Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Determination of performance of some candidate dent corn under main crop conditions

Year 2013, Volume 3, Issue 1, 91 - 98, 31.03.2013

Abstract

The objective of this research was to determine performance of new corn hybrids (2007 hybrids) improved by Black Sea Research Institute Breeding Program. Two check hybrids and nine promising new hybrids were tested. The experiments were conducted according to Complete Block Design with 3 replicates in Samsun, Black sea Agricultural Research Institute field area, in 2009 and 2010 years. In the research, tasselling time, plant height, ear height, grain moisture at harvest, grain/ear rate were determined. Significant variations were found (p0.001) for all the traits of genotypes. Based on the means, the grain yields of genotypes ranged from 909.4 to 1.224 kg da-1. The hybrids TTM.2007-134 TTM.2007-145, and TTM.2007-106, had high grain yield from standard cultivars

References

 • Anonim, 2010. Tarımsal değerleri ölçme denemeleri teknik talimatı (Mısır-Zea mays L.). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Md., Ankara.
 • Ayrancı, R., Sade, B., 2004. Konya ekolojik şartlarında yetiştirilebilecek atdişi melez mısır (Zea mays L. indentata Sturt.) çeşitlerinin belirlenmesi. Bitkisel Araştırma Dergisi 2 (1): 6–14, Konya.
 • Daughtry, C.S.T., Cochron J.C., Holinger S.E., 1984. Estimating silking and maturity dates of corn for large areas. Agronomy Journal. 76: 415-420.
 • Düzgüneş , O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F., 1987. Araştırma ve Deneme metotları (İstatik Metotları- II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1021, Ders kitabı No: 295,Ankara.
 • Emeklier, H.Y., 1997. Erkenci hibrid mısır çeşitlerinin verim ve fenotipik özellikleri üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayın No:1493, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:817, Ankara.
 • FAO, 2012. http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor, (Erişim Tarihi: 20.01.2013)
 • Hallauer, A.B., Miranda Fo, J.B., 1987. Quantitative genetics in maize breeding. Iowa State University Press, Ames, Iowa.
 • Kara, M, Ş., Deveci, M., Dede, Ö., ve Şekeroğlu, N. 1999. Farklı bitki sıklığı ve azot dozlarının silaj mısırda yeşil ot verimi ve bazı özellikler üzerine etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi,Adana, s. 172-177.
 • Kurt, S. ve Köycü C., 1997. Samsun ekolojik şartlarında yetiştirilen yerli, melez ve kompozit mısır çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi. 22-25 Eylül 1997,OMÜ Basımevi, s.123-127. Samsun.
 • Özcan, S., 2009. Modern dünyanın vazgeçilmez bitkisi mısır: Genetiği değiştirilmiş (transgenik) mısırın tarımsal üretime katkısı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2(2): 01-34.
 • Öktem A., Öktem A.G., 2009. Bazı atdişi hibrit mısır (Zea mays L. indentata) genotiplerinin Harran Ovası koşullarında performanslarının belirlenmesi. Harran Üniversitesi.Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 13(2): 49-58
 • Öz, A., Kapar H., 2003. Samsun koşullarında geliştirilen çeşit adayı mısırların verim öğelerinin belirlenmesi ve stabilite analizi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(4): 454-459.
 • Öz, A., Yanıkoğlu, S., Kapar, H., Balcı, A.,Yılmaz, Y., Çalışkan, M., 2005. Samsun ve Sakarya koşullarında geliştirilen ümitvar mısırların verim, bazı verim unsurları ve verim stabilitesinin belirlenmesi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya.
 • Öz, A., Tezel, M., Kapar, H. ve Üstün, A., 2008. Samsun ve Konya şartlarına uygun mısır çeşitlerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, Konya, 137-146.
 • Sezer, İ., Gülümser, A., 1999. Çarşamba ovasında ana ürün olarak yetiştirilebilecek, mısır çeşitlerinin (Zea mays L. indentata) belirlenmesi üzerine araştırma. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana.
 • Shaw, R.H., 1988. Climatae requirement. corn and corn ımprovement, 3rd Ed. Agronomy No: 18. ASA. Madisan, Wisconsin.
 • Tanrıverdi, M., Kabakçı, Y. 1999. Harran ovası koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek mısır çeşitlerinin (Zea mays L.) belirlenmesi üzerine bir araştırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(4): 69-78.
 • Turgut, İ., Yanıkoğlu S., Küçük İ., Demir, H., 2000. Marmara ve Çukurova koşullarında yetiştirilen ümitli mısır (Zea mays indentata Sturt.) hibrit ve çeşitlerinin adaptasyon ve stabilite yeteneklerinin belirlenmesi. Anadolu, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 10(2): 76-87.
 • TUIK, 2012. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul, (Erişim Tarihi: 20.01.2013).
 • Vartanlı S., Emeklier H. Y. 2007. Ankara koşullarında hibrit mısır çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. VII.Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum. Cilt I, S: 37-42.

