Year 2018, Volume 4 , Issue 3, Pages 175 - 200 2018-12-25

Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabının Çokkültürlülük Açısından İncelenmesi: “English File” Örneği

Alper BAŞBAY [1] , Kadriye DİMİCİ [2] , Burçin YILDIZ [3]


ÖZ: Öğrenme ortamının öğrenen özelliklerini dikkate alarak tasarlanmasının yaratacağı pozitif etki beklentisiyle bu çalışmada farklı kültürel özelliklerin ders kitaplarında yansıtılıp yansıtılmadığı, yansıtılıyor ise hangi bakış açılarından ele alındığının belirlenmesinin önemli olacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede, bu araştırmanın amacı İngilizce hazırlık sınıflarında okutulmakta olan ders kitabının ve bu kitabı kullanan öğretmenlerin ders kitabı hakkındaki görüşlerinin çokkültürlülük açısından incelenmesidir. Amacı var olan belirli bir durumu aydınlatmak olan durum çalışması (case study) deseninin kullanıldığı bu araştırmada çokkültürlülük kavramıyla ilgili var olan durum incelenmiştir. Bu çalışmanın analiz birimini çokkültürlü eğitimin boyutları, durumu ise İngilizce hazırlık sınıfında okutulmakta olan English File ders kitabı ve kitabı okutmakta olan öğretim elemanlarının görüşleri oluşturmaktadır. Araştırmada nitel veri toplama teknikleri olan doküman inceleme ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Doküman analizi sonucunda toplumsal cinsiyet ve etnik köken/ırk gibi boyutların gerek görsel ve işitsel materyallerde gerekse yazılı metinlerde sıklıkla yer aldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ancak, engellilik, siyasal yönelimler, sosyal sınıf gibi alt boyutlara kitaplarda oldukça sınırlı bir şekilde rastlanmış ya da cinsel yönelim gibi bazı boyutlara hiç rastlanmamıştır. Öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler doküman analizinden elde edilen bulguları doğrular niteliktedir.

Anahtar sözcükler: çokkültürlü eğitim, yabancı dil öğretimi, ders kitabı.

