Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kaynaştırma Öğrencilerinin Sorunlarının Önem Derecelerinin Tespit Edilmesi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama

Year 2020, Volume 3, Issue 2, 696 - 706, 23.10.2020

Abstract

Ülkemizde son dönemlerde hassasiyet gösteren konulardan biri olan özel eğitim uygulamaları özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların gelişiminde normal olan akranları ile beraber eğitim görmesine olanak tanıyan kaynaştırma uygulamalarıdır. Bu uygulamalara yapılan iyileştirme ve yeni eğitim, öğretim yol ve yöntemleri ile sağlanan destekler her ne kadar sunulsa bile tüm yükü hemen hemen sınıf öğretmenleri çekmektedir. Kaynaştırma uygulamaları özel eğtime ihtiyaç duyan bireylerde özelde sınıf ve okula uyum sağlamada genelde ise topluma uyumu hedefleyen çalışmalar olarak nitelendirilebilir. Sayılan öneminden ötürü bu çalışmada ise sınıf öğretmenleri gözüyle kaynaştırma uygulamalarında yaşanan sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tespit edilen problemlerin önem derecelerinin belirlenmesi için Giresun’da görev yapan sınıf öğretmenleri üzerine uygulama gerçekleştirilmiştir. Karmaşık bir problem olarak düşünülen bu eksikliklerin giderilmesinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden (ÇKKV) ENTROPİ’den faydalanılmıştır. ENTROPİ yönteminden elde edilen analiz sonuçlarına göre en önemli faktörler “BEP Plan Uygulama Sorunu” ve “RAM İle İlgili Sorunlar” olmuştur. En az öneme sahip olan kaynaştırma öğrencilerinin problemi ise “Öğrenmeye Zaman Ayırma Sorunu “olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Acar, M. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Kapsayıcı-Bütünleyici Eğitime Yönelik Değerlendirmelerinin Sosyal Alan Teorisiyle İncelenmesi: Türkiye-Almanya Karşılaştırması. Başkent University Journal of Education, 7 (2), 189-199.
 • Ackah, F. (2010). Teacher Characteristics as Predictor of Attitude Towards Inclusive Education in the Cape Coast Metropolis in Ghana.
 • Aktan, O., Budak, Y., & Botabekovna, B, A. (2019). lkokul Öğrencilerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Sosyal Kabul Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması. İlköğretim Online, 18 (4), 1520-1538.
 • Aktaş, C. & Küçüker, S. (2002). Bilişsel-Duyuşsal Odaklı Bir Programın İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Engelli Yaşıtlarına Yönelik Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 3(2), 15-25.
 • Anılcan, H. & Kayacan, G. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Gözüyle Kaynaştırma Eğitimi Gerçeği, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs 2015) Özel Sayısı, 74 – 90.
 • Ataman, A. (2011). Özel Eğitime Giriş. A. Ataman (Ed.). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş İçinde (19-74). Ankara: Gündüz Eğitim.
 • Batu, S. & Kırcaali-İftar, G. (2007). Kaynaştırma. Ankara: KÖK Yayıncılık.
 • Çiçek H. (2013). Maksimum entropi yöntemi ile türkiye'deki coğrafi bölgeleri yıllık hava sıcaklık değerlerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyaon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Eripek, S. (2007). Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları. S. Eripek (Dü.) içinde, İlköğretimde Kaynaştırma. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1-21.
 • Friend, M. & Bursuck, W. D. (2006). Including Students with Special Needs. a Practical Guide for Classroom Teachers. (4th Edition), Boston: Allyn & Bacon Pearson Education Company.
 • Gürgür, H. & Hasanoğlu Yazçayır, G. (2019). Türkiye’de Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öğretmenlerin Görüşlerine Odaklanılmış Lisansüstü Eğitim Tezlerinin Sentezlenmesi: Meta-Etnografik Bir Çalışma. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7 (2), 845-872.
 • Gonçalves, T. & Lemos, M. (2014). Personal And Social Factors Influencing Student's Attitudes Towards Peers With Special Needs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112, 949-955.