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi

Year 2013, Volume 3, Issue 1, 91 - 98, 31.03.2013

Abstract

Bu araştırma, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ nde geliştirilen, kombinasyon uyumları belirlenmiş, üstün verimli atdişi mısır hatlarından elde edilen, 2007 yılı kombinasyonu tek melez mısırların performanslarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Elde edilen 9 tek melez ile 2 standart (Bora ve Ada 523) çeşit araştırmanın materyalini oluşturmuştur. Deneme 2009 ve 2010 yıllarında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün deneme arazisinde tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada incelenen özellikler; tepe püskülü gösterme süresi, bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, tane nemi, tane/koçan oranı ve tane verimidir. Elde edilen sonuçlarla yapılan varyans analizi sonucu incelenen özellikler bakımından genotipler arasında farklılıklar istatiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). İki yıllık sonuçlara göre; tane verimi 909.4 kg da-1 ile 1.224 kg da-1 arasında değişmiş olup, TTM. 2007-134, TTM. 2007-145 ve TTM. 2007-106 melezleri, standart çeşitlerden yüksek tane verimine sahip olmuşlardır

References

 • Anonim, 2010. Tarımsal değerleri ölçme denemeleri teknik talimatı (Mısır-Zea mays L.). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Md., Ankara.
 • Ayrancı, R., Sade, B., 2004. Konya ekolojik şartlarında yetiştirilebilecek atdişi melez mısır (Zea mays L. indentata Sturt.) çeşitlerinin belirlenmesi. Bitkisel Araştırma Dergisi 2 (1): 6–14, Konya.
 • Daughtry, C.S.T., Cochron J.C., Holinger S.E., 1984. Estimating silking and maturity dates of corn for large areas. Agronomy Journal. 76: 415-420.
 • Düzgüneş , O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F., 1987. Araştırma ve Deneme metotları (İstatik Metotları- II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1021, Ders kitabı No: 295,Ankara.
 • Emeklier, H.Y., 1997. Erkenci hibrid mısır çeşitlerinin verim ve fenotipik özellikleri üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayın No:1493, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:817, Ankara.
 • FAO, 2012. http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor, (Erişim Tarihi: 20.01.2013)
 • Hallauer, A.B., Miranda Fo, J.B., 1987. Quantitative genetics in maize breeding. Iowa State University Press, Ames, Iowa.
 • Kara, M, Ş., Deveci, M., Dede, Ö., ve Şekeroğlu, N. 1999. Farklı bitki sıklığı ve azot dozlarının silaj mısırda yeşil ot verimi ve bazı özellikler üzerine etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi,Adana, s. 172-177.
 • Kurt, S. ve Köycü C., 1997. Samsun ekolojik şartlarında yetiştirilen yerli, melez ve kompozit mısır çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi. 22-25 Eylül 1997,OMÜ Basımevi, s.123-127. Samsun.
 • Özcan, S., 2009. Modern dünyanın vazgeçilmez bitkisi mısır: Genetiği değiştirilmiş (transgenik) mısırın tarımsal üretime katkısı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2(2): 01-34.
 • Öktem A., Öktem A.G., 2009. Bazı atdişi hibrit mısır (Zea mays L. indentata) genotiplerinin Harran Ovası koşullarında performanslarının belirlenmesi. Harran Üniversitesi.Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 13(2): 49-58
 • Öz, A., Kapar H., 2003. Samsun koşullarında geliştirilen çeşit adayı mısırların verim öğelerinin belirlenmesi ve stabilite analizi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(4): 454-459.
 • Öz, A., Yanıkoğlu, S., Kapar, H., Balcı, A.,Yılmaz, Y., Çalışkan, M., 2005. Samsun ve Sakarya koşullarında geliştirilen ümitvar mısırların verim, bazı verim unsurları ve verim stabilitesinin belirlenmesi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya.
 • Öz, A., Tezel, M., Kapar, H. ve Üstün, A., 2008. Samsun ve Konya şartlarına uygun mısır çeşitlerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, Konya, 137-146.
 • Sezer, İ., Gülümser, A., 1999. Çarşamba ovasında ana ürün olarak yetiştirilebilecek, mısır çeşitlerinin (Zea mays L. indentata) belirlenmesi üzerine araştırma. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana.
 • Shaw, R.H., 1988. Climatae requirement. corn and corn ımprovement, 3rd Ed. Agronomy No: 18. ASA. Madisan, Wisconsin.
 • Tanrıverdi, M., Kabakçı, Y. 1999. Harran ovası koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek mısır çeşitlerinin (Zea mays L.) belirlenmesi üzerine bir araştırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(4): 69-78.
 • Turgut, İ., Yanıkoğlu S., Küçük İ., Demir, H., 2000. Marmara ve Çukurova koşullarında yetiştirilen ümitli mısır (Zea mays indentata Sturt.) hibrit ve çeşitlerinin adaptasyon ve stabilite yeteneklerinin belirlenmesi. Anadolu, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 10(2): 76-87.
 • TUIK, 2012. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul, (Erişim Tarihi: 20.01.2013).
 • Vartanlı S., Emeklier H. Y. 2007. Ankara koşullarında hibrit mısır çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. VII.Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum. Cilt I, S: 37-42.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science, Engineering
Journal Section Tarla Bitkileri / Field Crops
Authors

