Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Examining the Information and Communication Technologies Skills of Pre-service Teachers

Year 2020, Volume 2, Issue 1, 43 - 54, 01.06.2020

Abstract

The aim of this study is to examine the information and communication technologies skills of pre-service teachers in terms of gender, grade, department, and use of social networking for educational purposes. The participants of the study consisted of 313 pre-service teachers who were enrolled in Sakarya University Faculty of Education in 2017-2018 academic year. The study was carried out in accordance with the cross-sectional model. “Teachers’ Information and Communication Technology Skills Scale” developed by Türel, Özdemir and Varol (2017) was used as the data collection tool in the current study. As a result of the research, it was seen that basic hardware operations, and personal information and communication technology use sub-dimensions of information and communication technology skills showed significant difference according to the gender variable. In addition, a significant difference was found in the sub-dimension of use of information and communication technologies for teaching purposes according to pre-service teachers’ department and grade. Furthermore, a significant difference was seen in the sub-dimensions of basic hardware operations according to educational social network use, use of personal information and communication technologies, information and communication technologies for teaching purposes.

References

 • Akkoyunlu, B. (1995). Bilgi teknolojilerinin okullarda kullanımı ve öğretmenlerin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 105-109.
 • Akkoyunlu, B., & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-93.
 • Atalay, N. & Anagün, Ş. S. (2014). Kırsal alanlarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(3).
 • Birol, C., Bekiroğulları, Z., Etçi, C. & Dağlı, G. (2009). Gender and computer anxiety, motivation, self-confidence and computer use. Eurasian Journal of Educational Research, 34, 185-198.
 • Capar, F. & Vural, O. F. (2013). Obstacle to e-government: Digital division. (E-devletleşme önündeki engel: Dijital eşitsizlik). International Journal of Human Sciences, 10(1), 1674-1692.
 • Çiçekli, M. (2014). Ortaokul branş öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma düzeyi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Horzum, M. B. (2013). The investigation of technological pedagogical content knowledge of pre-service teachers. Technology, Pedagogy and Education, 22(3), 303-317.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408.
 • Murat, A. & Erten, H. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaları ve bu teknolojileri öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonları hakkındaki görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 61-71.
 • Simsar, A., & Kadim, M. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma durumları ve bunun öğretime etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 127-146.
 • Türel, Y. K., Özdemir, T. Y. & Varol, F. (2017). Teacher’ ICT skills scale (TICTS): Reliability and validity. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2), 503-516.
 • Yorulmaz, Y. I., Altinkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2015). The relationship between teachers’ occupational professionalism and organizational alienation. Educational Process: International Journal, 4(1-2), 31-44.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (25. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çuhadar, C., & Yücel, M. (2010). Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik özyeterlik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 199-210.
 • Kaya, A., Balay, R., & Adıgüzel, R. (2014). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım becerileri ile bilgi edinme becerileri arasındaki ilişki düzeyi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi. 4 (1), 83, 99.

Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerilerinin İncelenmesi

Year 2020, Volume 2, Issue 1, 43 - 54, 01.06.2020

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm ve eğitsel amaçlı sosyal ağ kullanımına göre incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde lisans öğrenimine devam etmek olan 313 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kesitsel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Türel, Özdemir ve Varol (2017) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin temel donanım işlemleri ve kişisel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı alt boyutlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğrenim görülen bölüme ve sınıf düzeyine göre öğretim amaçlı bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Eğitsel amaçlı sosyal ağ kullanımına göre temel donanım işlemleri, kişisel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı ve öğretim amaçlı bilgi ve iletişim teknolojileri alt boyutlarında anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür.

