6, 1-24.
 • Nelson, A.A., & Dopson, L. (2001). Future of Hotel Education: Required Skills and Knowledge for Graduates of U.S. Hospitality Programs Beyond the Year 2000 -Part One. Journal of Hospitality&TourismEducation, 13(5), 58-67. Öğrenme Kazanımları Yaklaşımı kitapçığı- Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi serisi: not 4, 2011
 • Popenici, S., & Millar, V. (2015). Writing Learning Outcomes: a Practical Guide for Academics. Melbourne Centre for the Study of Higher Education, The University of Melbourne.
 • Skiert, M., & Buchta, K. (2013). The Vocational Skills of Graduates with a Degree in Tourism and Recreation in the Context of the National Qualifications Framework. Polish Journal of Sport and Tourism, 20(2), 147-152.
 • Stefani, L. (2008). Planning teaching and learning:Curriculum design and development. İçinde (Ed) Fry,H., Ketteridge,S. ve Marshall, A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education (ss.40-58). Routledge
 • Şahin, S.Z. (2022). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi Kapsamında Aşçılık İle Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programları İncelemesi. İçinde (Ed) Oğan,Y.Gastronomi Alanında Tematik Araştırmalar II(ss.60-81).İstanbul: Çizgi Kitabevi.
 • Taşcı, D., & Lapçın, H.T. (2023). Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi: Kurumsal Akreditasyon Raporları Üzerinden Bir Değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 1-16.
 • Timur, B. (2019). Turist rehberliği eğitiminde memnuniyet, mesleki yeterlilik ve mesleği icra niyeti ilişkileri (Doktora tezi), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Eskişehir.
 • TURAK (2023a) https://turak.org/ Erişim Tarihi [17.06.2023]
 • TURAK (2023b) https://turak.org/akredite-kurumlar/ [20.06.2023]
 • YÖK (2023) http://tyyc.yok.gov.tr/Erişim Tarihi [23.06.2023]
 • Users’Guide, E.C.T.S.(2015). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Zehrer, A., & Mössenlechner, C. (2009). Key Competencies of Tourism Graduates: The Employers’ Point of View. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 9(3-4), 266–287.

Comparison Of Learning Outcomes Of Accredited And Non-Accredited Undergraduate Tourism Porgrams

Year 2024, Volume: 5 Issue: 1, 51 - 64, 28.03.2024
https://doi.org/10.54493/jgttr.1447636

Abstract

The aim of this paper is to compare the learning outcomes of accredited and non-accredited tourism programs. The population of the study consists of higher education institutions providing tourism education at undergraduate level. The learning outcomes were accessed from the websites of universities from June 1st to June 30th,2023 employing purposive sampling technique, and in this regard establishment was taken into account. The similarities and differences of learning outcomes were identified, and the outcomes were categorized into dimensions of knowledge, skills, and competencies. The study results indicated that accredited Tourism Management programs focus on both practical application and theoretical background. However, non-accredited Tourism Management programs tend to emphasize practical application to a greater extent. The accredited programs in Tourism Guidance and Gastronomy and Culinary Arts distinguish from non-accredited ones by incorporating specific competencies and skills relevant to the program, including the knowledge and skills required by the profession.

