Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Kadınların Fonksiyonel Et Tüketimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Year 2023, Volume: 4 Issue: 1, 15 - 23, 25.06.2023
https://doi.org/10.58768/joinntt.1269882

Abstract

İnsanların beslenmesinde, sağlıklarının korunması ve sürdürülebilmesinde, fonksiyonel gıdalar önem kazanmıştır. Bu çalışma kapsamında Sakarya ilinde yaşamakta olan, 388 kadına ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin fonksiyonel et tüketimine ilişkin tutumları incelenmiştir. Araştırmada örnekleme tekniği olarak ise “kolayda örnekleme” tekniği uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre; fonksiyonel etlerin insan sağlığı için olumlu etkilerine inanılmaktadır. İnsan sağlığının iyileştirilmesi ve korunması için, tüketilmesi gerektiğine ön plana çıkmıştır. Yürütülen çalışma kapsamında fonksiyonel etlere yönelik, bireyler ilgili olmakla birlikte, fonksiyonel etlerin kandırmaca olmadığını düşünmektedirler. Fonksiyonel etlere güven duymaktadırlar. İnsan sağlığı üzerine olumlu etkilerine inanmaktadırlar. Sağlığın korunmasında önemli bir yerinin olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda insan sağlığı için fonksiyonel gıdalar konusunda çalışmalar artırılarak, bireyler bu konuda bilinçlendirilmelidir.