References

 • Akkoyunlu, B. (1995). Bilgi teknolojilerinin okullarda kullanımı ve öğretmenlerin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 105-109.
 • Akkoyunlu, B., & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-93.
 • Atalay, N. & Anagün, Ş. S. (2014). Kırsal alanlarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(3).
 • Birol, C., Bekiroğulları, Z., Etçi, C. & Dağlı, G. (2009). Gender and computer anxiety, motivation, self-confidence and computer use. Eurasian Journal of Educational Research, 34, 185-198.
 • Capar, F. & Vural, O. F. (2013). Obstacle to e-government: Digital division. (E-devletleşme önündeki engel: Dijital eşitsizlik). International Journal of Human Sciences, 10(1), 1674-1692.
 • Çiçekli, M. (2014). Ortaokul branş öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma düzeyi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Horzum, M. B. (2013). The investigation of technological pedagogical content knowledge of pre-service teachers. Technology, Pedagogy and Education, 22(3), 303-317.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408.
 • Murat, A. & Erten, H. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaları ve bu teknolojileri öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonları hakkındaki görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 61-71.
 • Simsar, A., & Kadim, M. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma durumları ve bunun öğretime etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 127-146.
 • Türel, Y. K., Özdemir, T. Y. & Varol, F. (2017). Teacher’ ICT skills scale (TICTS): Reliability and validity. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2), 503-516.
 • Yorulmaz, Y. I., Altinkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2015). The relationship between teachers’ occupational professionalism and organizational alienation. Educational Process: International Journal, 4(1-2), 31-44.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (25. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çuhadar, C., & Yücel, M. (2010). Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik özyeterlik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 199-210.
 • Kaya, A., Balay, R., & Adıgüzel, R. (2014). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım becerileri ile bilgi edinme becerileri arasındaki ilişki düzeyi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi. 4 (1), 83, 99.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Hakkı BAĞCI>
SAKARYA UNIVERSITY, ADAPAZARI VOCATIONAL SCHOOL
0000-0002-6211-9694
Türkiye


Yasin ÜNGÖREN> (Primary Author)
SAKARYA UNIVERSITY, INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES
0000-0003-0716-7404
Türkiye


Mehmet Barış HORZUM>
SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
0000-0003-3567-0779
Türkiye


İlker ÜNSAL>
SAKARYA UNIVERSITY
0000-0001-7815-6601
Türkiye

Publication Date June 1, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 2, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jietp733793, journal = {Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice}, issn = {2667-8578}, address = {}, publisher = {Edugarden Org. Kongre Ve Yay. San. Ve Tic. Ltd. Şti.}, year = {2020}, volume = {2}, number = {1}, pages = {43 - 54}, title = {Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Bağcı, Hakkı and Üngören, Yasin and Horzum, Mehmet Barış and Ünsal, İlker} }
APA Bağcı, H. , Üngören, Y. , Horzum, M. B. & Ünsal, İ. (2020). Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerilerinin İncelenmesi . Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice , 2 (1) , 43-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jietp/issue/54500/733793
MLA Bağcı, H. , Üngören, Y. , Horzum, M. B. , Ünsal, İ. "Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerilerinin İncelenmesi" . Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice 2 (2020 ): 43-54 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jietp/issue/54500/733793>
Chicago Bağcı, H. , Üngören, Y. , Horzum, M. B. , Ünsal, İ. "Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerilerinin İncelenmesi". Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice 2 (2020 ): 43-54
RIS TY - JOUR T1 - Examining the Information and Communication Technologies Skills of Pre-service Teachers AU - HakkıBağcı, YasinÜngören, Mehmet BarışHorzum, İlkerÜnsal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 54 VL - 2 IS - 1 SN - 2667-8578- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerilerinin İncelenmesi %A Hakkı Bağcı , Yasin Üngören , Mehmet Barış Horzum , İlker Ünsal %T Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerilerinin İncelenmesi %D 2020 %J Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice %P 2667-8578- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Bağcı, Hakkı , Üngören, Yasin , Horzum, Mehmet Barış , Ünsal, İlker . "Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerilerinin İncelenmesi". Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice 2 / 1 (June 2020): 43-54 .
AMA Bağcı H. , Üngören Y. , Horzum M. B. , Ünsal İ. Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerilerinin İncelenmesi. JIETP. 2020; 2(1): 43-54.
Vancouver Bağcı H. , Üngören Y. , Horzum M. B. , Ünsal İ. Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerilerinin İncelenmesi. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice. 2020; 2(1): 43-54.
IEEE H. Bağcı , Y. Üngören , M. B. Horzum and İ. Ünsal , "Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerilerinin İncelenmesi", Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, vol. 2, no. 1, pp. 43-54, Jun. 2020

Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice (JIETP) does not charge any fees for any process such as article evaluation and publication.