Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sanayi 4.0, İşgücü Piyasası ve Bilgi İşçiliği

Year 2021, Volume: 7 Issue: 2, 54 - 73, 30.12.2021
https://doi.org/10.34137/jilses.1015418

Abstract

Sanayi Devrimleri insanlığın iktisadi, sosyal, siyasi ve kültürel yaşamında pek çok gelişmeye yol açmıştır. Bu derece kapsamlı gelişmelere yol açsa da özelde en çok da üretim yönteminin değişmesi ile birlikte sermaye-emek ilişkisi değişmiştir. Emeğin sermaye ile ikamesi, emeğin işini kaybetmesi(teknolojik işsizlik) olasılığını doğurduğu gibi emeğin üretimdeki yerinin azaldığına ilişkin kanaatlere de sebep olmuştur. Üretim teknolojisinin gelişmesiyle, emeğin üretimdeki yerinin azalmasından ziyade fonksiyonun değiştiği söylenebilir. Ayrıca yeni üretim teknolojisine uyum gösterenlerin ise istihdam şansları daha da artmıştır. Sanayi 4.0’da ise dijital dönüşümün en ileri otomasyon teknolojisi, sadece niteliksiz değil nitelikli emeğe de işini kaybetme korkusu yaşatmıştır. Sanayi 4.0’ın gerektirdiği bilgiyi kullanacak ve üretecek donanıma sahip olanlar için bu korkularının yersiz olduğu belirtilmektedir. Öyle ki emek üretimde artık kas gücüyle değil beyin gücü ile yer aldığı için de “bilgi işçisi” olarak adlandırılmaktadır.

