Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma

Year 2013, Volume 3, Issue 1, 61 - 68, 31.03.2013

Abstract

Bu araştırmada, Erzurum ili kent merkezinde 287 hane ile görüşülerek, et tüketiminin ve ithal ete bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, hanehalklarının Erzurum il merkezini en iyi şekilde temsil etmesi için, merkez ilçede bulunan mahalleler sosyo-ekonomik özelliklerine göre düşük, orta ve yüksek gelirli olmak üzere üç gruba ayrıldı. Hanelerin gelir düzeyi ile görüşülen kişinin eğitim durumu, hanelerin et satın alım sıklığı ve satın alırken dikkat edilen (hijyen ve marka) faktörler arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını ortaya koyabilmek amacıyla khi kare (X 2) analizi yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre; Hanelerin % 76.66’ sının yerli et tercih et ettiğinin belirlenmiş olması nedeniyle, Erzurum il merkezinde ithal et tercih edilme oranının çok düşük olduğu söylenebilir

References

 • Alfnes, F., 2004. Stated preferences for imported and hormone- treated beef: application of a mixed logit model. European Review of Agriculture Economics, 31(1):19-37
 • Atay, O., Gokdal, O., Aygun, T., Ulker, H., 2004. Aydın ili Cine ilçesinde kırmızı et tüketim alışkanlıkları. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1-4 Eylül 2004, Süleyman Demirel Üniversi- tesi Ziraat Fakültesi, Isparta, 348-354.
 • Armağan, G., Akbay, C., 2007. An econometric analysis of urban households’ animal products consumption in Turkey. Applied Economics, 1-8.
 • Aydın, E., Can, M.F., Yılmaz, A.Y., Cevger, Y., Sakarya, E., 2010. Türkiye’de canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı kararlarının sı- ğır besicileri üzerine etkileri. Veteriner Hekim Dergisi, 81(2): 51-57.
 • Aydın, E., Yılmaz, A.Y., Can, M.F., Cevger, Y., Sakarya, E., İşbi- lir, S., 2011. Türkiye’de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi. Veteriner Hekim Dergisi, 82(1): 3-13.
 • Aydın, A., 2004. Health and omega-3 fatty acids (in Turkish). İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağ- lıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Ka- sım 2004. 181-189.
 • Aygün, T., Karakuş, F., Yılmaz, A., Gökdal, O., Ülker, H., 2004. Van ili merkez ilcede kırmızı et tüketim alışkanlığı. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1-4 Eylül 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Isparta, 361-364.
 • Bellemare, M.F., Barrett, C.B., 2006. An ordered tobit model of market participation: evidence from Kenya and Ethiopia. American Journal Agriculter Economics, 88(2): 324–337.
 • Corsi, A., Novelli, S., 2002. Consumers ‟ Willingness to Pay a Pri- ce for Organic Beef Meat” Xth EAAE Congress, Zaragoza- Spain.
 • FAO, 2010. Food consumption. http://www.fao.org/economic/ess/ food-securitystatistics/en/ (Erişim tarihi: 01.10.2011).
 • Göğüş, A.K., 1986. Et teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fa- külyesi Yayınları: 991, Ders Kitabı: 291.
 • Gracıa, A., Zeballos, G., 2003. Consumers and retailers attitudes towards beef traceability and country of origin labelled beef. 83rd EAAE Seminar, Crete-Greece.
 • Gujaratı, N.D., 1995. Basic econometrics. McGraw-Hill. Third Edi- tion. USA.
 • Gündüz, O., Esengün, K., Göktolga, Z.,G., 2006. Ailelerin et tü- ketimleri üzerine bir araştırma:Tokat ili örneği. VII. Tarım Ekonomisi Kongresi Cilt II. 13-15 Eylul 2006, Antalya, 1152- 1160.
 • Jabarin, A.S., 2005. Estimation of meat demand system in Jordan: an almost ideal demand system. International Journal of Con- sumer Studies, 29: 232–238.
 • Kaabia, M.B., Angulo, A.M., Gil, J.M., 2001. Health informati- on and the demand for meat in Spain. 71st EAAE Seminar, Zaragoza-Spain.
 • Kan, A., Direk, M., 2004. Course of red meat prices in the Kon- ya province. Selçuk Üniversiyesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(34): 35-40.
 • Kara, M.K., Eyduran, E, Özdemir, T., Zer, C., 2004. Van’da et ve arı ürünleri tüketim alışkanlıkları üzerine bir araştırma. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Bildiri Kitabı, 01-03 Eylül 2004, Sü- leyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 661-664.