References

 • Biesalski, H. K. (2005). Meat as a component of a healthy diet -Are there any risks or benefits if meat is avoided in the diet?. Meat Science, 70(3), 509-524.
 • Burdurlu, H. S. ve Karadeniz, F. (2003). Gıdalarda Diyet Lifin Önemi. Gıda Mühendisliği Dergisi, 7(15), 18-25.
 • Büyüktuncer, Z ve Başaran, A. A. (2005). Fitoöstrojenler ve Sağlıklı Yaşamdaki Önemleri. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. 25(2). 79-94.
 • Clarkson, T. B. (2002). Soy, soy phytoestrogens and cardiovascular disease. The Journal of Nutrition, 132(3), 566-569.
 • Coşkun, T. (2005). Fonksiyonel Besinlerin Sağlımız Üzerine Etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48(1), 61-84.
 • Çelik, L. (2007). Kanatlı Hayvanların Beslenmesinde Verim Artışı Sağlayıcı ve Ürün Kalitesini İyileştirici Doğal-Organik Etkicileyici Maddeler. Yem Magazin, 47, 51-55.
 • Demirel, G., Özpınar, H., Nazlı, B. and Keser, O. (2006). Fatty acids of lamb meat from two breeds fed different forage: concentrate ratio. Meat Science, 72(2), 229–235.
 • Denktaş, S. (2017). Et ve Et Ürünlerinin Fonsiyonelliğinin Arttırılması. Kocatepe Veterinary Journal, 10(2), 106-117.
 • Diaz, D. E., Hagler, W.M., Hopkins. B.A. and Whitlow, L.W. (2002). Aflatoxin binders I: In vitro binding assay for aflatoxin B1 by several potential sequestering agents. Mycopathologia, 156, 223-226.
 • Erbaş, M. (2006). Yeni Bir Gıda Grubu Olarak Fonksiyonel Gıdalar, Türkiye 9. Gıda Kongresi Bolu, 24-26 Mayıs 2006, 791-794.
 • Fernandez-Gines, J., Fernandez-Lopez, M., Sayas-Barbera, J., Sendra, E., Perez-Alvarez, E. and Lemon, A. J. A. (2004). As a new source of dietary fiber: Application to bologna sausages. Meat Science, 67(1), 7-13.
 • Hacıoğlu, G. ve Kurt, G. (2012). Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Farkındalığı, Kabulü ve Tutumları: İzmir İli Örneği. Business and Economics Research Journal, 3(1), 161-171.
 • Hongsprabhas, P. and Barbut, S. (1997). Effect of gelation temperature on Ca+2 induced gelation of whey protein isolate. Food Science and Technology, 30(1), 45−49.
 • Kim, H. W., Miller, D. K., Lee, Y. J. and Kim, Y. H. B. (2016). Effects of soy hull pectin and insoluble fiber on physicochemical and oxidative characteristics of fresh and frozen/thawed beef patties. Meat Science, 2016(117), 63-67.
 • Jimenez-Colmenero, F. (2007). Healthier lipid formulationapproaches in meatbased functional foods. Technological options for replacement of meat fats by non-meat fats. Trends in Food Science & Technology, 18(11), 567-578.
 • Jimenez-Colmenero, F., Sanchez-Muniz, F. J. and Olmedilla-Alonso, B. Collaborators. (2010). Design and development of meat-based functional foods with walnut: Technological, nutritional and health impact. Food Chemistr, 123(4), 959-967.
 • Karagözlü C. ve Bayarer M. (2004). Peyniraltı Suyu Proteinlerinin Fonksiyonel Özellikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(2), 197-207.
 • Köhrle, J., Jakob, F., Contempre, B. and Dumont, J. E. (2005). Selenium, the thyroid, and the endocrine system. Endocrine Reviews, 26(7), 944-984.
 • Leaf, A., Xiao, Y., Jing, X. K. and Billman, G. E. (2003). Prevention of sudden cardiac death by n_3 polyunsaturated fatty acids. Pharmacology & Therapeutics, 98(3), 355-377.
 • Lo Fiego, D.P., Santoro, P., Macchioni, P., Mazzoni, D., Piattoni, F., Tassone, F. and Leonibus D. (2004). The effect of dietary supplementation of vitamins C and E on the α- tocopherol content of muscles, liver and kidney, on the stability of lipids, and on certain meat quality parameters of the longissimus dorsi of rabbits. Meat Science, 67(2), 319-327.
 • Maningat, C.C., Bassi, S. and Hesser, J. S. (1994). Wheat gluten in food and non-food systems. Technical Bulletin American Institute of Baking Research. 1–8.
 • Nuernberg, K., Dannenberger, D., Nuernberg, G., Ender, K., Voigt, J., Scollan, N. D., Wood, J. D., Nute, G. R. and
 • Richardson, R. I. (2005). Effect of a grass-based and a concentrate feeding system on meat quality characteristics and fatty acid composition of longissimus muscle in different cattle breeds. Livestock Production Science, 94(1-2), 137-147.
 • Öner, T. (2006). Soya sektör raporu https://www.yumpu.com/tr/document/read/23584997/soya-sektor-raporu-ito, Erişim Tarihi: 10 Kasım 2022.
 • Özen, A. E. ve Kılıç, M. (2007). Peynir Altı Suyundan Elde Edilen Serum Proteinlerinin Fonksiyonel Özellikleri. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, (3). 45-49.
 • Pritchard, P. E. and Brock, C. J. (1994). The gluten fraction of wheat protein: The importance of genetic background on its quantity and quality. Journal of Science and Food Agriculture, 65(4), 401-406.
 • Rosa, C.A., Miazzo, R., Magnoli, C., Salvano, M., Chiac, S. M., Ferrero, S., Saenz, M., Carvalho, E.C. and Dalcero, A. (2001). Evaluation of the efficacy of bentonite from the south of Argentina to ameliorate the toxic effects of aflatoxin in broilers. Poultry Science, 80(2), 139-144.
 • Saygın, Ö. ve Demirbaş, N. (2018). Türkiye'de Kırmızı Et Tüketimi: Sorunlar ve Öneriler. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 32(3), 567-574.
 • Sevilmiş, G., Olgun, A. ve Artukoğlu, M. (2017). Fonksiyonel Gıdalarda Tüketici Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(3), 351-360.
 • Scollan, N., Hocquette, J. F., Nuernberg, K., Dannenberger, D., Richardson, I. and Moloney, A. (2006). Innovations in beef production systems that enhance the nutritional and health value of beef lipids and their relationship with meat quality. Meat Science, 74(1), 17-33.
 • Skrivanova, E., Marounek, M., De Smet, S. and Raes, K. (2007). Influence of dietary selenium and vitamin E on quality of veal. Meat Science, 76(3), 495-500.
 • Tunçel, N. B. ve Yılmaz, N. (2008). Çanakkale’de Yaygın Olarak Yapılan Yazlık Buğday Çeşitlerinin Kalite Özellikleri Üzerine Çeşit ve Çevre Faktörlerinin Etkisi. Gıda; 33(2), 69-73.
 • Ulu, E. K. (2018). Fonksiyonel Gıdalarda Tüketici Algısı Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Urala, N. ve Lahteenmaki, L. (2004). Attitudes behind consumers’ willingness to use functional foods, Food Quality and Preference, 15(7-8), 793–803.
 • Yerlikaya, O., Kınık, Ö. ve Akbulut, N. (2010). Peyniraltı suyunun fonksiyonel özellikleri ve peyniraltı suyu kullanılarak üretilen yeni nesil süt ürünleri. Gıda, 35(4), 289-296.
 • Zhang, W., Xiao, S., Samaraweera, H., Lee E. J. and Ahn, D.U. (2010). Improving functional value of meat products. Meat Science, 86(1), 15-31.

