PDF EndNote BibTex RIS Cite

HASTANE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN MOBBİNG ÜRETME POTANSİYELİ: NİTEL BİR ANALİZ

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 44 - 54, 30.06.2017

Abstract

Küresel
rekabetin şiddetlendiği günümüzde halkla ilişkiler uygulamaları, her tür
işletme için olduğu kadar hastaneler için de yaşamsal öneme sahiptir. Ancak
işletmelerde halkla ilişkilerin fonksiyonelliğine gölge düşüren pek çok engel
bulunmaktadır. Bunlardan birisi de, bir iletişim çatlağı olan mobbingdir. Bu
bakımdan halkla ilişkiler ve mobbing ilişkisinin analizi önemlidir. Bu araştırmanın
amacı, hastane halkla ilişkiler birimi çalışanlarının mobbing ile ilgili
algılarını analiz etmektir. Nitel modelde kurgulanan araştırma, toplam 37
katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Veriler, görüşme formu ile elde edilmiş ve
içerik analizi ile çözümlenmiştir.Verilerin
analizinden ulaşılan sonuçlar şöyledir: Çalışmanın yürütüldüğü hastanelerde
halkla ilişkiler görevini yürütenlerin çoğu, bu konuda eğitim almamış
personelden oluşmaktadır.Halkla ilişkiler birimi çalışanları düşey ve yatay
mobbing kadar, CİMER ve BİMER gibi dış çevre kaynaklı mobbingede maruz
kaldıkları algısına sahiptirler.Katılımcılar,
mobbing ile mücadelede, aile ve
arkadaşlarından destek görmekte, yöneticilerden yardım istemekte ve hukuksal
yollara başvurmaktadırlar. Katılımcıların bu süreçte sendikadan beklentileri
çok düşüktür. Katılımcıların mobbing ile mücadele önerileri, eğitim, hukuksal yollar,
devlet desteği ve sendikalar şeklinde sıralanmaktadır. 

References

  • Acar, A. B. ve Dündar, G. (2008).İşyerinde Psikolojik Yıldırmaya (Mobbing) Maruz Kalma Sıklığı İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2),111-120. Agtaş, B. Ö. (2013). İşyerinde Şiddetin Önlenmesi ve ILO Standartlar. 1. Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel ve Çalıştayı Bildiriler Kitabı. Ankara: Özyurt Matbaacılık. Atman, Ü. (2012). İşyerinde Psikolojik Terör: Mobbing. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 3, 157-174. Ayhan, A. (2006). Halkla İlişkiler Önlisans Öğrencilerinin Halkla İlişkilere Bakış Açısı, Okul Sonrası Beklenti ve Kaygıları. II. Ulusal Hakla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006, Kocaeli Üniversitesi. Canpolat, N. (2012). Risk Toplumunda Halkla İlişkiler Şirketlerinin Kriz ve Kriz İletişimine Yönelik Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3,119-134. Ciğerdelen, T. (2006). Kocaeli Bölgesindeki Halkla İlişkiler Uzmanlarının Profiline Yönelik Bir Araştırma. II. Ulusal Hakla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006, Kocaeli Üniversitesi. Çağlar, G. N. (2006).Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı. Çakmak, A. F. ve Kilci, S. (2011). Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi. Kamu-İş, 11 (4), 219-270. Demir, Y. (2009). Mobbing’in Kişisel ve Örgütsel Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 99-111. Dinçer, C. (2009). Pazarlamada Halkla İlişkilerinin Önemi ve Rolü: Kobiler Üzerine Bir Araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 1(1), 38-46. Divincova, A. & Sivakova, B. (2014). Mobbing at Workplace and its Impact on Employee Performance. Human Resources Management & Ergonomics, VIII (2),20-34. Duğan, Ö. ve Uludağ, A. (2015). Sağlık Çalışanlarının Halkla İlişkilere Bakışı: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34), 41-51. Karabekir, Ç, M. ve Tanışman, G. Z. (2014). Adım Üniversiteleri’nin Halkla İlişkiler Birimlerinin Mevcut Durum Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5 (11), 167-177. Karakuş, H. (2013). Bir İçerik Analiz Örneği: Çalışma Hayatında Mobbing Olduğuna Kanaat Getiren Yargıtay Kararları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (28), 181-199. Kazancı, M.