Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Arazi Sanatı Sanal Uygulaması ile Farkındalık Yaratma: Burdur Gölü Örneği

Year 2020, Volume 10, Issue 3, 2037 - 2046, 01.09.2020
https://doi.org/10.21597/jist.691412

Abstract

Çalışma; Türkiye’de uzun yıllar içerisinde bilinçsiz su kullanımına, çevreye zararlı atıklar ile bu atıkların su kaynaklarına arıtılmadan verilmesine, göl sularının kirlenmesine ve su seviyesinin hızlı bir şekilde azalmasına dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, özellikle göl sularının çekilmesi ve su kirliliği üzerine farkındalık oluşturmak için arazi sanatı kullanılmıştır. Ülke genelinde kurumaya başlamış çok sayıda göl bulunmaktadır ve bu durum en çok Göller Yöresi’nde görülmektedir. Bu nedenle, su seviyesinin hızla azalmasının ve su kirliliğinin çok yoğun olarak görüldüğü Burdur Gölü çalışma alanı olarak seçilmiştir. Arazi sanatı önerilerinin oluşturulması için bir görsel tasarım programı çalışmanın gerçekleşmesinde araç olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, arazi sanatı sanal uygulaması ile Burdur Gölü ve benzer nitelikli alanlara dikkat çekilerek farkındalık yaratılması, ayrıca koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