 • Karabaş, S., 2012. Tüketicilerin ithal hayvansal ürünler karşısındaki tutum ve davranışlarının logistik regresyon analizi ile tahmi- ni. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 15 (24): 59-64.
 • Karakaş, G., 2010. Tokat ili kentsel alanda et ve et ürünleri tüke- timinde tüketici kararlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilim- leri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Tokat.
 • Karakuş, K., Aygün, T., Alarslan, E., 2008. Gaziantep ili merkez ilçede kırmızı et tüketim alışkanlıkları. Yüzüncü Yıl Üniversi- tesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 18(2): 113-120.
 • Karakuş, K., 2011. Türkiye’nin canlı hayvan ve kırmızı et ithaline genel bir bakış. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Der- gisi, 1(1): 75-79.
 • Karlı, B., Bilgiç, A., 2007. Factors affecting meat and meat products consumption quantities in Sanlıurfa province. Akdeniz Üni- versitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1): 127-136.
 • Miran, B., 2003. Temel istatistik. Ege Üniversitesi Basımevi. ISBN 975-9308800 Bornova İzmir.
 • Miran, B., Akgüngör, S., 2005. The effect of mad cow (BSE) scare on beef demand and sales loss: The Case of İzmir. TÜBİTAK Turkish Journal of Veteriner Animal Science, 29: 225-231.
 • Mirer, T.W., 1995. Economic statistic and econometrics. 3rd Edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey.
 • Mutlu, S., 2007. Gıda güvenirliği açısından tüketici davranışları (Adana kentsel kesimde kırmızı et tüketim örneği). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Basılma- mış), Adana.
 • Özçiçek Dölekoğlu, C., 2003. Tüketicilerin işlenmiş gıda ürünle- rinde kalite tercihleri, sağlık riskine karşı tutumları ve besin bileşimi konusunda bilgi düzeyleri (Adana Örneği), TEAE, Yayın No: 105, Ankara.
 • TUIK, 2011. Fisheries statistics. http://www.tuik.gov.tr/balikcilik- dagitimapp/balikcilik.zul (Erişim tarihi: 12.05.2012)
 • Sarıözkan, S., Cevger Y., Demir, P., Aral, Y., 2007. Erciyes üniversi- tesi veteriner fakültesi öğrencilerinin hayvansal ürün tüketim yapısı ve alışkanlıkları. Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(3): 171- 179.
 • Sanchez, M., Sanjuan, A.I., Akl, G., 2001. The influence of experi- ence in consumption and personal attitudes on the purchase of lamb and beef. 71st EAAE Seminar, Zaragoza-Spain.
 • Sepulveda, W., Maza, M.T., Mantecon, A.R., 2008. Factors that affect and motivate the purchase of quality-labelled beef in Spain. Meat Science, 80(4): 1282–1289.
 • Pazarlıoğlu, M.V., Miran, B., Ucdoğruk, S., Abay, C., 2007. Using econometric modelling to predict demand for fluid and farm milk: A case study from Turkey. Food Quality and Preference, 18: 416–424.
 • Richardson, N.J., 1994. UK consumer perceptions of meat. Procee- dings of the Nutrition Society, 53: 281-287.
 • Rydell, S., A., Harnack, L.J., Oakes, J.M, Story, M, Jeffery, R.W., French, S.A., 2008. Why eat at fastfood restaurants: reported reasons among frequent consumers. Journal American Diete- tic Association, 108(12): 2066-2070.
 • Tosun, Ö.O., 2006. Antalya ilinde tüketicilerin kırmızı et satın alım yerleri tercihlerinin analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Isparta.
 • Tömek, S., 1989. Et teknolojisine giriş. Ege Üniversitesi Mühendis- lik Fakültesi, Çoğaltma Yayın No:65.
 • Yıldırım, İ., Acar, İ., Uluat, Ş., 1998. Van ili merkez ilçede kırmızı et tüketim yapısı. Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül, Erzurum, 1636-1644.
 • Yen, S.T., Lin, B.H., Davis, C.G., 2008. Consumer knowledge and meat consumption at home and away from home. Food Policy, 33: 631-639.
 • Yücel, A., 2001. Et ve su ürünleri teknolojisi. IV. Baskı. Uludağ Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Ders Notları, No: 47.
 • Yaylak, E., Taşkın, T., Koyubenbe, N., Konca, Y., 2010. İzmir ili Ödemiş ilçesinde kırmızı et tüketim davranışlarının belirlen- mesi üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim, 51(1): 21-30.