Examination Of Women’s Attitudes Towards Functional Meat Consumption

Year 2023, Volume: 4 Issue: 1, 15 - 23, 25.06.2023
https://doi.org/10.58768/joinntt.1269882

Abstract

Functional foods have gained importance in the nutrition of people, in the protection and maintenance of their health. Within the scope of this study, 388 women living in Sakarya province were reached. The attitudes of the individuals participating in the study towards functional meat consumption were examined. In the research, "convenience sampling" technique was used as a sampling technique. According to the data obtained; It is believed that functional meats have positive effects on human health. It has come to the fore that it should be consumed in order to improve and protect human health. Although individuals are interested in functional meats within the scope of the study, they think that functional meats are not deception. They rely on functional meats. They believe in its positive effects on human health. It is thought to have an important place in the protection of health. In line with these studies, studies on functional foods for human health should be increased and individuals should be made aware of this issue.

References

 • Biesalski, H. K. (2005). Meat as a component of a healthy diet -Are there any risks or benefits if meat is avoided in the diet?. Meat Science, 70(3), 509-524.
 • Burdurlu, H. S. ve Karadeniz, F. (2003). Gıdalarda Diyet Lifin Önemi. Gıda Mühendisliği Dergisi, 7(15), 18-25.
 • Büyüktuncer, Z ve Başaran, A. A. (2005). Fitoöstrojenler ve Sağlıklı Yaşamdaki Önemleri. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. 25(2). 79-94.
 • Clarkson, T. B. (2002). Soy, soy phytoestrogens and cardiovascular disease. The Journal of Nutrition, 132(3), 566-569.
 • Coşkun, T. (2005). Fonksiyonel Besinlerin Sağlımız Üzerine Etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48(1), 61-84.
 • Çelik, L. (2007). Kanatlı Hayvanların Beslenmesinde Verim Artışı Sağlayıcı ve Ürün Kalitesini İyileştirici Doğal-Organik Etkicileyici Maddeler. Yem Magazin, 47, 51-55.
 • Demirel, G., Özpınar, H., Nazlı, B. and Keser, O. (2006). Fatty acids of lamb meat from two breeds fed different forage: concentrate ratio. Meat Science, 72(2), 229–235.
 • Denktaş, S. (2017). Et ve Et Ürünlerinin Fonsiyonelliğinin Arttırılması. Kocatepe Veterinary Journal, 10(2), 106-117.
 • Diaz, D. E., Hagler, W.M., Hopkins. B.A. and Whitlow, L.W. (2002). Aflatoxin binders I: In vitro binding assay for aflatoxin B1 by several potential sequestering agents. Mycopathologia, 156, 223-226.
 • Erbaş, M. (2006). Yeni Bir Gıda Grubu Olarak Fonksiyonel Gıdalar, Türkiye 9. Gıda Kongresi Bolu, 24-26 Mayıs 2006, 791-794.
 • Fernandez-Gines, J., Fernandez-Lopez, M., Sayas-Barbera, J., Sendra, E., Perez-Alvarez, E. and Lemon, A. J. A. (2004). As a new source of dietary fiber: Application to bologna sausages. Meat Science, 67(1), 7-13.
 • Hacıoğlu, G. ve Kurt, G. (2012). Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Farkındalığı, Kabulü ve Tutumları: İzmir İli Örneği. Business and Economics Research Journal, 3(1), 161-171.
 • Hongsprabhas, P. and Barbut, S. (1997). Effect of gelation temperature on Ca+2 induced gelation of whey protein isolate. Food Science and Technology, 30(1), 45−49.
 • Kim, H. W., Miller, D. K., Lee, Y. J. and Kim, Y. H. B. (2016). Effects of soy hull pectin and insoluble fiber on physicochemical and oxidative characteristics of fresh and frozen/thawed beef patties. Meat Science, 2016(117), 63-67.
 • Jimenez-Colmenero, F. (2007). Healthier lipid formulationapproaches in meatbased functional foods. Technological options for replacement of meat fats by non-meat fats. Trends in Food Science & Technology, 18(11), 567-578.
 • Jimenez-Colmenero, F., Sanchez-Muniz, F. J. and Olmedilla-Alonso, B. Collaborators. (2010). Design and development of meat-based functional foods with walnut: Technological, nutritional and health impact. Food Chemistr, 123(4), 959-967.