(1980). Halkla İlişkiler. Ankara: A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No. 459. Keskin, A. ve Canbaz, S. (2014). KOBİ’lerde Çalışanların Mobbinge Maruz Kalma Durumları: Kırklareli İlinde Bir Araştırma. İGÜSBD, 1(2), 161-195. Koç, M. ve Bulut, H. U. (2009).Ortaöğretim Öğretmenlerinde Mobbing: Cinsiyet Yaş ve Lise Türü Değişkenleri Açısından İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 64-80. Koçak, Y. ve Yeşilyurt, C. (2014). Türk Hukuku Bakımından Mobbing. Journal of World of Turks, 6 (1), 213-227. Laleoğlu, A. (2012). İnsani Hizmet Örgütlerinde Mobbing Davranışlarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. Leymann, H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Violence and Victims, 5 (2), 119-126. Mardin, B. (1987). Halkla İlişkilerin ABD’de Gelişimi ve Avrupa’ya Girişi. Halkla İlişkiler Sempozyumu, Ankara, 20-21 Nisan 1987. Onat, F. ve Alikılıç, A. Ö. (2008). Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Yasar University, 3(9), 1111-1143 Özkan, A. (2009). Halkla İlişkiler Yönetimi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. Sezgin, D. ve Ateş, S. (2014). Halkla İlişkiler Yöneticileri ve Duygusal Zeka. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (33),855-871. Taş, İ.E. ve Kestellioğlu, G. (2011). Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri ve Önemi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi,11,73-92. Taştekin, E. (2007). Emniyet Teşkilatında Halkla İlişkiler: Konya İl Emniyet Müdürlüğü Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı Hakla İlişkiler Bilim Dalı. Tetik, S. (2010). Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (18), 81-89. Tınaz, P. (2013). Çalışma Psikolojisi Boyutlarıyla Mobbing Tanım ve Tanı. I. Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel ve Çalıştayı, Ankara, 2013. Tortop, N. (2001). Halkla İlişkilerin Gelişmesi ve Uyulması Gereken Temel İlkeleri. Amme İdaresi Dergisi, 34 (2), 69-77. Ustakara, F. (2011). Halkla İlişkiler ve Psikoloji İlişkisi Üzerine. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1,170-185. Vural, A. B. ve Coşkun; G. (2006). Yeni Teknolojiler ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Alanında Internet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. II. Ulusal Hakla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006, Kocaeli Üniversitesi. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, İ. S. (2007). Türkiye’de Sendikalılaşma Sürecinde Öğretmen Sendikaları ve Siyasetle İlişkisi: Adapazarı Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı. Yılmaz, A., Özler, D. E. ve Mercan, N. (2008). Mobbing ve Örgüt İklimi İle İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26), 334-357. Yurdakul, B, N., Coşkun, G. ve Öksüz, B. (2007). Hastanelerde Halkla İlişkiler: İzmir İli Özel Hastaneler Örnekleminde Halkla İlişkiler Birimlerinin Yapı-İşlev ve Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 31-46. Yücetürk, E. E. (2012). İşyerlerindeki Yıldırma Eylemlerini Önlemede Sendikaların Rolü: Nitel Bir Araştırma. Çalışma ve Toplum, (4), 41-72.

