PDF BibTex RIS Cite

ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERDE KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Year 2016, Volume: 2 Issue: 1, 1 - 11, 12.08.2016

Abstract

Araştırmanın
amacı; Anadolu lisesi öğretmenlerinin derslerde kullandıkları öğretim yöntem ve
tekniklerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Ara
ştırmaya farklı illerden 17 öğretmen katılmıştır.
Ara
ştırmada olgubilim deseni uygulanmış, veriler yarı
yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılarak elde edilmiştir. Nitel ara
ştırma veri analiz yöntemlerine göre veriler değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda; öğretmenlerin en çok anlatım yöntemini tercih ettikleri
fakat bu yöntemi tek başına yeterli bulmadıkları, diğer tekniklerle
destekledikleri belirlenmiştir. Ayrıca az olmakla birlikte gösterip yaptırma,
soru cevap, gösteri, dramatizasyon, tartışma, beyin fırtınası ve eğitsel
oyunların kullanıldığı saptanmıştır. Öğretmenlerin bu yöntem ve teknikleri
zamandan tasarruf sağladığı, katılımı ve motivasyonu artırdığı, etkili, kalıcı
ve dikkat çekici olduğu, öğrenmeyi kolaylaştırdığı, eğlenceli ve öğrenci
merkezli olduğu için kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğrenciyi
pasif kılan ve sıkan düz anlatım yönteminin tercih edilmediği saptanmıştır.
Ayrıca sınıfların kalabalık olmasını, bazı alanların yapısına uygun olmayışını
ve zaman alıcı olmasını gerekçe göstererek öğretmenlerin altı şapkalı düşünme,
akvaryum, çember, balık kılçığı, istasyon, rol oynama, dedikodu ve rulman
tekniklerini kullanmadıkları saptanmıştır.

VIEWS OF ANATOLIAN HIGH SCHOOL TEACHERS ABOUT TEACHING METHODS AND TECHNIQUES THEY USE IN CLASS

Year 2016, Volume: 2 Issue: 1, 1 - 11, 12.08.2016

Abstract

This study aims to identify the views of
Anatolian High School teachers about teaching methods and techniques they use
in classes. A total of 17 teachers from different provinces participated in the
study. Phenomenologic method was used in the study and the data were acquired
by means of semi-structured interview. The data were evaluated according to the
methods of qualitative research data analysis. The results of the study showed
that the teachers preferred expository instruction method most but that they
did not find it sufficient alone and supported it with other methods. The study
revealed that methods and techniques such as modeling, question-and-answer,
demonstration, dramatization, discussion, brainstorming and educational games
were also used to a certain extent. The study also revealed that the teachers
preferred these methods and techniques because they were effective believed to
contribute into retention, atracting students interest, to be enjoyable,
student-centered, timesaving, facilitate learning, enhance motivation and
participation. The study showed that teacher centered conventional
expository
instruction method, which makes students passive and demotivated, was not
preferred. Besides, according to the findings of the study, the teachers did
not use techniques such as six thinking hats, aquarium, circle, fishbone
diagram, station, role-playing, gossip and ball-bearing, because of the reasons
that the classrooms were crowded, that the techniques were not suitable for the
structure of some places and that they were time-consuming.

Details

Subjects Studies on Education
Journal Section Articles
Authors

Özden DEMİRKAN


Gülçin SARAÇOĞLU

Publication Date August 12, 2016
Submission Date February 1, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Demirkan, Ö. & Saraçoğlu, G. (2016). ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERDE KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 2 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses/issue/23621/251570