Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 277 - 287 2018-12-30

TÜRKÇE 7. SINIF DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN DEĞERLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
THE REVIEW OF THE TEXTS IN THE CONTEXT OF THE VALUES IN “TURKISH TEXT BOOK FOR SEVENTH-GRADE” PUBLISHED BY THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

Nejla Ecerkale [1]


Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı 7. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlerde belirlenen değerlerin varlığı incelenmiştir. Araştırmanın giriş  bölümünde değerin tanımı, snıflandırılması, işlevleri, değerler eğitimi, programda değerin yeri ve kitaptaki metinler, incelenen değerler, bu değerlere ait bulgular yer almıştır.

Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı 7. sınıf Türkçe kitabındaki altı tema içerisinde bulunan on sekiz metin incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde metinlerde yer alan değerler ve yer almayan değerler belirlenmiştir.

İncelemenin sonucunda; Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda alçakgönüllülük, azim, barış, başarı, bilimsellik, birlik-beraberlik, cesaret, çalışkanlık, dostluk, duyarlık, dürüstlük, estetik, eşitlik, fedakarlık, güleryüz-tatlı dil, hoşgörü, merhamet, misafirperverlik, nezaket, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik değerleri tespit edilmiştir. Adalet değeri ise tespit edilememiştir.

Metinlerde en çok işlenen değer estetiktir. Estetik değerini sırası ile   duyarlık, vatanseverlik, başarı, nezaket, bilimsellik, çalışkanlık, dostluk, birlik-beraberlik, cesaret, sevgi, fedakârlık, güleryüz-tatlı dil, saygı, sorumluluk, azim, dürüstlük, alçakgönüllülük, barış, eşitlik, merhamet, temizlik, hoşgörü değeri takip etmiştir.

In the present study, the existence of values in texts of Turkish text book prepared by the Ministry of National Education for seventh grade students is analyzed. In the opening chapter of the study section contains definition, classification and functions of value, values education, place of value in syllabuses texts in the book, values studied and findings regarding these values. In the research, eighteen texts in the six themes in Turkish text book prepared by the Ministry of National Education for seventh grade students are examined. As a result of this examination, it is determined that which values are present in the texts and which ones are not. As a result of the review, the values determined in the abovementioned text book are modesty, determination, peace, success, scientificity, unity, bravery, diligence, friendship, sensitiveness, honesty, aesthetics, equity, self-sacrifice, geniality, tolerance, mercy, kindness, hospitality, respect, love, responsibility, cleanliness, patriotism. However, the justice, as a value, could not be determined in this book. The most mentioned value in the texts is aesthetics. After this, the order of other values is as follows: sensitiveness, patriotism, success, kindness, scientificity, diligence, friendship, unity, bravery, love, self-sacrifice, geniality, respect, responsibility, determination, honesty, modesty, peace, equity, mercy, cleanliness and tolerance.

  • Akbaş O, 2004. Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Aral D, 2008. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hazırladığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Değerler Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Aydin Z, Gürler Ş, 2014. Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Bacanli H, 1999. Duyuşsal davranış eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Erdem AR, 2002. Pamukkale Üniversitesi’nin bugünü ve geleceğine ilişkin önemli iç ve dış paydaşlarının (ilgi gruplarının) algıları. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Gungor E, 1993. Degerler psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Turk Akademisyenler Bilgi Vakfi Publ. Güven Z, 2014. Değerler eğitimi ve türkçe derslerinde değerlerin kullanılması. Konya: Palet Yayınları. Hökelekli H, 2013. Değerler psikolojisi ve eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları. Kağıtçıbaşı Ç, Kuşdil ME, 2000. Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve schwartz değer Kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59–76. Köylü M, 2016. Teoriden pratiğe değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Milli Eğitim Bakanlığı, 2006. İlköğretim Türkçe dersi (6-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. Millî Eğitim Bakanlığı, 2007. Türkçe ders kitabı ilköğretim 7, Ed.: Murat ÖZBAY, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı. Özbay M, 2006. Türkçe özel öğretim yöntemleri. Ankara: Öncü Kitap Basımevi. Özensel E, 2003. Sosyolojik bir olgu olarak değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, I(3), 217-240. Somuncu S, 2008. İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Edebi Metinlerin Temel Evrensel Değerleri İçermesi Bakımından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. Türk Dil Kurumu, 2005. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ulusoy K, Dilmaç B, 2015. Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. 2006. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social, Education, Scientific Disciplines
Published Date Aralık 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Nejla Ecerkale (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 8, 2018
Acceptance Date : October 22, 2018
Publication Date : December 30, 2018

APA Ecerkale, N . (2018). TÜRKÇE 7. SINIF DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN DEĞERLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 4 (2) , 277-287 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses/issue/41927/376352