References

 • ACEMOĞLU, D., RESREPO,P.(2019).Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor, Journal of Economic Perspectives, Volume 33, Issue:2, p.3–30.
 • AKÇOMAK, İ. S.(2018). “Teknoloji ve İşgücü: Dijital Dönüşüm İşlerimiz Ne Yapacak?”, İktisat ve Toplum Dergisi, S. 92, s. 66-69.
 • AKKUŞÇU, H.İ. (2019). Endüstri 4.0’ın Çalışma Hayatına Etkileri Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Cilt. 38, Sayı. 2,s. 65-98.
 • ALKAN, M. A. (2016). “Karanlık Fabrikalar ile İnsansız Üretim”, http://www.endustri40.com/karanlik-fabrikalar-ile-insansiz-uretim/
 • ALPER, A.E, ALPER, F.Ö. (2020). Industry 4.0 Revolutıon And Its Impacts On Labor Markets, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 29, Sayı 3, 2020, s. 441-460.
 • AKSHATH S., PRAKASH GANESAN G., RAKESH D. (2020), Review on Industry 4.0 and its Elements, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 07 Issue: 07, s. 67-71.
 • ATSO(2018), Antalya Firmalarına Yönelik Endüstri 4.0 Durum Tespiti, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası.
 • AUTOR, D.H. (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation, Journal of Economic Perspectives—Volume 29, Number 3—Summer 2015—p.3–30
 • BAŞKAYA, C. (2018), Yapay zeka neler getiriyor, neleri götürecek?, https://www.acikgazete.com/yapay-zeka-neler-getiriyor-neleri-goturecek/
 • BAYRAK, Ö. (2018). Dünya’da Ve Türkiye’de Sanayi’de Dijital Dönüşüm (Sanayi 4.0) İncelemesi Ve Türkiye’nin Entegrasyonu İçin Değerlendirmeler, Ankara.
 • BCG (2015). Industry 4.0 The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries
 • BERGER, R. (2016a), Mastering The Industrie 4.0 Transition Quantified Think Act Industrie 4.0.
 • BERGER, R. (2016b). Skill Development For Industry 4.0, BRICS Skill Development Working Group.
 • BERGER, R. (2014). INDUSTRY 4.0 The New Industrial Revolution How Europe Will Succeed, Think Act Beyond Mainstream.
 • BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (2018), Türkiye’nin Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası, https://www.sanayi.gov.tr/tsddtyh.pdf..
 • CEM, H. (2020). Toplum 5.0 | Süper Akıllı Toplum, https://t24.com.tr/yazarlar/hayri-cem-haftalik/toplum-5-0-super-akilli-toplum,28790 .
 • ÇELİKTAŞ, M. S, SONLU, G., ÖZGEL ve S., ATALAY, Y. “Endüstriyel Devrimin Son Sürümündü Mühendisliğin Yol Haritası”, Mühendis ve Makina, 56 (662).
 • DEGRYS, C. (2016). Digitalization Of The Economy And Impacts Of Labor Market,Working Paper 2016.02.
 • DELOITTE (2015), Industry 4.0 Challenges and Solutions for the Digital Transformation and Use of Exponential Technologies, Audit.Tax Consulting Corporeta Finance Deloitte Development LLC.
 • DELOITTE (2017), Forces of change: Industry 4.0 A Deloitte Series on Industry 4.0, Deloitte Development LLC.
 • DESTEBAŞI, A. N. (2018),Endüstri 4.0 ve Emek Piyasası Üzerine Etkileri, www.academi.edu.tr .
 • DOPICO, M., vd. (2016), A Vision Of Industry 4.0 From An Artificial Intelligence Point Of View, Int'l Conf. Artificial Intelligence | ICAI'16 |, CSREA Press.
 • EBSO (2015), Sanayi 4.0 Uyum Sağlamayan Kaybedecek Bilgi Çağının Ötesine Hazırlanın, Eğe Sanayi ve Ticaret Odası Araştırma Müdürlüğü.
 • EĞİLMEZ, M. (2017), “Endüstri 4.0”, http://www.mahfiegilmez.com/2017/05/endustri-40.html, (10.04.2019).
 • EKOIQ (2014), “Akıllı” Yeni Dünya Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0: Bilişimin Endüstriyle Buluştuğu Yer Türkiye “Akıllı” Üretime Hazır mı?, EKOIQ Dergisi Özel Eki, Aralık, 1-17.
 • Endüstri 4.0 ile Geleceğe Bakış ve Beklentiler (2018), https://www.endustri40.com/endustri-4-0-ile-gelecege-bakis-ve-beklentiler/
 • EP (2015), Industry 4.0 Digitalisation For Productivity And Growth, EPRS | European Parliamentary Research Service.
 • EP (2016), Directorate-General For Internal Policies Polıcy Department A: Economıc And Scıentıfıc,Polıcy,Industry 4.0, Study.
 • FİTSİLİS vd. P. (2018). Industry 4.0: Requıred Personnel Competences, Internatıonal Scıentıfıc Journal "Industry 4.0"
 • FOUAD,F. (2019). The Fourth Industrial Revolution is the AI Revolution A Business Prospective, International Journal of Science and Applied Information Technology, Volume 8, No.5, 12-23.
 • FUCH, C. (2018). Industry 4.0: The Digital German Ideology, tripleC 16(1): 280-289, http://www.triple-c.at