 • Horne, P. & Timmons, V. (2009). Making It Work: Teachers' Perspectives on Inclusion. International Journal of Inclusive Education, 13 (3), 273-286.
 • İmrak, H. (2009). Okulöncesi dönemde kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen ve ebeveyn tutumları ile kaynaştırma eğitimi uygulanan sınıflarda akran ilişkilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • İlik, Ş.Ş. & Deniz, S. (2020). Farklı Branşlardan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Gözlemleri. Kastamonu Education Journal, 28 (1), 338-351.
 • Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: Tanımı, Gelişimi ve İlkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5 (2), 1-13.
 • Kırcaali-İftar, G. (1998). Kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri. S. Eripek (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, 17-26.
 • Kırcaali-İftar, G. & Uysal, A, (1999). Zihin Özürlü Öğrencilere Özel Eğitim Danışmanlığı Aracılığıyla Uygulanan Resimli Fişlerle Okuma-Yazma Öğretiminin Etkililiği. Özel Eğitim Dergisi, 2 (3), 3-13.
 • Korucuk, S., Bozkurt, E., & Yazıcılar, F. (2018). Türk Dünyası ülkelerinin dış ticaret performans faktörlerinin ağırlıklandırılması, IV. Internatıonal Caucasus-Central Asıa Foreıgn Trade And Logıstıcs Congress, September, 7-8, Didim/AYDIN, 1020-1028.
 • Korucuk, S., Akyurt, H., & Turpcu, E. (2019). Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Entropi Yöntemi ile Ölçülmesi: Giresun İlindeki Üç Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (1): 697-709.
 • Korucuk, S., Memiş, S., & Ergün, M. (2020). Kobi'lerde İnovasyon Stratejilerinin Önceliklendirilmesine Yönelik Bir Uygulama: Giresun İli Örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 156-168.
 • Kwapy, J. E. (2004). Attitudes Toward Inclusive Education By K-12 Regular and Special Education Techers. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy Capella University.
 • Moran, A. (2007). Embracing Inclusive Teacher Education. European Journal of Teacher Education, 30 (2), 119-134.
 • Özkubat, U., Sanır, U., Töret, G., & Babacan, A. (2016). Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Sosyal Kabullerini Sağlamada Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinliklerinin Etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (3), 211‐232.
 • Rakap, S. (2017). Impact Of Coaching On Preservice Teachers’ Use Of Embedded Instruction in Inclusive Preschool Classrooms. Journal of Teacher Education, 68 (2), 125-139.
 • Sadioğlu, Ö. (2011). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin sorunları, beklentileri ve önerilerine yönelik nitel bir araştırma, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Sadioğlu, Ö., Bilgin, A., Batu, S., & Oksal, A. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Sorunları, Beklentileri ve Önerileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3) 1743-1765.
 • Saraç, T, & Çolak, A. (2012). Kaynaştırma Uygulamaları Sürecinde İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüş ve Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 13-28.
 • Sucuoğlu, B., & Kargın, T. (2008). İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler. İstanbul: MorpaYayınları.
 • Topçu, E, & Katılmış, A. (2013). Yarı Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi Alan Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Düşünceleri. Sakarya University Journal of Education, 3 (3), 48-81.
 • Türkoğlu, Y. K. (2007). İlköğretim okulu öğretmenleriyle gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarının öncesi ve sonrasında öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Varlıer, G. & Vuran, S. (2006). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (2), 553-586.
 • Wu, Z., Sun, J., Liang, L., & Zha, Y. (2011). Determination of Weights for Ultimate Cross Efficiency Using Shannon Entropy. Expert Systems with Applications, 38, 5162-5165.
 • Yılmaz, E. & Melekoğlu, M. A. (2018). Kaynaştırma Eğitiminin Yasa ve Uygulamalardaki Durumunun Türkiye ve Avrupa Bağlamında Değerlendirilmesi. Osmangazi Journal of Educational Research (OJER), 5(1), 1-17.