A Study Investigation The Status Related to The Meat and Imported Meat Consumption in The Center District of Erzurum

Year 2013, Volume 3, Issue 1, 61 - 68, 31.03.2013

Abstract

In this study, the determination of their perspectives on the meat consumption and the imported meat by consultation with 287 households in the city center of Erzurum province were aimed. In the research, neighborhoods in the central districts were divided into three groups that have the low, medium and high income according to their socio-economic characteristics to represent for the best way the city center of Erzurum of the households. The chi-square (X 2) analysis was conducted to determine whether there is or isn’t any relationship among the factors which are frequency of the meat purchase and paid attention to buy the meat of the households the income level of households and the education level of the interviewed person. It was determined that 76.66% of the households preferred the local meat. It can be said that the preferring rate of the imported meat in the center of the province of Erzurum was very low

References

 • Alfnes, F., 2004. Stated preferences for imported and hormone- treated beef: application of a mixed logit model. European Review of Agriculture Economics, 31(1):19-37
 • Atay, O., Gokdal, O., Aygun, T., Ulker, H., 2004. Aydın ili Cine ilçesinde kırmızı et tüketim alışkanlıkları. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1-4 Eylül 2004, Süleyman Demirel Üniversi- tesi Ziraat Fakültesi, Isparta, 348-354.
 • Armağan, G., Akbay, C., 2007. An econometric analysis of urban households’ animal products consumption in Turkey. Applied Economics, 1-8.
 • Aydın, E., Can, M.F., Yılmaz, A.Y., Cevger, Y., Sakarya, E., 2010. Türkiye’de canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı kararlarının sı- ğır besicileri üzerine etkileri. Veteriner Hekim Dergisi, 81(2): 51-57.
 • Aydın, E., Yılmaz, A.Y., Can, M.F., Cevger, Y., Sakarya, E., İşbi- lir, S., 2011. Türkiye’de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi. Veteriner Hekim Dergisi, 82(1): 3-13.
 • Aydın, A., 2004. Health and omega-3 fatty acids (in Turkish). İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağ- lıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Ka- sım 2004. 181-189.
 • Aygün, T., Karakuş, F., Yılmaz, A., Gökdal, O., Ülker, H., 2004. Van ili merkez ilcede kırmızı et tüketim alışkanlığı. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1-4 Eylül 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Isparta, 361-364.
 • Bellemare, M.F., Barrett, C.B., 2006. An ordered tobit model of market participation: evidence from Kenya and Ethiopia. American Journal Agriculter Economics, 88(2): 324–337.
 • Corsi, A., Novelli, S., 2002. Consumers ‟ Willingness to Pay a Pri- ce for Organic Beef Meat” Xth EAAE Congress, Zaragoza- Spain.
 • FAO, 2010. Food consumption. http://www.fao.org/economic/ess/ food-securitystatistics/en/ (Erişim tarihi: 01.10.2011).
 • Göğüş, A.K., 1986. Et teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fa- külyesi Yayınları: 991, Ders Kitabı: 291.
 • Gracıa, A., Zeballos, G., 2003. Consumers and retailers attitudes towards beef traceability and country of origin labelled beef. 83rd EAAE Seminar, Crete-Greece.
 • Gujaratı, N.D., 1995. Basic econometrics. McGraw-Hill. Third Edi- tion. USA.
 • Gündüz, O., Esengün, K., Göktolga, Z.,G., 2006. Ailelerin et tü- ketimleri üzerine bir araştırma:Tokat ili örneği. VII. Tarım Ekonomisi Kongresi Cilt II. 13-15 Eylul 2006, Antalya, 1152- 1160.
 • Jabarin, A.S., 2005. Estimation of meat demand system in Jordan: an almost ideal demand system. International Journal of Con- sumer Studies, 29: 232–238.
 • Kaabia, M.B., Angulo, A.M., Gil, J.M., 2001. Health informati- on and the demand for meat in Spain. 71st EAAE Seminar, Zaragoza-Spain.
 • Kan, A., Direk, M., 2004. Course of red meat prices in the Kon- ya province. Selçuk Üniversiyesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(34): 35-40.
 • Kara, M.K., Eyduran, E, Özdemir, T., Zer, C., 2004. Van’da et ve arı ürünleri tüketim alışkanlıkları üzerine bir araştırma. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Bildiri Kitabı, 01-03 Eylül 2004, Sü- leyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 661-664.