 • GERÇEK, A., GÖKŞEN, H. (2019). Endüstri 4.0 Kobiler İçin Dijital Dönüşüm Rehberi, TBD.
 • KOLEVA, N.(2018). Industry 4.0’s Opportunıtıes And Challenges For Productıon Engıneerıng And Managemnet, Internatıonal Scıentıfıc Journal "Innovatıons" , Year VI, Issue 1, P.P. 17-18.
 • KÖYMEN,O.(2007). Sermaye Birikirken Osmanlı, Türkiye, Dünya, Yordam Kitap, İstanbul
 • KPGM (2018). Endüstriyel Üretim Sektörel Bakış.
 • MARTİNELLİ,A.,MİNA, A., MOGGİ, M. (2019). The Enabling Technologies of Industry 4.0: ExaminingThe Seeds of The Fourth Industrial Revoluation, Version February
 • MCKİNSEY&COMPANY (2013). Disruptive Technologies: Advances That Will Transform Life, Business, And The Global Economy.
 • MÜSİAD (2017), Endüstri 4.0 ve “Geleceğin Lojistiği”, Lojistik Sektör Raporu.
 • NÜBLER,I. (2016). New technologies: A jobless future or golden age of job creation? ILO, R E S E A R C H D E Partment Working Paper No. 13
 • OECD (2017), The Next Production Revolution: Implications for Governments and Business, OECD Publishing, Paris.
 • OECD (2021). What Happened To Jobs At High Risk Of Automation? Policy Brief On The Future Of Work.
 • ÖZGÜLER, C.Ö. (2004). Yeni Ekonomide Bilişim İletişim Teknolojileri (Bit) Ve Bilgi İşçileri, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt. 6 Sayı 2.Sıra.1, http://www.isguc.org/?p=article&id=224&cilt=6&sayi=2&yil=2004 .
 • ÖZKAN, M., AL,A., YAVUZ, S. (2018). Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Dördüncü SanayiEndüstri Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi • Marmara University Journal of Political Science • Cilt 6, Sayı 2, 126-156
 • ÖZTEMEL, E. (2018), “Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka”, Bilim ve Teknik, S.607.
 • ÖZSOYLU, A.F. (2017). Endüstri 4.0, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:21. Sayı:1. 41-64.
 • PETRİLLO, A.vd. (2018), Fourth Industrial Revolution: Current Practices, Challenges, and Opportunities, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0 .
 • ROJKO, (2017), Industry 4.0 Concept: Background and Overview, Special Focus Paper, iJIM ‒ Vol. 11, No. 5,77-90.
 • SATI, Z. E. “Endüstri 4.0’ın İstihdam Paradoksu Türkiye İstihdam Yapısına Yansımalar, Endüstri 4.0’ın İstihdam Yapısına Yansımaları”, Toprak ve İşveren Dergisi, S.120, 26-38.
 • SATI Z.E., YILMAZ, B.O. (2020). Endüstri 4.0 Ortamında Değişen İş ve Mesleklerin Türkiye’de Kadın İstihdamına Etkileri, Strategic Public Management Journal, Volume 6, Issue 11, pp. 54-76.
 • SCHWAB,K. (2016), The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum.
 • SOGETI (2014). The Fourth Industrial Revolution Things to Tighten the Link Between It and ot, VINT Research Report 3 of 4.
 • STĂNCIOIU, A. (2017), The Fourth Industrial Revolution, Industry 4.0”, Fiabilitate si Durabilitate - Fiability & Durability No 1/ 2017,Editura “Academica Brâncuşi” , Târgu Jiu, ISSN 1844 – 640X,74-78.
 • SÜMER, B. (2018). Impact of Industry 4.0 on Occupations and Employment in Turkey, European Scientific Journal, April 2018 Edition, Vol.14, No.10.
 • TAŞ, H.Y. (2018), “Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, c.9, S.16, 1819-1836.
 • TTGV (2018). Sanayide Dijital Dönüşüm: Eğitim, TTGV Yayın No TTGV – T/2018/01.
 • TÜBİTAK (2016), Yeni Sanayi Devrimi: Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası.
 • ULUSOY, G. (2018), İmalat Sektöründe Endüstri 4.0 Dönüşüm Çabaları: Bazı Gözlemler, ?, İktisat ve Toplum Dergisi, S. 92, 63-65.
 • UNCTAD (2019). Value Creatıon And Capture: Implıcatıons For Developıng Countrıe, Dijital Economic Report.
 • UNIDO (2019). Bracing for the New Industrial Revolution Elements of a Strategic Response Discussion Paper.
 • VARDAR, S. (2016), “4.Endüstri Devrimi Paradigması”, Anahtar Dergisi, S. 334,12-15.
 • YÜCEOL, H. M. “Endüstri 4.0 ve İşgücü Piyasasına Yansımaları, Endüstri 4.0’ın İstihdam Yapısına Yansımaları”, Toprak ve İşveren Dergisi, s . 120, 16-26.
 • http://docplayer.biz.tr/3639386-Endustriyel-devrimin-son-surumunde-muhendisligin-yol-haritasi.html
 • https://www.m-risk.com/en/blog/industry-4.0-artificial-intelligence-and-digital-transformation-as-drivers-of-productivity
 • https://www.weforum.org/agenda/2017/01/4-ways-to-close-the-inequality-gap-in-the-fourth-industrial-revolution/
 • http://www.yeniekonomi.com/isgucunun-durumu/

