PDF BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’DE MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ

Year 2016, Volume: 2 Issue: 1, 19 - 34, 12.08.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarına mesleki deneyim kazandırmak amacıyla kullanılan mikro öğretim uygulamalarıyla ilgili Türkiye’de yapılmış olan araştırmaları çeşitli özellikler bakımından incelemektir. Çalışmada Türkiye’de 1992-2016 yılları arasında bu konuda yazılmış 12 lisansüstü tezinin (7’si doktora, 5’i yüksek lisans) ve 34 araştırma makalesinin içerik analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen tezlere YÖK Ulusal Tez Merkezi web sitesi üzerinden ulaşılmıştır. Araştırma makalelerine ise ULAKBİM’de taranan ilgili dergiler ve Türkiye’deki üniversitelerce yayınlanan dergilerden ulaşılmıştır. Belirlenen tezler ve makaleler, bu araştırma için geliştirilen bir inceleme formu kullanılarak “araştırma türü, araştırma yöntemi, örneklem/çalışma grubu büyüklüğü, istatistiksel yöntemler ve araştırmada elde edilen bulgular bakımından incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgularla mikro öğretim uygulamalarının; öğretmen adaylarının öğretim becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığı, öğretmenlik meslek bilgi ve deneyimleri kazandırdığı, kalıcı öğrenme olanağı sağladığı, uygulayıcılara özgüven kazandırdığı gibi olumlu sonuçların yanında, mikro öğretim uygulamaları çerçevesinde ders planı hazırlama zorluğu ve zaman yönetimi konusunda yaşanan sorunlar gibi sınırlılıkların olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

CONTENT ANALYSIS OF WORKS ON THE MICRO TEACHING APPLICATIONS IN TURKEY

Year 2016, Volume: 2 Issue: 1, 19 - 34, 12.08.2016

Abstract

The aim of this study is to check for various features of the studies about micro teaching practices in Turkey in order to bring professional experience for the teachers. In this study, 12 graduate thesis (7 PhD, 5 graduate) and 34 research articles on this subject and published between 1992-2016 were content-anayzed. Thesis analyzed in the study are reached through the National Thesis Center website. Research articles are also achieved from journals scanned in ULAKBİM and relevant journals published in Turkey by the universities. Thesis and articles are researched in terms of "research type, research methods, sample / workgroup size, statistical methods and findings” by using a research form. It is obtained from the findings of this study that micro teaching applications contribute to the development of teacher candidates’ teaching skills, provided them with professional teaching experiences, permanent learning opportunities and give confidence to the practitioners. Besides these positive results; some limitations are found such as management and challenge of time.

Details

Subjects Studies on Education
Journal Section Articles
Authors

Semra GÜVEN


Özlem KAHVECİ This is me


Yasin ÖZTÜRK


Özlem AKIN This is me

Publication Date August 12, 2016
Submission Date May 2, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Güven, S. , Kahveci, Ö. , Öztürk, Y. & Akın, Ö. (2016). TÜRKİYE’DE MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ . The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 2 (1) , 19-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses/issue/23621/251579