Year 2020, Volume 3, Issue 2, 696 - 706, 23.10.2020

Abstract

References

 • Acar, M. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Kapsayıcı-Bütünleyici Eğitime Yönelik Değerlendirmelerinin Sosyal Alan Teorisiyle İncelenmesi: Türkiye-Almanya Karşılaştırması. Başkent University Journal of Education, 7 (2), 189-199.
 • Ackah, F. (2010). Teacher Characteristics as Predictor of Attitude Towards Inclusive Education in the Cape Coast Metropolis in Ghana.
 • Aktan, O., Budak, Y., & Botabekovna, B, A. (2019). lkokul Öğrencilerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Sosyal Kabul Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması. İlköğretim Online, 18 (4), 1520-1538.
 • Aktaş, C. & Küçüker, S. (2002). Bilişsel-Duyuşsal Odaklı Bir Programın İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Engelli Yaşıtlarına Yönelik Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 3(2), 15-25.
 • Anılcan, H. & Kayacan, G. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Gözüyle Kaynaştırma Eğitimi Gerçeği, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs 2015) Özel Sayısı, 74 – 90.
 • Ataman, A. (2011). Özel Eğitime Giriş. A. Ataman (Ed.). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş İçinde (19-74). Ankara: Gündüz Eğitim.
 • Batu, S. & Kırcaali-İftar, G. (2007). Kaynaştırma. Ankara: KÖK Yayıncılık.
 • Çiçek H. (2013). Maksimum entropi yöntemi ile türkiye'deki coğrafi bölgeleri yıllık hava sıcaklık değerlerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyaon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Eripek, S. (2007). Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları. S. Eripek (Dü.) içinde, İlköğretimde Kaynaştırma. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1-21.
 • Friend, M. & Bursuck, W. D. (2006). Including Students with Special Needs. a Practical Guide for Classroom Teachers. (4th Edition), Boston: Allyn & Bacon Pearson Education Company.
 • Gürgür, H. & Hasanoğlu Yazçayır, G. (2019). Türkiye’de Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öğretmenlerin Görüşlerine Odaklanılmış Lisansüstü Eğitim Tezlerinin Sentezlenmesi: Meta-Etnografik Bir Çalışma. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7 (2), 845-872.
 • Gonçalves, T. & Lemos, M. (2014). Personal And Social Factors Influencing Student's Attitudes Towards Peers With Special Needs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112, 949-955.
 • Horne, P. & Timmons, V. (2009). Making It Work: Teachers' Perspectives on Inclusion. International Journal of Inclusive Education, 13 (3), 273-286.
 • İmrak, H. (2009). Okulöncesi dönemde kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen ve ebeveyn tutumları ile kaynaştırma eğitimi uygulanan sınıflarda akran ilişkilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • İlik, Ş.Ş. & Deniz, S. (2020). Farklı Branşlardan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Gözlemleri. Kastamonu Education Journal, 28 (1), 338-351.
 • Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: Tanımı, Gelişimi ve İlkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5 (2), 1-13.
 • Kırcaali-İftar, G. (1998). Kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri. S. Eripek (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, 17-26.
 • Kırcaali-İftar, G. & Uysal, A, (1999). Zihin Özürlü Öğrencilere Özel Eğitim Danışmanlığı Aracılığıyla Uygulanan Resimli Fişlerle Okuma-Yazma Öğretiminin Etkililiği. Özel Eğitim Dergisi, 2 (3), 3-13.
 • Korucuk, S., Bozkurt, E., & Yazıcılar, F. (2018). Türk Dünyası ülkelerinin dış ticaret performans faktörlerinin ağırlıklandırılması, IV. Internatıonal Caucasus-Central Asıa Foreıgn Trade And Logıstıcs Congress, September, 7-8, Didim/AYDIN, 1020-1028.
 • Korucuk, S., Akyurt, H., & Turpcu, E. (2019). Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Entropi Yöntemi ile Ölçülmesi: Giresun İlindeki Üç Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (1): 697-709.
 • Korucuk, S., Memiş, S., & Ergün, M. (2020). Kobi'lerde İnovasyon Stratejilerinin Önceliklendirilmesine Yönelik Bir Uygulama: Giresun İli Örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 156-168.
 • Kwapy, J. E. (2004). Attitudes Toward Inclusive Education By K-12 Regular and Special Education Techers. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy Capella University.
 • Moran, A. (2007). Embracing Inclusive Teacher Education. European Journal of Teacher Education, 30 (2), 119-134.
 • Özkubat, U., Sanır, U., Töret, G., & Babacan, A. (2016). Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Sosyal Kabullerini Sağlamada Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinliklerinin Etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (3), 211‐232.
 • Rakap, S. (2017). Impact Of Coaching On Preservice Teachers’ Use Of Embedded Instruction in Inclusive Preschool Classrooms. Journal of Teacher Education, 68 (2), 125-139.
 • Sadioğlu, Ö. (2011). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin sorunları, beklentileri ve önerilerine yönelik nitel bir araştırma, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Sadioğlu, Ö., Bilgin, A., Batu, S., & Oksal, A. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Sorunları, Beklentileri ve Önerileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3) 1743-1765.
 • Saraç, T, & Çolak, A. (2012). Kaynaştırma Uygulamaları Sürecinde İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüş ve Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 13-28.
 • Sucuoğlu, B., & Kargın, T. (2008). İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler. İstanbul: MorpaYayınları.
 • Topçu, E, & Katılmış, A. (2013). Yarı Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi Alan Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Düşünceleri. Sakarya University Journal of Education, 3 (3), 48-81.
 • Türkoğlu, Y. K. (2007). İlköğretim okulu öğretmenleriyle gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarının öncesi ve sonrasında öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Varlıer, G. & Vuran, S. (2006). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (2), 553-586.
 • Wu, Z., Sun, J., Liang, L., & Zha, Y. (2011). Determination of Weights for Ultimate Cross Efficiency Using Shannon Entropy. Expert Systems with Applications, 38, 5162-5165.
 • Yılmaz, E. & Melekoğlu, M. A. (2018). Kaynaştırma Eğitiminin Yasa ve Uygulamalardaki Durumunun Türkiye ve Avrupa Bağlamında Değerlendirilmesi. Osmangazi Journal of Educational Research (OJER), 5(1), 1-17.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Berna KORUCUK (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-5963-2668
Türkiye