Industry 4.0, Labor Market And Knowledge Work

Year 2021, Volume: 7 Issue: 2, 54 - 73, 30.12.2021
https://doi.org/10.34137/jilses.1015418

Abstract

Industrial Revolutions have led to many developments in the economic, social, political and cultural life of humanity. Although this has led to extensive developments, the relationship between capital and labor has changed with the change in production method. The substitution of labor with capital, as well as the possibility of the loss of labor (technological unemployment), has led to the conviction that labor is reduced in production. With the development of production technology, it can be said that the function has changed rather than decreasing the place of labor in production. In addition, the employment opportunities of those who comply with the new production technology have increased. In Industry 4.0, the most advanced automation technology of digital transformation, not only unqualified but also qualified labor has caused fear of losing its job. It is stated that these fears are unfounded for those who will use and produce the information required by Industry 4.0. In fact, labor is now called “knowledge worker” because it is involved in brain power rather than muscle power.

References

 • ACEMOĞLU, D., RESREPO,P.(2019).Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor, Journal of Economic Perspectives, Volume 33, Issue:2, p.3–30.
 • AKÇOMAK, İ. S.(2018). “Teknoloji ve İşgücü: Dijital Dönüşüm İşlerimiz Ne Yapacak?”, İktisat ve Toplum Dergisi, S. 92, s. 66-69.
 • AKKUŞÇU, H.İ. (2019). Endüstri 4.0’ın Çalışma Hayatına Etkileri Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Cilt. 38, Sayı. 2,s. 65-98.
 • ALKAN, M. A. (2016). “Karanlık Fabrikalar ile İnsansız Üretim”, http://www.endustri40.com/karanlik-fabrikalar-ile-insansiz-uretim/
 • ALPER, A.E, ALPER, F.Ö. (2020). Industry 4.0 Revolutıon And Its Impacts On Labor Markets, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 29, Sayı 3, 2020, s. 441-460.
 • AKSHATH S., PRAKASH GANESAN G., RAKESH D. (2020), Review on Industry 4.0 and its Elements, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 07 Issue: 07, s. 67-71.
 • ATSO(2018), Antalya Firmalarına Yönelik Endüstri 4.0 Durum Tespiti, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası.
 • AUTOR, D.H. (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation, Journal of Economic Perspectives—Volume 29, Number 3—Summer 2015—p.3–30
 • BAŞKAYA, C. (2018), Yapay zeka neler getiriyor, neleri götürecek?, https://www.acikgazete.com/yapay-zeka-neler-getiriyor-neleri-goturecek/
 • BAYRAK, Ö. (2018). Dünya’da Ve Türkiye’de Sanayi’de Dijital Dönüşüm (Sanayi 4.0) İncelemesi Ve Türkiye’nin Entegrasyonu İçin Değerlendirmeler, Ankara.
 • BCG (2015). Industry 4.0 The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries
 • BERGER, R. (2016a), Mastering The Industrie 4.0 Transition Quantified Think Act Industrie 4.0.
 • BERGER, R. (2016b). Skill Development For Industry 4.0, BRICS Skill Development Working Group.
 • BERGER, R. (2014). INDUSTRY 4.0 The New Industrial Revolution How Europe Will Succeed, Think Act Beyond Mainstream.
 • BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (2018), Türkiye’nin Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası, https://www.sanayi.gov.tr/tsddtyh.pdf..
 • CEM, H. (2020). Toplum 5.0 | Süper Akıllı Toplum, https://t24.com.tr/yazarlar/hayri-cem-haftalik/toplum-5-0-super-akilli-toplum,28790 .