 • Karagözlü C. ve Bayarer M. (2004). Peyniraltı Suyu Proteinlerinin Fonksiyonel Özellikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(2), 197-207.
 • Köhrle, J., Jakob, F., Contempre, B. and Dumont, J. E. (2005). Selenium, the thyroid, and the endocrine system. Endocrine Reviews, 26(7), 944-984.
 • Leaf, A., Xiao, Y., Jing, X. K. and Billman, G. E. (2003). Prevention of sudden cardiac death by n_3 polyunsaturated fatty acids. Pharmacology & Therapeutics, 98(3), 355-377.
 • Lo Fiego, D.P., Santoro, P., Macchioni, P., Mazzoni, D., Piattoni, F., Tassone, F. and Leonibus D. (2004). The effect of dietary supplementation of vitamins C and E on the α- tocopherol content of muscles, liver and kidney, on the stability of lipids, and on certain meat quality parameters of the longissimus dorsi of rabbits. Meat Science, 67(2), 319-327.
 • Maningat, C.C., Bassi, S. and Hesser, J. S. (1994). Wheat gluten in food and non-food systems. Technical Bulletin American Institute of Baking Research. 1–8.
 • Nuernberg, K., Dannenberger, D., Nuernberg, G., Ender, K., Voigt, J., Scollan, N. D., Wood, J. D., Nute, G. R. and
 • Richardson, R. I. (2005). Effect of a grass-based and a concentrate feeding system on meat quality characteristics and fatty acid composition of longissimus muscle in different cattle breeds. Livestock Production Science, 94(1-2), 137-147.
 • Öner, T. (2006). Soya sektör raporu https://www.yumpu.com/tr/document/read/23584997/soya-sektor-raporu-ito, Erişim Tarihi: 10 Kasım 2022.
 • Özen, A. E. ve Kılıç, M. (2007). Peynir Altı Suyundan Elde Edilen Serum Proteinlerinin Fonksiyonel Özellikleri. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, (3). 45-49.
 • Pritchard, P. E. and Brock, C. J. (1994). The gluten fraction of wheat protein: The importance of genetic background on its quantity and quality. Journal of Science and Food Agriculture, 65(4), 401-406.
 • Rosa, C.A., Miazzo, R., Magnoli, C., Salvano, M., Chiac, S. M., Ferrero, S., Saenz, M., Carvalho, E.C. and Dalcero, A. (2001). Evaluation of the efficacy of bentonite from the south of Argentina to ameliorate the toxic effects of aflatoxin in broilers. Poultry Science, 80(2), 139-144.
 • Saygın, Ö. ve Demirbaş, N. (2018). Türkiye'de Kırmızı Et Tüketimi: Sorunlar ve Öneriler. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 32(3), 567-574.
 • Sevilmiş, G., Olgun, A. ve Artukoğlu, M. (2017). Fonksiyonel Gıdalarda Tüketici Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(3), 351-360.
 • Scollan, N., Hocquette, J. F., Nuernberg, K., Dannenberger, D., Richardson, I. and Moloney, A. (2006). Innovations in beef production systems that enhance the nutritional and health value of beef lipids and their relationship with meat quality. Meat Science, 74(1), 17-33.
 • Skrivanova, E., Marounek, M., De Smet, S. and Raes, K. (2007). Influence of dietary selenium and vitamin E on quality of veal. Meat Science, 76(3), 495-500.
 • Tunçel, N. B. ve Yılmaz, N. (2008). Çanakkale’de Yaygın Olarak Yapılan Yazlık Buğday Çeşitlerinin Kalite Özellikleri Üzerine Çeşit ve Çevre Faktörlerinin Etkisi. Gıda; 33(2), 69-73.
 • Ulu, E. K. (2018). Fonksiyonel Gıdalarda Tüketici Algısı Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Urala, N. ve Lahteenmaki, L. (2004). Attitudes behind consumers’ willingness to use functional foods, Food Quality and Preference, 15(7-8), 793–803.
 • Yerlikaya, O., Kınık, Ö. ve Akbulut, N. (2010). Peyniraltı suyunun fonksiyonel özellikleri ve peyniraltı suyu kullanılarak üretilen yeni nesil süt ürünleri. Gıda, 35(4), 289-296.
 • Zhang, W., Xiao, S., Samaraweera, H., Lee E. J. and Ahn, D.U. (2010). Improving functional value of meat products. Meat Science, 86(1), 15-31.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Sercan KADAM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
0000-0002-5969-5164
Türkiye