 • Karabaş, S., 2012. Tüketicilerin ithal hayvansal ürünler karşısındaki tutum ve davranışlarının logistik regresyon analizi ile tahmi- ni. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 15 (24): 59-64.
 • Karakaş, G., 2010. Tokat ili kentsel alanda et ve et ürünleri tüke- timinde tüketici kararlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilim- leri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Tokat.
 • Karakuş, K., Aygün, T., Alarslan, E., 2008. Gaziantep ili merkez ilçede kırmızı et tüketim alışkanlıkları. Yüzüncü Yıl Üniversi- tesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 18(2): 113-120.
 • Karakuş, K., 2011. Türkiye’nin canlı hayvan ve kırmızı et ithaline genel bir bakış. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Der- gisi, 1(1): 75-79.
 • Karlı, B., Bilgiç, A., 2007. Factors affecting meat and meat products consumption quantities in Sanlıurfa province. Akdeniz Üni- versitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1): 127-136.
 • Miran, B., 2003. Temel istatistik. Ege Üniversitesi Basımevi. ISBN 975-9308800 Bornova İzmir.
 • Miran, B., Akgüngör, S., 2005. The effect of mad cow (BSE) scare on beef demand and sales loss: The Case of İzmir. TÜBİTAK Turkish Journal of Veteriner Animal Science, 29: 225-231.
 • Mirer, T.W., 1995. Economic statistic and econometrics. 3rd Edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey.
 • Mutlu, S., 2007. Gıda güvenirliği açısından tüketici davranışları (Adana kentsel kesimde kırmızı et tüketim örneği). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Basılma- mış), Adana.
 • Özçiçek Dölekoğlu, C., 2003. Tüketicilerin işlenmiş gıda ürünle- rinde kalite tercihleri, sağlık riskine karşı tutumları ve besin bileşimi konusunda bilgi düzeyleri (Adana Örneği), TEAE, Yayın No: 105, Ankara.
 • TUIK, 2011. Fisheries statistics. http://www.tuik.gov.tr/balikcilik- dagitimapp/balikcilik.zul (Erişim tarihi: 12.05.2012)
 • Sarıözkan, S., Cevger Y., Demir, P., Aral, Y., 2007. Erciyes üniversi- tesi veteriner fakültesi öğrencilerinin hayvansal ürün tüketim yapısı ve alışkanlıkları. Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(3): 171- 179.
 • Sanchez, M., Sanjuan, A.I., Akl, G., 2001. The influence of experi- ence in consumption and personal attitudes on the purchase of lamb and beef. 71st EAAE Seminar, Zaragoza-Spain.
 • Sepulveda, W., Maza, M.T., Mantecon, A.R., 2008. Factors that affect and motivate the purchase of quality-labelled beef in Spain. Meat Science, 80(4): 1282–1289.
 • Pazarlıoğlu, M.V., Miran, B., Ucdoğruk, S., Abay, C., 2007. Using econometric modelling to predict demand for fluid and farm milk: A case study from Turkey. Food Quality and Preference, 18: 416–424.
 • Richardson, N.J., 1994. UK consumer perceptions of meat. Procee- dings of the Nutrition Society, 53: 281-287.
 • Rydell, S., A., Harnack, L.J., Oakes, J.M, Story, M, Jeffery, R.W., French, S.A., 2008. Why eat at fastfood restaurants: reported reasons among frequent consumers. Journal American Diete- tic Association, 108(12): 2066-2070.
 • Tosun, Ö.O., 2006. Antalya ilinde tüketicilerin kırmızı et satın alım yerleri tercihlerinin analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Isparta.
 • Tömek, S., 1989. Et teknolojisine giriş. Ege Üniversitesi Mühendis- lik Fakültesi, Çoğaltma Yayın No:65.
 • Yıldırım, İ., Acar, İ., Uluat, Ş., 1998. Van ili merkez ilçede kırmızı et tüketim yapısı. Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül, Erzurum, 1636-1644.
 • Yen, S.T., Lin, B.H., Davis, C.G., 2008. Consumer knowledge and meat consumption at home and away from home. Food Policy, 33: 631-639.
 • Yücel, A., 2001. Et ve su ürünleri teknolojisi. IV. Baskı. Uludağ Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Ders Notları, No: 47.
 • Yaylak, E., Taşkın, T., Koyubenbe, N., Konca, Y., 2010. İzmir ili Ödemiş ilçesinde kırmızı et tüketim davranışlarının belirlen- mesi üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim, 51(1): 21-30.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science, Engineering
Journal Section Tarım Ekonomisi / Agricultural Economy
Authors