çokkültürlü eğitim, yabancı dil öğretimi, ders kitabı
 • APA (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. Retrieved from https://www.researchgate.net
 • Arsal, Z., & Önal, G. (2012). İlköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarında çok kültürlü eğitim. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Arslan, S. (2016). Çokkültürlü eğitim ve Türkiye: mevcut durum, beklentiler, olasılıklar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 412-428.
 • Aslan, S., & Alkış, M. (2015). Osmanlı’dan Cumhuriyete geçişte Türkiye’nin modernleşme süreci: laikleşme ve ulusal kimlik inşası. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 6(1), 18-33.
 • Avinç, F. (2012). The place of culture in foreign language education: an analysis of teachers’ and students’ views, and of New Bridge to Success series. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Banks, J. A. (1998). Curriculum transformation. in James A. Banks (Ed.), An introduction to multicultural education. 2, 21-34.
 • Barışkan, C. (2010). Türkiye’de hazırlanan İngilizce ders kitapları ile uluslararası İngilizce ders kitapları arasındaki kültür aktarımı farkları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Başbay, A. (2014). Çokkültürlü eğitim kapsamındaki derslerinin incelenmesi: Georgia State Üniversitesi örneği. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(2), 585-608.
 • Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge, Mass: Belkapp Press. Chinh, N. D. (2003). Cultural diversity in English language teaching: learners’ voices. English Language Teaching, 6(4), 1-7.
 • Cırık, İ. (2008). Çokkültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27- 40.
 • Çakır, I. (2010). The frequency of culture-specific elements in the ELT coursebooks at elementary schools in Turkey. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 4(2), 182-189.
 • Çayır, K. (2016). Türkiye’de ulusal kimliği yeniden tanımlama yolunda özcülük, çokkültürlülük ve kültürlerarası eğitim. Eğitim Bilim Toplum Dergisi 14(55), 77-101.
 • Çelik, S., & Erbay, Ş. (2013). Cultural perspectives of Turkish ELT coursebooks: do standardized teaching texts incorporate intercultural features? Eğitim ve Bilim, 38(167), 336-351.
 • Çetin, Y. (2012). Coursebook culture: what Turkish students think. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,11(39), 59-74.
 • Çubukçu, H., & Sivaslıgil, P. (2007). İngilizce ders kitaplarında cinsiyetçilik. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(34), 25-33.
 • Damgacı, F., & Aydın, H. (2013). Türkiye’deki eğitim fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 314-331.
 • Demir, Y., & Yavuz, M. (2017). Do ELT coursebooks still suffer from gender inequalities? A case study from Turkey. Journal of Language and Linguistic Studies, 13(1), 103-122.
 • Demirbaş, M. N. (2013). Investigating intercultural elements in English coursebooks. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 291-304.
 • Demirel, B., & Tarakcıoğlu, A. Ö. (2016). Perceptions of the language instructors towards coursebook content in terms of intercultural communicative competence: A sample case-New Inside Out Elementary. Higher Education of Social Science, 11(3), 1-13. Er, K. O. (2006). Yabancı dil öğretim programlarında kültürün etkileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 1-14.
 • Erdoğan, S. B. (2015). Acquiring intercultural competence from coursebooks: an analysis of learning tasks in the course book "The Big Picture". Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çağ Üniversitesi, Mersin.
 • Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2010) Educational research: An introduction. Boston: Pearson Education.
 • Gorski, P. C. (2006). Complicity with Conservatism: The De‐Politicizing of Multicultural and Intercultural Education. Intercultural Education, 17(2), 163-177.
 • Göktaş, Y. (2013). Place of multiculturalism in “English Unlimited” used at university preparatory classes in Turkey. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Gözgenç, G. S. (2016). Acquiring intercultural communicative competence from coursebooks: an analysis of reading activities in the coursebook “Speakout”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çağ Üniversitesi, Mersin.
 • Güvenç, B. (1994). İnsan ve kültür. İstanbul: Remzi Yayınevi.
 • Hamiloğlu, K. & Mendi, B. (2010). A content analysis related to the cross-cultural elements used in EFL coursebooks. Sino-US English Teaching, 7(1), 16-24.
 • Kayapınar, U. (2009). Coursebook evaluation by English teachers. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 68-78.
 • Kaya, İ, & Aydın, H. (2014). Çoğulculuk, çokkültürlü ve çokdilli eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaya, N. (2009). Türkiye’nin eğitim sisteminde azınlıklar ve ayrımcılık: Kavramsal çerçeve ve temel sorunlar. http://secbir.org/images/haber/2011/01/18-nurcan-kaya.pdf
 • Kitsantas, A. (2012). Teacher efficacy scale for classroom diversity (Tescd): A Validation Study. Profesorado 16(1), 35-44.
 • Korkmaz, İ. (2009). İngilizce ders kitaplarındaki kültür ve çok kültürlülük kavramları üzerine betimsel bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Köroğlu, Z. Ç. (2013). Language instructors’ perspectives on textbook content in terms of intercultural communicative competence: Gazi University Case.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kula, O. B. (1988). Ders kitabının yapımında gözetilen bilim, kuramsal ve didaktik çerçeve. Çanakkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 97-107.
 • Logie, N. N. (2004). Yabancı dil öğretiminde kültürel becerinin oluşturulmasının önemi ve budunbilimsel boyut. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 1, 173-180. Nieto, S., & Bode, P. (2008). Affirming diversity: The sociopolitical context of Multicultural education, (5th ed.). New York: Pearson.
 • Oğuzkan, F. (1993). Eğitim Terim Sözlüğü, Ankara: Emel Matbaacılık.
 • Özışık, C. (2004). Yabancı dil eğitiminde kültürel farkındalık: New Headway ders kitaplarının kültürel aktarımı açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Taş, S. (2010). A critical evaluation of New English File series in terms of culture teaching. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 168-177.
 • Yamada, M. (2010). English as a multicultural language: implications from a study of Japan’s junior high schools’ English language textbooks. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 31 (5), 491-506.
 • Yanık, C. (2012). Dünyada ve Türkiye’de çokkültürlülük. Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (10.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Alper BAŞBAY (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Kadriye DİMİCİ

Author: Burçin YILDIZ

Dates

Application Date : May 24, 2018
Acceptance Date : December 16, 2018
Publication Date : December 25, 2018

APA Başbay, A , Di̇mi̇ci̇, K , Yıldız, B . (2018). Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabının Çokkültürlülük Açısından İncelenmesi: “English File” Örneği . Journal of Language Education and Research , 4 (3) , 175-200 . DOI: 10.31464/jlere.426780