THE POTENTIAL OF PRODUCING MOBBING OF HOSPITAL PUBLIC RELATION DEPARTMENT: A QUALITATIVE ANALYSIS

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 44 - 54, 30.06.2017

Abstract

In today’s competitive world Public Relation practices is very crucial
for hospital as any other business. However, there are many drawbacks which
cast a shadow upon functionality of public relation department in businesses.
One of these obstacles is mobbing, a kind of communication problem. For this
reason, the analysis of relation between public relation and mobbing is very
important. The aim of this study is to analyze the hospital public relation
department employees’ mobbing perception. The research was carried through
qualitative model with 37 participants. Data was obtained through questionnaire
and analyzed by content analysis. As a result of data analysis: Most of the
public relation employees who work hospital where the research have been
carried out have not been educated on this issue. Participant public relation
employees have the perception of being exposed to mobbing from outside such as
CİMER and BİMER as well as vertical and horizontal mobbing. Participants get
support from family and friends, ask help from employers and apply legal ways
to struggle against mobbing. Participants’ expectation from unions is very low.
The participants' suggestion against mobbing can be listed as; education, legal
procedures, state support and unions.

References

  • Acar, A. B. ve Dündar, G. (2008).İşyerinde Psikolojik Yıldırmaya (Mobbing) Maruz Kalma Sıklığı İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2),111-120. Agtaş, B. Ö. (2013). İşyerinde Şiddetin Önlenmesi ve ILO Standartlar. 1. Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel ve Çalıştayı Bildiriler Kitabı. Ankara: Özyurt Matbaacılık. Atman, Ü. (2012). İşyerinde Psikolojik Terör: Mobbing. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 3, 157-174. Ayhan, A. (2006). Halkla İlişkiler Önlisans Öğrencilerinin Halkla İlişkilere Bakış Açısı, Okul Sonrası Beklenti ve Kaygıları. II. Ulusal Hakla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006, Kocaeli Üniversitesi. Canpolat, N. (2012). Risk Toplumunda Halkla İlişkiler Şirketlerinin Kriz ve Kriz İletişimine Yönelik Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3,119-134. Ciğerdelen, T. (2006). Kocaeli Bölgesindeki Halkla İlişkiler Uzmanlarının Profiline Yönelik Bir Araştırma. II. Ulusal Hakla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006, Kocaeli Üniversitesi. Çağlar, G. N. (2006).Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı. Çakmak, A. F. ve Kilci, S. (2011). Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi. Kamu-İş, 11 (4), 219-270. Demir, Y. (2009). Mobbing’in Kişisel ve Örgütsel Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 99-111. Dinçer, C. (2009). Pazarlamada Halkla İlişkilerinin Önemi ve Rolü: Kobiler Üzerine Bir Araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 1(1), 38-46. Divincova, A. & Sivakova, B. (2014). Mobbing at Workplace and its Impact on Employee Performance. Human Resources Management & Ergonomics, VIII (2),20-34. Duğan, Ö. ve Uludağ, A. (2015). Sağlık Çalışanlarının Halkla İlişkilere Bakışı: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34), 41-51. Karabekir, Ç, M. ve Tanışman, G. Z. (2014). Adım Üniversiteleri’nin Halkla İlişkiler Birimlerinin Mevcut Durum Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5 (11), 167-177. Karakuş, H. (2013). Bir İçerik Analiz Örneği: Çalışma Hayatında Mobbing Olduğuna Kanaat Getiren Yargıtay Kararları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (28), 181-199. Kazancı, M.(1980). Halkla İlişkiler. Ankara: A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No. 459. Keskin, A. ve Canbaz, S. (2014). KOBİ’lerde Çalışanların Mobbinge Maruz Kalma Durumları: Kırklareli İlinde Bir Araştırma. İGÜSBD, 1(2), 161-195. Koç, M. ve Bulut, H. U. (2009).Ortaöğretim Öğretmenlerinde Mobbing: Cinsiyet Yaş ve Lise Türü Değişkenleri Açısından İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 64-80. Koçak, Y. ve Yeşilyurt, C. (2014). Türk Hukuku Bakımından Mobbing. Journal of World of Turks, 6 (1), 213-227. Laleoğlu, A. (2012). İnsani Hizmet Örgütlerinde Mobbing Davranışlarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. Leymann, H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Violence and Victims, 5 (2), 119-126. Mardin, B. (1987). Halkla İlişkilerin ABD’de Gelişimi ve Avrupa’ya Girişi. Halkla İlişkiler Sempozyumu, Ankara, 20-21 Nisan 1987. Onat, F. ve Alikılıç, A. Ö. (2008). Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Yasar University, 3(9), 1111-1143 Özkan, A. (2009). Halkla İlişkiler Yönetimi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. Sezgin, D. ve Ateş, S. (2014). Halkla İlişkiler Yöneticileri ve Duygusal Zeka. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (33),855-871. Taş, İ.E. ve Kestellioğlu, G. (2011). Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri ve Önemi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi,11,73-92. Taştekin, E. (2007). Emniyet Teşkilatında Halkla İlişkiler: Konya İl Emniyet Müdürlüğü Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı Hakla İlişkiler Bilim Dalı. Tetik, S. (2010). Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (18), 81-89. Tınaz, P. (2013). Çalışma Psikolojisi Boyutlarıyla Mobbing Tanım ve Tanı. I. Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel ve Çalıştayı, Ankara, 2013. Tortop, N. (2001). Halkla İlişkilerin Gelişmesi ve Uyulması Gereken Temel İlkeleri. Amme İdaresi Dergisi, 34 (2), 69-77. Ustakara, F. (2011). Halkla İlişkiler ve Psikoloji İlişkisi Üzerine. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1,170-185. Vural, A. B. ve Coşkun; G. (2006). Yeni Teknolojiler ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Alanında Internet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. II. Ulusal Hakla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006, Kocaeli Üniversitesi. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, İ. S. (2007). Türkiye’de Sendikalılaşma Sürecinde Öğretmen Sendikaları ve Siyasetle İlişkisi: Adapazarı Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı. Yılmaz, A., Özler, D. E. ve Mercan, N. (2008). Mobbing ve Örgüt İklimi İle İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26), 334-357. Yurdakul, B, N., Coşkun, G. ve Öksüz, B. (2007). Hastanelerde Halkla İlişkiler: İzmir İli Özel Hastaneler Örnekleminde Halkla İlişkiler Birimlerinin Yapı-İşlev ve Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 31-46. Yücetürk, E. E. (2012). İşyerlerindeki Yıldırma Eylemlerini Önlemede Sendikaların Rolü: Nitel Bir Araştırma. Çalışma ve Toplum, (4), 41-72.

Details

Journal Section Articles
Authors

Esra Nur AKPINAR

Türkiye

Publication Date June 30, 2017
Submission Date May 26, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Akpınar, E. N. (2017). HASTANE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN MOBBİNG ÜRETME POTANSİYELİ: NİTEL BİR ANALİZ . The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 3 (1) , 44-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses/issue/30313/316241