Erkan ÖZATA (Primary Author)


Hasan Hüseyin GEÇİT This is me


Ahmet ÖZ This is me


Saime Ünver İKİNCİKARAKAYA This is me

Publication Date March 31, 2013
Application Date January 29, 2013
Acceptance Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jist104366, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Igdir University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {91 - 98}, doi = {}, title = {Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Özata, Erkan and Geçit, Hasan Hüseyin and Öz, Ahmet and İkincikarakaya, Saime Ünver} }
APA Özata, E. , Geçit, H. H. , Öz, A. & İkincikarakaya, S. Ü. (2013). Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi . Journal of the Institute of Science and Technology , 3 (1) , 91-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/7933/104366
MLA Özata, E. , Geçit, H. H. , Öz, A. , İkincikarakaya, S. Ü. "Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi" . Journal of the Institute of Science and Technology 3 (2013 ): 91-98 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/7933/104366>
Chicago Özata, E. , Geçit, H. H. , Öz, A. , İkincikarakaya, S. Ü. "Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 3 (2013 ): 91-98
RIS TY - JOUR T1 - Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi AU - Erkan Özata , Hasan Hüseyin Geçit , Ahmet Öz , Saime Ünver İkincikarakaya Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 98 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2013 ER -
EndNote %0 Journal of the Institute of Science and Technology Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi %A Erkan Özata , Hasan Hüseyin Geçit , Ahmet Öz , Saime Ünver İkincikarakaya %T Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi %D 2013 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Özata, Erkan , Geçit, Hasan Hüseyin , Öz, Ahmet , İkincikarakaya, Saime Ünver . "Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 3 / 1 (March 2013): 91-98 .
AMA Özata E. , Geçit H. H. , Öz A. , İkincikarakaya S. Ü. Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi. J. Inst. Sci. and Tech.. 2013; 3(1): 91-98.
Vancouver Özata E. , Geçit H. H. , Öz A. , İkincikarakaya S. Ü. Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2013; 3(1): 91-98.
IEEE E. Özata , H. H. Geçit , A. Öz and S. Ü. İkincikarakaya , "Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi", Journal of the Institute of Science and Technology, vol. 3, no. 1, pp. 91-98, Mar. 2013