References

 • Akyüz D, 2008. Land Art’ın Gelişimi ve Yerleşik Sanata Dönüşümü, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (Basılmış).
 • Anonim, 2016. The Ephemeral Art Of Andy Goldsworthy, http://experimentwithnature.com/03-found/andy-goldsworthy/#.Xb6ZNeYzbIV (Erişim Tarihi: 31. 10. 2019).
 • Anonim 2018a. Burdur İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu. T.C. Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.
 • Anonim 2018b. Burdur Yüzölçümü. https://www.harita.gov.tr/images/urun/il_ilce_alanlari.pdf. (Erişim Tarihi:21.01.2020). Anonim, 2019a. Sanat Nedir?, https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/11885/mod_resource/content/ 1/8.%20Hafta%20 Sanat%20Nedir.pdf (Erişim Tarihi: 27.10.2019).
 • Anonim, 2019b. Double Negative. http://doublenegative.tarasen.net/double-negative/ (Erişim Tarihi: 15.01. 2020).
 • Anonim, 2019c. Surrounded Islands. https://christojeanneclaude.net/projects/surrounded-islands, (Erişim Tarihi: 25.01.2020).
 • Anonim, 2019d. Burdur Coğrafi Durum. https://www.lafsozluk.com/2012/01/burdur-ilininturkiye-haritasindaki -yeri.html, (Erişim Tarihi: 21.01.2020).
 • Anonim, 2020a. Burdur Gölü Kirlilik Durumu. https://www.dogadernegi.org/burdur-golu/, (Erişim Tarihi: 19.02.2020).
 • Anonim, 2020b. Burdur Gölü’nde Yılda 330 Milyon Ton Su Yok Oluyor. Coğrafi Durum. https://m.34volt.com/ burdur-golu-nde-yilda-330-milyon-ton-su-yok-oluyor-haberi-59827/, (Erişim Tarihi: 30.01.2020).
 • Anonim, 2020c. Makü’den Burdur Gölü Fotoğrafları. http://www.haberdenhaber.com/burdur/makuden-burdur-golu-fotograflari-h289392.html, (Erişim Tarihi: 30.01.2020).
 • Armağan İ, 1992. Sanat Toplumbilimi, Demokrasi Kültürüne Giriş. İleri Kitabevi, S. 249, İzmir-Türkiye.
 • Ataol M, 2010. Burdur Gölü Havzası İçin Yeni Bir Su Yönetim Modeli Önerisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, (Basılmış).
 • Aydın A, 2014. Türkiye’de Yeryüzü Sanatı, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (Basılmış).
 • Büyükgökçesu Z, 2011. Influences of Land Art on Contemporary Landscape Design, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (Basılmış).
 • Celant G, 2004. Architecture & Arts 1900-2004. Milano:Shira Press Office.
 • Çınar HS, Yirmibeşoğlu F, 2019. Sanatın Arazide Biçim Almış Halı; Land-Art. İçinde: Güzel Sanatlar Alanında Araştırma Makaleleri. Boydaş O, Ödemiş S (eds.), Gece Akademi Yayıncılık, Ankara, Türkiye, 67-82.
 • Çiçek Ç, Kaya LG, 2016. Soyut Resim Sanatının Mekansal Tasarımına Aktarılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, 1:9-17, ISSN: 1309-2243.
 • Eken G, Bozdoğan M, İsfendiyaroğlu S, Kılıç DT, Lise Y. (Ed.), 2006. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları. Ankara: Doğa Derneği.
 • Gül A, Yılmaztürk A, Caran Ş, Ünal Y, Örücü ÖK, ve Berberoğlu E, 2015. Burdur Gölü ve Çevresinde Ekosistem Üzerindeki Çevresel Etkiler ve Stratejik Mekansal Çözümler. Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu 7-9 Mayıs 2015, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur-Türkiye.
 • Karavit C, 2008. Doğadaki İz: Yeryüzü Sanatı, İstanbul: Telos Yayıncılık.
 • Kastner J, 2010. Land And Environmental Art, Phaidon Pr. ,2nd. Ed., S.54. China.
 • Kaya LG, Yücedağ C, Duruşkan Ö, 2015. Burdur Gölü Havzasının Çevresel Açıdan İrdelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1):6-10, ISSN: 1309-2243.
 • Kaya LG, Aşıkkutlu HS, 2019. Çevre ve Mekânsal Gelişim. İçinde: Burdur İl Gelişim Planı ve Gelişim Stratejileri. Korkmaz A, Sungur O, Alparslan AM (eds.), Detay Yayıncılık, Ankara, Türkiye, 10-81.
 • Kozlu D, 2013. Andy Goldsworthy İle Doğaya Dokunmak, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (6)25: 356-363, ISSN: 1307-9581.
 • Malpas W, 2007. Andy Goldsworthy Touching Nature, United Kingdom: Crescent Moon Publishing.
 • Mergin A, 2018. Land Art Ve Mekan Bağlamında Süre, Süreç, Temsiliyet Problematiğinin Dil Ve Mekan İlişkisi: Sanatçının Varoluşsal Uzamı, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).
 • OSB, 2013. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Sulak Alanlar, http://www.turkiyesulakalanlari.com/wp-content/uploads/sulak-alanlar-kitab%C4%B1-bask%C4%B1-onay%C4%B1-i%C3%A7in.pdf, (Erişim Tarihi: 19.02.2020).
 • Sargın A, 2012. Göl Yoksa Burdur Da Yok. Doğa Derneği. https://www.dogadernegi.org/wp-content/uploads/2015/08/gol-yoksa-burdur-da-yok.pdf, (Erişim Tarihi: 19.02.2020).
 • Serra R, 1990. “The Yale Lecture” in: C. Harrison & P. Wood (eds) (1997) Art in Theory 1900-1990 An Anthology of Changing Ideas Blackwell Publishers Ltd, 1124-1127.
 • TOB, 2019. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Burdur Havzası Nehir Havzası Yönetim Planı, Stratejik Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Raporu (Taslak), https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Belgeler/Burdur%20Havzas%C4%B1 22.11.2019/Burdur%20H avzas%C4%B1%20Nehir%20Havza%20Y%C3%B6netim%20Plan%C4%B1%20Haz%C4%B1rlanmas%C4%B1%20Projesi_%20Stratejik%20%C3%87ED%20Taslak%20Kapsam%20Belirleme%20Raporu.pdf, (Erişim Tarihi: 19.02.2020).
 • Torun D, 2006. Doğaya Yansıyan İnsan Eylemi, Hacettepe Üniversitesi Sanat Kuramı ve Eleştiri, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).
 • Ünal H, 2019. Arazi Sanatında Zaman, Mekân ve Form, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).