 • ÇELİKTAŞ, M. S, SONLU, G., ÖZGEL ve S., ATALAY, Y. “Endüstriyel Devrimin Son Sürümündü Mühendisliğin Yol Haritası”, Mühendis ve Makina, 56 (662).
 • DEGRYS, C. (2016). Digitalization Of The Economy And Impacts Of Labor Market,Working Paper 2016.02.
 • DELOITTE (2015), Industry 4.0 Challenges and Solutions for the Digital Transformation and Use of Exponential Technologies, Audit.Tax Consulting Corporeta Finance Deloitte Development LLC.
 • DELOITTE (2017), Forces of change: Industry 4.0 A Deloitte Series on Industry 4.0, Deloitte Development LLC.
 • DESTEBAŞI, A. N. (2018),Endüstri 4.0 ve Emek Piyasası Üzerine Etkileri, www.academi.edu.tr .
 • DOPICO, M., vd. (2016), A Vision Of Industry 4.0 From An Artificial Intelligence Point Of View, Int'l Conf. Artificial Intelligence | ICAI'16 |, CSREA Press.
 • EBSO (2015), Sanayi 4.0 Uyum Sağlamayan Kaybedecek Bilgi Çağının Ötesine Hazırlanın, Eğe Sanayi ve Ticaret Odası Araştırma Müdürlüğü.
 • EĞİLMEZ, M. (2017), “Endüstri 4.0”, http://www.mahfiegilmez.com/2017/05/endustri-40.html, (10.04.2019).
 • EKOIQ (2014), “Akıllı” Yeni Dünya Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0: Bilişimin Endüstriyle Buluştuğu Yer Türkiye “Akıllı” Üretime Hazır mı?, EKOIQ Dergisi Özel Eki, Aralık, 1-17.
 • Endüstri 4.0 ile Geleceğe Bakış ve Beklentiler (2018), https://www.endustri40.com/endustri-4-0-ile-gelecege-bakis-ve-beklentiler/
 • EP (2015), Industry 4.0 Digitalisation For Productivity And Growth, EPRS | European Parliamentary Research Service.
 • EP (2016), Directorate-General For Internal Policies Polıcy Department A: Economıc And Scıentıfıc,Polıcy,Industry 4.0, Study.
 • FİTSİLİS vd. P. (2018). Industry 4.0: Requıred Personnel Competences, Internatıonal Scıentıfıc Journal "Industry 4.0"
 • FOUAD,F. (2019). The Fourth Industrial Revolution is the AI Revolution A Business Prospective, International Journal of Science and Applied Information Technology, Volume 8, No.5, 12-23.
 • FUCH, C. (2018). Industry 4.0: The Digital German Ideology, tripleC 16(1): 280-289, http://www.triple-c.at
 • GERÇEK, A., GÖKŞEN, H. (2019). Endüstri 4.0 Kobiler İçin Dijital Dönüşüm Rehberi, TBD.
 • KOLEVA, N.(2018). Industry 4.0’s Opportunıtıes And Challenges For Productıon Engıneerıng And Managemnet, Internatıonal Scıentıfıc Journal "Innovatıons" , Year VI, Issue 1, P.P. 17-18.
 • KÖYMEN,O.(2007). Sermaye Birikirken Osmanlı, Türkiye, Dünya, Yordam Kitap, İstanbul
 • KPGM (2018). Endüstriyel Üretim Sektörel Bakış.
 • MARTİNELLİ,A.,MİNA, A., MOGGİ, M. (2019). The Enabling Technologies of Industry 4.0: ExaminingThe Seeds of The Fourth Industrial Revoluation, Version February
 • MCKİNSEY&COMPANY (2013). Disruptive Technologies: Advances That Will Transform Life, Business, And The Global Economy.
 • MÜSİAD (2017), Endüstri 4.0 ve “Geleceğin Lojistiği”, Lojistik Sektör Raporu.
 • NÜBLER,I. (2016). New technologies: A jobless future or golden age of job creation? ILO, R E S E A R C H D E Partment Working Paper No. 13
 • OECD (2017), The Next Production Revolution: Implications for Governments and Business, OECD Publishing, Paris.
 • OECD (2021). What Happened To Jobs At High Risk Of Automation? Policy Brief On The Future Of Work.
 • ÖZGÜLER, C.Ö. (2004). Yeni Ekonomide Bilişim İletişim Teknolojileri (Bit) Ve Bilgi İşçileri, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt. 6 Sayı 2.Sıra.1, http://www.isguc.org/?p=article&id=224&cilt=6&sayi=2&yil=2004 .