Early Pub Date June 25, 2023
Publication Date June 25, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA
KADAM, S. (2023). Kadınların Fonksiyonel Et Tüketimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Journal of New Tourism Trends, 4(1), 15-23. https://doi.org/10.58768/joinntt.1269882
MLA
KADAM, Sercan. “Kadınların Fonksiyonel Et Tüketimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi”. Journal of New Tourism Trends, vol. 4, no. 1, 2023, pp. 15-23, doi:10.58768/joinntt.1269882.
Chicago
KADAM, Sercan. “Kadınların Fonksiyonel Et Tüketimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi”. Journal of New Tourism Trends 4, no. 1 (June 2023): 15-23. https://doi.org/10.58768/joinntt.1269882.
EndNote
KADAM S (June 1, 2023) Kadınların Fonksiyonel Et Tüketimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Journal of New Tourism Trends 4 1 15–23.
ISNAD
KADAM, Sercan. “Kadınların Fonksiyonel Et Tüketimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi”. Journal of New Tourism Trends 4/1 (June 2023), 15-23. https://doi.org/10.58768/joinntt.1269882.
AMA
KADAM S. Kadınların Fonksiyonel Et Tüketimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Journal of New Tourism Trends. June 2023;4(1):15-23. doi:10.58768/joinntt.1269882
Vancouver
KADAM S. Kadınların Fonksiyonel Et Tüketimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Journal of New Tourism Trends. 2023;4(1):15-23.
IEEE
S. KADAM, “Kadınların Fonksiyonel Et Tüketimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi”, Journal of New Tourism Trends, vol. 4, no. 1, pp. 15–23, 2023, doi: 10.58768/joinntt.1269882.
JAMA
KADAM S. Kadınların Fonksiyonel Et Tüketimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Journal of New Tourism Trends. 2023;4:15–23.