To Raise Awareness with Land Art Virtual Application: The Case Study of Burdur Lake, Turkey

Year 2020, Volume 10, Issue 3, 2037 - 2046, 01.09.2020
https://doi.org/10.21597/jist.691412

Abstract

The study was carried out in order to take attention to the unconscious water use, the introduction of hazardous wastes and these wastes to water sources without treatment, the contamination of the lake waters and the rapid reduction of the water level in Turkey over many years. Land art was used in the study to raise awareness, especially on lake water withdrawal and water pollution. There are many lakes that have begun to dry up throughout the country, and this is most common in the Lake District. For this purpose, Burdur Lake, where the water level is rapidly decreasing and water pollution is very intense, has been chosen as the study area. A visual design program for the creation of land art proposals has been used as a tool in the realization of the work. As a result, it is aimed to raise awareness by drawing attention to Burdur Lake and similar qualified areas with the virtual application of land art, additionally ensure sustainability by taking care of conservation-use balance.

References

 • Akyüz D, 2008. Land Art’ın Gelişimi ve Yerleşik Sanata Dönüşümü, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (Basılmış).
 • Anonim, 2016. The Ephemeral Art Of Andy Goldsworthy, http://experimentwithnature.com/03-found/andy-goldsworthy/#.Xb6ZNeYzbIV (Erişim Tarihi: 31. 10. 2019).
 • Anonim 2018a. Burdur İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu. T.C. Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.
 • Anonim 2018b. Burdur Yüzölçümü. https://www.harita.gov.tr/images/urun/il_ilce_alanlari.pdf. (Erişim Tarihi:21.01.2020). Anonim, 2019a. Sanat Nedir?, https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/11885/mod_resource/content/ 1/8.%20Hafta%20 Sanat%20Nedir.pdf (Erişim Tarihi: 27.10.2019).
 • Anonim, 2019b. Double Negative. http://doublenegative.tarasen.net/double-negative/ (Erişim Tarihi: 15.01. 2020).
 • Anonim, 2019c. Surrounded Islands. https://christojeanneclaude.net/projects/surrounded-islands, (Erişim Tarihi: 25.01.2020).
 • Anonim, 2019d. Burdur Coğrafi Durum. https://www.lafsozluk.com/2012/01/burdur-ilininturkiye-haritasindaki -yeri.html, (Erişim Tarihi: 21.01.2020).
 • Anonim, 2020a. Burdur Gölü Kirlilik Durumu. https://www.dogadernegi.org/burdur-golu/, (Erişim Tarihi: 19.02.2020).
 • Anonim, 2020b. Burdur Gölü’nde Yılda 330 Milyon Ton Su Yok Oluyor. Coğrafi Durum. https://m.34volt.com/ burdur-golu-nde-yilda-330-milyon-ton-su-yok-oluyor-haberi-59827/, (Erişim Tarihi: 30.01.2020).
 • Anonim, 2020c. Makü’den Burdur Gölü Fotoğrafları. http://www.haberdenhaber.com/burdur/makuden-burdur-golu-fotograflari-h289392.html, (Erişim Tarihi: 30.01.2020).
 • Armağan İ, 1992. Sanat Toplumbilimi, Demokrasi Kültürüne Giriş. İleri Kitabevi, S. 249, İzmir-Türkiye.
 • Ataol M, 2010. Burdur Gölü Havzası İçin Yeni Bir Su Yönetim Modeli Önerisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, (Basılmış).
 • Aydın A, 2014. Türkiye’de Yeryüzü Sanatı, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (Basılmış).
 • Büyükgökçesu Z, 2011. Influences of Land Art on Contemporary Landscape Design, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (Basılmış).