Suadiye YEŞİLTEPE
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-1709-1482
Türkiye

Publication Date October 23, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { johass790052, journal = {İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2667-4343}, address = {johasseditor@gmail.com}, publisher = {Bilgiçağı Eğitim Danışmanlık ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {696 - 706}, doi = {}, title = {Kaynaştırma Öğrencilerinin Sorunlarının Önem Derecelerinin Tespit Edilmesi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Korucuk, Berna and Yeşiltepe, Suadiye} }
APA Korucuk, B. & Yeşiltepe, S. (2020). Kaynaştırma Öğrencilerinin Sorunlarının Önem Derecelerinin Tespit Edilmesi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama . İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) , 696-706 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/johass/issue/57478/790052
MLA Korucuk, B. , Yeşiltepe, S. "Kaynaştırma Öğrencilerinin Sorunlarının Önem Derecelerinin Tespit Edilmesi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama" . İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2020 ): 696-706 <https://dergipark.org.tr/en/pub/johass/issue/57478/790052>
Chicago Korucuk, B. , Yeşiltepe, S. "Kaynaştırma Öğrencilerinin Sorunlarının Önem Derecelerinin Tespit Edilmesi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama". İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2020 ): 696-706
RIS TY - JOUR T1 - Kaynaştırma Öğrencilerinin Sorunlarının Önem Derecelerinin Tespit Edilmesi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama AU - Berna Korucuk , Suadiye Yeşiltepe Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 696 EP - 706 VL - 3 IS - 2 SN - 2667-4343- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Human and Social Sciences Kaynaştırma Öğrencilerinin Sorunlarının Önem Derecelerinin Tespit Edilmesi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama %A Berna Korucuk , Suadiye Yeşiltepe %T Kaynaştırma Öğrencilerinin Sorunlarının Önem Derecelerinin Tespit Edilmesi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama %D 2020 %J İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi %P 2667-4343- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Korucuk, Berna , Yeşiltepe, Suadiye . "Kaynaştırma Öğrencilerinin Sorunlarının Önem Derecelerinin Tespit Edilmesi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama". İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 2 (October 2020): 696-706 .
AMA Korucuk B. , Yeşiltepe S. Kaynaştırma Öğrencilerinin Sorunlarının Önem Derecelerinin Tespit Edilmesi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama. JOHASS. 2020; 3(2): 696-706.
Vancouver Korucuk B. , Yeşiltepe S. Kaynaştırma Öğrencilerinin Sorunlarının Önem Derecelerinin Tespit Edilmesi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 3(2): 696-706.
IEEE B. Korucuk and S. Yeşiltepe , "Kaynaştırma Öğrencilerinin Sorunlarının Önem Derecelerinin Tespit Edilmesi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama", İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 696-706, Oct. 2020

1738317384 18989 18990 18996 19045 1973520141 20991 21031