References

 • Aslan, B., Durgun, B., & Yazıcı,E. (2020). Öğrenme Kazanımları Rehberi. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Ankara.
 • Baum, T. (1990). Competencies for Hotel Management: Industry Expectations of Education. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2(4),13-16.
 • Birgin, O. (2016). Bloom taksonomisi. İçinde (Ed) Bingölbali, E., Arslan,S., & Zembat,İ,Ö. Matematik Eğitiminde Teoriler,839-860, Ankara: Pegem Akademi.
 • Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain,New York: McKay.
 • Çelen, O., & Tuna, M. (2019). Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, IV.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Özel Sayısı, 526-540.
 • Demirkol, Ş., & Pelit, E. (2002). Türkiye’deki turizm eğitim sistemi ve Avrupa Birliği sürecinde olası gelişmeler. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 125-146.
 • Duman, S.N. (2021). Akreditasyon alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), 54-74.
 • Ezeldin, A.S. (2013). International Accreditation for Engineering Programs: Mission, Learning Objectives and Outcomes. Procedia - Social and Behavioral Sciences,102, 267-275
 • Gürbüz, A.K., & Dağdeviren, A. (2007). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Ders Programlarının Fonksiyonel Açıdan İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,10(18),157-167.
 • Hartel, R.W., & Foegeding, E.A. (2004). Learning: Objectives, competencies, or outcomes?. Journal of Food Science Education, 3(4), 69-70.
 • Kennedy, D. (2006). Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide. University College Cork.
 • Kimeto, J.C. (2021). Tertiary Tourism Graduate Employees and Tourism Employers’ perceptions on Tourism Skills and Competencies Relevant for Providing Quality Tourism Services in Kenya. Tourism Critiques: Practice and Theory, 2(1), 20-37
 • Kozak, M.A. (2009). Akademik Turizm Eğitimi Üzerine Bir Durum Analizi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 1-20.
 • Millar, M., Mao, Z., & Moreo, P. (2008). Hospitality Management Educators vs. the Industry. A Competency Assessment. Hospitality Management, 6, 1-24.
 • Nelson, A.A., & Dopson, L. (2001). Future of Hotel Education: Required Skills and Knowledge for Graduates of U.S. Hospitality Programs Beyond the Year 2000 -Part One. Journal of Hospitality&TourismEducation, 13(5), 58-67. Öğrenme Kazanımları Yaklaşımı kitapçığı- Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi serisi: not 4, 2011
 • Popenici, S., & Millar, V. (2015). Writing Learning Outcomes: a Practical Guide for Academics. Melbourne Centre for the Study of Higher Education, The University of Melbourne.
 • Skiert, M., & Buchta, K. (2013). The Vocational Skills of Graduates with a Degree in Tourism and Recreation in the Context of the National Qualifications Framework. Polish Journal of Sport and Tourism, 20(2), 147-152.
 • Stefani, L. (2008). Planning teaching and learning:Curriculum design and development. İçinde (Ed) Fry,H., Ketteridge,S. ve Marshall, A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education (ss.40-58). Routledge
 • Şahin, S.Z. (2022). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi Kapsamında Aşçılık İle Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programları İncelemesi. İçinde (Ed) Oğan,Y.Gastronomi Alanında Tematik Araştırmalar II(ss.60-81).İstanbul: Çizgi Kitabevi.
 • Taşcı, D., & Lapçın, H.T. (2023). Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi: Kurumsal Akreditasyon Raporları Üzerinden Bir Değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 1-16.
 • Timur, B. (2019). Turist rehberliği eğitiminde memnuniyet, mesleki yeterlilik ve mesleği icra niyeti ilişkileri (Doktora tezi), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Eskişehir.
 • TURAK (2023a) https://turak.org/ Erişim Tarihi [17.06.2023]
 • TURAK (2023b) https://turak.org/akredite-kurumlar/ [20.06.2023]
 • YÖK (2023) http://tyyc.yok.gov.tr/Erişim Tarihi [23.06.2023]
 • Users’Guide, E.C.T.S.(2015). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Zehrer, A., & Mössenlechner, C. (2009). Key Competencies of Tourism Graduates: The Employers’ Point of View. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 9(3-4), 266–287.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Ulkar Ibadlı 0009-0001-0145-2565

Elif Demir 0000-0003-2314-1300

Celil Çakıcı 0000-0002-9192-1969

Early Pub Date March 26, 2024
Publication Date March 28, 2024
Submission Date March 6, 2024
Acceptance Date March 22, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Ibadlı, U., Demir, E., & Çakıcı, C. (2024). Turizm Lisans Programlarının Öğrenim Çıktılarının Akredite Olma Durumuna Göre Karşılaştırılması. Journal of Global Tourism and Technology Research, 5(1), 51-64. https://doi.org/10.54493/jgttr.1447636

2158721588215892159021591215922159321802 2180322750 23046download