Semiha KIZILOĞLU This is me


Rüveyda KIZILOĞLU This is me (Primary Author)

Publication Date March 31, 2013
Application Date January 22, 2013
Acceptance Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jist104361, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Igdir University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {61 - 68}, doi = {}, title = {Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kızıloğlu, Semiha and Kızıloğlu, Rüveyda} }
APA Kızıloğlu, S. & Kızıloğlu, R. (2013). Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma . Journal of the Institute of Science and Technology , 3 (1) , 61-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/7933/104361
MLA Kızıloğlu, S. , Kızıloğlu, R. "Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma" . Journal of the Institute of Science and Technology 3 (2013 ): 61-68 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/7933/104361>
Chicago Kızıloğlu, S. , Kızıloğlu, R. "Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma". Journal of the Institute of Science and Technology 3 (2013 ): 61-68
RIS TY - JOUR T1 - Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma AU - Semiha Kızıloğlu , Rüveyda Kızıloğlu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 68 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2013 ER -
EndNote %0 Journal of the Institute of Science and Technology Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma %A Semiha Kızıloğlu , Rüveyda Kızıloğlu %T Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma %D 2013 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Kızıloğlu, Semiha , Kızıloğlu, Rüveyda . "Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma". Journal of the Institute of Science and Technology 3 / 1 (March 2013): 61-68 .
AMA Kızıloğlu S. , Kızıloğlu R. Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma. J. Inst. Sci. and Tech.. 2013; 3(1): 61-68.
Vancouver Kızıloğlu S. , Kızıloğlu R. Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma. Journal of the Institute of Science and Technology. 2013; 3(1): 61-68.
IEEE S. Kızıloğlu and R. Kızıloğlu , "Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma", Journal of the Institute of Science and Technology, vol. 3, no. 1, pp. 61-68, Mar. 2013