Year 2020, Volume 5 , Issue 2, Pages 5 - 10 2020-12-30

Guy Ritchie Sinemasında İktisadi Temalar: Sherlock Holmes Karakteri Üzerinden Bir Okuma
Economic Themes in Guy Ritchie's Cinema: A Reading from the Sherlock Holmes Character

Sema YILMAZ GENÇ [1] , Oktay MENECLER [2]


Sherlock Holmes’un 2009 ve 2011 de yayınlanan iki filmlik serisinde iktisadi düşünce tarihinde birbiriyle çatışan ve kapitalizmin varoluşunun iki temel sınıfını temsil eden Aristokrasi ve Burjuvazi seyirciyle buluşur. İlk filmde Aristokrasi konusu işlenirken, ikinci filmde “Burjuva’nın Refah” artış hikayesi seyirciye aktarılır. Her iki film de ticaretin değiştirici, onarıcı veya yıkıcı etkilerini görmek mümkündür. Tarihsel süreç içerisinde popüler kültürün üretmiş olduğu bu çalışmaya konu olan türden yapımlar, iktisadi düzenin tarihi bakış açısından gözlemlenmesine olanak vermesi açısından önemlidir. Çalışma boyunca bu seride gözlemlenen iktisadi olaylar yapımların kurgusal gerçekliği analiz edilerek sosyoekonomik açıdan aktarılmaya çalışılacaktır.
Aristocracy and the Bourgeoisie, which are in conflict with each other in the history of economic thought and represent the two basic classes of the existence of capitalism, meet the audience in Sherlock Holmes's film series which are published in 2009 and 2011. In the first part, Aristocracy is convey to the audience. The story of the increase of “Bourgeois Comfort” is presenting in the second film to the audience. It is possible to see the changing, reformative and / or destructive effects of trade in both series of films. These kinds of productions which are the subject of the study produced by the popular culture in the historical process are important in terms of helps them to be observed the economic life from a historical perspective. The study will focus that the economic events observed in the films, the analysis of the relationship between the productions and the fictional reality and the socio-economic interpretation.
  • Aktan, C. C. (2006). Piyasa Başarısızlığının Anatomisi ve Kamu Ekonomisi Rasyoneli. İçinde: Kamu Ekonomisi ve Kamu Politikası, (s. 9-36), Seçkin Yayıncılık.
  • Arsel, İ. (1950). Lordlar Kamarasının salâhiyetlerini tahdide matuf son teşebbüsler (Parliament Act 1911 ve Parliament Act 1947). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), 92-115. https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000000180
  • Bocutoğlu, E. (2019). İktisadi Düşünceler Tarihi. Bursa: Ekin Yayınevi.
  • Mannix, D. P. (2015). The Hellfire Club. USA: eNet Press.
  • Öngen, T. (1994). Tekelci kapitalizm ve sınıf yapısı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 49(3), 303-349.
  • Partridge, C. (2005). The Re-Enchantment of the West: Volume 1 Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture and Occulture. London: T&T Clark International.
  • Ritchie,G. (Yönetmen). (2009). Sherlock Holmes. [Sinema filmi] ABD ve Birleşik Krallık: Silver Pictures & Wigram Productions & Village Roadshow Pictures.
  • Ritchie,G.(Yönetmen). (2011). Sherlock Holmes: A Game of Shadows (Sherlock Holmes: Gölge Oyunları) [Sinema filmi]. ABD ve Birleşik Krallık: Silver Pictures & Wigram Productions & Village Roadshow Pictures.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-3138-1622
Author: Sema YILMAZ GENÇ
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4833-4088
Author: Oktay MENECLER (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2020

APA Yılmaz Genç, S , Menecler, O . (2020). Guy Ritchie Sinemasında İktisadi Temalar: Sherlock Holmes Karakteri Üzerinden Bir Okuma . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy , 5 (2) , 5-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/joeep/issue/55982/718317