 • Celant G, 2004. Architecture & Arts 1900-2004. Milano:Shira Press Office.
 • Çınar HS, Yirmibeşoğlu F, 2019. Sanatın Arazide Biçim Almış Halı; Land-Art. İçinde: Güzel Sanatlar Alanında Araştırma Makaleleri. Boydaş O, Ödemiş S (eds.), Gece Akademi Yayıncılık, Ankara, Türkiye, 67-82.
 • Çiçek Ç, Kaya LG, 2016. Soyut Resim Sanatının Mekansal Tasarımına Aktarılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, 1:9-17, ISSN: 1309-2243.
 • Eken G, Bozdoğan M, İsfendiyaroğlu S, Kılıç DT, Lise Y. (Ed.), 2006. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları. Ankara: Doğa Derneği.
 • Gül A, Yılmaztürk A, Caran Ş, Ünal Y, Örücü ÖK, ve Berberoğlu E, 2015. Burdur Gölü ve Çevresinde Ekosistem Üzerindeki Çevresel Etkiler ve Stratejik Mekansal Çözümler. Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu 7-9 Mayıs 2015, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur-Türkiye.
 • Karavit C, 2008. Doğadaki İz: Yeryüzü Sanatı, İstanbul: Telos Yayıncılık.
 • Kastner J, 2010. Land And Environmental Art, Phaidon Pr. ,2nd. Ed., S.54. China.
 • Kaya LG, Yücedağ C, Duruşkan Ö, 2015. Burdur Gölü Havzasının Çevresel Açıdan İrdelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1):6-10, ISSN: 1309-2243.
 • Kaya LG, Aşıkkutlu HS, 2019. Çevre ve Mekânsal Gelişim. İçinde: Burdur İl Gelişim Planı ve Gelişim Stratejileri. Korkmaz A, Sungur O, Alparslan AM (eds.), Detay Yayıncılık, Ankara, Türkiye, 10-81.
 • Kozlu D, 2013. Andy Goldsworthy İle Doğaya Dokunmak, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (6)25: 356-363, ISSN: 1307-9581.
 • Malpas W, 2007. Andy Goldsworthy Touching Nature, United Kingdom: Crescent Moon Publishing.
 • Mergin A, 2018. Land Art Ve Mekan Bağlamında Süre, Süreç, Temsiliyet Problematiğinin Dil Ve Mekan İlişkisi: Sanatçının Varoluşsal Uzamı, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).
 • OSB, 2013. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Sulak Alanlar, http://www.turkiyesulakalanlari.com/wp-content/uploads/sulak-alanlar-kitab%C4%B1-bask%C4%B1-onay%C4%B1-i%C3%A7in.pdf, (Erişim Tarihi: 19.02.2020).
 • Sargın A, 2012. Göl Yoksa Burdur Da Yok. Doğa Derneği. https://www.dogadernegi.org/wp-content/uploads/2015/08/gol-yoksa-burdur-da-yok.pdf, (Erişim Tarihi: 19.02.2020).
 • Serra R, 1990. “The Yale Lecture” in: C. Harrison & P. Wood (eds) (1997) Art in Theory 1900-1990 An Anthology of Changing Ideas Blackwell Publishers Ltd, 1124-1127.
 • TOB, 2019. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Burdur Havzası Nehir Havzası Yönetim Planı, Stratejik Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Raporu (Taslak), https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Belgeler/Burdur%20Havzas%C4%B1 22.11.2019/Burdur%20H avzas%C4%B1%20Nehir%20Havza%20Y%C3%B6netim%20Plan%C4%B1%20Haz%C4%B1rlanmas%C4%B1%20Projesi_%20Stratejik%20%C3%87ED%20Taslak%20Kapsam%20Belirleme%20Raporu.pdf, (Erişim Tarihi: 19.02.2020).
 • Torun D, 2006. Doğaya Yansıyan İnsan Eylemi, Hacettepe Üniversitesi Sanat Kuramı ve Eleştiri, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).
 • Ünal H, 2019. Arazi Sanatında Zaman, Mekân ve Form, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Published Date Eylül-2020
Journal Section Peyzaj Mimarlığı / Landscape Architecture
Authors