 • ÖZKAN, M., AL,A., YAVUZ, S. (2018). Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Dördüncü SanayiEndüstri Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi • Marmara University Journal of Political Science • Cilt 6, Sayı 2, 126-156
 • ÖZTEMEL, E. (2018), “Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka”, Bilim ve Teknik, S.607.
 • ÖZSOYLU, A.F. (2017). Endüstri 4.0, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:21. Sayı:1. 41-64.
 • PETRİLLO, A.vd. (2018), Fourth Industrial Revolution: Current Practices, Challenges, and Opportunities, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0 .
 • ROJKO, (2017), Industry 4.0 Concept: Background and Overview, Special Focus Paper, iJIM ‒ Vol. 11, No. 5,77-90.
 • SATI, Z. E. “Endüstri 4.0’ın İstihdam Paradoksu Türkiye İstihdam Yapısına Yansımalar, Endüstri 4.0’ın İstihdam Yapısına Yansımaları”, Toprak ve İşveren Dergisi, S.120, 26-38.
 • SATI Z.E., YILMAZ, B.O. (2020). Endüstri 4.0 Ortamında Değişen İş ve Mesleklerin Türkiye’de Kadın İstihdamına Etkileri, Strategic Public Management Journal, Volume 6, Issue 11, pp. 54-76.
 • SCHWAB,K. (2016), The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum.
 • SOGETI (2014). The Fourth Industrial Revolution Things to Tighten the Link Between It and ot, VINT Research Report 3 of 4.
 • STĂNCIOIU, A. (2017), The Fourth Industrial Revolution, Industry 4.0”, Fiabilitate si Durabilitate - Fiability & Durability No 1/ 2017,Editura “Academica Brâncuşi” , Târgu Jiu, ISSN 1844 – 640X,74-78.
 • SÜMER, B. (2018). Impact of Industry 4.0 on Occupations and Employment in Turkey, European Scientific Journal, April 2018 Edition, Vol.14, No.10.
 • TAŞ, H.Y. (2018), “Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, c.9, S.16, 1819-1836.
 • TTGV (2018). Sanayide Dijital Dönüşüm: Eğitim, TTGV Yayın No TTGV – T/2018/01.
 • TÜBİTAK (2016), Yeni Sanayi Devrimi: Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası.
 • ULUSOY, G. (2018), İmalat Sektöründe Endüstri 4.0 Dönüşüm Çabaları: Bazı Gözlemler, ?, İktisat ve Toplum Dergisi, S. 92, 63-65.
 • UNCTAD (2019). Value Creatıon And Capture: Implıcatıons For Developıng Countrıe, Dijital Economic Report.
 • UNIDO (2019). Bracing for the New Industrial Revolution Elements of a Strategic Response Discussion Paper.
 • VARDAR, S. (2016), “4.Endüstri Devrimi Paradigması”, Anahtar Dergisi, S. 334,12-15.
 • YÜCEOL, H. M. “Endüstri 4.0 ve İşgücü Piyasasına Yansımaları, Endüstri 4.0’ın İstihdam Yapısına Yansımaları”, Toprak ve İşveren Dergisi, s . 120, 16-26.
 • http://docplayer.biz.tr/3639386-Endustriyel-devrimin-son-surumunde-muhendisligin-yol-haritasi.html
 • https://www.m-risk.com/en/blog/industry-4.0-artificial-intelligence-and-digital-transformation-as-drivers-of-productivity
 • https://www.weforum.org/agenda/2017/01/4-ways-to-close-the-inequality-gap-in-the-fourth-industrial-revolution/
 • http://www.yeniekonomi.com/isgucunun-durumu/

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet KAYA
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9495-4141
Türkiye

Early Pub Date December 28, 2021
Publication Date December 30, 2021
Submission Date October 27, 2021
Acceptance Date December 20, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Kaya, M. (2021). Sanayi 4.0, İşgücü Piyasası ve Bilgi İşçiliği . The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 7 (2) , 54-73 . DOI: 10.34137/jilses.1015418