Hatice YILDIRIM
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY üNİVERSİTESİ
0000-0002-2739-3137
Türkiye


Hüseyin Samet AŞIKKUTLU (Primary Author)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3518-7202
Türkiye


Latif Gürkan KAYA
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY üNİVERSİTESİ
0000-0001-8033-1480
Türkiye

Publication Date September 1, 2020
Application Date February 19, 2020
Acceptance Date March 26, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 10, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { jist691412, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Igdir University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {2037 - 2046}, doi = {10.21597/jist.691412}, title = {Arazi Sanatı Sanal Uygulaması ile Farkındalık Yaratma: Burdur Gölü Örneği}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Hatice and Aşıkkutlu, Hüseyin Samet and Kaya, Latif Gürkan} }
APA Yıldırım, H. , Aşıkkutlu, H. S. & Kaya, L. G. (2020). Arazi Sanatı Sanal Uygulaması ile Farkındalık Yaratma: Burdur Gölü Örneği . Journal of the Institute of Science and Technology , 10 (3) , 2037-2046 . DOI: 10.21597/jist.691412
MLA Yıldırım, H. , Aşıkkutlu, H. S. , Kaya, L. G. "Arazi Sanatı Sanal Uygulaması ile Farkındalık Yaratma: Burdur Gölü Örneği" . Journal of the Institute of Science and Technology 10 (2020 ): 2037-2046 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/56289/691412>
Chicago Yıldırım, H. , Aşıkkutlu, H. S. , Kaya, L. G. "Arazi Sanatı Sanal Uygulaması ile Farkındalık Yaratma: Burdur Gölü Örneği". Journal of the Institute of Science and Technology 10 (2020 ): 2037-2046
RIS TY - JOUR T1 - Arazi Sanatı Sanal Uygulaması ile Farkındalık Yaratma: Burdur Gölü Örneği AU - Hatice Yıldırım , Hüseyin Samet Aşıkkutlu , Latif Gürkan Kaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21597/jist.691412 DO - 10.21597/jist.691412 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 2037 EP - 2046 VL - 10 IS - 3 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.691412 UR - https://doi.org/10.21597/jist.691412 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of the Institute of Science and Technology Arazi Sanatı Sanal Uygulaması ile Farkındalık Yaratma: Burdur Gölü Örneği %A Hatice Yıldırım , Hüseyin Samet Aşıkkutlu , Latif Gürkan Kaya %T Arazi Sanatı Sanal Uygulaması ile Farkındalık Yaratma: Burdur Gölü Örneği %D 2020 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 10 %N 3 %R doi: 10.21597/jist.691412 %U 10.21597/jist.691412
ISNAD Yıldırım, Hatice , Aşıkkutlu, Hüseyin Samet , Kaya, Latif Gürkan . "Arazi Sanatı Sanal Uygulaması ile Farkındalık Yaratma: Burdur Gölü Örneği". Journal of the Institute of Science and Technology 10 / 3 (September 2020): 2037-2046 . https://doi.org/10.21597/jist.691412
AMA Yıldırım H. , Aşıkkutlu H. S. , Kaya L. G. Arazi Sanatı Sanal Uygulaması ile Farkındalık Yaratma: Burdur Gölü Örneği. J. Inst. Sci. and Tech.. 2020; 10(3): 2037-2046.
Vancouver Yıldırım H. , Aşıkkutlu H. S. , Kaya L. G. Arazi Sanatı Sanal Uygulaması ile Farkındalık Yaratma: Burdur Gölü Örneği. Journal of the Institute of Science and Technology. 2020; 10(3): 2037-2046.
IEEE H. Yıldırım , H. S. Aşıkkutlu and L. G. Kaya , "Arazi Sanatı Sanal Uygulaması ile Farkındalık Yaratma: Burdur Gölü Örneği", Journal of the Institute of Science and Technology, vol. 10, no. 3, pp. 2037-2046, Sep. 2020, doi:10.21597/jist.691412